Fler frågor Fler svar på dina frågor om Apple och miljön.

Vem leder miljöarbetet på Apple?

I juni 2013 utsåg Tim Cook, som är Apples vd, Lisa P. Jackson till vice vd med ansvar för Environmental Initiatives. Avdelningen arbetar med team inom hela Apple för att bestämma strategier, engagera intressenter och berätta om de framsteg som görs inom Apple för att minska vår klimatpåverkan, utveckla gröna material för säkrare produkter och använda material så effektivt som möjligt.

Apples styrelse granskar vd:n och andra ledare för att säkerställa att den dagliga verksamheten sköts på ett kompetent sätt och med etisk hänsyn, och i enlighet med aktieägarnas långsiktiga intressen. Lisa P. Jackson, som alltså är vice vd med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives, rapporterar direkt till Apples vd. Vårt sätt att integrera miljöarbetet innebär att alla beslut i miljöfrågor och sociala frågor granskas av vår högsta ledning. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt när den utvecklas och granskar allt från material och design till distributionskedja, förpackning och produktens energiförbrukning.

Hur gör Apple sina livscykelanalyser för olika produkter och deras utsläpp av växthusgaser?

Apples livscykelanalys (LCA) av produkter består av fem steg:

  1. För att modellera tillverkningsfasen använder vi mätningar av hela produkten, del för del, och data från produktionen av delarna. Med mätningarnas hjälp kan vi noggrant fastställa komponenternas och materialens storlek och vikt, medan data från tillverkningsprocesserna och från spillförlusterna vid produktionen ger oss en bild av tillverkningens påverkan. Livscykelanalysen omfattar tillbehör och förpackningar men också minskade utsläpp genom vårt program för ren energi. När vi räknar ut Apples totala koldioxidavtryck, räknar vi även med enheter som repareras och ersätts via AppleCare.
  2. Sedan beräknar vi hur en användare använder produkten. Vi mäter då hur mycket energi en produkt förbrukar vid användning i ett simulerat scenario. Dagliga användningsmönster är specifika för varje produkt och är en blandning av faktiska användardata och modellerade data. Antalet användningsår, baserat på första ägare, beräknar vi till fyra år för macOS- och tvOS-enheter och tre år för iOS- och watchOS-enheter. De flesta Apple-produkter håller längre och ges bort, säljs vidare eller återlämnas till Apple av den första ägaren så att andra kan använda dem. Mer information om Apple-produkternas energiförbrukning finns i våra miljörapporter.
  3. För att modellera transporten använder vi insamlade data för frakt av enstaka produkter och produkter i flerpack till lands, till sjöss och med flyg. Vi räknar in materialtransporter mellan tillverkningsanläggningar, produkttransporter från tillverkningsanläggning till regionala distributionscentraler, produkttransporter från regionala distributionsterminaler till enskilda kunder samt produkttransporter från slutkund till återvinningsanläggning.
  4. För att modellera slutet av livscykeln använder vi data från produkternas materialsammansättning och uppskattar andelen produkter som skickas till återvinning eller kassering. När det gäller produkter som skickas till återvinning räknar vi in återvinningsföretagets inledande procedurer för att återvinna metall, plast och glas ur produkten. Efterföljande återvinningssteg tas inte med i beräkningen eftersom de räknas som produktion och inte som bearbetning av uttjänta produkter. När det gäller produkter som skickas till kassering tar vi med utsläppen från soptippen eller från förbränning av respektive material.
  5. Efter att ha samlat in data om produktion, användning, transport och avfallshantering samkör vi dessa med detaljerade data om växthusgasutsläpp. Dessa utsläppsdata baseras på en kombination av Apple-specifika och branschens genomsnittliga datauppsättningar för materialproduktion, tillverkningsprocesser, elproduktion och transporter. Även förnybar energi som används i leverantörskedjan, antingen på leverantörens eget initiativ eller via Apples program för ren energi, redovisas i LCA-modellen. Genom att samköra produktspecifik information och utsläppsdata i vårt LCA-verktyg får vi fram detaljerade resultat för de utsläpp av växthusgaser som varje produkt orsakar. Kvalitet och riktighet i databeräkningar och modelleringar kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland. Mer information om Apples tillvägagångssätt för livscykelanalysen har sammanställts i en rapport som presenterades på 2018 års CARE Innovation Conference i Wien, Österrike.

Sätter Apple upp mål för minskade klimatutsläpp?

Vi gör noggranna uträkningar för att komma fram till vårt koldioxidavtryck – och tittar då inte bara på utsläppen från vår egen verksamhet utan även på hur våra produkter påverkar utsläppen under hela deras livslängd. Därefter sätter vi igång att skapa ett stabilt program för förnybar energi avsett att minska dessa utsläpp. 2018 rapporterade vi att vi nått vårt mål om att driva alla våra kontorsbyggnader (utsläpp i Scope 2) med förnybar energi. Det betyder att vi själva producerar eller köper in 100 procent förnybar energi till all den el som används vid våra datacenter, butiker och kontor i 43 länder runt om i världen.

Vi har också som mål att minska utsläppen i leverantörskedjan genom att hjälpa våra leverantörer att växla över till ren energi. År 2020 ska vi och våra leverantörer producera eller köpa in fyra gigawatt förnybar energi och därmed minska utsläppen från vår produkttillverkning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av dagens utsläpp från vår produktion.

Anlitar Apple externa aktörer för kontroll och garanti av dess data om miljöpåverkan?

Ja. Vi anlitar externa kontrollanter för växthusgasutsläppen från Scope 1, 2 och 3 samt för vår energianvändning, avfallsgenerering och vattenförbrukning för våra datacenter, kontor och butiker världen över. Bureau Veritas (BV) har kontrollerat rapporterna om utsläppen från Apples anläggningar och har gett en av sina högsta nivåer av garanti. Läs BV:s utlåtande här.

Växthusgasutsläpp inom Scope 3 från vår produktion beräknas med en livscykelanalys. Beräkningarnas kvalitet och noggrannhet kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland, enligt de internationellt erkända miljöstandarderna ISO 14040 och 14044. Läs Fraunhoferinstitutets utlåtande här.

Har Apple någon policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Ja. Apple strävar efter att skydda miljön, medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runt om i världen där vi bedriver verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (pdf).

Redovisar Apple sina miljöegenskapsdata utifrån GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhets­redovisning?

På Apple strävar vi efter att öppet kommunicera våra policyer och program för miljöpåverkan, social påverkan och styrning. Vi presenterar våra resultat i en rad olika offentliga rapporter, bland annat i vår Miljöansvarsrapport för 2018. Rapporterna innehåller de standardupplysningar som nämns i GRI:s (Global Reporting Initiative) G4-riktlinjer för hållbarhets­redovisning. Du kan se Apples GRI-index här.

Begränsar Apple ämnen som är skadliga för vår hälsa och miljön?

Ja. Apples specifikation av reglerade ämnen innehåller information om flera ämnen som är begränsade eller förbjudna i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Alla produkter från Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv, som begränsar användningen av bly och andra ämnen. Tack vare Apples försiktighetsstrategi när det gäller farliga ämnen överskrider många av Apples begränsningar de lagenliga kraven. Se Apples specifikation om reglerade ämnen (pdf) eller läs mer om våra ansträngningar för att minska och eliminera farliga ämnen.

Dessutom följer alla Apples produkter det vietnamesiska cirkuläret 30/2011/TT-BCT som reglerar bly och andra ämnen i elektroniska produkter.

Begränsar Apple bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC) i sina produkter?

Ja. Ett material som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från BFR och PVC. 900 ppm-gränsen är en av de strängaste i elektronikbranschen och utgör en koncentration som understiger den gräns för bly som anges i EU:s RoHS-direktiv. Om det skulle finnas BFR och PVC krävs det betydligt större mängder av brom eller klor än 900 miljondelar för att ämnena ska ge effekt.

Apples utfasning av BFR och PVC omfattar alla nya Apple-produkter som tillverkats efter 2009 och alla Beats-produkter som tillverkats efter 2016. Apples utfasning omfattar de allra flesta produkter och komponenter, även om vissa Beddit-produkter och en del äldre Apple-produkter kan innehålla små mängder BFR och PVC. Även dessa produkter, inklusive relaterade reservdelar och tillbehör, uppfyller emellertid lagkraven. I Indien och Sydkorea innehåller strömkablar PVC på grund av landsspecifika krav. Vi arbetar kontinuerligt för att få vår PVC-ersättning godkänd.

Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) (EG) 1907/2006, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. På kandidatlistan över ämnen för tillstånd namnger Europeiska kemikaliemyndigheten ett antal ämnen som inger mycket stora betänkligheter (s.k. SVHC-ämnen) och som tillverkare måste redovisa för kunden om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

Enligt den aktuella förteckningen innehåller Apples produkter följande SVHC-ämnen i koncentrationer över den gräns varvid de måste redovisas:

SVHC-ämne
Användning
Produkter
1,3-propan­sulton
Litiumjon­batterier
iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, trådlösa hörlurar och högtalare från Beats, iPod, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, Smart Battery Case till iPhone, Apple Pencil
1,2-dimetoxi­etan
Knappcells­batterier
Apple Remote, iMac, Mac Pro, Mac mini
Blyzirkonat­titanat
Hårddiskar
iMac, Mac mini, AirPort Time Capsule
2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328)
Tygfodral
Beddit sömnmätare

SVHC-ämnena som förekommer i dessa produkter innebär ingen hälsorisk för kunder vid normal användning. För att vara säker på att dessa produkter återvinns på lämpligt sätt kan du lämna in din Apple-enhet på en Apple Store för gratis återvinning eller besöka www.apple.com/se/trade-in för att läsa mer om våra återvinningstjänster.

Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av komponenter, material eller förpackningsmaterial, och följer alltså Montrealprotokollet om ozonnedbrytande kemikalier.

Vad gör Apple för att skynda på en cirkulär ekonomi?

En enhet som håller längre är en grönare enhet. Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna från jorden för att tillverka nya. Apples fortsatta fokus på att tillverka de bästa och mest hållbara produkterna i kombination med professionella reparationstjänster gör att våra produkter används under mycket lång tid. När kunderna inte längre använder sina enheter kan de enkelt lämna in dem via Apples GiveBack-program som antingen förmedlar enheterna till en ny användare eller återvinner dem på ett ansvarsfullt sätt.

Under 2017 meddelade Apple sitt mål om att en dag tillverka produkter uteslutande av förnybara resurser och återvunnet material. Och där det är nödvändigt vill vi lämna tillbaka lika mycket material till marknaden, så att det kan användas av oss eller av andra. Tack vare framsteg som Daisy, vår senaste demonteringsrobot, kan vi återvinna fler material och även öka materialens kvalitet jämfört med traditionella återvinningsprocesser.

Vi har processer för att se till att de slutmaterial vi använder i våra produkter köps in på ett ansvarsfullt sätt enligt strikta krav och program som driver fram en positiv förändring. Detta åtagande är något vi fortsätter med sam­tidigt som vi utmanar oss själva att tillverka alla våra produkter utan att utvinna jordens ändliga resurser. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva flera års samarbete mellan olika Apple-team, våra leverantörer och återvinningsspecialister – men arbetet är redan på gång.

Läs mer om de framsteg vi har gjort hittills i vår Miljöansvarsrapport för 2018 (pdf).

Hur använder jag batteriet i min Apple-enhet på bästa sätt?

Du kan läsa mer om hur du laddar ditt batteri och får ut maximal batteriprestanda på www.apple.com/se/batteries/​maximizing-performance.

När och hur ska jag byta batteriet i min Apple-enhet?

Läs mer om hur du servar och återvinner batteriet på www.apple.com/se/batteries/​service-and-recycling.

Erbjuder Apple återvinning?

Ja. Med Apple GiveBack kan du återvinna Apple-enheter och enheter från Apple-ägda märken i valfri Apple Store och online. Vi ser till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt eller får ett nytt liv. Vissa enheter kan också berättiga till ett tillgodohavande. Du kan ta med batterier och gamla Apple-produkter till valfri Apple Store, så återvinner vi dem på ett ansvarsfullt sätt, utan kostnad. Vi tar emot alla små produkter och batterier utan att du behöver köpa en ny produkt eller ett nytt batteri. Besök www.apple.com/se/trade-in för mer information om våra återvinningstjänster.

Ställer Apple krav på miljöskydd och rättigheter för arbetstagare i försörjningskedjan?

I vår uppförandekod beskrivs våra högt ställda krav när det gäller att skapa en säkrare arbetsmiljö, behandla arbetstagare på ett rättvisare sätt och använda miljömässigt ansvarsfulla metoder i tillverkningen. Vi kräver att alla leverantörer som gör affärer med Apple helt samtycker till att följa vår uppförandekod och våra krav. Vi har upprätthållit vår rigorösa bedömningsprocess för att verkställa den här koden. Och när vi upptäcker att någon inte följer koden samarbetar vi med våra leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sina processer. Besök vår webbplats om leverantörsansvar för att läsa mer om våra ansträngningar i hela vår försörjningskedja.