AppleCare for Enterprise

Vilkår

SOM ET KOMMERSIELT SELSKAP SOM KJØPER INN APPLE-PRODUKTER I HENHOLD TIL EN GJELDENDE KJØPSAVTALE ("UNDERLIGGENDE KJØP"), KAN DU KJØPE DEN SUPPLERENDE TJENESTEGARANTIEN SOM BESKRIVES I DETTE DOKUMENTET ("SERVICEPLAN"). VED Å KONTAKTE APPLE FOR KUNDESTØTTETJENESTENE SOM TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICEPLANEN, SAMTYKKER DU (HERETTER "DU/DEG" ELLER "SELSKAPET") I AT TJENESTENE SOM LEVERES I HENHOLD TIL SERVICEPLANEN, ER UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE"). LEGG MERKE TIL AT TJENESTENE SOM BESØRGES I HENHOLD TIL DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM GJELDER FOR AVTALEN DU HAR OM UTSTYRSKJØPET, ELLER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, ALT ETTER HVA SOM ER TILFELLE, ER UNDERLAGT VILKÅRENE I DEN RESPEKTIVE KJØPSAVTALEN OG/ELLER GJELDENDE GARANTILOVER. HVA GJELDER TJENESTENE SOM ER UNDERLAGT DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, SAMTYKKER SELSKAPET I – NÅR DET KONTAKTER APPLE FOR Å BE OM TJENESTENE DET HAR KRAV PÅ I HENHOLD TIL SERVICEPLANEN, ELLER REGISTRERER SELVE SERVICEPLANEN – DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. 

Rettighetene som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene og som gjelder returvarer, refusjoner og garantier, kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene dine.

1. Generell oversikt over serviceplanen

Denne serviceplanen er en supplerende, ikke-forsikringsgaranti som omfatter maskinvareservice og teknisk kundestøtte for alle produktene som medfulgte i den opprinnelige pakken ("inkluderte enheter"), det være seg produkter med Apple-merket og medfølgende tilbehør. Disse står alle oppført i dokumentasjonen for serviceplanen ("bekreftelse av planen"). Formålet med denne serviceplanen er å sikre at de inkluderte enhetene som er anskaffet gjennom det underliggende kjøpet, forblir på det samme høye kvalitetsnivået som det Apple er blitt anerkjent kjent for. Bekreftelsen av planen inkluderes per referanse i disse vilkårene og betingelsene.

Apple tilbyr maskinvareservice og teknisk kundestøtte ikke bare for de inkluderte enhetene, men også for mus, batteriladere og annet Apple-merket tilbehør, hvis disse er kjøpt fra Apple og brukt sammen med de inkluderte enhetene (samlebenevnelsen for disse produktene og de inkluderte enhetene er "inkludert utstyr"). 

Denne serviceplanen, som beskrives mer inngående nedenfor, gir selskapsbrukerne til Apple tre særskilte fordeler: (a) Apple skal levere førsteklasses ekspresservice over natten (neste virkedag) når produkter skal repareres eller erstattes i henhold til eksisterende garantibestemmelser i den eller de opprinnelige kjøpsavtalene som gjelder for det inkluderte utstyret. (b) Apple skal levere førsteklasses reparasjons- eller erstatningstjenester over natten (neste virkedag) ved defekter i materialene eller i forbindelse med utførelsen av det inkluderte utstyret. Denne garantien gjelder etter utløp av garantibestemmelsene som fremgår i den opprinnelige avtalen om kjøp av den aktuelle maskinvaren, og den gjelder fra og med datoen kjøpet opprinnelig ble gjennomført på. (c) Hvis selskapet ber om å få erstattet iOS-enheter ("iOS-tjenesteenheter") eller Mac-erstatningskomponenter ("Mac-tjenestekomponenter), kan Apple tilby produkter fra lager med iOS-tjenesteenheter ("lager for iOS-tjenesteenheter") og Mac-tjenestekomponenter ("lager for Mac-tjenestekomponenter") (samlet omtalt som "erstatningslager") som eies av Apple, men det er opp til selskapet å avgjøre om dette godtas. Gjennom serviceplanen er dessuten selskapet sikret forbedrede tjenester innen IT-kundestøtte, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken ("døgnkontinuerlig basis").

2. Planens gyldighetsperiode

Serviceplanen trer i kraft straks du registrerer den, og Apple aksepterer registreringen din. Serviceplanen avsluttes på datoen som er spesifisert i bekreftelsen av planen ("planens gyldighetsperiode"). Du blir gitt bekreftelsen av planen når eller like etter at kjøpet gjennomføres. Servicen du har rett til i henhold til denne serviceplanen, kommer i tillegg til eventuelle tjenester som er pålagt etter gjeldende lovverk, produsentens maskinvaregaranti som inngår i gjeldende avtaler ved det opprinnelige kjøpet samt teknisk kundestøtte uten ekstra kostnader. Apple leverer ikke tjenester utover det som fremgår i denne serviceplanen.

3. Tjenester du har krav på i henhold til serviceplanen

3.1 Maskinvareservice

Hvis du, i løpet av planens gyldighetsperiode, sender inn en gyldig tjenesteforespørsel ved å varsle Apple om at (i) det inkluderte utstyret har mangler ved materialer eller utførelse, eller at (ii) kapasiteten til det inkluderte utstyrets batteri har falt til under åtti prosent (80 %) av batteriets opprinnelige spesifikasjoner, vil Apple enten (a) reparere manglene kostnadsfritt ved bruk av nye deler eller deler med tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller (b) bytte ut det inkluderte utstyret med en erstatningsenhet som er ny eller har tilsvarende ytelse og pålitelighet som et nytt produkt. Apple skal gjøre rimelige anstrengelser for å reparere det inkluderte utstyret. Alle erstatningsenheter som besørges i henhold til denne serviceplanen, skal som et minstekrav være funksjonelt tilsvarende det originale produktet. Hvis Apple bytter ut det inkluderte utstyret, blir det opprinnelig inkluderte utstyret returnert til Apple, Apples eiendom, og erstatningsenheten tilfaller selskapet og skal anses som inkludert utstyr. Serviceplanen gjelder for det inkluderte utstyret som ble erstattet, under hele serviceplanenes gjenstående gyldighetsperiode.

3.2 Servicealternativer for maskinvare

Apple leverer maskinvaretjenester til selskapet per én eller flere av følgende alternativer:

(i) Service på stedet neste dag. Service på stedet neste dag er tilgjengelig dersom det inkluderte utstyret befinner seg innenfor et område som dekkes av denne tjenesteavtalen. Dette er beskrevet nærmere på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html. Hvis det bes om service på et sted innenfor tjenesteområdet, sender Apple en servicetekniker til det aktuelle stedet for å utføre service på det inkluderte utstyret. Apple skal gjøre det som rimelig kan forventes for å få sendt en servicetekniker til det aktuelle stedet innen responstidene spesifisert på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html. Hvis en servicetekniker dukker opp på avtalt sted til avtalt tid, men ingen representanter fra selskapet er der for å slippe inn eller ta imot vedkommende, kan dette medføre kostnader for selskapet. Du finner mer informasjon om service på stedet, inkludert tjenesteområde og responstider, på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html.

(ii) Innleveringstjeneste. Innleveringstjenesten er tilgjengelig for de fleste produktene som inngår i det inkluderte utstyret, forutsatt at selskapet har en avtale om dette med en Apple-eid butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør ("AATL") som tilbyr innleveringstjenester for test- og reparasjonstjenester. Dette kan blant annet omfatte å besørge nødvendig informasjon om serviceplanen. Servicen utføres i butikken eller AATL-avdelingen. Alternativt kan butikken sende det inkluderte utstyret til en av avdelingene for Apples reparasjonstjenester ("ART") for service der. Straks selskapet eller dets representanter blir varslet om at servicen er gjennomført, må selskapet eller representantene umiddelbart hente det inkluderte utstyret eller – ved å ringe selskapets servicerepresentant – avtale befraktning av det inkluderte utstyret til selskapets adresse, som må ligge innenfor området der service på stedet tilbys. Det inkluderte utstyret sendes til din adresse for Apples regning. 

(iii) Innsendingstjeneste. Direkte innsendingstjeneste er også tilgjengelig for de fleste produktene som inngår i det inkluderte utstyret. Hvis Apple kommer frem til at innsendingstjenesten er tilgjengelig for det inkluderte utstyret, og du velger dette alternativet, vil Apple sende deg eller sette i stand levering av et forhåndsbetalt fraktbrev (og emballasje hvis du ikke lenger har originalemballasjen), hvorpå du må sende det inkluderte utstyret til en ART-avdeling i samsvar med instruksjonene fra Apple. Når servicearbeidet er fullført, returnerer ART-avdelingen det inkluderte utstyret til deg. Forutsatt at du følger alle instruksjonene, betaler Apple alle fraktkostnader i forbindelse med utsendelse og retur av det inkluderte utstyret.

(iv) Ekspressutskiftingstjeneste ("EUT") Gjør det selv-deletjeneste ("GDS"). EUT er tilgjengelig for visse produkter som inngår i det inkluderte utstyret. GDS-deletjenesten er tilgjengelig for mange av delene og tilbehørene som inngår i det inkluderte utstyret, og dette innebærer at IT-avdelingen din eller en lignende avdeling ("IT-avdeling") selv kan utføre service på det inkluderte utstyret ditt, om dette er ønskelig. Hvis EUT eller GDS-deletjenesten er tilgjengelig, gjelder følgende prosess.

(a) Service hvor erstatningsproduktet eller -delen må returneres til Apple. Apple kan kreve kredittkortautorisasjon tilsvarende utsalgsprisen på erstatningsproduktet eller -delen samt eventuelle fraktutgifter som sikkerhet. Hvis du ikke kan skaffe en slik autorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning. Med erstatningsproduktet eller -delen legger Apple ved installasjonsinstruksjoner, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til retur av produktet eller delen. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelsen til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet eller delen som erstattes, eller du sender tilbake et produkt eller en del som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste kredittkortkontoen din med autorisasjonsbeløpet.

(b) Service hvor Apple ikke krever at erstatningsproduktet eller -delen blir returnert. Apple sender deg et nytt produkt eller en ny del kostnadsfritt, sammen med eventuelle instruksjoner for installasjon og krav til avhending av produktet eller delen som erstattes.

(c) Apple står ikke ansvarlig for arbeidskostnader du påføres i forbindelse med EUT eller GDS-deletjenesten. Skulle du trenge ytterligere hjelp med EUT eller GDS-deletjenesten etter at du mottar erstatningsdelen, må du kontakte Apple-representanten oppført i serviceplanen din.

3.3 Teknisk kundestøtte

3.3.1 Teknisk kundestøtte til IT-avdelingen

Ved aksept av selskapets registrering besørger Apple tekniske kundestøttetjenester ("støttetjenester") på Apple-programvareprodukter eller relatert teknologi ("støttede produkter") i henhold til gjeldende serviceplan, slik beskrevet på følgende nettside: www.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf ("kundestøttesiden for serviceplanen"). Apple forbeholder seg til retten til når som helst å endre kundestøttetjenestene som leveres, og/eller støttede produkter som dekkes av serviceplanen, ved å kunngjøre oppdateringer på kundestøttesiden for serviceplanen. Apple skal ikke endre kundestøttetjenestene og/eller støttede produkter på en måte som (i) vesentlig reduserer fordelene selskapet gis i forbindelse med kundestøttetjenestene, (ii) vesentlig påvirker Apples forpliktelse til å levere kundestøttetjenester til selskapet, eller (iii) vesentlig påvirker rettighetene eller fordelene selskapet mottar i forbindelse med disse tjenestene. I forbindelse med eventuelle oppdateringer som påvirker selskapets serviceplan, skal Apple varsle selskapet om oppdateringen på e-postadressen selskapet har registrert, ikke mindre enn tretti (30) dager før oppdateringen trer i kraft. Vilkårene som er beskrevet på kundestøttesiden for serviceplanen, og som kan endres fra tid til annen, innlemmes i disse vilkårene og betingelsene som om de var fullt ut beskrevet her. Hvis det oppstår uoverensstemmelser mellom vilkårene i dette dokumentet og vilkårene på siden for serviceplanstøtte, er det vilkårene på siden for serviceplanstøtte som skal gjelde.

3.3.2 Teknisk kundestøtte for sluttbrukere 

I løpet av planens gyldighetsperiode skal Apple gi sluttbrukere tilgang til teknisk kundestøtte per telefon og på nettet ("teknisk kundestøtte for sluttbrukere") på en døgnkontinuerlig basis (24/7). Teknisk kundestøtte for sluttbrukere kan omfatte hjelp med installasjon, oppstart, konfigurasjon, problemløsing og gjenoppretting (med unntak av datagjenoppretting), herunder lagring, henting og administrasjon av filer, tolkning av systemfeilmeldinger og beslutninger om når maskinvareservice er påkrevd. Apple gir kundestøtte for den siste versjonen av programvaren som støttes samt forrige hovedversjon. I denne delen betyr "hovedversjon" en viktig versjon av programvaren som er lansert kommersielt av Apple, og som har et versjonsnummer i et format som "1.0" eller "2.0", ikke betaversjoner eller forhåndslanseringer.

3.4 Omfanget av teknisk kundestøtte for sluttbrukere

I henhold til serviceplanen skal Apple yte teknisk kundestøtte til sluttbrukere i forbindelse med følgende:

(i) Inkludert utstyr.

(ii) macOS-, iOS-, tvOS- og watchOS-operativsystemer ("OS") og programvareapplikasjoner med Apple-merket som er utviklet for å fungere med det inkluderte utstyret, herunder, men ikke begrenset til, Keynote, Pages, Numbers, Bilder, iMovie, GarageBand, Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor og MainStage (omtales samlet som "programvare"). Apple gir også teknisk kundestøtte via det grafiske brukergrensesnittet ved problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon i Apples programvare for serveroperativsystemet ("macOS Server") på Mac.

(iii) Tilkoblingsproblemer mellom inkludert utstyr og en datamaskin som støttes. Med en "støttet datamaskin" sikter vi til en datamaskin som overholder tilkoblingsspesifikasjonene for det inkluderte utstyret, og som har et operativsystem som støttes av det nevnte utstyret.

3.5 Administrert lagerbeholdning

3.5.1 Erstatningslager

I løpet av planens gyldighetsperiode skal Apple ha to erstatningslagere tilgjengelig for bedrifter for å erstatte komponentene i den inkluderte enheten (hver forespørsel refereres til som "forespørsel om oppfyllelse"). 

(i) Lageret med iOS-tjenesteenheter. Apple skal tilgjengeliggjøre et lager med iOS-tjenesteenheter bestående av iOS-enheter (iPad, iPhone og iPod touch) ("iOS-enheter") som er nye eller lik nye når det gjelder ytelse og pålitelighet. Totalantallet i dette lageret skal ikke overgå 5 % av totalt antall iOS-enheter som er inkluderte iOS-enheter i henhold til serviceplanen. Selskapet kan – når som helst og etter eget forgodtbefinnende – (unntatt slik det står beskrevet nedenfor i del 4.1.1) erstatte iOS-enheter som er inkluderte enheter, fra iOS-erstatningslageret (hver erstatning av iOS-enheter utgjør én enkelt forespørsel om oppfyllelse), dog alltid underlagt tilgjengelighet av gjenstående iOS-enheter i iOS-erstatningslageret, og forutsatt at selskapet returnerer den inkluderte enheten som erstattes, til Apple. iOS-enheten som returneres til Apple, tilfaller Apple, uten retensjonsrett eller heftelser. Likeledes tilfaller iOS-enheten fra erstatningslageret selskapet, uten retensjonsrett eller heftelser. iOS-enheten fra erstatningslageret er samme modell som iOS-enheten som returneres til Apple. Hvis serviceplanen utløper av en hvilken som helst grunn før selskapet har benyttet seg av alle tilgjengelige iOS-enheter i iOS-erstatningslageret, avsluttes umiddelbart selskapets andel i og tilgang til iOS-erstatningslageret. I tillegg hjemfaller iOS-enhetene i iOS-erstatningslageret umiddelbart og uten forbehold til Apples eneeierskap.

(ii) Lageret med Mac-tjenestekomponenter. Apple skal sette til side lagerbeholdning med deler i lageret med Mac-tjenestekomponenter nok til fullstendig å erstatte opptil 2 % av alle Mac-enhetene som er inkluderte Mac-enheter ("inkluderte Mac-enheter"). Selskapet har rett til å be Apple om å gjøre nødvendige deler tilgjengelig fra lageret med Mac-tjenestekomponenter for å erstatte komponenter som ikke fungerer, på hvilken som helst av de inkluderte Mac-enhetene (hver forespørsel utgjør en forespørsel om oppfyllelse). Apple kan etter eget skjønn avgjøre hvilke deler som trenger erstatning for at den inkluderte Mac-enheten skal fungere igjen. Hver forespørsel om oppfyllelse fra selskapet skal, uavhengig av antall enkeltdeler som trengs for å oppfylle forespørselen, regnes som én enkelt forespørsel om oppfyllelse. Antall forespørsler om oppfyllelse som selskapet kan sende inn, skal være likt 2 % av volumet på det samlede antallet inkluderte Mac-enheter. Apple installerer erstatningsdeler for sin egen regning. 

Deler som hentes fra lageret med Mac-tjenestekomponenter, og som installeres i den inkluderte Mac-enheten, tilfaller selskapet, uten retensjonsrett eller heftelser. Deler som fjernes fra en inkludert Mac-enhet i løpet av installasjon av deler fra lageret med Mac-tjenestekomponenter, tilfaller Apple, uten retensjonsrett eller heftelser. 

Hvis serviceplanen utløper av en hvilken som helst grunn før selskapet har benyttet seg av alle tilgjengelige deler i lageret med Mac-tjenestekomponenter, avsluttes umiddelbart selskapets andel i og tilgang til lageret med Mac-tjenestekomponenter. I tillegg hjemfaller enhetene i lageret med Mac-tjenestekomponenter umiddelbart og uten forbehold til Apples eneeierskap. 

3.5.2 Serviceplanen gjelder for iOS-tjenesteenheter og Mac-tjenestekomponenter

Denne serviceplanen gjelder for iOS-tjenesteenheter og Mac-tjenestekomponenter, og hver av iOS-tjenesteenhetene og Mac-tjenestekomponentene regnes som inkluderte enheter i henhold til vilkårene for serviceplanen. 

3.5.3 Hvis erstatningsenheten ikke returneres til Apple

Hvis selskapet ber om en iOS-tjenesteenhet eller Mac-tjenestekomponent (henholdsvis en "erstattet iOS-tjenesteenhet" eller "erstattet Mac-tjenestekomponent") fra lageret med iOS-tjenesteenheter eller Mac-tjenestekomponenter basert på at selskapet har til hensikt å returnere den erstattede iOS-tjenesteenheten eller erstattede Mac-tjenestekomponenten, men ikke returnerer den erstattede iOS-tjenesteenheten eller Mac-tjenestekomponenten til Apple innen 14 dager etter mottak av iOS-tjenesteenheten eller Mac-tjenestekomponenten, blir selskapet belastet for iOS-tjenesteenheten eller Mac-tjenestekomponenten med et beløp tilsvarende nåværende produsents utsalgspris for enheten selskapet mottok. I slike tilfeller skal iOS-tjenesteenheter og Mac-tjenestekomponenter ikke regnes som inkluderte enheter, i henhold til serviceplanen.

4. Planens begrensninger

4.1 Begrensninger for maskinvareservice og administrert lagerbeholdning

4.1.1 Begrensninger som gjelder for både maskinvareservice og administrert lagerbeholdning

Maskinvareservicen som er beskrevet i del 3.1, og tilgang til den administrerte lagerbeholdningen som er beskrevet i del 3.5, gjelder ikke for:

(i) installasjon, fjerning eller avhending av det inkluderte utstyret eller anskaffelse av erstatningsutstyr mens det utføres service eller reparasjonsarbeid på det inkluderte utstyret 

(ii) inkludert utstyr der serienummeret er endret, gjort uleselig eller fjernet, eller der det er foretatt endringer – uten skriftlig tillatelse fra produsenten – med det formål å forandre egenskapene eller funksjonaliteten til utstyret

(iii) inkludert utstyr som er tapt eller stjålet

4.1.2 Begrensninger som gjelder kun maskinvareservice

Maskinvareservicen som er beskrevet i del 3.1, gjelder ikke for:

(i) skader forårsaket av (a) et produkt annet enn det inkluderte utstyret, (b) misbruk, uaktsomhet, forsettlig oppførsel, feilbruk, skader som oppstår som følge av kontakt med væske, med mindre skadene er et resultat av mangler ved enhetens materialer eller utførelse, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker, (c) bruk av det inkluderte utstyret utenfor tillatte eller tiltenkte bruksområder beskrevet av produsenten, eller (d) service (herunder oppgradering og utbygging av maskinvare) som utføres av personer som ikke representerer Apple eller en AATL 

(ii) overfladiske skader på det inkluderte utstyret som ikke påvirker funksjonaliteten til det inkluderte utstyret på andre måter, inkludert, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på portene, 

(iii) forebyggende vedlikehold av det inkluderte utstyret, 

(iv) inkludert utstyr som inneholder farlig materiale, inkludert, men ikke begrenset til, biologisk avfall og allergener som utgjør en helserisiko for mennesker, 

(v) mangler som skyldes normal slitasje eller produktets alder,

(vi) store skader (f.eks. inkludert utstyr som er knust, bøyd eller enten fullstendig eller delvis senket i væske).

4.2 Teknisk kundestøtte

Den tekniske kundestøtten som beskrives i avsnitt 3.3 i denne serviceplanen, omfatter ikke:

(i) problemer som kunne vært løst ved å oppgradere programvaren til nyeste versjon, dog forutsatt at Apple gir selskapet instruksjoner om og kundestøtte i forbindelse med oppdatering av programvaren,

(ii) tilfeller der selskapet, dets ansatte eller dets representanter bruker eller endrer det inkluderte utstyret, operativsystemet eller programvaren på en måte som strider mot hvordan utstyret eller programvaren skal brukes eller kan endres,

(iii) teknisk kundestøtte for sluttbrukere i forbindelse med tredjepartsprodukter og -programvare eller disse produktenes virkeeffekter på eller interaksjoner med det inkluderte utstyret, operativsystemet eller programvaren,

(iv) teknisk kundestøtte for OS-programvare eller annen Apple-programvare som er angitt som "beta", "forhåndslansering", "forhåndsvisning" eller lignende merket programvare,

(v) teknisk kundestøtte for sluttbrukere i forbindelse med macOS-programvare for servere, med unntak av ved bruk av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på macOS Server på Mac,

(vi) nettlesere, e-postprogrammer og programvare for Internettleverandører fra tredjeparter eller OS-konfigurasjoner som kreves for bruk av disse,

(vii) skade på eller tap av programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på det inkluderte utstyret, gjenoppretting og ny installasjon av programvareprogrammer og brukerdata er ikke inkludert i denne serviceplanen,

(viii) problemer knyttet til Internett, skripting, FX-skripting, programmering, kompilering, problemløsing, design av infrastruktur, opprettelse eller tilpassing av innhold, design og planlegging av multimediaprosjekter, ressursstyring, budsjettering, kurs og andre problemer, med mindre det spesifikt beskrives at disse ligger innenfor omfanget av kundestøttetjenestene du har rett til i henhold til serviceplanen din.

5. Begrensninger ved teknisk kundestøtte

5.1 Kundestøttesaker

En "kundestøttesak" er et bestemt, avgrenset problem med en opprinnelse som kan tilskrives én enkelt årsak. Apple vil utføre rimelige tiltak for å løse slike saker, men kan ikke garantere at de blir løst. Apple vil, etter eget skjønn, fastslå hva som utgjør en kundestøttesak, og om saken er løst, i den grad gjeldende lovverk tillater dette. Generelt anses en kundestøttesak som løst når selskapet mottar ett av følgende: (a) informasjon som løser anliggendet, (b) informasjon om hvordan en programvareløsning som kan løse problemet, kan anskaffes, (c) en melding om at problemet forårsakes av en kjent, uløst feil eller manglende kompatibilitet med et støttet produkt, (d) informasjon som tilsier at problemet kan løses gjennom å oppgradere til en nyere versjon av det støttede produktet, eller (e) en melding om at problemet skyldes feil i maskinvaren.

5.2 Responstider

Apple yter kundestøttetjenester på en døgnkontinuerlig basis (24/7), foruten ved unntakene som fremgår i serviceplanens driftstider. Disse er beskrevet på kundestøttesiden for serviceplanen. Apple skal gjøre sitt ytterste for å besvare forespørsler om kundestøtte innen responstidene beskrevet i serviceplanen, men kan ikke garantere at problemer løses innenfor en gitt tidsramme.

5.3 Bruk

Kundestøttetjenestene skal ikke brukes i forbindelse med høyrisikoaktiviteter eller -funksjoner, inkludert, uten begrensninger, drift av kjernekraftverk, flynavigasjon, kommunikasjonssystemer, systemer for utrykningspersonell, flykontrolltjenester, systemer eller tjenester for livreddende behandling, eller andre aktiviteter der det at kundestøttetjenestene ikke kan finne en rask løsning på det aktuelle problemet, kan føre til dødsfall, personskader eller alvorlige fysiske skader eller miljøskader.

5.4 Tekniske kontakter

Kundestøttetjenestene er tilgjengelige for de personene som selskapet oppgir ved registrering, og som har tillatelse i henhold til serviceplanen ("tekniske kontakter"). Tekniske kontakter er de eneste forbindelsesleddene mellom selskapet og Apple for teknisk kundestøtte i henhold til serviceplanen. Hvis selskapet vil endre sine tekniske kontakter, må selskapet sende et skriftlig varsel til Apple, på den registrerte adressen angitt nedenfor, minst fem (5) dager forut for endringen. Alternativt kan selskapet angi endringene direkte på sitt tilpassede nettsted, slik det er beskrevet i veiledningsdokumentene du finner i begynnelsen av serviceplanen.

6. Slik kan du få service og kundestøtte

Du kan få service ved å følge instruksjonene i bekreftelsen av planen.

7. Selskapets ansvarsområder

7.1 Generelt

For å kunne motta kundestøtte må selskapet registrere serviceplanen sin og følge tilgangsinstruksjonene fra Apple. Selskapet står selv ansvarlig for alle gebyrer knyttet til etablering og vedlikehold av e-post- og telefonkommunikasjon med Apple. Selskapet skal samarbeide med Apple i tilfeller der selskapet ber om kundestøttetjenester. Samarbeidet består i å oppgi nødvendig informasjon til Apple, slik at eventuelle tekniske problemer kan diagnostiseres. Selskapet står selv ansvarlig for eventuelle og alle gjenopprettelser eller rekonstruksjoner av tapte eller endrede filer, data eller programmer. Selskapet skal opprettholde og implementere en helhetlig plan for sikkerhetskopiering av data og gjenoppretting av data etter katastrofer. Selskapet er eneansvarlig for all sikkerhet omkring sin konfidensielle, rettighetsbeskyttede og fortrolige informasjon. Selskapet skal ikke avsløre overfor Apple konfidensielle, rettighetsbeskyttede eller andre opplysninger som er underlagt åndsverkrettigheter som kan utsette Apple for erstatningsansvar. Selskapet skal ha en rimelig forståelse av de støttede produktene som det søkes kundestøttetjenester for samt datasystemet de brukes på. Selskapet kan ikke overføre kundestøttetjenester til tredjeparter. Kundestøttetjenester leveres kun for intern bruk hos selskapet, og eventuell uautorisert distribusjon av tjenestene er tilstrekkelig grunn for umiddelbar oppsigelse av denne serviceplanen. Selskapet skal ta rimelige forholdsregler for å forhindre uautorisert distribusjon og bruk av kundestøttetjenestene. Selskapet skal ikke misbruke sin tilgang til eller bruk av kundestøttetjenestene. Tjenestene skal for eksempel ikke brukes i forbindelse med rutineoppdateringer eller andre oppgaver som faller inn under virkeområdet til eller som skal være greit håndterbare av selskapets egen IT-avdeling.

I tilfeller der Apple skal levere kundestøttetjenester på en av selskapets beliggenheter som del av serviceplanen, skal selskapet påse at Apple eller dets autoriserte representant gis tilgang til det aktuelle anlegget til avtalt tid. Selskapet skal forsikre seg om at Apple kan utføre slike tjenester i et trygt arbeidsmiljø. 

7.2 Minimumsbase

Selskapet er pålagt å opprettholde minimum 1000 inkluderte enheter ("base"). Hvis selskapets basestørrelse går under 1000 i over tolv (12) måneder på noe tidspunkt i løpet av gyldighetsperioden for denne serviceplanen, regnes selskapet for å ha brutt vilkårene for denne serviceplanen, og denne serviceplanen kan sies opp av Apple i henhold til del 11 – Oppsigelse. I tillegg kan Apple gi selskapet tillatelse til å kjøpe denne serviceplanen før kravene for basestørrelse er oppfylt. I slike tilfeller har selskapet tolv (12) måneder fra kjøpsdatoen for denne serviceplanen på å øke størrelsen på basen for å oppfylle minimumskravene for basestørrelse.

8. Kundestøttetjenester med ekstern tilgang

Som en del av serviceplanen kan Apple yte kundestøttetjenester per ekstern tilgang via Internett. I slike tilfeller gis Apple tilgang til og – hvis selskapet tillater det – kan kontrollere og samle inn informasjon som ligger på selskapets datamaskin. Dette skjer ved at programvare for ekstern tilgang blir installert og brukt på nevnte datamaskin. At selskapet installerer og tar i bruk ovennevnte programvare for ekstern tilgang, er en bekreftelse overfor Apple om at selskapet aksepterer at kundestøttetjenestene utføres på en slik måte. Alle eller deler av programvarefilene som må installeres for å gi Apple ekstern tilgang, kan forbli på selskapets datamaskin etter at kundestøtteøkten er ferdig. Eiendomsretten til programvaren for ekstern tilgang og alle åndsverkrettigheter denne omfatter, beholdes av Apple og/eller dets lisensgivere. Bruk av den aktuelle programvaren for ekstern tilgang kan medføre ytterligere lisensieringsvilkår, og du finner disse på www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/. Selskapet skal ikke demontere eller foreta omvendt konstruksjon av noen del av programvaren for ekstern tilgang. Mens det gis kundestøttetjenester via ekstern tilgang, vil Apples representant bare skaffe seg tilgang til, kontrollere og samle inn informasjon om kundens datamaskin som vedkommende med rimelighet mener er nødvendig for å analysere og gi hjelp i forbindelse med den aktuelle kundestøttesaken. Apple anbefaler selskapet å lukke alle filer og programmer som ikke er relevante for kundestøttesaken. Selskapet kan når som helst – enten via programvaren for ekstern tilgang eller funksjonene i sin egen datamaskin – avslutte kundestøtteøkten som foregår via ekstern tilgang.

9. Garantifraskrivelse

SELV OM APPLE IKKE KAN GARANTERE AT EN KUNDESTØTTESAK BLIR LØST, SKAL APPLE GJØRE RIMELIGE ANSTRENGELSER FOR Å UTFØRE KUNDESTØTTETJENESTER I HENHOLD TIL SERVICEPLANEN PÅ EN FAGLIG FORSVARLIG MÅTE. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV ER DET BARE DEN UTTRYKKELIGE GARANTIEN OG RETTSMIDLENE SOM ER BESKREVET HER, SOM GJELDER, OG DE ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, RETTSMIDLER OG BETINGELSER, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVPÅLAGTE, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. SOM TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK FRASKRIVER APPLE OG DETS LISENSGIVERE SEG UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE LOVPÅLAGTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER KNYTTET TIL ELLER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, INKLUSIVT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. 

10. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD DETTE ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, ER APPLES OG DETS LISENSGIVERS ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE BEGRENSET TIL DET BELØP SELSKAPET HAR BETALT FOR SERVICEPLANEN SELSKAPET BESTILTE. IKKE I NOE TILFELLE SKAL APPLE OG DETS LISENSGIVER HA NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, TAP AV DATA, TAP AV BRUK, UTSTYR ELLER FASILITETER, ELLER AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT, SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV DISSE VILKÅRENE I HENHOLD TIL NOEN TEORI OM ANSVAR, UANSETT OM APPLE OG DETS LISENSGIVERE ER INFORMERT ELLER IKKE OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DET KAN GJELDE ANDRE FRASKRIVELSER I VILKÅRENE FOR LISENSIERING SOM GJELDER PROGRAMVAREN FOR EKSTERN TILGANG. DISSE ER TILGJENGELIGE PÅ www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/.

11. Oppsigelse

Du kan når som helst og av en hvilken som helst grunn si opp denne serviceplanen. Hvis du bestemmer deg for å si opp serviceplanen, kan du gjøre dette ved å ringe Apple, eller du kan sende en skriftlig melding som inneholder avtalenummeret for planen din, til den aktuelle adressen som står oppført i tabellen nedenfor. Du må legge ved en kopi av serviceplanens originale kjøpsbevis når du sender meldingen. Hvis du sier opp innen tretti (30) dager etter at du kjøper eller mottar serviceplanen, avhengig av hva som inntreffer sist, vil du, med mindre den lokale lovgivningen fastsetter noe annet, få refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien av tjenester du eventuelt har mottatt i henhold til serviceplanen. Hvis du sier opp serviceplanen etter at tretti (30) dager er passert siden du mottok den, gis du en proratorisk refusjon av den opprinnelige kjøpsprisen. Den proratoriske refusjonen er basert på hvor mange prosent av serviceplanen som gjenstår, minus verdien av tjenester du eventuelt har mottatt i henhold til serviceplanen.

Kontaktinformasjon ved refusjoner

Land

Adresse

Telefonnummer

Alle land i Europa, Midtøsten og Afrika

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

I Østerrike:

0800 220325

I Belgia:

Fr 0800 80 404

Nl 0800 80 407

I Danmark:

80249625

I Finland:

0800 96372

I Luxembourg:

(352) 800 24550

I Nederland:

(+31) 0900 7777 703

I Norge:

800 56952

I Portugal:

800207983

I Spania:

(+34) 902 151 992

I Sverige:

(020) 100 529

I Sveits:

0800 00 1853 

 

Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple når som helst si opp en serviceplan (a) hvis selskapet, etter å ha blitt varslet skriftlig av Apple minst femten (15) dager i forveien, ikke betaler utestående gebyrer for den aktuelle serviceplanen, (b) hvis selskapet, etter å ha blitt varslet skriftlig av Apple minst tretti (30) dager i forveien, ikke retter opp i brudd på disse vilkårene, (c) dersom selskapet bryter med vilkårene og betingelsene i en hvilken som helst lisensavtale for programvare som regulerer bruk av programvaren som besørges i henhold til serviceplanen, eller (d) i tilfeller der selskapet eller dets ansatte eller representanter er involvert i svindel eller alvorlig forvrenging av faktiske forhold. Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple også si opp denne serviceplanen hvis servicedeler for det inkluderte utstyret ikke lenger er tilgjengelige. Dette må i så fall gjøres ved skriftlig varsel tretti (30) dager i forveien. Hvis Apple sier opp denne serviceplanen på grunn av manglende servicedeler, mottar du en proratorisk refusjon for serviceavtalens gjenstående gyldighetsperiode. Uansett hva som er grunnen til at denne serviceplanen sies opp, er avsnitt 9, 10 og 15 forsatt gyldige.

12. Apple, gjeldende lovgivning

Med "Apple" menes Apple Distribution International, Hollyhill Estate, Hollyhill, Cork, Irland. DET SAMTYKKES I AT DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I IRLAND, OG AT ALLE FORHOLD FALLER INN UNDER JURISDIKSJONEN TIL DOMSTOLENE I IRLAND. 

13. Bruk av programvare

Hvis programvare leveres som en del av en serviceplan, er denne programvaren opphavsrettslig beskyttet arbeid tilhørende Apple Inc. og/eller deres lisensgivere. Selskapet kan installere, reprodusere og bruke programvaren utelukkende til det formål å støtte de støttede produktene, men kan ikke, bortsett fra som tillatt av gjeldende lover, dekompilere, foreta omvendt konstruksjon av, endre, leie ut, lease, låne ut eller lage avledede arbeider av programvaren. Hvis programvaren er underlagt vilkårene i en separat lisensavtale, er det vilkårene i den separate lisensavtalen som regulerer bruk av programvaren. All programvare som er gjort tilgjengelig for amerikanske myndigheter i henhold til disse vilkårene og betingelsene, er klassifisert som "begrenset dataprogramvare", som definert i paragraf 52.227-19 i reguleringene for føderale amerikanske myndigheters anskaffelser (Federal Acquisition Regulations, "FAR"). Amerikanske myndigheters rettigheter til programvaren er som bestemt i paragraf 52.227-19 i FAR.

14. Datavern og personvern

Selskapet samtykker i og er innforstått med at Apple må samle inn, behandle og bruke selskapets data for å oppfylle sine service- og kundestøtteforpliktelser i henhold til serviceplanen. Dette kan omfatte overføring av selskapets data til tilknyttede selskaper eller tjenesteleverandører i samsvar med vilkårene i Apples retningslinjer for personvern (www.apple.com/legal/privacy/). Apple skal beskytte selskapets informasjon i samsvar med Apples retningslinjer for personvern. Hvis ansatte i selskapet ønsker tilgang til informasjonen Apple har om dem, eller hvis de ansatte i selskapet vil foreta endringer i denne informasjonen, kan selskapets ansatte oppdatere kontaktinnstillingene sine på nettsiden for oppdateringer om personvern (www.apple.com/contact/myinfo). Apple kan ta opp hele eller deler av samtalene mellom selskapets representanter og Apple for bruk i forbindelse med kurs, kvalitetssikring og senere referanse.

Viktig: I henhold til gjeldende lovverk og egne retningslinjer kan Apple være pålagt å rapportere visse bilder som kan vises i løpet av en kundestøtteøkt, til politiet. Selskapet bør informere alle sine ansatte, representanter og kontraktører som kan ha befatningen med inkludert utstyr, om denne forpliktelsen.

15. Diverse

15.1 Ingen overdragelse

Uten at dette på forhånd godkjennes av Apple, kan ikke selskapet overdra til andre rettighetene og forpliktelsene selskapet har i henhold til serviceplanen. Alle uautoriserte overdragelser regnes som ugyldige. 

15.2 Tvingende omstendigheter (force majeure)

Apple skal ikke holdes ansvarlig for forsinket oppfyllelse eller mislighold av avtaler som skyldes årsaker utenfor sin rimelige kontroll. 

15.3 Ingen avkall

Et avkall på brudd eller misligholdelser i henhold til disse vilkårene skal ikke utgjøre et avkall på etterfølgende brudd eller misligholdelser. 

15.4 Rettskraftighet

Hvis en kompetent domsmyndighet fastslår at noen bestemmelser i denne serviceplanen er ugyldige eller ikke rettskraftige, skal de øvrige delene forbli fullt ut rettskraftige og gyldige, og partene skal erstatte den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen med en gyldig og rettskraftig bestemmelse som oppnår det opprinnelige formålet til partene og den økonomiske virkningen tiltenkt i henhold til serviceplanen. 

15.5 Avtalen i sin helhet

Denne serviceplanen, inklusivt eventuelle tilleggsvilkår det henvises til på nettsidene det refereres til eller som innlemmes her, utgjør hele avtalen mellom Apple og selskapet hva gjelder serviceplanen, herunder kundestøttetjenestene og erstatningslageret, som leveres i henhold til denne avtalen, og avtalen erstatter alle tidligere forhandlinger, avtaler og overenskomster om dette kontraktsforholdet, og ingen tillegg til eller slettinger eller endringer av noen av bestemmelsene i denne avtalen skal være bindende for Apple med mindre de gjøres skriftlig og underskrives av en autorisert representant for Apple. Eventuelle andre vilkår i andre anvisninger eller dokumenter som selskapet sender inn, skal ikke ha noen som helst rettskraft eller gyldighet, og de vil bli spesifikt avvist.

020717 Master Terms AppleCare for Enterprise EMEA v2.1 - Norwegian