Fler frågor Fler svar på dina frågor
om Apple och miljön.

1. Vem leder miljöarbetet på Apple?

Lisa P. Jackson är Apples vice vd med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives och rapporterar till vd:n Tim Cook. Avdelningen Environment, Policy and Social Initiatives arbetar med team inom hela Apple för att bestämma strategier, engagera intressenter och mäta och kommunicera de framsteg som görs inom Apple för att minska vår klimatpåverkan, utveckla gröna material för säkrare produkter och använda material så effektivt som möjligt.

Apples styrelse granskar vd:n och andra ledare för att säkerställa att den dagliga verksamheten sköts på ett kompetent sätt, med etisk hänsyn och i enlighet med aktieägarnas långsiktiga intressen. Vårt sätt att integrera miljöarbetet innebär att alla beslut som gäller miljöfrågor och sociala frågor granskas av vår högsta ledning. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt i utvecklingsstadiet och granskar allt från material och design till leveranskedja, förpackningsmaterial och produktens energiförbrukning.

2. Vad är Apples plan för att bli koldioxidneutrala till 2030?

Som ett stort globalt företag har vi ett ansvar att ta kraftfulla, beslutsamma och inkluderande åtgärder för att mildra vår påverkan på klimatet. Vi har åtagit oss att göra hela vår värdekedja, med alla våra produkter, koldioxidneutral till 2030. Det förutsätter att vi minskar våra utsläpp med 75 procent jämfört med 2015. Vi minskar majoriteten av våra utsläpp med materialutveckling, ren energi och koldioxidsnål frakt. Och vi investerar i naturbaserade projekt för att kompensera den lilla mängd som återstår. Ett mer offensivt mål jämfört med FN:s klimatpanels rekommendationer när det gäller global koldioxidneutralitet inom 20 år. Vi har redan kommit en bra bit på vägen. Sedan 2015 har vi minskat utsläppen med över 45 procent i hela vår värdekedja.

3. Hur gör Apple sina produktlivscykel­analyser när det gäller utsläpp av växthusgaser?

När vi analyserar produktens livscykel (LCA) beräknar vi koldioxidutsläpp med en tidsperiod på 100 år enligt Global Warming Potentials (GWP100) från IPCC Sixth Assessment Report, 2023 (AR6), inklusive biogen koldioxid. Vi utför LCA enligt följande fem steg:

  1. För att beräkna tillverkningsfasen använder vi mätningar av hela produkten, del för del, och data från produktionen av delarna. I vissa fall där mätningsdata för hela produkten inte finns att tillgå använder vi även data på designnivå för information om storlek och vikt. Med hjälp av mätningarna kan vi noggrant fastställa komponenternas och materialens storlek och vikt, medan data från tillverkningsprocesserna och spillförlusterna vid produktionen ger oss en bild av tillverkningens påverkan. Livscykelanalysen omfattar tillbehör och förpackningar men också minskade utsläpp genom vårt leverantörsprogram för ren energi. När vi räknar ut Apples totala koldioxidavtryck inkluderas även enheter som repareras och ersätts via AppleCare.

  2. Därefter beräknar vi hur en användare använder produkten. Vi mäter hur mycket energi en produkt förbrukar vid användning i ett simulerat scenario. Dagliga användningsmönster är specifika för varje produkt och består av en blandning av faktiska användardata och beräknade data. Antalet användningsår, baserat på första ägare, beräknar vi till fyra år för macOS- och tvOS-enheter och tre år för iOS-, iPadOS- och watchOS-enheter. De flesta Apple-produkter håller längre än så. De ges bort, säljs vidare eller återlämnas till Apple av den första ägaren så att andra användare kan ha glädje av dem. Mer information om Apple-produkternas energiförbrukning finns i våra miljörapporter.

  3. För att beräkna transporten använder vi insamlade data för frakt av enstaka produkter och produkter i flerpack via land, till sjöss och med flyg. Vi räknar in materialtransporter mellan tillverkningsanläggningar, produkttransporter från tillverkningsanläggning till regionala distributionscentraler, produkttransporter från regionala distributionsterminaler till enskilda kunder samt produkttransporter från slutkund till återvinningsanläggning.

  4. För att beräkna slutet av livscykeln använder vi data från produkternas materialsammansättning och uppskattar andelen produkter som skickas till återvinning respektive kassering. När det gäller produkter som skickas till återvinning räknar vi in återvinningsföretagets inledande procedurer för att förbereda produkten för återvinning av elektronik, metall, plast och glas. Efterföljande återvinningssteg tas inte med i beräkningen eftersom de snarare räknas som produktion än som bearbetning av uttjänta produkter. När det gäller produkter som skickas till kassering räknar vi in utsläppen från antingen avfallsdeponi eller förbränning av de olika materialen.

  5. Efter att ha samlat in data om produktion, användning, transport och avfallshantering samkör vi dessa med detaljerade data om växthusgas­utsläpp. Dessa utsläppsdata baseras på en kombination av Apple-specifika och branschens genomsnittliga datauppsättningar för materialproduktion, tillverkningsprocesser, elproduktion och transporter. Även förnybar energi som används i leverantörskedjan, antingen på leverantörens eget initiativ eller via Apples program för ren energi, redovisas i LCA-modellen. Genom att samköra produktspecifik information och utsläppsdata i vårt LCA-verktyg får vi fram detaljerade resultat för de utsläpp av växthusgaser som varje produkt orsakar. Kvaliteten på och noggrannheten för dessa data och beräkningsmetoder kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland.

Det finns en inneboende osäkerhet i beräkning av koldioxidutsläpp som framför allt beror på brister i underliggande data. Vi hanterar denna osäkerhet genom att ta fram detaljerade, processbaserade miljömodeller med Apple-specifika parametrar för de komponenter som bidrar mest till Apples koldioxidutsläpp. Vad gäller övriga delar av Apples koldioxidutsläpp förlitar vi oss på antaganden och genomsnittsvärden för vår bransch.

4. Redovisar Apple landsspecifika miljödata?

Ja. I miljölägesrapporten för 2023 (pdf) redovisar vi våra utsläpp i Scope 1 och 2 samt vår användning av naturgas och elektricitet i några utvalda länder. Rapporten innehåller också mer information om energiförbrukningen i våra datacenter.

5. Har Apple någon policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Ja. Apple strävar efter att skydda miljön, medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runt om i världen där vi bedriver vår verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (pdf).

6. Begränsar Apple användandet av ämnen som är skadliga för vår hälsa och miljön?

Ja. Apples specifikation över reglerade ämnen innehåller information om ett flertal ämnen vars användning är begränsad eller förbjuden i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Alla produkter från Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv som begränsar användningen av bly och andra ämnen. För att ett material ska bedömas som RoHS-kompatibelt av Apple måste det uppfylla kraven i EU:s direktiv 2011/65/EU med tillägg, inklusive undantag för användning av bly. Apple håller på att fasa ut dessa undantagna ämnen där det är tekniskt möjligt. Tack vare Apples försiktighetsstrategi när det gäller skadliga ämnen så överträffar många av våra begränsningar lagkraven. I dokumentet Regulated Substances Specification (pdf) kan du läsa mer om Apples arbete med att minska och fasa ut skadliga ämnen.

7. Reglerar Apple användningen av bromerade flamskyddsmedel och pvc (polyvinylklorid) i sina produkter?

Ja. Ett material som det inte finns någon avsikt att använda och som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från bromerade flamskyddsmedel och pvc. Apple gick i bräschen för utfasningen av bromerade flamskydds­medel och pvc och gränsen på 900 ppm är nu standard inom elektronikindustrin. Halterna av bromerade flamskyddsmedel eller pvc skulle för övrigt behöva vara betydligt högre än 900 ppm för att ha någon som helst effekt.

Apples utfasning av bromerade flamskyddsmedel och pvc omfattar alla nya Apple-produkter som tillverkats efter 2009, alla Beats-produkter som tillverkats efter 2016 och alla Beddit-sömnmätare som tillverkats sedan slutet av 2018. Apples utfasning omfattar majoriteten av produkter och komponenter, men vissa äldre Apple-produkter kan innehålla små mängder bromerade flamskyddsmedel och pvc. Dessa produkter, inklusive delarna och tillbehören som ersätter dem, utformades ändå i enlighet med lagkraven.

I Thailand, Indien och Sydkorea innehåller strömkablar pvc på grund av landsspecifika krav. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa länder ska godkänna vår pvc-ersättning.

8. Använder Apple PFAS i sina produkter?

Apple har länge varit ledande när det gäller att ta bort potentiellt skadliga ämnen. Som en del i det arbetet har vi planer på att engagera samtliga partners i leverantörskedjan. Dels för att begränsa användningen av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i våra produkter och tillverkningsprocesser, dels för att ta fram säkrare alternativ som inte bara ger samma utan kanske bättre prestanda i Apples produkter. Mer information om vårt långsiktiga mål att utforma produkter som är bättre för miljön och människor, finns i dokumentet om hur vi ska fasa ut per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) (pdf).

9. Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) (EG) 1907/2006, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning innehåller ett antal ämnen som inger mycket stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) och som tillverkare måste redovisa för kunder om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

Apple-produkter som enligt den aktuella förteckningen innehåller SVHC-ämnen över det gränsvärde då de måste redovisas finns listade i REACH SVHC Disclosure (pdf).

SVHC-ämnena som förekommer i dessa produkter innebär ingen hälsorisk för kunder vid normal användning.

10. Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av produktkomponenter, produktmaterial eller förpackningsmaterial. Vi följer därmed Montrealprotokollet om ozonnedbrytande kemikalier.

11. Vad gör Apple för att skynda på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi?

En enhet som håller längre är en grönare enhet. Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna ur marken för att tillverka nya. Apples fortsatta fokus på att tillverka de bästa och mest hållbara produkterna i kombination med professionella reparationstjänster gör att våra produkter kan användas under mycket lång tid. När kunderna inte längre använder sina enheter kan de enkelt lämna in dem via Apple Trade In, varpå enheterna antingen förmedlas till nya användare eller återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

2017 presenterade Apple sitt mål om att så småningom kunna tillverka produkter av uteslutande förnybart och återvunnet material. Och i de fall där det är möjligt strävar vi efter att återföra material till marknaden, så att det kan användas av oss eller av andra. Tack vare framsteg som exempelvis Daisy, Dave och Taz, våra demonterings­robotar, kan vi återvinna fler material av högre kvalitet jämfört med traditionella återvinningsprocesser.

Vi har infört processer för att se till att de material vi använder i våra produkter anskaffas på ett ansvarsfullt sätt, enligt strikta krav och program som driver på en positiv förändring. Detta är något vi kontinuerligt arbetar på, sam­tidigt som vi utmanar oss själva att tillverka alla våra produkter utan att ta av jordens ändliga resurser. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva flera års samarbete mellan olika Apple-team, underleverantörer och återvinningsaktörer – men arbetet är redan igång.

Läs mer om våra framsteg så här långt i miljölägesrapporten för 2023 (pdf).

12. Minskar Apple sin plastanvändning?

På Apple har vi åtagit oss att fasa ut plasten i våra förpackningar till år 2025 och att successivt övergå till att använda återvunnen och förnybar plast i våra produkter.

Vi har redan gjort stora framsteg vad gäller utfasning av plast i våra förpackningar. År 2022 kom bara 4 procent av vår miljöpåverkan för förpackningar från plast – en minskning med 21 procent sedan 2015, och 66 procent av den kom från återvunna fiber. Sedan 2017 kommer all ny träfiber i våra förpackningar från ansvarsfullt hanterade källor.

Sedan räkenskapsåret 2022 har vi utökat vårt mål för förpackningar så att det bättre återspeglar vår påverkan, vilket har gett en ökning på cirka 36 procent av vår totala förpackningsmassa. Vi rapporterade detta i vår miljölägesrapport för 2023. Nu ingår även påsar för detaljhandeln, alla produktkartonger (inklusive etiketter och medföljande dokumentation), förpackningar som skickas till våra kunder genom Apple Trade In, AppleCare-förpackningar för hela enheter och servicemoduler (med undantag för plast som behövs för att skydda komponenter mot statisk elektricitet) samt ytterförpackningar för Apple-produkter och tillbehör som säljs av Apple. Vårt mål omfattar inte tryckfärger, ytbehandlingar eller lim som används i våra förpackningar. Utöver vår miljöpåverkan för förpackningar beräknar vi även fiber som används i våra företagslokaler. Under räkenskapsåret var den här siffran 632 ton.

13. Var kan jag hitta produktbladet om miljörelaterade egenskaper som krävs enligt AGEC‑lagen?

Produktbladet om miljörelaterade egenskaper är ett krav i Frankrike enligt artikel 13 i AGEC-lagen. Den här informationen om våra produkter finns tillgänglig på webbsidan med produktbladet om miljörelaterade egenskaper.

14. Hur får jag ut mesta möjliga av batteriet i min Apple-enhet?

Du kan läsa om hur du laddar ditt batteri och får ut maximal batteriprestanda på apple.com/se/batteries/maximizing-performance.

15. När ska jag byta batteriet i min Apple-enhet, och hur går jag tillväga?

Du kan läsa om service och återvinning av batterier på apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

16. Erbjuder Apple reparationer av sina produkter?

Vi designar våra produkter för att de ska vara slitstarka och hålla länge med minsta möjliga behov av reparationer. Men om något behöver lagas ska det vara enkelt att få tillgång till bekväma och bra reparationstjänster. Exempelvis Apple Store, Apple-auktoriserade serviceställen, Apples kontaktcenter eller service på plats. De tre senaste åren har vi utökat våra reparationstjänster och nära på fördubblat antalet professionella serviceställen som har tillgång till originaldelar, verktyg och utbildning från Apple. För att utöka vår service ytterligare erbjuder vi också reparationstjänster hemma hos våra kunder och eller på deras kontor i utvalda amerikanska städer.

Sedan 2019 har vårt program med fristående reparatörer växt till att omfatta fler än 4 000 reparationsfirmor av alla storlekar som har tillgång till originaldelar, verktyg, diagnostik och utbildning från Apple. De fristående reparatörerna, tillsammans med ett globalt nätverk som består av över 5 000 auktoriserade Apple-serviceställen, representerar en arbetsstyrka på drygt 100 000 servicetekniker som erbjuder sina tjänster till kunder som behöver reparationer.

År 2022 introducerade vi Self Service Repair, där personer med kunskap och erfarenhet av att reparera elektroniska enheter får tillgång till reparationsmanualer tillsammans med originaldelar och verktyg från Apple via Apple Self Service Repair Store. Förutom i Sverige finns Self Service Repair i Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.

17. Kan Apple återvinna min produkt?

Apple har program för att ta emot och återvinna produkter i 99 procent av de länder där våra produkter säljs. Här ingår vårt inbytesprogram, som nu finns i 25 länder. Med Apple Trade In kan kunderna kostnadsfritt lämna in alla Apple-enheter (och enheter från Apple-ägda märken) till återvinning. Apple Trade In omfattar återvinning av batterier och elektroniska produkter. För våra företags-, utbildnings- och institutionskunder erbjuder vi även kostnadsfri återvinning av förpacknings­material på begäran. Alla enheter som vi tar emot inspekteras noga innan de återvinns eller återanvänds. Uttjänta iPhone-enheter som samlas in i vissa regioner skickas till vår demonteringsrobot Daisy, som på ett innovativt och effektivt sätt återvinner en stor andel av de värdefulla materialen i enheterna.

På webbplatsen för Apples återanvändnings- och återvinningsprogram finns mer information om återvinning av enheter, även i de länder där vi inte erbjuder Apple Trade In.

18. Ställer Apple krav på miljöskydd och rättigheter för arbetstagare i försörjningskedjan?

Apples arbetsmiljöregler för leverantörer placerar ribban högt vad gäller fackliga och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydds­åtgärder, ledningssystem och etik. Vi kräver att alla leverantörer som gör affärer med Apple följer våra arbetsmiljöregler och tillhörande leverantörskrav. Vi genomför noggranna utvärderingar utifrån fler än 500 kriterier för att se till att reglerna efterlevs. Om vi upptäcker en överträdelse av arbetsmiljöreglerna kräver vi att våra leverantörer omedelbart vidtar åtgärder. Vi samarbetar också med leverantörerna för att hjälpa dem att bli bättre och uppfylla våra krav. Mer information finns på vår webbplats om leverantörsansvar.

19. Samarbetar Apple med ideella miljöorganisationer eller andra partner?

Vi samarbetar med en lång rad ideella organisationer, bransch- och affärspartner samt statliga myndigheter runt om i världen. Apple är medlem i Ceres, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och andra organisationer och samarbetar på så vis med andra framstående företag inom ramen för alla våra miljöinitiativ. Vad gäller klimatåtgärder samarbetar vi med Advanced Energy Economy (AEE), RE100, Japan Climate Leaders’ Partnership och We Mean Business. Apple är medlem i Aluminum Stewardship Initiative, som medverkar i vårt arbete med att bygga upp cirkulära materialförsörjningskedjor. Vi har även medlemskap i Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN) och Green Chemistry and Commerce Council (GC3). Mer information om våra partnersamarbeten finns i miljölägesrapporten för 2023 (pdf).

20. Är Apple ISO 14001-certifierat?

Ja. Apple har en tillverkningsanläggning i Cork på Irland och den är 100 procent certifierad enligt ISO 14001. Fullständig information om certifieringen finns i bilagan till miljölägesrapporten för 2023 (pdf).

21. Uppfyller Apple kraven i EU:s WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)?

Apple uppfyller kraven i WEEE-direktivet i de fall där Apple enligt EU bedöms vara producent av den elektroniska utrustningen. Apple deltar i efterlevnadssystem för producenter i alla länder där detta krävs i syfte att uppfylla nationella krav gällande återinsamling och återvinning i enlighet med EU:s WEEE-direktiv. De handledningar med produktinformation som medföljer våra produkter och som finns på support.apple.com/manuals innehåller information om symbolen med en soptunna som förekommer på produkter och förpackningar. Här finns även information om hur man kasserar elektroniska produkter på rätt sätt. Apple kan även på begäran förse återvinningsföretag med teknisk information om hantering och återvinning. Som nämnt under rubriken Fler sätt att återvinna på webbplatsen om Apple Trade In kan oberoende återvinningsspecialister ringa till Apples support och få anvisningar om hur de tar bort batterier och andra komponenter som kräver specialbehandling. Apple deltar även i I4R Platform, Information for Recyclers platform by DIGITALEUROPE, APPLiA och WEEE Forum, där återvinningsföretag kan hitta information om återvinning på produktkategorinivå.