Brukervilkår for Apple-nettstedet

Juridisk informasjon og merknader

Eierskap til nettstedet; Aksept av brukervilkår

Disse vilkårene og betingelsene for bruk («brukervilkår») gjelder for Apples nettsted på www.apple.com og alle tilknyttede nettsteder knyttet til www.apple.com av Apple, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert Apple-nettsteder rundt om i verden (samlet kalt «Nettstedet»). Nettstedet tilhører Apple Inc. («Apple») og dets lisensgivere. VED Å BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU DISSE BRUKERVILKÅRENE. DERSOM DU IKKE GODTAR, SKAL DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.

Apple forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse brukervilkårene. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke om det er gjort endringer i disse brukervilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringer er publisert, betyr at du godtar endringene. Så lenge du overholder disse brukervilkårene, gir Apple deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å åpne og bruke nettstedet.

Innhold

All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, bilder, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunstverk og datakode (samlet kalt «innhold»), herunder, men ikke begrenset til designet, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket og sammensetningen av innhold på nettstedet, eies, kontrolleres eller er lisensiert til eller av Apple, og innholdet er beskyttet av handels-, opphavsretts-, patent- og varemerkelover og diverse andre lover og regler for immaterialrett og konkurranselovgivning.

Med mindre det er uttrykkelig fastsatt i disse brukervilkårene, skal ingen del av nettstedet eller innhold kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert «speiling») til andre datamaskiner, tjenere, nettsteder eller andre medier for publisering, distribuering eller bruk til kommersielle formål, uten at Apple uttrykkelig har godkjent dette skriftlig på forhånd.

Du kan bruke informasjon om Apples produkter og tjenester (f.eks. datablad, kunnskapsbaseartikler og lignende materialer) som med hensikt er gjort tilgjengelig av Apple for nedlasting fra nettstedet, forutsatt at du (1) ikke fjerner noe proprietært varselspråk i alle kopier av slike dokumenter, (2) bruker slik informasjon bare for ditt personlige, ikke-kommersielle informasjonsformål, og ikke kopierer eller legger inn slik informasjon på en nettverkstilknyttet datamaskin eller sprer det i et hvilket som helst media, (3) ikke gjør noen endringer av slik informasjon, og (4) ikke gir noen ytterligere representasjoner eller garantier knyttet til slike dokumenter.

Din bruk av nettstedet

Du kan ikke bruke «dypkobling», «sidehenter», «robot», «spider» eller noen andre automatiske enheter, programmer, algoritmer eller metoder, eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke noen del av nettstedet eller innholdet, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet eller noe innhold for å hente eller prøve å hente materiale, dokumenter eller informasjon på noen måte som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig gjennom nettstedet. Apple forbeholder seg retten til å sperre all slik aktivitet.

Du kan ikke forsøke å få uautorisert tilgang til deler av eller funksjoner på nettstedet eller andre systemer eller nettverk som er koblet til nettstedet, eller til en hvilken som helst Apple-tjener eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet, ved hacking, passordutvinning («mining») eller andre ulovlige midler.

Du kan ikke undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller nettverk tilkoblet nettstedet, eller bryte igjennom sikkerhets- eller bekreftelsesforanstaltninger i nettstedet eller nettverk tilkoblet nettstedet. Du kan ikke reversere oppslag, spore eller forsøke å spore informasjon om andre brukere av eller besøkende på nettstedet, eller andre Apple-kunder, inkludert en hvilken som helst Apple-konto som ikke eies av deg, til kilden, eller utnytte nettstedet eller hvilken som helst tjeneste eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller tilbys av eller gjennom nettstedet, på noen måte hvor formålet er å avsløre enhver form for informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personlig identifikasjon eller informasjon, bortsett fra din egen informasjon, slik det er gitt av nettstedet.

Du godtar at du ikke skal gjøre noe som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedets infrastruktur eller Apples systemer eller nettverk, eller noen systemer eller nettverk tilkoblet nettstedet eller Apple.

Du godtar at du ikke skal bruke en hvilken som helst enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonaliteten til nettstedet eller transaksjoner som utføres på nettstedet, og at du ikke skal forstyrre andres bruk av nettstedet.

Du kan ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til enhver melding eller overføring du sender til Apple på eller gjennom nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet. Du kan ikke late som om du er, eller at du representerer noen andre, eller etterligne andre personer eller enheter.

Du kan ikke bruke nettstedet eller innholdet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i disse brukervilkårene, eller å be om utførelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som bryter rettighetene til Apple eller andre.

Kjøp; andre vilkår og betingelser

Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for kjøp av varer eller tjenester samt for bestemte deler av nettstedet eller nettstedsfunksjoner, inkludert konkurranser, kampanjer og andre lignende funksjoner, og alle slike vilkår innlemmes herved i disse brukervilkårene. Du godtar å overholde slike andre vilkår og betingelser, herunder hvor det er aktuelt at du er gammel nok til å bruke eller delta i slik tjeneste eller funksjon. Hvis det oppstår en konflikt mellom disse brukervilkårene og vilkårene som er lagt ut eller gjelder for en bestemt del av nettstedet eller for tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet, skal de sistnevnte vilkårene gjelde med hensyn til bruken av den delen av nettstedet eller den spesifikke tjenesten.

Apples eventuelle forpliktelser med hensyn til sine produkter og tjenester er kun regulert av avtalene de er fastsatt i, og ingen del av nettstedet skal tolkes som en endring av slike avtaler.

Apple kan når som helst og uten varsel endre produkter og tjenester som tilbys på nettstedet, eller prisen på produktene eller tjenestene. Materialene på nettstedet med hensyn til produkter og tjenester kan være utdaterte, og Apple forplikter seg ikke til å oppdatere materialene på nettstedet med hensyn til slike produkter og tjenester.

De følgende vilkårene regulerer og gjelder også for din bruk av nettstedet, og de er innlemmet heri med denne referansen:

Hver av disse retningslinjene kan endres fra tid til annen, og slike endringer trer i kraft umiddelbart når de legges ut på nettstedet.

Kontoer, passord og sikkerhet

Enkelte funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet, kan kreve at du oppretter en konto (inkludert oppretting av en Apple-ID og passord). Du er fullt ut ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til informasjonen du har i tilknytning til kontoen din, inkludert passordet ditt, og for all aktivitet som oppstår fra kontoen din som følge av at du ikke har holdt denne informasjonen sikker og konfidensiell. Du godtar at du skal varsle Apple umiddelbart ved uautorisert bruk av kontoen din eller passordet ditt, eller ved andre brudd på sikkerheten. Du kan holdes ansvarlig for tap som Apple, eller noen annen bruker av eller besøkende på nettstedet har blitt påført som følge av at noen andre bruker Apple-ID-en din, passordet ditt eller kontoen din, fordi du ikke har holdt din kontoinformasjon sikker og konfidensiell.

Du kan ikke bruke noen andres Apple-ID, passord eller konto uten eksplisitt tillatelse og samtykke fra innehaveren av den Apple-ID-en, passordet eller kontoen. Apple kan ikke og kommer ikke til å være ansvarlig for tap eller skade som følge av at du ikke har overholdt disse forpliktelsene.

Personvern

Apples retningslinjer for personvern gjelder for bruk av dette nettstedet, og gjennom denne referansen er vilkårene deri gjort til en del av disse brukervilkårene. For å se Apples retningslinjer for personvern kan du klikke her. Videre, ved å bruke nettstedet er du klar over og godtar at overføringer ved bruk av internett aldri er helt private eller sikre. Du forstår at enhver melding eller informasjon du sender til nettstedet, kan leses eller fanges opp av andre, selv om det er en særskilt melding om at en bestemt overføring (f.eks. kredittkortinformasjon) er kryptert.

Koblinger til andre nettsteder og til Apples nettsted

Dette nettstedet kan inneholde linker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder («linkede nettsteder»). Disse linkede nettstedene tilbys kun som hjelpemidler for våre besøkende. Slike linkede nettsteder er ikke underlagt Apples kontroll, og Apple er verken ansvarlig for eller går god for innholdet på slike linkede nettsteder, inkludert informasjonen og materiellet på slike linkede nettsteder. Du må foreta en egen uavhengig vurdering av hvordan du vil forholde deg til disse nettstedene.

Fraskrivelser

APPLE GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER INNHOLD, TJENESTER ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET ER FEILFRIE ELLER UTEN AVBRUDD, AT EVENTUELLE FEIL BLIR RETTET ELLER AT DIN BRUK AV NETTSTEDET GIR SPESIFIKKE RESULTATER. NETTSTEDET OG TILHØRENDE INNHOLD LEVERES «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG». ALL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET KAN ENDRES UTEN VARSEL. APPLE KAN IKKE GARANTERE AT FILER ELLER ANNEN DATA DU LASTER NED FRA NETTSTEDET, ER UTEN VIRUS ELLER SKADELIGE FUNKSJONER. APPLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, UKRENKELIGHET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. APPLE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR HANDLINGER, UTELATELSER OG OPPFØRSEL FRA ALLE TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED ELLER RELATERT TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET OG/ELLER EVENTUELLE APPLE- TJENESTER. DU TAR FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG EVENTUELLE LINKEDE NETTSTEDER. DIN ENESTE LØSNING MOT APPLE VED MISNØYE MED NETTSTEDET ELLER INNHOLD PÅ NETTSTEDET ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER SLIKT INNHOLD. DENNE BEGRENSNINGEN ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE.

Fraskrivelsen ovenfor gjelder for eventuelle tap, ansvar eller skader forårsaket av feil i ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, sletting, mangler, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus, feil på kommunikasjonslinjen, tyveri eller ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til, endring av, eller bruk, enten det har grunnlag i kontraktsbrudd, forvoldt skade, uaktsomhet eller andre grunnlag.

Apple forbeholder seg retten til å gjøre følgende, når som helst og uten varsel: (1) endre, suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til nettstedet eller deler av nettstedet, uansett årsak, (2) endre nettstedet eller deler av nettstedet og eventuelle tilhørende retningslinjer eller vilkår, og (3) avbryte driften av nettstedet eller en del av nettstedet ved rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting og andre endringer.

Ansvarsbegrensning

Med unntak av der det er forbudt ved lov, er ikke Apple ansvarlig overfor deg for indirekte, avledede eller tilfeldige tap eller skader, inkludert tapt fortjeneste, selv om Apple er blitt informert om faren for slike skader.

Dersom Apple, til tross for de andre bestemmelsene i disse brukervilkårene, holdes ansvarlig ovenfor deg for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av, eller på noen måte er forbundet med bruken av nettstedet eller innholdet, skal ikke Apples ansvar i noen tilfeller overstige det høyeste av (1) summen av eventuelle abonnementsgebyrer eller lignende gebyrer med hensyn til tjenester eller funksjoner til eller på nettstedet som er betalt seks måneder før datoen for det første kravet mot Apple (men ikke inkludert kjøpsprisen for eventuelle maskinvare- eller programvareprodukter fra Apple eller et hvilket som helst AppleCare eller lignende støtteprogram), eller (2) US $ 100.00. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsbegrensninger, så det er ikke sikkert at den foregående begrensningen gjelder for deg.

Skadeserstatning

Du samtykker i å holde Apple, dets ledere, direktører, aksjonærer, forgjengere, rettsetterfølgere, ansatte, representanter, datterselskaper og tilknyttede selskaper, skadesløse fra ethvert krav, tap, ansvar, fordring eller utgifter (inkludert advokatsalærer), gjort gjeldende mot Apple av en tredjepart på grunn av eller som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet.

Brudd på brukervilkårene

Apple kan oppgi all informasjon vi har om deg (inkludert identiteten din), hvis vi anser at det er nødvendig i forbindelse med en etterforskning eller en klage vedrørende din bruk av nettstedet, eller for å identifisere, ta kontakt med eller gå til rettslige skritt mot noen som kan skade eller forhindre (både med og uten overlegg) Apples rettigheter eller eiendom, eller rettighetene til besøkende eller brukere av nettstedet, herunder Apples kunder. Apple forbeholder seg retten til alltid å kunne oppgi all informasjon som Apple mener er nødvendig for å etterkomme aktuelle lover, regler, rettslige prosesser eller forespørsler fra myndighetene. Apple kan også oppgi opplysninger om deg når Apple finner at aktuelle lover krever eller tillater slik utlevering, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med tanke på beskyttelse mot svindel.

Du erkjenner og godtar at Apple kan lagre all overføring og kommunikasjon mellom deg og Apple via nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet, og at Apple også kan utlevere slike brukerdata hvis det er påkrevet ved lov eller Apple kommer frem til at slik lagring eller utlevering er nødvendig for å (1) etterkomme rettslige prosesser, (2) håndheve brukervilkårene, (3) imøtekomme påstander om at slike data krenker andres rettigheter eller (4) beskytte rettighetene, eiendommen og den personlige sikkerheten til Apple, Apples ansatte, brukere av eller besøkende på nettstedet, og allmennheten.

Du godtar at Apple etter eget skjønn og uten varsel kan fjerne tilgangen din til nettstedet og/eller blokkere fremtidig tilgang til nettstedet hvis vi avgjør at du har overtrådt disse brukervilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være knyttet til din bruk av nettstedet. Du godtar også at hvis du bryter brukervilkårene, utgjør det ulovlig og illojal forretningsskikk som vil gjøre ubotelig skade på Apple, der økonomisk erstatning vil være utilstrekkelig, og du samtykker til at Apple kan oppnå ethvert rettslig påbud eller erstatning som Apple finner nødvendig eller passende under slike omstendigheter. Disse rettsmidlene kommer i tillegg til andre rettsmidler som Apple kan ha krav på ved lov eller gjennom rettslig prosess.

Du godtar at Apple etter eget skjønn og uten varsel kan fjerne tilgangen din til nettstedet, for årsaker som inkluderer (men ikke er begrenset til) (1) forespørsler fra myndigheter ansvarlig for lov og orden eller andre myndigheter, (2) en forespørsel fra deg (egeninitiert kontosletting), (3) opphør eller materiell endring av nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet, eller (4) uventede tekniske feil eller problemer.

Hvis Apple tar noen rettslige skritt mot deg som følge av brudd på disse brukervilkårene, har Apple rett til å få erstatning fra deg, og du samtykker til å betale alle rimelige advokatutgifter og kostnader for slike skritt, i tillegg til annen erstatning som er innvilget til Apple. Du godtar at Apple ikke vil være ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for oppsigelse av din tilgang til nettstedet som følge av brudd på disse brukervilkårene.

Gjeldende lovgivning; Tvisteløsning

Du godtar at alle saker som angår din tilgang til eller bruk av nettstedet, inkludert alle tvister, vil være underlagt lovene i USA og lovene i delstaten California uten hensyn til lovens bestemmelser om konflikter. Du godtar at de statlige og føderale domstolene i Santa Clara County i California har personlig jurisdiksjon og er verneting, og frasier deg retten til å underkjenne en slik jurisdiksjon eller et slikt verneting. Den foregående bestemmelsen om verneting gjelder ikke hvis du er forbruker basert i EU. Hvis du er forbruker basert i EU, kan du gjøre et krav gjeldende for domstolene i landet du bor i. Alle krav i forbindelse med disse brukervilkårene må fremsettes innen ett (1) år etter at årsaken til kravet oppsto, ellers vil kravet bli avvist. Krav som er gjort gjeldende under de separate vilkårene for kjøp av varer og tjenester, er ikke underlagt denne begrensningen. Det kan ikke kreves erstatning for andre tap enn kontantutlegg, bortsett fra at den rådende parten vil ha krav på kostnader og advokatsalærer. Hvis det skulle oppstå uenighet eller en tvist mellom deg og Apple på grunn av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet, skal partene så snart som mulig og i god tro forsøke å løse tvisten. Hvis vi ikke er i stand til å løse tvisten innen rimelig tid (innen tretti (30) dager), kan begge parter sende tvisten til mekling. Hvis tvisten ikke lar seg løse ved mekling, kan partene fritt søke enhver rett og ethvert rettsmiddel som er tilgjengelig for dem etter gjeldende regelverk.

Uten virkning dersom det er forbudt

Apple administrerer og driver nettstedet www.apple.com fra Cupertino i California i USA. Andre Apple- nettsteder kan administreres og drives fra forskjellige steder utenfor USA. Selv om nettstedet er tilgjengelig over hele verden, er ikke alle funksjoner, produkter eller tjenester som diskuteres, refereres til, leveres eller tilbys gjennom eller på nettstedet, tilgjengelige for alle personer eller på alle geografiske steder, eller egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA. Apple forbeholder seg retten til etter eget skjønn å begrense leveringen av og antallet av alle funksjoner, produkter eller tjenester til bestemte personer eller geografiske områder. Ethvert tilbud om funksjoner, produkter eller tjenester som gis via nettstedet, er ugyldig der dette ikke er tillatt. Hvis du velger å gå inn på nettstedet utenfor USA, gjør du det på eget initiativ, og du bærer det fulle ansvaret for at du følger alle relevante lokale lover.

Annet

Du kan ikke bruke eller eksportere eller re-eksportere noe innhold eller noen kopi eller tilpasning av slikt innhold, eller et produkt eller en tjeneste som tilbys på nettstedet, i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, USAs eksportlover og forskrifter.

Dersom noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene anses av en domstol eller annen rett med jurisdiksjon for å være ugyldige eller ugjennomførlige, skal slike bestemmelser være begrenset eller eliminert i det minste nødvendige omfang og erstattet av en gyldig bestemmelse som best uttrykker hensikten til disse brukervilkårene, slik at disse brukervilkårene forblir med full kraft og virkning. Disse brukervilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Apple med hensyn til din bruk av nettstedet, og alle andre skriftlige eller muntlige avtaler eller forståelser som tidligere har eksistert mellom deg og Apple med hensyn til slik bruk, er herved erstattet og kanselleret. Annet enn som angitt i en kjøpsavtale du inngår med Apple, godtar ikke Apple noen mottilbud til disse brukervilkårene, og alle slike tilbud blir herved kategorisk avvist. Apples manglende evne til å insistere på eller håndheve disse brukervilkårene skal ikke tolkes som et frafall fra Apple av noen bestemmelse eller rett til å håndheve disse brukervilkårene, og heller ikke noe oppførsel mellom Apple og deg eller noen annen part anses å endre noen bestemmelse i disse brukervilkårene. Disse brukervilkårene skal ikke tolkes dithen at de gir noen rettigheter eller rettsmidler til tredjeparter.

Apple gir tilgang til internasjonale Apple-data, og kan derfor inneholde henvisninger eller krysshenvisninger til Apple-produkter, -programmer og -tjenester som ikke er lansert i ditt land. Slike henvisninger tilsier ikke at Apple har til hensikt å lansere produktene, programmene eller tjenestene i ditt land.

Tilbakemelding og informasjon

Enhver tilbakemelding du gir på dette nettstedet, skal regnes som ikke-konfidensiell. Apple skal være fri til å bruke slik informasjon på et ubegrenset grunnlag.

Informasjonen på dette nettstedet kan endres uten varsel.
Opphavsrett © 1997–2009 Apple Inc. Med enerett.
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA.

Oppdatert av Apples juridiske team 20. november 2009