Vanliga frågor Fler svar på dina frågor om Apple och miljön.

Vem leder miljöarbetet på Apple?

Apple engagerar sig för miljön genom minska vår klimatpåverkan, utveckla gröna material för säkra produkter och använda material så effektivt som möjligt. I juni 2013 utnämnde Tim Cook, vd på Apple, Lisa P. Jackson till vice vd med ansvar för Environmental Initiatives. Avdelningen arbetar med team inom hela Apple för att bestämma strategier, engagera intressenter och berätta om de framsteg som görs.

Apples styrelse granskar vd:n och andra ledare för att säkerställa att Apple sköts med kompetens och etisk hänsyn i den dagliga verksamheten, och ser till att aktieägarnas långsiktiga intressen tas tillvara. Lisa P. Jackson, som nu är vice vd med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives, rapporterar direkt till Apples vd. Vårt sätt att integrera miljöarbetet innebär att alla beslut som gäller miljöfrågor och sociala frågor granskas av vår högsta ledning. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt när den utvecklas och granskar allt från material och design till distributionskedja, förpackning och produktens energiförbrukning.

Hur gör Apple sina livscykelbedömningar för olika produkter och deras utsläpp av växthusgaser?

Apples livscykelbedömning av produkter består av fem steg:

Anlitar Apple externa aktörer för kontroll och garanti av dess data om miljöpåverkan?

Ja. Vi anlitar externa kontrollanter för växthusgasutsläppen från Scope 1, 2 och 3 samt för vår energianvändning, avfallsgenerering och vattenförbrukning för våra datacenter, kontor och butiker världen över. Bureau Veritas (BV) har kontrollerat rapporterna om utsläppen från Apples anläggningar och har gett en av deras högsta nivåer av garanti. Läs BV:s utlåtande här.

Växthusgasutsläpp inom Scope 3 från vår produktion beräknas enligt livscykelutvärdering. Beräkningarnas kvalitet och noggrannhet kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland, enligt de internationellt erkända miljöstandarderna ISO 14040 och 14044. Läs Fraunhofers utlåtande här.

Har Apple någon policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Ja. Apple strävar efter att skydda miljön, medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runt om i världen där vi bedriver verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (pdf).

Redovisar Apple sina miljöegenskapsdata utifrån GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning?

På Apple strävar vi efter att öppet kommunicera våra policyer och program för miljöpåverkan, social påverkan och styrning. Vi presenterar våra resultat i en rad olika offentliga rapporter, bland annat i vår Miljöansvarsrapport för 2017. Rapporterna innehåller de standardupplysningar som nämns i GRI:s (Global Reporting Initiative) G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Du kan se Apples GRI-index här.

Begränsar Apple ämnen som är skadliga för vår hälsa och miljön?

Ja. Apples specifikation av reglerade ämnen innehåller information om flera ämnen som är begränsade eller förbjudna i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Alla produkter från Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv, som begränsar användningen av bly och andra ämnen. Tack vare Apples försiktighetsstrategi när det gäller farliga ämnen överskrider många av Apples begränsningar de lagenliga kraven. Visa Apples specifikation om reglerade ämnen (pdf) eller läs mer om våra ansträngningar för att minska och eliminera farliga ämnen.

Dessutom följer alla Apples produkter det vietnamesiska cirkuläret 30/2011/TT-BCT som reglerar bly och andra ämnen i elektroniska produkter.

Begränsar Apple cancerframkallande bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC) i sina produkter?

Ja. Ett material som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från BFR och PVC. 900 ppm-gränsen är en av de strängaste i elektronikbranschen och utgör en koncentration som understiger den gräns för bly som anges i EU:s RoHS-direktiv. Om det skulle finnas BFR och PVC krävs det betydligt större mängder av brom eller klor än 900 miljondelar för att ämnena ska ge effekt.

Apples utfasning av BFR och PVC omfattar alla nya Apple-produkter som tillverkats efter 2009 och alla Beats-produkter som tillverkats efter 2016. Även om det kan finnas BFR och PVC i äldre produkter samt i reservdelar och tillbehör till äldre produkter, utformades de i enlighet med lagenliga krav.

Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) (EG) 1907/2006, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. På kandidatlistan över ämnen för tillstånd namnger Europeiska kemikaliemyndigheten ett antal ämnen som inger mycket stora betänkligheter (s.k. SVHC-ämnen) och som tillverkare måste redovisa för kunden om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

<<<<<<< .working

Baserat på den aktuella kandidatlistan för tillstånd innehåller Apple-produkter inte SVHC-ämnen över den gräns som måste redovisas med undantag av Apple Remote, iMac, Mac Pro och Mac mini som innehåller ett knappcellsbatteri med 1,2-dimetoxyetan. SVHC i knappcellsbatteriet utgör inte någon säkerhetsrisk för kunder. För att vara säker på att knappcellsbatteriet återvinns på lämpligt sätt kan du lämna in din Apple-enhet på en Apple Store för gratis återvinning eller gå till www.apple.com/se/recycling för mer information om våra återvinningstjänster.

||||||| .merge-left.r1216951

Baserat på den aktuella kandidatlistan för tillstånd innehåller Apple-produkter inte SVHC-ämnen över den gräns som måste redovisas med undantag av Apple Remote, iMac, Mac Pro och Mac mini som innehåller ett knappcellsbatteri med 1,2-dimetoxyetan. SVHC i knappcellsbatteriet utgör inte någon säkerhetsrisk för kunder. För att vara säker på att knappcellsbatteriet återvinns på lämpligt sätt kan du lämna in din Apple-enhet på en Apple Store för gratis återvinning eller gå till apple.com/se/recycling för mer information om våra återvinningstjänster.

=======

Baserat på den aktuella kandidatlistan för tillstånd innehåller Apple-produkter inte SVHC-ämnen över den gräns som måste redovisas med undantag av Apple Remote, iMac, Mac Pro och Mac mini som innehåller ett knappcellsbatteri med 1,2-dimetoxyetan. SVHC i knappcellsbatteriet utgör inte någon säkerhetsrisk för kunder. För att vara säker på att knappcellsbatteriet återvinns på lämpligt sätt kan du lämna in din Apple-enhet på en Apple Store för gratis återvinning eller gå till apple.com/se/recycling för mer information om våra återvinningstjänster.

>>>>>>> .merge-right.r1216952

Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av komponenter, material eller förpackningsmaterial, och följer alltså Montrealprotokollet om ozonnedbrytande kemikalier.

Hur använder jag batteriet i min Apple-enhet på bästa sätt?

Du kan läsa mer om hur ditt batteri laddas, hur du maximerar batteritiden och hur du servar och återvinner batteriet på www.apple.com/se/batteries.

Erbjuder Apple återvinning?

Ja. Med Apple Renew kan du lämna in din Apple-enhet för återvinning på Apple Store eller via nätet. Vi ser till att den återvinns på ett ansvarsfullt sätt eller får ett nytt liv. Vissa Apple-enheter och andra smartphones och pc-datorer kan till och med vara berättigade för vårt inlösenprogram i en Apple Store och online. Du kan lämna in din Apple-enhet på Apple Store för gratis återvinning eller gå till www.apple.com/se/recycling för mer information om våra återvinningstjänster. Apple erbjuder även kostnadsfri återvinning av förpackningar på begäran i USA och Kanada för kunder som är företag, utbildningsinstitutioner och övriga institutioner. För mer information kontakta din Apple-representant.

Ställer Apple krav på miljöskydd och rättigheter för arbetstagare i försörjningskedjan?

I vår uppförandekod beskrivs våra högt ställda krav när det gäller att skapa en säkrare arbetsmiljö, behandla arbetstagare på ett rättvisare sätt och använda miljömässigt ansvarsfulla metoder i tillverkningen. Vi kräver att alla leverantörer som gör affärer med Apple helt samtycker till att följa vår uppförandekod och våra krav. Vi har upprätthållit vår rigorösa bedömningsprocess för att verkställa den här koden. Och när vi upptäcker att någon inte följer koden samarbetar vi med våra leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sina processer. Besök vår webbplats om leverantörsansvar för att läsa mer om våra ansträngningar i hela vår försörjningskedja.