AppleCare Protection Plan for Mac («APP for Mac»)
AppleCare Protection Plan for iPod («APP for iPod»)
AppleCare Protection Plan for Apple Display («APP for Apple Display»)
AppleCare Protection Plan for Apple TV («APP for Apple TV»)

Forbrukerlovgivning
 
Fordelene i avtalene ovenfor gjelder i tillegg til rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til ikke-samsvarende varer. Ingen av vilkårene i disse avtalene begrenser rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivningen.
 
For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdatoen i henhold til Forbrukerkjøpsloven fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav som lokal lovgivning pålegger.
 
Hvis du har forbrukerrettigheter i tillegg til rettighetene som avtalen gir deg, kan du velge å fremsette et krav underlagt enten forbrukerlovgivningen eller avtalen.
 
Viktig: Vilkårene i avtalen gjelder ikke krav som fremsettes i henhold til forbrukerlovgivningen.
 
Du får mer informasjon om forbrukerlovgivningen ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.
 
1. Avtalen. Denne serviceavtalen gjelder for maskinvareservice og teknisk støtte du mottar fra Apple Distribution International eller dets rettsetterfølgere («Apple»), i henhold til avtalene som er nevnt ovenfor (hver av disse omtales som «Avtalen» i dette dokumentet), for Apple-produktet og tilbehøret i originalemballasjen («Utstyr») som er oppført i dekningsdokumentet («Avtalebekreftelse»).
 
2. Når dekningen starter og opphører.
Dekningen starter når du kjøper Avtalen, og opphører på datoen som er spesifisert i Avtalebekreftelsen («Dekningsperiode»). For å motta Avtalebekreftelsen registrerer du Utstyret og registreringsnummeret for Avtalen («Avtalenummer») hos Apple. Hvis automatisk registrering er tilgjengelig, kan du motta en separat Avtalebekreftelse. Hvis automatisk registrering er tilgjengelig og du ikke mottar en separat Avtalebekreftelse, gjelder den originale salgskvitteringen som Avtalebekreftelse. Både vilkårene i Avtalen, den originale salgskvitteringen for Avtalen og Avtalebekreftelsen inngår i serviceavtalen. Prisen for Avtalen er oppført på den originale salgskvitteringen.  Dekningen for maskinvareservice og teknisk støtte som Avtalen gir, gjelder i tillegg til dekningen som følger av produsentens maskinvaregaranti og kostnadsfri teknisk støtte.
 
3. Hva dekkes?
 
3.1 Maskinvareservice
 
Hvis du i løpet av Dekningsperioden sender inn et gyldig krav ved å gjøre Apple oppmerksom på (i) at Utstyret har mangler ved materialer eller utførelse, eller (ii) at ladekapasiteten til et dekket batteri er åtti prosent (80 %) eller mindre sammenlignet med batteriets originale spesifikasjoner, vil Apple enten (a) reparere manglene kostnadsfritt ved bruk av nye deler eller deler med tilsvarende ytelse og pålitelighet som en ny del, eller (b) bytte ut Utstyret med et erstatningsprodukt som er nytt eller har tilsvarende ytelse og pålitelighet som et nytt produkt, og der funksjonaliteten minst tilsvarer funksjonaliteten til det opprinnelige produktet. Hvis Apple bytter ut Utstyret, blir det opprinnelige produktet Apples eiendom, erstatningsproduktet blir din eiendom, og erstatningsproduktet dekkes av Avtalens gjenværende gyldighetsperiode.
 
3.2 Utstyr
 
I tillegg til det opprinnelige Apple-produktet og tilbehøret som fulgte med i originalemballasjen, omfatter «Utstyret» ifølge Avtalen følgende:
 
(i) I henhold til APP for Mac: (a) en kompatibel skjerm fra Apple hvis denne ble kjøpt samtidig som Utstyret, (b) mus fra Apple, Magic Trackpad, Apple-batterilader og tastatur fra Apple så fremt dette inngår i Utstyret (eller ble kjøpt sammen med en Mac mini eller Mac Pro), og (c) AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon, AirPort Time Capsule, Apple-minnemoduler (RAM) og Apple USB SuperDrive så fremt dette brukes sammen med Utstyret og ble kjøpt maksimalt to år før Utstyret.
(ii) I henhold til APP for Apple TV: en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon og en AirPort Time Capsule så fremt dette benyttes sammen med Utstyret og ble kjøpt senest to år før Utstyret.
 
3.3 Teknisk støtte
 
Under Dekningsperioden gir Apple deg tilgang til telefon- og nettbaserte ressurser for teknisk støtte. Teknisk støtte kan omfatte hjelp med installasjon, kjøring, konfigurasjon, feilsøking og gjenoppretting (med unntak av datagjenoppretting), inkludert lagring, henting og administrasjon av filer, fortolking av systemfeilmeldinger og å fastsette når det kreves maskinvareservice. Apple gir brukerstøtte for den siste versjonen av programvaren som støttes, samt den forrige Stabile Versjonen. I denne delen betyr «Stabil Versjon» en hovedversjon av programvaren som er lansert kommersielt av Apple med et versjonsnummer i et format som «1.0» eller «2.0» og ikke er en betaversjon eller forhåndslansering. Omfanget av den tekniske støtten du får, varierer i samsvar med Avtalen, slik det er beskrevet nedenfor.
 
3.4 Omfanget av teknisk støtte
 
(i) I henhold til APP for Mac gir Apple deg teknisk støtte for Utstyret, Apples operativsystemprogramvare («Mac OS») og Apple-programvare som er utviklet for bruk sammen med Utstyret («Forbrukerprogramvare»). Apple gir også teknisk støtte ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Apples programvare for serveroperativsystemet «Mac OS Server» på en Mac.
 
(ii) I henhold til APP for iPod gir Apple teknisk støtte for Utstyret, iPod-operativsystemet og -programvaren som er forhåndsinstallert på Utstyret (samlet betegnet som «iPod-programvare») og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet datamaskin», det vil si en datamaskin som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret og kjører et operativsystem som støttes av Utstyret.
 
(iii) I henhold til APP for Apple Display gir Apple teknisk støtte for Utstyret og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en Støttet datamaskin.
 
(iv) I henhold til APP for Apple TV gir Apple teknisk støtte for Utstyret, programvare som er forhåndsinstallert på Utstyret («Apple TV-programvare»), og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet TV», det vil si en TV som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret.
 
4. Hva dekkes ikke?
 
4.1 Maskinvareservice.
 
Avtalen gjelder ikke for:
 
(i) installasjon, fjerning eller kasting av Utstyret eller anskaffelse av erstatningsutstyr mens det utføres service på Utstyret
 
(ii) skader som skyldes
(a) at produktet er et annet enn Utstyret,
(b) ulykker, misbruk, feilaktig bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker,
(c) bruk av Utstyret som ikke samsvarer med tillatt bruk eller anvendelsesområdet, slik dette er beskrevet av produsenten i brukerhåndboken, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret, eller
(d) service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som utføres av parter som ikke representerer Apple eller en Apple-autoriserte serviceleverandør («AASL»),
 
(iii) Utstyr der serienummeret er endret, gjort uleselig eller fjernet, eller der det er gjort endringer for å forandre funksjonaliteten uten skriftlig tillatelse fra produsenten,
 
(iv) Utstyr som er tapt eller stjålet. Avtalen gjelder bare for Utstyr som returneres til Apple i sin helhet.
 
(v) kosmetiske endringer i Utstyret, inkludert, men ikke begrenset til, rifter, hakk og ødelagt plast ved porter,
 
(vi) forbruksdeler, som for eksempel batterier, med unntak av batteridekningen i APP for iPod, APP for Mac eller APP for Apple TV og feil som skyldes mangler ved materialet eller håndverket,
 
(vii) forebyggende vedlikehold av Utstyret, eller
 
(viii) mangler som skyldes normal slitasje eller produktets alder.
 
4.2 Teknisk støtte.
 
Avtalen omfatter ikke:
 
(i) problemer som kan løses gjennom oppgradering av programvaren til den nyeste versjonen,
 
(ii) bruk av eller endring av Utstyret, Mac OS, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare som ikke samsvarer med anvendelsesområdet og instruksjonene i brukerhåndboken fra produsenten, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret,
 
(iii) produkter fra tredjeparter og deres innvirkning på eller samspill med Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare,
 
(iv) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for iPod som ikke har sammenheng med problemer med iPod-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(v) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple Display som ikke har sammenheng med tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(vi) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple TV som ikke har sammenheng med problemer med Apple TV-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
(vii) annen Apple-programvare enn Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare som er dekket av den aktuelle Avtalen,
 
(viii) Mac OS-programvare for servere, med unntak av bruk av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Mac OS Server på en Mac,
 
(ix) Mac OS-programvare eller annen Apple-programvare som er angitt som «beta», «forhåndslansering», «forhåndsvisning» eller lignende merket programvare,
 
(x) tredjeparts nettlesere, e-postprogrammer og Internett-tjenesteleverandørprogramvare, eller Mac OS-konfigurasjoner som kreves for bruk av disse, eller
 
(xi) skade på eller tap av programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på Utstyret. Gjenoppretting og ny installasjon av programvare og brukerdata dekkes ikke av denne Avtalen.
 
5. Hvordan får jeg service og støtte?
 
Du kan få maskinvareservice og teknisk støtte ved å gå til Apples brukerstøtteressurser som er beskrevet nedenfor. Hvis du tar kontakt per telefon, blir samtalen besvart av en representant for Apples tekniske brukerstøtte, som vil be om at du oppgir Avtalenummeret eller serienummeret til Utstyret. Ta vare på Avtalebekreftelsen og den opprinnelige kjøpskvitteringen for Utstyret, ettersom disse dokumentene kreves for å avgjøre om produktet kvalifiserer til dekning.
 
Internasjonal kundestøtteinformasjon
Autoriserte Apple-serviceleverandører og -butikker
Apples kundestøtte og service
 
 
6. Servicealternativer for maskinvare
 
6.1 Apple tilbyr etter eget valg maskinvareservice gjennom ett eller flere av følgende alternativer:
 
(i) Service etter innlevering. Service etter innlevering er tilgjengelig for de fleste typer Utstyr. Utstyret leveres i en Apple-butikk eller hos en AASL som tilbyr innlevering. Hvis det ikke utføres service på stedet, sender butikken eller serviceleverandøren Utstyret til service i en avdeling av Apples reparasjonstjeneste («ART»). Når du får beskjed om at servicearbeidet er fullført, vil du motta Utstyret i løpet av kort tid.
 
(ii) Service på stedet. Service på stedet er tilgjengelig for en rekke stasjonære datamaskiner når Utstyret befinner seg innenfor en radius på 80 kilometer fra en Apple-autorisert serviceleverandør som tilbyr service på stedet. Hvis Apple finner ut at service på stedet er tilgjengelig, sender Apple en servicetekniker dit Utstyret befinner seg. Hvis det ikke utføres service på stedet, transporterer serviceteknikeren Utstyret til service hos en AASL eller ART. Hvis Utstyret repareres hos en AASL eller ART, sørger Apple for transport av Utstyret til adressen din etter at servicearbeidet er fullført. Hvis serviceteknikeren ikke får tilgang til Utstyret til avtalt tid, kan det påløpe en ekstra avgift for eventuelle ekstra besøk på stedet.
 
(iii) Service etter innsending. Service etter innsending er tilgjengelig for det meste av Utstyr. Hvis Apple kommer frem til at Utstyret kvalifiserer til service etter innsending, sender Apple deg et forhåndsbetalt fraktbrev (og emballasje hvis du ikke lenger har originalemballasjen), og deretter sender du Utstyret til en ART-avdeling i samsvar med instruksjonene fra Apple. Når servicearbeidet er fullført, vil ART-avdelingen returnere Utstyret til deg. Apple betaler for forsendelsen til og fra adressen din så fremt du har fulgt samtlige instruksjoner. Et annet alternativ er at en Apple-autorisert tjenesteleverandør kan hente Utstyret hos deg og sende det tilbake etter utført service.
 
(iv) Ekspressutskiftningstjeneste («EUT») eller Gjør det selv-tjeneste («GDST») for Utstyr. EUT er tilgjengelig for visse typer Utstyr, og GDST er tilgjengelig for produkter, deler eller tilbehør som det er enkelt å bytte ut uten verktøy, som for eksempel mus og tastaturer. Hvis EUT eller GDST er tilgjengelig i det aktuelle tilfellet, gjelder den følgende prosessen:
 
(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Hvis du ikke kan skaffe en slik kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning. Med erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret legger Apple ved installasjonsinstruksjoner, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke for frakt til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke kvalifiserer til service, belaster Apple autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din.
 
(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, skal kastes.
 
(c) Apple står ikke ansvarlig for arbeidskostnader du påføres i forbindelse med EUT eller GDST. Hvis du har behov for mer hjelp, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker Apple-butikken eller AASL-en.
 
6.2 I andre land enn landet der et Apple-produkt ble kjøpt, er servicemulighetene begrenset til alternativene som tilbys i det aktuelle landet. Du kan måtte betale leverings- og administrasjonsavgifter hvis landet der du ber om service, ikke er landet der Utstyret ble kjøpt, og det heller ikke kan utføres service i dette landet. Hvis du ber om service i et annet land enn kjøpslandet, må du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport, og du står selv ansvarlig for tollavgifter, merverdiavgift og andre tilknyttede skatter og avgifter. I forbindelse med internasjonal service kan Apple reparere eller bytte ut produkter eller deler med sammenlignbare produkter eller deler som samsvarer med lokale standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
For at du skal få innvilget service eller støtte gjennom Avtalen, må du:
 
(i) oppgi Avtalenummeret og fremvise en kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen hvis du blir bedt om å gjøre dette,
 
(ii) oppgi informasjon om symptomer og årsaker til problemene med Utstyret,
 
(iii) besvare forespørsler om informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, serienummer, modell, versjon av operativsystem og programvare som er installert på Utstyret, eksterne enheter som er koblet til eller installert på Utstyret, eventuelle feilmeldinger som vises, hva du gjorde før du opplevde problemet med Utstyret, og tiltak du har gjennomført for å løse problemet,
 
(iv) følge instruksjonene Apple gir deg, inkludert, men ikke begrenset til, å avstå fra å sende Apple produkter og tilbehør som ikke kvalifiserer til reparasjon eller erstatningsservice, og å pakke Utstyret i samsvar med fraktinstruksjonene,
 
(v) oppdatere programvare til nyeste versjon før du ber om service, og
 
(vi) SØRGE FOR Å SIKKERHETSKOPIERE PROGRAMVARE OG DATA SOM ER LAGRET PÅ UTSTYRET. APPLE VIL KUNNE INSTALLERE UTSTYRETS OPPRINNELIGE PROGRAMVAREKONFIGURASJON OG ETTERFØLGENDE OPPDATERINGER UNDER SERVICEARBEIDET, NOE SOM RESULTERER I AT ALL PROGRAMVARE OG ALLE DATA SOM VAR LAGRET PÅ UTSTYRET FØR SERVICEARBEIDET STARTET, SLETTES. UNDER SERVICEARBEID KNYTTET TIL APP FOR IPOD SLETTER APPLE INNHOLDET PÅ IPOD-ENHETEN OG FORMATERER LAGRINGSMEDIENE PÅ NYTT. Apple vil sende tilbake iPod-enheten din eller sørge for et erstatningsprodukt som har samme konfigurasjon som den opprinnelig enheten, med eventuelle gjeldende oppdateringer. I forbindelse med maskinvareservice kan Apple installere oppdateringer på iPod OS som forhindrer at iPod-enheten går tilbake til en tidligere versjon av iPod OS. Etter oppdatering av iPod OS er tredjepartsprogramvare som er installert på iPod-enheten, kanskje ikke lenger kompatible med iPod-enheten. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, annen informasjon, andre data og andre passord på nytt.
 
8. Ansvarsbegrensning
 
8.1 Hele avtalen.
 
Med unntak av rettigheter som forbrukerlovgivningen gir deg, slik dette er fastsatt i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, vilkår og øvrige betingelser som ikke er fastsatt i denne serviceavtalen (muntlige, skriftlige, uttrykte eller implisert gjennom lovgivning eller sedvanerett), i den grad lovgivningen tillater det, ekskludert fra Avtalen. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden til slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.
 
8.2 Fraskrivningsklausul knyttet til data:
 
Apple verken garanterer eller forplikter seg til å kunne reparere eller erstatte Utstyr i henhold til Avtalen uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Utstyret.
 
8.3 Ansvarsbegrensning:
 
Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:
 
a.    tap som ikke skyldes Apples brudd på vilkår i dette garantidokumentet,
 
b.   tap eller skade som på tidspunktet da du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på vilkårene i dette garantidokumentet, eller
 
c.    tap av inntekter, data eller muligheter i virksomhetene dine.
Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.
 
9. Oppsigelse
 
Du kan si opp Avtalen når som helst og av en hvilken som helst grunn. Hvis du bestemmer deg for å si opp Avtalen, kan du ringe Apple på telefonnummeret for landet du ringer fra, oppført på support.apple.com/no-no/HT201232, eller sende en skriftlig oppsigelse sammen med Avtalenummeret til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. En kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen må legges ved oppsigelsen. Hvis du sier opp innen 30 dager etter kjøpet av Avtalen eller etter at du mottar disse Vilkårene, avhengig av hva som inntreffer sist, vil du, med mindre den lokale lovgivningen fastsetter noe annet, få refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien av tjenester du eventuelt har mottatt i henhold til Avtalen. Hvis du er en forbruker og har inngått Avtalen gjennom nettstedet for Apple Store eller en annen fjernsalgskontrakt (f.eks. per telefon), kan du ifølge Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted fra 21. desember 2000, nr. 105 («Angrerettloven») si opp Avtalen innen 14 dager etter at Apple har tilfredsstilt informasjonskravene i Angrerettloven og du har mottatt angrerettskjemaet, for å få refundert hele kjøpsbeløpet. Hvis Avtalen ble inngått gjennom en annen form for fjernsalg enn per telefon, og du benytter deg av tjenester som tilbys underlagt Avtalen før angreperioden er utløpt, får du refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien til tjenestene du har benyttet underlagt Avtalen. Hvis du foretar oppsigelsen senere enn tretti (30) dager etter at du har mottatt Avtalen, får du refundert en forholdsmessig andel av den opprinnelige kjøpsprisen basert på prosentandelen av Dekningsperioden som gjenstår etter kjøpsdatoen for Avtalen minus (a) det minste beløpet av enten en oppsigelsesavgift på NOK 200 eller ti (10) prosent av det forholdsmessige beløpet, og (b) verdien av eventuelle tjenester du har mottatt i henhold til Avtalen. Denne oppsigelsesavgiften skal ikke gjelde når oppsigelse foretas i henhold til en lovbestemt angrerett eller returrett for forbrukere (f.eks. under en lovbestemt angreperiode). Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple si opp Avtalen på grunn av svindel eller fremstillinger som i høy grad er uriktige. Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple også si opp Avtalen hvis reservedeler for Utstyret ikke lenger er tilgjengelig, ved skriftlig varsel tretti (30) dager i forveien. Hvis Apple sier opp Avtalen på grunn av at reservedeler ikke lenger er tilgjengelig, mottar du en forholdsmessig tilbakebetaling for Avtalens gjenstående gyldighetsperiode.
Rettighetene du har gjennom Angrerettloven, gjelder i tillegg til rettighetene du oppnår gjennom denne delen.
 
10. Overføring av Avtalen
 
(i) Med overføring av Utstyr til ny eier. Med forbehold om begrensningene som er oppført nedenfor, kan du foreta én enkelt permanent overføring av samtlige av rettighetene dine i henhold til Avtalen, gitt at (a) overføringen omfatter det originale Kjøpsbeviset, Avtalebekreftelsen og alt materiell som fulgte med Avtalen, inkludert trykt materiell og disse Vilkårene, (b) du gir Apple beskjed om overføringen ved å sende en melding om dette til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, og (c) parten som Avtalen overføres til, godtar Vilkårene i Avtalen. Når du gir Apple beskjed om overføringen av Avtalen, må du oppgi Avtalenummeret, serienummeret til Utstyret som overføres, og den nye eierens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 
(ii) Med overføring fra Opprinnelig dekket utstyr til Nytt dekket utstyr. Du kan foreta én enkelt permanent overføring av dekningen i Avtalen til et nytt Apple-produkt som du eier som du har kjøpt senest tretti (30) dager etter at du kjøpte Utstyret. Det nye produktet må kvalifisere til dekning ifølge Avtalen, og på overføringstidspunktet må begge produkter være dekket av Apples ett (1) års begrensede maskinvaregaranti. Apple utsteder en Avtalebekreftelse for det nye produktet, som deretter utgjør Utstyret. Du må gi Apple beskjed om overføringen ved å sende en melding som inneholder Avtalenummer, serienummer og Kjøpsbevis for produktene som overføres, i tråd med vilkårene ovenfor.
 
11. Personvern
 
Apple skal oppbevare og bruke kundeopplysninger i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Generelt
 
(i) Ingen av Apples forhandlere, agenter eller ansatte kan endre, utvide eller gjøre tilføyelser til vilkårene i denne serviceavtalen.
 
(ii) Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det tas ut av denne serviceavtalen, og ikke ha noen innvirkning på lovligheten eller rettskraften til gjenværende vilkår.
 
(iii) Du samtykker i at opplysninger eller data du formidler til Apple i forbindelse med denne Avtalen ikke er konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet.
 
(iv) Du må kjøpe og registrere Avtalen innen tolv (12) måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for Utstyret.
 
(v) De økonomiske forpliktelsene i Avtalen støttes av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork i Irland. Hvis Apple Distribution International ikke overholder disse forpliktelsene, overtar Apple Operations Europe, som er registrert i Irland, de aktuelle forpliktelsene.
 
(vi) Avtalen tilbys bare og er bare gyldig hvis du er bosatt i et land der Apple eller Apples datterselskaper tilbyr Avtalen som er oppført her: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Avtalen tilbys ikke til personer under myndighetsalder. Avtalen er ikke tilgjengelig der lovgivningen ikke tillater den.
 
(vii) Denne serviceavtalen er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der Avtalen ble kjøpt.
 
092915 APP Mac Norway v6.2

AppleCare Protection Plan for Mac («APP for Mac»)
AppleCare Protection Plan for iPod («APP for iPod»)
AppleCare Protection Plan for Apple Display («APP for Apple Display»)
AppleCare Protection Plan for Apple TV («APP for Apple TV»)

Forbrukerlovgivning
 
Fordelene i avtalene ovenfor gjelder i tillegg til rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til ikke-samsvarende varer. Ingen av vilkårene i disse avtalene begrenser rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivningen.
 
For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdatoen i henhold til Forbrukerkjøpsloven fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav som lokal lovgivning pålegger.
 
Hvis du har forbrukerrettigheter i tillegg til rettighetene som avtalen gir deg, kan du velge å fremsette et krav underlagt enten forbrukerlovgivningen eller avtalen.
 
Viktig: Vilkårene i avtalen gjelder ikke krav som fremsettes i henhold til forbrukerlovgivningen.
 
Du får mer informasjon om forbrukerlovgivningen ved å besøke Apples nettsted (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.
 
1. Avtalen. Denne serviceavtalen gjelder for maskinvareservice og teknisk støtte du mottar fra Apple Distribution International eller dets rettsetterfølgere («Apple»), i henhold til avtalene som er nevnt ovenfor (hver av disse omtales som «Avtalen» i dette dokumentet), for Apple-produktet og tilbehøret i originalemballasjen («Utstyr») som er oppført i dekningsdokumentet («Avtalebekreftelse»).
 
2. Når dekningen starter og opphører.
Dekningen starter når du kjøper Avtalen, og opphører på datoen som er spesifisert i Avtalebekreftelsen («Dekningsperiode»). For å motta Avtalebekreftelsen, registrerer du Utstyret og registreringsnummeret for Avtalen («Avtalenummer») hos Apple. Hvis automatisk registrering er tilgjengelig, kan du motta en separat Avtalebekreftelse. Hvis automatisk registrering er tilgjengelig og du ikke mottar en separat Avtalebekreftelse, gjelder den originale salgskvitteringen som Avtalebekreftelse. Både vilkårene i Avtalen, den originale salgskvitteringen for Avtalen og Avtalebekreftelsen inngår i serviceavtalen. Prisen for Avtalen er oppført på den originale salgskvitteringen.  Dekningen for maskinvareservice og teknisk støtte som Avtalen gir, gjelder i tillegg til dekningen som følger av produsentens maskinvaregaranti og kostnadsfri teknisk støtte.
 
3. Hva dekkes?
 
3.1 Maskinvareservice
 
Hvis du i løpet av Dekningsperioden sender inn et gyldig krav ved å gjøre Apple oppmerksom på (i) at Utstyret har mangler ved materialer eller utførelse, eller (ii) at ladekapasiteten til et dekket batteri er åtti prosent (80 %) eller mindre sammenlignet med batteriets originale spesifikasjoner, vil Apple enten (a) reparere manglene kostnadsfritt ved bruk av nye deler eller deler med tilsvarende ytelse og pålitelighet som en ny del, eller (b) bytte ut Utstyret med et erstatningsprodukt som er nytt eller har tilsvarende ytelse og pålitelighet som et nytt produkt, og der funksjonaliteten minst tilsvarer funksjonaliteten til det opprinnelige produktet. Hvis Apple bytter ut Utstyret, blir det opprinnelige produktet Apples eiendom, erstatningsproduktet blir din eiendom, og erstatningsproduktet dekkes av Avtalens gjenværende gyldighetsperiode.
 
3.2 Utstyr
 
I tillegg til det opprinnelige Apple-produktet og tilbehøret som fulgte med i originalemballasjen, omfatter «Utstyret» i følge Avtalen følgende:
 
(i) I henhold til APP for Mac: (a) en kompatibel skjerm fra Apple hvis denne ble kjøpt samtidig som Utstyret, (b) mus fra Apple, Magic Trackpad, Apple-batterilader og tastatur fra Apple så fremt dette inngår i Utstyret (eller ble kjøpt sammen med en Mac mini eller Mac Pro), og (c) AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon, AirPort Time Capsule, Apple-minnemoduler (RAM) og Apple USB SuperDrive så fremt dette brukes sammen med Utstyret og ble kjøpt maksimalt to år før Utstyret.
(ii) I henhold til APP for Apple TV: en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon og en AirPort Time Capsule så fremt dette benyttes sammen med Utstyret og ble kjøpt senest to år før Utstyret.
 
3.3 Teknisk støtte
 
Under Dekningsperioden gir Apple deg tilgang til telefon- og nettbaserte ressurser for teknisk støtte. Teknisk støtte kan omfatte hjelp med installasjon, kjøring, konfigurasjon, feilsøking og gjenoppretting (med unntak av datagjenoppretting), inkludert lagring, henting og administrasjon av filer, fortolking av systemfeilmeldinger og å fastsette når det kreves maskinvareservice. Apple gir brukerstøtte for den siste versjonen av programvaren som støttes, samt den forrige Stabile Versjonen. I denne delen betyr «Stabil Versjon» en hovedversjon av programvaren som er lansert kommersielt av Apple med et versjonnummer i et format som «1.0» eller «2.0» og ikke er en betaversjon eller forhåndslansering. Omfanget til den tekniske støtten du får, varierer i samsvar med Avtalen, slik det er beskrevet nedenfor.
 
3.4 Omfanget til teknisk støtte
 
(i) I henhold til APP for Mac gir Apple deg teknisk støtte for Utstyret, Apples operativsystemprogramvare («Mac OS») og Apple-forbrukerprogramvare som er forhåndsinstallert på Utstyret («Forbrukerprogramvare»). Apple gir også teknisk støtte ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Apples programvare for serveroperativsystemet «Mac OS Server» på en Mac.
 
(ii) I henhold til APP for iPod gir Apple teknisk støtte for Utstyret, iPod-operativsystemet og -programvaren som er forhåndsinstallert på Utstyret (samlet betegnet som «iPod-programvare») og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet datamaskin», det vil si en datamaskin som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret og kjører et operativsystem som støttes av Utstyret.
 
(iii) I henhold til APP for Apple Display gir Apple teknisk støtte for Utstyret og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en Støttet datamaskin.
 
(iv) I henhold til APP for Apple TV gir Apple teknisk støtte for Utstyret, programvare som er forhåndsinstallert på Utstyret («Apple TV-programvare»), og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet TV», det vil si en TV som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret.
 
4. Hva dekkes ikke?
 
4.1 Maskinvareservice.
 
Avtalen gjelder ikke for:
 
(i) installasjon, fjerning eller kasting av Utstyret eller anskaffelse av erstatningsutstyr mens det utføres service på Utstyret
 
(ii) skader som skyldes
(a) at produktet er et annet enn Utstyret,
(b) ulykker, misbruk, feilaktig bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker,
(c) bruk av Utstyret som ikke samsvarer med tillatt bruk eller anvendelsesområdet, slik dette er beskrevet av produsenten i brukerhåndboken, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret, eller
(d) service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som utføres av parter som ikke representerer Apple eller en Apple-autoriserte serviceleverandør («AASL»),
 
(iii) Utstyr der serienummeret er endret, gjort uleselig eller fjernet, eller der det er gjort endringer for å forandre funksjonaliteten uten skriftlig tillatelse fra produsenten,
 
(iv) Utstyr som er tapt eller stjålet. Avtalen gjelder bare for Utstyr som returneres til Apple i sin helhet.
 
(v) kosmetiske endringer i Utstyret, inkludert, men ikke begrenset til, rifter, hakk og ødelagt plast ved porter,
 
(vi) forbruksdeler, som for eksempel batterier, med unntak av batteridekningen i APP for iPod eller APP for Mac og feil som skyldes mangler ved materialet eller håndverket,
 
(vii) forebyggende vedlikehold av Utstyret, eller
 
(viii) mangler som skyldes normal slitasje eller produktets alder.
 
4.2 Teknisk støtte.
 
Avtalen omfatter ikke:
 
(i) problemer som kan løses gjennom oppgradering av programvaren til den nyeste versjonen,
 
(ii) bruk av eller endring av Utstyret, Mac OS, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller forbrukerprogramvare som ikke samsvarer med anvendelsesområdet og instruksjonene i brukerhåndboken fra produsenten, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret,
 
(iii) produkter fra tredjeparter og deres innvirkning på eller samspill med Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller forbrukerprogramvare,
 
(iv) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for iPod som ikke har sammenheng med problemer med iPod-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(v) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple Display som ikke har sammenheng med tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(vi) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple TV som ikke har sammenheng med problemer med Apple TV-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
(vii) annen Apple-programvare enn Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare som er dekket av den aktuelle Avtalen,
 
(viii) Mac OS-programvare for servere, med unntak av bruk av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Mac OS Server på en Mac,
 
(ix) Mac OS-programvare eller annen Apple-programvare som er angitt som «beta», «forhåndslansering», «forhåndsvisning» eller lignende merket programvare,
 
(x) tredjeparts nettlesere, e-postprogrammer og Internett-tjenesteleverandørprogramvare, eller Mac OS-konfigurasjoner som kreves for bruk av disse, eller
 
(xi) skade på eller tap av programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på Utstyret. Gjenoppretting og ny installasjon av programvare og brukerdata dekkes ikke av denne Avtalen.
 
5. Hvordan får jeg service og støtte?
 
Du kan få maskinvarestøtte og teknisk støtte ved å gå til Apple-ressursene som er beskrevet nedenfor, eller ringe telefonnummeret som er oppført i startveiledningen («Veiledningen»). Veiledningen følger med i Avtalens emballasje. Hvis du tar kontakt per telefon, blir samtalen besvart av en representant for Apples tekniske brukerstøtte, som vil be om at du oppgir Avtalenummeret eller serienummeret til Utstyret. Ta vare på Avtalebekreftelsen og den opprinnelige kjøpskvitteringen for Utstyret for hånden, ettersom disse dokumentene kreves for å avgjøre om produktet kvalifiserer til dekning.
 
Internasjonal kundestøtteinformasjon
Autoriserte Apple-serviceleverandører og -butikker
Apples kundestøtte og service
 
6. Servicealternativer for maskinvare
 
6.1 Apple tilbyr etter eget valg maskinvareservice gjennom ett eller flere av følgende alternativer:
 
(i) Service etter innlevering. Service etter innlevering er tilgjengelig for de fleste typer Utstyr. Utstyret leveres i en Apple-butikk eller hos en AASL som tilbyr innlevering. Hvis det ikke utføres service på stedet, sender butikken eller serviceleverandøren Utstyret til service i en avdeling av Apples reparasjonstjeneste («ART»). Når du får beskjed om at servicearbeidet er fullført, vil du motta Utstyret i løpet av kort tid.
 
(ii) Service på stedet. Service på stedet er tilgjengelig for en rekke stasjonære datamaskiner når Utstyret befinner seg innenfor en radius på 80 kilometer fra en Apple-autorisert serviceleverandør som tilbyr service på stedet. Hvis Apple finner ut at service på stedet er tilgjengelig, sender Apple en servicetekniker dit Utstyret befinner seg. Hvis det ikke utføres service på stedet, transporterer serviceteknikeren Utstyret til service hos en AASL eller ART. Hvis Utstyret repareres hos en AASL eller ART, sørger Apple for transport av Utstyret til adressen din etter at servicearbeidet er fullført. Hvis serviceteknikeren ikke får tilgang til Utstyret til avtalt tid, kan det påløpe en ekstra avgift for eventuelle ekstra besøk på stedet.
 
(iii) Service etter innsending. Service etter innsending er tilgjengelig for det meste av Utstyr. Hvis Apple kommer frem til at Utstyret kvalifiserer til service etter innsending, sender Apple deg et forhåndsbetalt fraktbrev (og emballasje hvis du ikke lenger har originalemballasjen), og deretter sender du Utstyret til en ART-avdeling i samsvar med instruksjonene fra Apple. Når servicearbeidet er fullført, vil ART-avdelingen returnere Utstyret til deg. Apple betaler for forsendelsen til og fra adressen din så fremt du har fulgt samtlige instruksjoner. Et annet alternativ er at en Apple-autorisert tjenesteleverandør kan hente Utstyret hos deg og sende det tilbake etter utført service.
 
(iv) Ekspresserstatningsservice («EES») eller Gjør det selv-service («GDSS») for Utstyr. EES er tilgjengelig for visse typer Utstyr, og GDSS er tilgjengelig for produkter, deler eller tilbehør som det er enkelt å bytte ut uten verktøy, som for eksempel muser og tastaturer. Hvis EES eller GDSS er tilgjengelig i det aktuelle tilfellet, gjelder den følgende prosessen:
 
(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Hvis du ikke kan skaffe en slik kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning. Med erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret legger Apple ved installasjonsinstruksjoner, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke frakt til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke kvalifiserer til service, belaster Apple autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din.
 
(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, skal kastes.
 
(c) Apple står ikke ansvarlig for arbeidskostnader du påføres i forbindelse med EES eller GDSS. Hvis du har behov for mer hjelp, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker Apple-butikken eller AASL-en.
 
6.2 I andre land enn landet der et Apple-produkt ble kjøpt, er servicemulighetene begrenset til alternativene som tilbys i det aktuelle landet. Du kan måtte betale leverings- og administrasjonsavgifter hvis landet der du ber om service, ikke er landet der Utstyret ble kjøpt, og det heller ikke kan utføres service i dette landet. Hvis du ber om service i et annet land enn kjøpslandet, må du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport, og du står selv ansvarlig for tollavgifter, merverdiavgift og andre tilknyttede skatter og avgifter. I forbindelse med internasjonal service kan Apple reparere eller bytte ut produkter eller deler med sammenlignbare produkter eller deler som samsvarer med lokale standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
For at du skal få innvilget service eller støtte gjennom Avtalen, må du:
 
(i) oppgi Avtalenummeret og fremvise en kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen hvis du blir bedt om å gjøre dette,
 
(ii) oppgi informasjon om symptomer og årsaker til problemene med Utstyret,
 
(iii) besvare forespørsler om informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, serienummer, modell, versjon av operativsystem og programvare som er installert på Utstyret, eksterne enheter som er koblet til eller installert på Utstyret, eventuelle feilmeldinger som vises, hva du gjorde før du opplevde problemet med Utstyret, og tiltak du har gjennomført for å løse problemet,
 
(iv) følge instruksjonene Apple gir deg, inkludert, men ikke begrenset til, å avstå fra å sende Apple produkter og tilbehør som ikke kvalifiserer til reparasjon eller erstatningsservice, og å pakke Utstyret i samsvar med fraktinstruksjonene,
 
(v) oppdatere programvare til nyeste versjon før du ber om service, og
 
(VI) SØRG FOR Å SIKKERHETSKOPIERE PROGRAMVARE OG DATA SOM ER LAGRET PÅ UTSTYRET. APPLE VIL KUNNE INSTALLERE UTSTYRETS OPPRINNELIGE PROGRAMVAREKONFIGURASJON OG ETTERFØLGENDE OPPDATERINGER UNDER SERVICEARBEIDET, NOE SOM RESULTERER I AT ALL PROGRAMVARE OG ALLE DATA SOM VAR LAGRET PÅ UTSTYRET FØR SERVICEARBEIDET STARTET, SLETTES. UNDER SERVICEARBEID KNYTTET TIL APP FOR IPOD SLETTER APPLE INNHOLDET PÅ IPOD-ENHETEN OG FORMATERER LAGRINGSMEDIENE PÅ NYTT. Apple vil sende tilbake iPod-enheten din eller sørge for et erstatningsprodukt som har samme konfigurasjon som den opprinnelig enheten, med eventuelle gjeldende oppdateringer. I forbindelse med maskinvareservice kan Apple installere oppdateringer på iPod OS som forhindrer at iPod-enheten går tilbake til en tidligere versjon av iPod OS. Etter oppdatering av iPod OS er tredjepartsprogramvare som er installert på iPod-enheten, kanskje ikke lenger kompatible med iPod-enheten. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, annen informasjon, andre data og andre passord på nytt.
 
8. Ansvarsbegrensning
 
8.1 Hele avtalen.
 
Med unntak av rettigheter som forbrukerlovgivningen gir deg, slik dette er fastsatt i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, vilkår og øvrige betingelser som ikke er fastsatt i denne serviceavtalen (muntlige, skriftlige, uttrykte eller implisert gjennom lovgivning eller sedvanerett), i den grad lovgivningen tillater det, ekskludert fra Avtalen. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden til slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.
 
8.2 Fraskrivningsklausul knyttet til data:
 
Apple verken garanterer eller forplikter seg til å kunne reparere eller erstatte Utstyr i henhold til Avtalen uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Utstyret.
 
8.3 Ansvarsbegrensning:
 
Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:
 
a.    tap som ikke skyldes Apples brudd på vilkår i dette garantidokumentet,
 
b.   tap eller skade som på tidspunktet da du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på vilkårene i dette garantidokumentet, eller
 
c.    tap av inntekter, data eller muligheter i virksomhetene dine.
Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.
 
9. Oppsigelse
 
Du kan si opp Avtalen når som helst og av en hvilken som helst grunn. Hvis du bestemmer deg for å si opp Avtalen, ber vi deg om å ringe Apple på telefonnummeret som er oppført i Startveiledningen, eller sende eller fakse en skriftlig oppsigelse med Avtalenummeret til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen må legges ved oppsigelsen. Hvis du sier opp innen 30 dager etter kjøpet av Avtalen eller etter at du mottar disse Vilkårene, avhengig av hva som inntreffer sist, vil du, med mindre den lokale lovgivningen fastsetter noe annet, få refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien av tjenester du eventuelt har mottatt i henhold til Avtalen. Hvis du er en forbruker og har inngått Avtalen gjennom nettstedet for Apple Store eller en annen fjernsalgskontrakt (f.eks. per telefon), kan du ifølge Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted fra 21. desember 2000, nr. 105 («Angrerettloven») si opp Avtalen innen 14 dager etter at Apple har tilfredsstilt informasjonskravene i Angrerettloven og du har mottatt angrerettskjemaet, for å få refundert hele kjøpsbeløpet. Hvis Avtalen ble inngått gjennom en annen form for fjernsalg enn per telefon, og du benytter deg av tjenester som tilbys underlagt Avtalen før angreperioden er utløpt, får du refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien til tjenestene du har benyttet underlagt Avtalen. Hvis du foretar oppsigelsen senere enn tretti (30) dager etter at du har mottatt Avtalen, får du refundert en forholdsmessig andel av den opprinnelige kjøpsprisen basert på prosentandelen av Dekningsperioden som gjenstår etter kjøpsdatoen for Avtalen minus (a) det minste beløpet av enten en annulleringsavgift på NOK 200 eller ti (10) prosent av det forholdsmessige beløpet, og (b) verdien av eventuelle tjenester du har mottatt i henhold til Avtalen. Denne avbestillingsavgiften skal ikke gjelde når avbestilling foretas i henhold til en lovbestemt angrerett eller returrett for forbrukere (f.eks. under en lovbestemt angreperiode). Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple si opp Avtalen på grunn av svindel eller fremstillinger som i høy grad er uriktige. Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple også si opp Avtalen hvis reservedeler for Utstyret ikke lenger er tilgjengelig, ved skriftlig varsel tretti (30) dager i forveien. Hvis Apple sier opp Avtalen på grunn av at reservedeler ikke lenger er tilgjengelig, mottar du en forholdsmessig tilbakebetaling for Avtalens gjenstående gyldighetsperiode.
Rettighetene du har gjennom Angrerettloven, gjelder i tillegg til rettighetene du oppnår gjennom denne delen.
 
10. Overføring av Avtalen
 
(i) Med overføring av Utstyr til ny eier. Med forbehold om begrensningene som er oppført nedenfor, kan du foreta én enkelt permanent overføring av samtlige av rettighetene dine i henhold til Avtalen, gitt at (a) overføringen omfatter det originale Kjøpsbeviset, Avtalebekreftelsen og alt materiell som fulgte med Avtalen, inkludert trykt materiell og disse Vilkårene, (b) du gir Apple beskjed om overføringen ved å sende eller fakse en melding om dette til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353 (0)21 428 3917), og (c) parten som Avtalen overføres til, godtar Vilkårene i Avtalen. Når du gir Apple beskjed om overføringen av Avtalen, må du oppgi Avtalenummeret, serienummeret til Utstyret som overføres, og den nye eierens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 
(ii) Med overføring fra Opprinnelig dekket utstyr til Nytt dekket utstyr. Du kan foreta én enkelt permanent overføring av dekningen i Avtalen til et nytt Apple-produkt som du eier som du har kjøpt senest tretti (30) dager etter at du kjøpte Utstyret. Det nye produktet må kvalifisere til dekning ifølge Avtalen, og på overføringstidspunktet må begge produkter være dekket av Apples ett (1) års begrensede maskinvaregaranti. Apple utsteder en Avtalebekreftelse for det nye produktet, som deretter utgjør Utstyret. Du må gi Apple beskjed om overføringen ved å sende eller fakse en melding som inneholder Avtalenummer, serienummer og Kjøpsbevis for produktene som overføres, i tråd med vilkårene ovenfor.
 
11. Personvern
 
Apple skal oppbevare og bruke kundeopplysninger i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Generelt
 
(i) Ingen av Apples forhandlere, agenter eller ansatte kan endre, utvide eller gjøre tilføyelser til vilkårene i denne serviceavtalen.
 
(ii) Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det tas ut av denne serviceavtalen, og ikke ha noen innvirkning på lovligheten eller rettskraften til gjenværende vilkår.
 
(iii) Du samtykker i at opplysninger eller data du formidler til Apple i forbindelse med denne Avtalen ikke er konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet.
 
(iv) Du må kjøpe og registrere Avtalen innen tolv (12) måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for Utstyret.
 
(v) De økonomiske forpliktelsene i Avtalen støttes av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork i Irland. Hvis Apple Distribution International ikke overholder disse forpliktelsene, overtar Apple Operations Europe, som er registrert i Irland, de aktuelle forpliktelsene.
 
(vi) Avtalen tilbys bare og er bare gyldig hvis du er bosatt i et land der Apple eller Apples datterselskaper tilbyr Avtalen som er oppført her: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Avtalen tilbys ikke til personer under myndighetsalder. Avtalen er ikke tilgjengelig der lovgivningen ikke tillater den.
 
(vii) Denne serviceavtalen er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der Avtalen ble kjøpt.
 
081715 APP Mac Norway v6.1

AppleCare Protection Plan for Mac («APP for Mac»)
AppleCare Protection Plan for iPod («APP for iPod»)
AppleCare Protection Plan for Apple Display («APP for Apple Display»)
AppleCare Protection Plan for Apple TV («APP for Apple TV»)

Forbrukerlovgivning
 
Fordelene i avtalene ovenfor gjelder i tillegg til rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til ikke-samsvarende varer. Ingen av vilkårene i disse avtalene begrenser rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivningen.
 
For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdatoen i henhold til Forbrukerkjøpsloven fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav som lokal lovgivning pålegger.
 
Hvis du har forbrukerrettigheter i tillegg til rettighetene som avtalen gir deg, kan du velge å fremsette et krav underlagt enten forbrukerlovgivningen eller avtalen.
 
Viktig: Vilkårene i avtalen gjelder ikke krav som fremsettes i henhold til forbrukerlovgivningen.
 
Du får mer informasjon om forbrukerlovgivningen ved å besøke Apples nettsted (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.
 
1. Avtalen. Denne serviceavtalen gjelder for maskinvareservice og teknisk støtte du mottar fra Apple Distribution International eller dets rettsetterfølgere («Apple»), i henhold til avtalene som er nevnt ovenfor (hver av disse omtales som «Avtalen» i dette dokumentet), for Apple-produktet og tilbehøret i originalemballasjen («Utstyr») som er oppført i dekningsdokumentet («Avtalebekreftelse»).
 
2. Når dekningen starter og opphører.
 
Dekningen starter når du kjøper Avtalen, og opphører på datoen som er spesifisert i Avtalebekreftelsen («Dekningsperiode»). For å motta Avtalebekreftelsen registrerer du Utstyret og registreringsnummeret for Avtalen («Avtalenummer») hos Apple. Hvis automatisk registrering er tilgjengelig, utgjør den originale salgskvitteringen Avtalebekreftelsen. Både vilkårene i Avtalen, den originale salgskvitteringen for Avtalen og Avtalebekreftelsen inngår i serviceavtalen. Prisen for Avtalen er oppført på den originale salgskvitteringen. Dekningen for maskinvareservice og teknisk støtte som Avtalen gir, gjelder i tillegg til dekningen som følger av produsentens maskinvaregaranti og kostnadsfri teknisk støtte.
 
3. Hva dekkes?
 
3.1 Maskinvareservice
 
Hvis du i løpet av Dekningsperioden sender inn et gyldig krav ved å gjøre Apple oppmerksom på (i) at Utstyret har mangler ved materialer eller utførelse, eller (ii) at ladekapasiteten til et dekket iPod-batteri er redusert med femti (50) prosent eller mer sammenlignet med batteriets originale spesifikasjoner, vil Apple enten (a) reparere manglene kostnadsfritt ved bruk av nye deler eller deler med tilsvarende ytelse og pålitelighet som en ny del, eller (b) bytte ut Utstyret med et erstatningsprodukt som er nytt eller har tilsvarende ytelse og pålitelighet som et nytt produkt, og der funksjonaliteten minst tilsvarer funksjonaliteten til det opprinnelige produktet. Hvis Apple bytter ut Utstyret, blir det opprinnelige produktet Apples eiendom, erstatningsproduktet blir din eiendom, og erstatningsproduktet dekkes av Avtalens gjenværende gyldighetsperiode.
 
3.2 Utstyr
 
I tillegg til det opprinnelige Apple-produktet og tilbehøret som fulgte med i originalemballasjen, omfatter «Utstyret» i følge Avtalen følgende:
 
 (i) I henhold til APP for Mac: (a) et kompatibelt Apple Display hvis dette ble kjøpt samtidig som Utstyret, (b) mus fra Apple, Magic Trackpad, Apple-batterilader og tastatur fra Apple så fremt dette inngår i Utstyret (eller ble kjøpt sammen med en Mac mini), og AirPort Extreme-kort, AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon, Time Capsule, DVI-til-ADC-skjermadapter fra Apple, Apple RAM-moduler og Apple USB SuperDrive så fremt dette brukes sammen med Utstyret og ble kjøpt maksimalt to år før Utstyret.
 
 (ii) I henhold til APP for Apple TV: et AirPort Extreme-kort, en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basestasjon og en Time Capsule så fremt dette benyttes sammen med Utstyret og ble kjøpt senest to år før Utstyret.
 
3.3 Teknisk støtte
 
Under Dekningsperioden gir Apple deg tilgang til telefon- og nettbaserte ressurser for teknisk støtte. Teknisk støtte kan omfatte hjelp med installasjon, kjøring, konfigurasjon, feilsøking og gjenoppretting (med unntak av datagjenoppretting), inkludert lagring, henting og administrasjon av filer, fortolking av systemfeilmeldinger og å fastsette når det kreves maskinvareservice. Apple gir brukerstøtte for den siste versjonen av programvaren som støttes, samt den forrige Stabile Versjonen. I denne delen betyr «Stabil Versjon» en hovedversjon av programvaren som er lansert kommersielt av Apple med et versjonnummer i et format som «1.0» eller «2.0» og ikke er en betaversjon eller forhåndslansering. Omfanget til den tekniske støtten du får, varierer i samsvar med Avtalen, slik det er beskrevet nedenfor.
 
3.4 Omfanget til teknisk støtte
 
 (i) I henhold til APP for Mac gir Apple deg teknisk støtte for Utstyret, Apples operativsystemprogramvare («Mac OS») og Apple-forbrukerprogramvare som er forhåndsinstallert på Utstyret («Forbrukerprogramvare»). Apple gir også teknisk støtte ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Apples programvare for serveroperativsystemet «Mac OS Server» på en Mac.
 
(ii) I henhold til APP for iPod gir Apple teknisk støtte for Utstyret, iPod-operativsystemet og -programvaren som er forhåndsinstallert på Utstyret (samlet betegnet som «iPod-programvare») og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet datamaskin», det vil si en datamaskin som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret og kjører et operativsystem som støttes av Utstyret.
 
(iii) I henhold til APP for Apple Display gir Apple teknisk støtte for Utstyret og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en Støttet datamaskin.
 
(iv) I henhold til APP for Apple TV gir Apple teknisk støtte for Utstyret, programvare som er forhåndsinstallert på Utstyret («Apple TV-programvare»), og tilkoblingsproblemer mellom Utstyret og en «Støttet TV», det vil si en TV som samsvarer med tilkoblingsspesifikasjonene til Utstyret.
 
4. Hva dekkes ikke?
 
4.1 Maskinvareservice.
 
Avtalen gjelder ikke for:
 
(i) installasjon, fjerning eller kasting av Utstyret eller anskaffelse av erstatningsutstyr mens det utføres service på Utstyret
 
(ii) skader som skyldes
 
(a) at produktet er et annet enn Utstyret,
 
(b) ulykker, misbruk, feilaktig bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker,
 
(c) bruk av Utstyret som ikke samsvarer med tillatt bruk eller anvendelsesområdet, slik dette er beskrevet av produsenten i brukerhåndboken, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret, eller
 
(d) service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) som utføres av parter som ikke representerer Apple eller en Apple-autoriserte serviceleverandør («AASL»),
 
(iii) Utstyr der serienummeret er endret, gjort uleselig eller fjernet, eller der det er gjort endringer for å forandre funksjonaliteten uten skriftlig tillatelse fra produsenten,
 
(iv) Utstyr som er tapt eller stjålet. Avtalen gjelder bare for Utstyr som returneres til Apple i sin helhet.
 
(v) kosmetiske endringer i Utstyret, inkludert, men ikke begrenset til, rifter, hakk og ødelagt plast ved porter,
 
(vi) forbruksdeler, som for eksempel batterier, med unntak av batteridekningen i APP for iPod og feil som skyldes mangler ved materialet eller håndverket,
 
(vii) forebyggende vedlikehold av Utstyret, eller
 
(viii) mangler som skyldes normal slitasje eller produktets alder.
 
4.2 Teknisk støtte.
 
Avtalen omfatter ikke:
 
(i) problemer som kan løses gjennom oppgradering av programvaren til den nyeste versjonen,
 
(ii) bruk av eller endring av Utstyret, Mac OS, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare som ikke samsvarer med anvendelsesområdet og instruksjonene i brukerhåndboken fra produsenten, tekniske spesifikasjoner eller andre publiserte retningslinjer for Utstyret,
 
(iii) produkter fra tredjeparter og deres innvirkning på eller samspill med Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller forbrukerprogramvare,
 
(iv) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for iPod som ikke har sammenheng med problemer med iPod-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(v) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple Display som ikke har sammenheng med tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(vi) bruk av en datamaskin eller et operativsystem i henhold til APP for Apple TV som ikke har sammenheng med problemer med Apple TV-programvare eller tilkoblingsproblemer med Utstyret,
 
(vii) annen Apple-programvare enn Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvare, Apple TV-programvare eller Forbrukerprogramvare som er dekket av den aktuelle Avtalen,
 
(viii) Mac OS-programvare for servere, med unntak av bruk av det grafiske brukergrensesnittet for problemer knyttet til serveradministrasjon og nettverksadministrasjon på Mac OS Server på en Mac,
 
(ix) Mac OS-programvare eller annen Apple-programvare som er angitt som «beta», «forhåndslansering», «forhåndsvisning» eller lignende merket programvare,
 
(x) tredjeparts nettlesere, e-postprogrammer og Internett-tjenesteleverandørprogramvare, eller Mac OS-konfigurasjoner som kreves for bruk av disse, eller
 
(xi) skade på eller tap av programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på Utstyret. Gjenoppretting og ny installasjon av programvare og brukerdata dekkes ikke av denne Avtalen.
 
5. Hvordan får jeg service og støtte?
 
Du kan få maskinvarestøtte og teknisk støtte ved å gå til Apple-ressursene som er beskrevet nedenfor, eller ringe telefonnummeret som er oppført i startveiledningen («Veiledningen»). Veiledningen følger med i Avtalens emballasje. Hvis du tar kontakt per telefon, blir samtalen besvart av en representant for Apples tekniske brukerstøtte, som vil be om at du oppgir Avtalenummeret eller serienummeret til Utstyret. Ta vare på Avtalebekreftelsen og den opprinnelige kjøpskvitteringen for Utstyret for hånden, ettersom disse dokumentene kreves for å avgjøre om produktet kvalifiserer til dekning.

Internasjonal kundestøtteinformasjon
Autoriserte Apple-serviceleverandører og -butikker
Apples kundestøtte og service
6. Servicealternativer for maskinvare
 
6.1 Apple tilbyr etter eget valg maskinvareservice gjennom ett eller flere av følgende alternativer:
 
 (i) Service etter innlevering. Service etter innlevering er tilgjengelig for de fleste typer Utstyr. Utstyret leveres I en Apple-butikk eller hos en AASL som tilbyr innlevering. Hvis det ikke utføres service på stedet, sender butikken eller serviceleverandøren Utstyret til service I en avdeling av Apples reparasjonstjeneste («ART»). Når du får beskjed om at servicearbeidet er fullført, vil du motta Utstyret I løpet av kort tid.
 
 (ii) Service på stedet. Service på stedet er tilgjengelig for en rekke stasjonære datamaskiner når Utstyret befinner seg innenfor en radius på 80 kilometer fra en Apple-autorisert serviceleverandør som tilbyr service på stedet. Hvis Apple finner ut at service på stedet er tilgjengelig, sender Apple en servicetekniker dit Utstyret befinner seg. Hvis det ikke utføres service på stedet, transporterer serviceteknikeren Utstyret til service hos en AASL eller ART. Hvis Utstyret repareres hos en AASL eller ART, sørger Apple for transport av Utstyret til adressen din etter at servicearbeidet er fullført. Hvis serviceteknikeren ikke får tilgang til Utstyret til avtalt tid, kan det påløpe en ekstra avgift for eventuelle ekstra besøk på stedet.
 
 (iii) Service etter innsending. Service etter innsending er tilgjengelig for det meste av Utstyr. Hvis Apple kommer frem til at Utstyret kvalifiserer til service etter innsending, sender Apple deg et forhåndsbetalt fraktbrev (og emballasje hvis du ikke lenger har originalemballasjen), og deretter sender du Utstyret til en ART-avdeling I samsvar med instruksjonene fra Apple. Når servicearbeidet er fullført, vil ART-avdelingen returnere Utstyret til deg. Apple betaler for forsendelsen til og fra adressen din så fremt du har fulgt samtlige instruksjoner.
 
 (iv) Ekspresserstatningsservice («EES») eller Gjør det selv-service («GDSS») for Utstyr. EES er tilgjengelig for visse typer Utstyr, og GDSS er tilgjengelig for produkter, deler eller tilbehør som det er enkelt å bytte ut uten verktøy, som for eksempel muser og tastaturer. Hvis EES eller GDSS er tilgjengelig I det aktuelle tilfellet, gjelder den følgende prosessen:
 
(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Hvis du ikke kan skaffe en slik kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil I så fall tilby en alternativ serviceløsning. Med erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret legger Apple ved installasjonsinstruksjoner, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke frakt til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke kvalifiserer til service, belaster Apple autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din.
 
(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuell informasjon om krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, skal kastes.
 
I Apple står ikke ansvarlig for arbeidskostnader du påføres I forbindelse med EES eller GDSS. Hvis du har behov for mer hjelp, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker Apple-butikken eller AASL-en.
 
6.2 I andre land enn landet der et Apple-produkt ble kjøpt, er servicemulighetene begrenset til alternativene som tilbys I det aktuelle landet. Du kan måtte betale leverings- og administrasjonsavgifter hvis landet der du ber om service, ikke er landet der Utstyret ble kjøpt, og det heller ikke kan utføres service I dette landet. Hvis du ber om service I et annet land enn kjøpslandet, må du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport, og du står selv ansvarlig for tollavgifter, merverdiavgift og andre tilknyttede skatter og avgifter. I forbindelse med internasjonal service kan Apple reparere eller bytte ut produkter eller deler med sammenlignbare produkter eller deler som samsvarer med lokale standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
For at du skal få innvilget service eller støtte gjennom Avtalen, må du:
 
(i) oppgi Avtalenummeret og fremvise en kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen hvis du blir bedt om å gjøre dette,
 
(ii) oppgi informasjon om symptomer og årsaker til problemene med Utstyret,
 
(iii) besvare forespørsler om informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, serienummer, modell, versjon av operativsystem og programvare som er installert på Utstyret, eksterne enheter som er koblet til eller installert på Utstyret, eventuelle feilmeldinger som vises, hva du gjorde før du opplevde problemet med Utstyret, og tiltak du har gjennomført for å løse problemet,
 
(iv) følge instruksjonene Apple gir deg, inkludert, men ikke begrenset til, å avstå fra å sende Apple produkter og tilbehør som ikke kvalifiserer til reparasjon eller erstatningsservice, og å pakke Utstyret I samsvar med fraktinstruksjonene,
 
(v) oppdatere programvare til nyeste versjon før du ber om service, og
 
(vi) sikkerhetskopiere programvare og data som er lagret på Utstyret APPLE VIL KUNNE INSTALLERE UTSTYRETS OPPRINNELIGE PROGRAMVAREKONFIGURASJON OG ETTERFØLGENDE OPPDATERINGER UNDER SERVICEARBEIDET, NOE SOM RESULTERER I AT ALL PROGRAMVARE OG ALLE DATA SOM VAR LAGRET PÅ UTSTYRET FØR SERVICEARBEIDET STARTET, SLETTES. UNDER SERVICEARBEID KNYTTET TIL APP FOR IPOD SLETTER APPLE INNHOLDET PÅ IPOD-ENHETEN OG FORMATERER LAGRINGSMEDIENE PÅ NYTT. Apple vil sende tilbake iPod-enheten din eller sørge for et erstatningsprodukt som har samme konfigurasjon som den opprinnelig enheten, med eventuelle gjeldende oppdateringer. I forbindelse med maskinvareservice kan Apple installere oppdateringer på iPod OS som forhindrer at iPod-enheten går tilbake til en tidligere versjon av iPod OS. Etter oppdatering av iPod OS er tredjepartsprogramvare som er installert på iPod-enheten, kanskje ikke lenger kompatible med iPod-enheten. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, annen informasjon, andre data og andre passord på nytt.
 
8. Ansvarsbegrensning
 
8.1 Hele avtalen.
 
Med unntak av rettigheter som forbrukerlovgivningen gir deg, slik dette er fastsatt I begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, vilkår og øvrige betingelser som ikke er fastsatt I denne serviceavtalen (muntlige, skriftlige, uttrykte eller implisert gjennom lovgivning eller sedvanerett), I den grad lovgivningen tillater det, ekskludert fra Avtalen. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden til slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.
 
8.2 Fraskrivningsklausul knyttet til data:
 
Apple verken garanterer eller forplikter seg til å kunne reparere eller erstatte Utstyr I henhold til Avtalen uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Utstyret.
 
8.3 Ansvarsbegrensning:
 
Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:
 
a.    tap som ikke skyldes Apples brudd på vilkår I dette garantidokumentet,
 
b.   tap eller skade som på tidspunktet da du kjøpte produktet, ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på vilkårene I dette garantidokumentet, eller
 
c.    tap av inntekter, data eller muligheter I virksomhetene dine.
 
Bestemmelsene I dette dokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.
 
9. Oppsigelse
 
Du kan si opp Avtalen når som helst og av en hvilken som helst grunn. Hvis du bestemmer deg for å si opp Avtalen, ber vi deg om å ringe Apple på telefonnummeret som er oppført i Startveiledningen, eller sende eller fakse en skriftlig oppsigelse med Avtalenummeret til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopi av det originale kjøpsbeviset for Avtalen må legges ved oppsigelsen. Hvis du sier opp innen 30 dager etter kjøpet av Avtalen eller etter at du mottar disse Vilkårene, avhengig av hva som inntreffer sist, vil du, med mindre den lokale lovgivningen fastsetter noe annet, få refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien av tjenester du eventuelt har mottatt i henhold til Avtalen. Hvis du er en forbruker og har inngått Avtalen gjennom nettstedet for Apple Store eller en annen fjernsalgskontrakt (f.eks. per telefon), kan du ifølge Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted fra 21. desember 2000, nr. 105 («Angrerettloven») si opp Avtalen innen 14 dager etter at Apple har tilfredsstilt informasjonskravene i Angrerettloven og du har mottatt angrerettskjemaet, for å få refundert hele kjøpsbeløpet. Hvis Avtalen ble inngått gjennom en annen form for fjernsalg enn per telefon, og du benytter deg av tjenester som tilbys underlagt Avtalen før angreperioden er utløpt, får du refundert hele kjøpsbeløpet minus verdien til tjenestene du har benyttet underlagt Avtalen. Hvis du foretar oppsigelsen senere enn tretti (30) dager etter at du har mottatt Avtalen, får du refundert en forholdsmessig andel av den opprinnelige kjøpsprisen basert på prosentandelen av Dekningsperioden som gjenstår etter kjøpsdatoen for Avtalen minus (a) det minste beløpet av enten en annulleringsavgift på NOK 200 eller ti (10) prosent av det forholdsmessige beløpet, og (b) verdien av eventuelle tjenester du har mottatt i henhold til Avtalen. Denne avbestillingsavgiften skal ikke gjelde når avbestilling foretas i henhold til en lovbestemt angrerett eller returrett for forbrukere (f.eks. under en lovbestemt angreperiode). Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple si opp Avtalen på grunn av svindel eller fremstillinger som i høy grad er uriktige. Med mindre gjeldende lokal lovgivning fastsetter noe annet, kan Apple også si opp Avtalen hvis reservedeler for Utstyret ikke lenger er tilgjengelig, ved skriftlig varsel tretti (30) dager i forveien. Hvis Apple sier opp Avtalen på grunn av at reservedeler ikke lenger er tilgjengelig, mottar du en forholdsmessig tilbakebetaling for Avtalens gjenstående gyldighetsperiode.
 
Rettighetene du har gjennom Angrerettloven, gjelder i tillegg til rettighetene du oppnår gjennom denne delen.
 
10. Overføring av Avtalen
 
 (i) Med overføring av Utstyr til ny eier. Med forbehold om begrensningene som er oppført nedenfor, kan du foreta én enkelt permanent overføring av samtlige av rettighetene dine i henhold til Avtalen, gitt at (a) overføringen omfatter det originale Kjøpsbeviset, Avtalebekreftelsen og alt materiell som fulgte med Avtalen, inkludert trykt materiell og disse Vilkårene, (b) du gir Apple beskjed om overføringen ved å sende eller fakse en melding om dette til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353 (0)21 428 3917), og (c) parten som Avtalen overføres til, godtar Vilkårene i Avtalen. Når du gir Apple beskjed om overføringen av Avtalen, må du oppgi Avtalenummeret, serienummeret til Utstyret som overføres, og den nye eierens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 
(ii) Med overføring fra Opprinnelig dekket utstyr til Nytt dekket utstyr. Du kan foreta én enkelt permanent overføring av dekningen i Avtalen til et nytt Apple-produkt som du eier som du har kjøpt senest tretti (30) dager etter at du kjøpte Utstyret. Det nye produktet må kvalifisere til dekning ifølge Avtalen, og på overføringstidspunktet må begge produkter være dekket av Apples ett (1) års begrensede maskinvaregaranti. Apple utsteder en Avtalebekreftelse for det nye produktet, som deretter utgjør Utstyret. Du må gi Apple beskjed om overføringen ved å sende eller fakse en melding som inneholder Avtalenummer, serienummer og Kjøpsbevis for produktene som overføres, i tråd med vilkårene ovenfor.
 
11. Personvern
 
Apple skal oppbevare og bruke kundeopplysninger i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Generelt
 
 (i) Ingen av Apples forhandlere, agenter eller ansatte kan endre, utvide eller gjøre tilføyelser til vilkårene i denne serviceavtalen.
 
(ii) Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det tas ut av denne serviceavtalen, og ikke ha noen innvirkning på lovligheten eller rettskraften til gjenværende vilkår.
 
(iii) Du samtykker i at opplysninger eller data du formidler til Apple i forbindelse med denne Avtalen ikke er konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet.
 
(iv) Du må kjøpe og registrere Avtalen innen tolv (12) måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for Utstyret.
 
(v) De økonomiske forpliktelsene i Avtalen støttes av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork i Irland. Hvis Apple Distribution International ikke overholder disse forpliktelsene, overtar Apple Operations Europe, som er registrert i Irland, de aktuelle forpliktelsene.
 
(vi) Avtalen tilbys bare og er bare gyldig hvis du er bosatt i et land der Apple eller Apples datterselskaper tilbyr Avtalen som er oppført her: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Avtalen tilbys ikke til personer under myndighetsalder. Avtalen er ikke tilgjengelig der lovgivningen ikke tillater den.
 
(vii) Denne serviceavtalen er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der Avtalen ble kjøpt.
 
040213 APP Mac Norway v6