Fler frågor Fler svar på dina frågor om Apple och miljön.

1. Vem leder miljöarbetet på Apple?

Tim Cook, vd för Apple, utsåg Lisa P. Jackson till vice vd med ansvar för Environmental Initiatives i juni 2013. Environmental Initiatives arbetar med team inom hela Apple för att bestämma strategier, engagera intressenter och berätta om de framsteg som görs inom Apple för att minska vår klimatpåverkan, utveckla gröna material för säkrare produkter och använda material så effektivt som möjligt.

Apples styrelse granskar vd:n och andra ledare för att säkerställa att den dagliga verksamheten sköts på ett kompetent sätt, med etisk hänsyn och i enlighet med aktieägarnas långsiktiga intressen. Lisa P. Jackson, som nu är vice vd med ansvar för Environment, Policy and Social Initiatives, rapporterar direkt till Tim Cook. Vårt sätt att integrera miljöarbetet innebär att alla beslut som gäller miljöfrågor och sociala frågor granskas av vår högsta ledning. Ledningsgruppens medlemmar går regelbundet igenom varje ny produkt i utvecklingsstadiet och granskar allt från material och design till leveranskedja, förpackningsmaterial och produktens energiförbrukning.

2. Hur gör Apple sina produktlivscykel­analyser när det gäller utsläpp av växthusgaser?

Apples livscykelanalys (LCA) av produkter består av fem steg:

  1. För att modellera tillverkningsfasen använder vi mätningar av hela produkten, del för del, och data från produktionen av delarna. Med mätningarnas hjälp kan vi noggrant fastställa komponenternas och materialens storlek och vikt, medan data från tillverkningsprocesserna och från spillförlusterna vid produktionen ger oss en bild av tillverkningens påverkan. Livscykelanalysen omfattar tillbehör och förpackningar men också minskade utsläpp genom vårt leverantörsprogram för ren energi. När vi räknar ut Apples totala koldioxidavtryck inkluderas även enheter som repareras och ersätts via AppleCare.

  2. Sedan beräknar vi hur en användare använder produkten. Vi mäter då hur mycket energi en produkt förbrukar vid användning i ett simulerat scenario. Dagliga användningsmönster är specifika för varje produkt och består av en blandning av faktiska användardata och modellerade data. Antalet användningsår, baserat på första ägare, beräknar vi till fyra år för macOS- och tvOS-enheter och tre år för iOS-, iPadOS- och watchOS-enheter. De flesta Apple-produkter håller längre än så. De ges bort, säljs vidare eller återlämnas till Apple av den första ägaren så att andra användare kan ha glädje av dem. Mer information om Apple-produkternas energiförbrukning finns i våra miljörapporter.

  3. För att modellera transporten använder vi insamlade data för frakt av enstaka produkter och produkter i flerpack till lands, till sjöss och med flyg. Vi räknar in materialtransporter mellan tillverkningsanläggningar, produkttransporter från tillverkningsanläggning till regionala distributionscentraler, produkttransporter från regionala distributionsterminaler till enskilda kunder samt produkttransporter från slutkund till återvinningsanläggning.

  4. För att modellera slutet av livscykeln använder vi data från produkternas materialsammansättning och uppskattar andelen produkter som skickas till återvinning respektive kassering. När det gäller produkter som skickas till återvinning räknar vi in återvinningsföretagets inledande procedurer för att förbereda produkten för återvinning av elektronik, metall, plast och glas. Efterföljande återvinningssteg tas inte med i beräkningen eftersom de snarare räknas som produktion än som bearbetning av uttjänta produkter. När det gäller produkter som skickas till kassering räknar vi in utsläppen från antingen avfallsdeponi eller förbränning av de olika materialen.

  5. Efter att ha samlat in data om produktion, användning, transport och avfallshantering samkör vi dessa med detaljerade data om växthusgasutsläpp. Dessa utsläppsdata baseras på en kombination av Apple-specifika och branschens genomsnittliga datauppsättningar för materialproduktion, tillverkningsprocesser, elproduktion och transporter. Även förnybar energi som används i leverantörskedjan, antingen på leverantörens eget initiativ eller via Apples program för ren energi, redovisas i LCA-modellen. Genom att samköra produktspecifik information och utsläppsdata i vårt LCA-verktyg får vi fram detaljerade resultat för de utsläpp av växthusgaser som varje produkt orsakar. Kvalitet och riktighet i databeräkningar och modelleringar kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland.

Det finns en inneboende osäkerhet i modellering av koldioxidutsläpp som framför allt beror på brister i underliggande data. Vi hanterar denna osäkerhet genom att ta fram detaljerade, processbaserade miljömodeller med Apple-specifika parametrar för de komponenter som bidrar mest till Apples koldioxidutsläpp. Vad gäller övriga delar av Apples koldioxidutsläpp förlitar vi oss på antaganden och genomsnittsvärden för vår bransch.

Mer information om Apples livscykelanalyser och ingående metoder har sammanställts i en rapport som presenterades på 2018 års CARE Innovation Conference i Wien, Österrike.

3. Redovisar Apple landsspecifika miljödata?

Ja. Vi redovisar våra utsläpp från Scope 1 och 2 samt vår användning av naturgas och elektricitet i vissa länder i miljölägesrapporten för 2020 (pdf). Rapporten innehåller också mer information om energiförbrukningen i våra datacenter.

4. Kontrolleras och verifieras Apples data om företagets miljöpåverkan av någon extern aktör?

Ja. Vi anlitar externa aktörer för kontroll av växthusgasutsläppen från Scope 1, 2 och 3 samt energianvändning, pappersanvändning, avfallsgenerering och vattenförbrukning för våra datacenter, kontor och butiker världen över. Dessa data om vår miljöpåverkan har fått omdömet ”rimlig säkerhet”, en av de högsta verifieringsnivåerna i branschen, av Apex Companies (Apex). Se verifieringsutlåtandet angående allmänna data över miljöpåverkan (pdf).

Även Scope 3, framställning av förnybar energi och förebyggande av koldioxidutsläpp inom Apples program för ren energi, har verifierats med omdömet ”begränsad säkerhet” av Apex. Se verifieringsutlåtandet angående data från programmet för ren energi (pdf).

Växthusgasutsläpp inom Scope 3 från vår produktion beräknas med hjälp av livscykelanalys. Beräkningarnas kvalitet och noggrannhet kontrolleras av Fraunhoferinstitutet i Tyskland, enligt de internationellt erkända miljöstandarderna ISO 14040 och 14044. Se Fraunhofers utlåtande (pdf).

5. Har Apple någon policy för miljö, hälsa och säkerhet?

Ja. Apple strävar efter att skydda miljön, medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt de samhällen runt om i världen där vi bedriver vår verksamhet. Mer information hittar du i vår policy om miljö, hälsa och säkerhet (pdf).

6. Begränsar Apple användandet av ämnen som är skadliga för vår hälsa och miljön?

Ja. Apples specifikation över reglerade ämnen innehåller information om ett flertal ämnen vars användning är begränsad eller förbjuden i Apples produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Alla produkter från Apple uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv som begränsar användningen av bly och andra ämnen. För att ett material ska bedömas som RoHS-kompatibelt av Apple måste det uppfylla kraven i EU:s direktiv 2011/65/EU med tillägg, inklusive undantag för användning av bly. Apple håller på att fasa ut dessa undantagna ämnen där det är tekniskt möjligt. Tack vare Apples försiktighetsstrategi när det gäller skadliga ämnen så överträffar många av våra begränsningar lagkraven. I dokumentet Regulated Substances Specification (pdf) kan du läsa mer om Apples arbete med att minska och fasa ut skadliga ämnen.

Dessutom följer alla Apples produkter det vietnamesiska cirkuläret 30/2011/TT-BCT, som reglerar bly och andra ämnen i elektroniska produkter.

7. Reglerar Apple användningen av bromerade flamskyddsmedel och pvc (polyvinylklorid) i sina produkter?

Ja. Ett material som innehåller mindre än 900 ppm brom och klor definieras av Apple som fritt från bromerade flamskyddsmedel och pvc. Apple gick i bräschen för utfasningen av bromerade flamskyddsmedel och pvc och gränsen på 900 ppm är nu standard inom elektronikindustrin. Halterna av bromerade flamskyddsmedel eller pvc skulle för övrigt behöva vara betydligt högre än 900 ppm för att ha någon som helst effekt.

Apples utfasning av bromerade flamskyddsmedel och pvc omfattar alla nya Apple-produkter som tillverkats efter 2009, alla Beats-produkter som tillverkats efter 2016 och alla Beddit-sömnmätare som tillverkats sedan slutet av 2018. Apples utfasning omfattar de allra flesta produkter och komponenter, men vissa äldre Apple-produkter kan innehålla små mängder bromerade flamskyddsmedel och pvc. Även dessa produkter, inklusive reservdelar och tillbehör, uppfyller emellertid lagkraven.

I Thailand, Indien och Sydkorea innehåller strömkablar pvc på grund av landsspecifika krav. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa länder ska godkänna vår pvc-ersättning.

8. Vad är REACH och hur väl lever Apple upp till kraven i REACH?

EU-förordningen om kemikalieregistrering, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) (EG) 1907/2006, är en europeisk förordning om säker användning av kemikalier. Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning innehåller ett antal ämnen som inger mycket stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) och som tillverkare måste redovisa för kunder om koncentrationen överstiger 0,1 viktprocent.

Enligt den aktuella förteckningen innehåller Apples produkter följande SVHC-ämnen i koncentrationer över den gräns varvid de måste redovisas:

SVHC-ämne
Användning
Produkter

1,3-propan­sulton

Litiumjon­batterier

iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, trådlösa Beats-hörlurar och högtalare, iPod, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, Smart Battery Case till iPhone, Apple Pencil

1,2-dime­toxietan

Knappcells­batterier

Apple Remote, iMac, Mac Pro, Mac mini

Blytitanzir­koniumoxid

Hårddiskar

iMac, Mac mini, AirPort Time Capsule

2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328)

Tygfodral

Beddit-sömnmätare

Bly

Metallegeringar (interna mekaniska delar) och hög­temperaturlod (interna 
kretskort)*

iPhone, iPad, MacBook, iMac, Mac Pro, Apple Watch, AirPods, trådlösa Beats-hörlurar och högtalare, Magic Mouse, Magic Trackpad, Apple Pencil

* Användningen är undantagen från reglerna i EU:s RoHS-direktiv

SVHC-ämnena som förekommer i dessa produkter innebär ingen hälsorisk för kunder vid normal användning. För att se till att dessa produkter återvinns på lämpligt sätt kan du lämna in din Apple-enhet på valfri Apple Store för gratis återvinning eller besöka apple.com/se/trade-in och läsa mer om våra återvinningstjänster.

9. Använder Apple ozonnedbrytande ämnen?

Apple använder inga ozonnedbrytande ämnen vid tillverkningen av komponenter, material eller förpackningsmaterial. Vi följer därmed Montrealprotokollet om ozonnedbrytande kemikalier.

10. Vad gör Apple för att skynda på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi?

En enhet som håller längre är en grönare enhet. Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna ur marken för att tillverka nya. Apples fortsatta fokus på att tillverka de bästa och mest hållbara produkterna i kombination med professionella reparationstjänster gör att våra produkter kan användas under mycket lång tid. När kunderna inte längre använder sina enheter kan de enkelt lämna in dem via Apple Trade In, varpå enheterna antingen förmedlas till nya användare eller återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

2017 presenterade Apple sitt mål om att så småningom kunna tillverka produkter av uteslutande förnybart och återvunnet material. Och i de fall där det är nödvändigt strävar vi efter att återföra material till marknaden, så att det kan användas av oss eller av andra. Tack vare framsteg såsom Daisy och Dave, våra senaste demonteringsrobotar, kan vi återvinna fler material av högre kvalitet jämfört med traditionella återvinningsprocesser.

Vi har infört processer för att se till att de material vi använder i våra produkter anskaffas på ett ansvarsfullt sätt, enligt strikta krav och program som driver på en positiv förändring. Detta är något vi kontinuerligt arbetar på, sam­tidigt som vi utmanar oss själva att tillverka alla våra produkter utan att ta av jordens ändliga resurser. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva flera års samarbete mellan olika Apple-team, underleverantörer och återvinningsaktörer – men arbetet är redan igång.

Läs mer om våra framsteg så här långt i miljölägesrapporten för 2020 (pdf).

11. Minskar Apple sin plastanvändning?

På Apple har vi åtagit oss att fasa ut plasten i våra förpackningar till år 2025 och att successivt övergå till att använda återvunnen och förnybar plast i våra produkter. Vi räknar med att mellan 10 och 30 procent av plasten i våra produkter ska komma från återvunna och förnybara källor år 2025.

Vi har redan gjort stora framsteg vad gäller utfasning av plast i förpackningar. På fyra år har vi minskat mängden plast i våra förpackningar med 58 procent, och förpackningarna till iPhone, iMac Pro, MacBook Air, Mac mini, iPad, MacBook Pro 16 tum och Apple Watch är idag i huvudsak fiberbaserade.

Vi fokuserar också på att använda mindre plast i våra produkter genom att använda materialet mer effektivt och ersätta oljebaserad plast med förnybara och återvunna alternativ. Apple utforskar och utvärderar systematiskt nya hållbara alternativ för varje typ av plast som vi använder. Vi ser alltså alltid till att hitta ett återvunnet eller förnybart alternativ till varje sorts plast som behövs till en specifik produkt. Vi använde i genomsnitt 46 procent återvunnen plast till fler än hundra komponenter i de produkter som lanserades under 2019.

12. Hur får jag ut mesta möjliga av batteriet i min Apple-enhet?

Du kan läsa om hur du laddar ditt batteri och får ut maximal batteriprestanda på apple.com/se/batteries/maximizing-performance.

13. När ska jag byta batteriet i min Apple-enhet, och hur går jag tillväga?

Du kan läsa om service och återvinning av batterier på apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

14. Kan Apple återvinna min produkt?

Ja. Med Apple Trade In kan du kostnadsfritt lämna in alla Apple-enheter (och enheter från Apple-ägda märken) till återvinning på valfri Apple Store och på apple.se. Det gäller även batterier och gamla elektronikprodukter. För våra företags-, utbildnings- och institutionskunder erbjuder vi även kostnadsfri återvinning av förpackningsmaterial på begäran. När vi tar emot din enhet undersöker vi den noga för att se om några komponenter kan återvinnas eller återanvändas. Inlämnade enheter behandlas alltid på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, oavsett om de återvinns eller återanvänds. Uttjänta iPhone-enheter skickas till vår demonteringsrobot Daisy, som på ett innovativt och effektivt sätt återvinner en stor andel av de värdefulla materialen i enheterna.

15. Ställer Apple krav på miljöskydd och rättigheter för arbetstagare i försörjningskedjan?

Apples arbetsmiljöregler för leverantörer placerar ribban högt vad gäller fackliga och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljöskyddsåtgärder. Vi kräver att alla leverantörer som gör affärer med Apple samtycker till att följa våra arbetsmiljöregler och tillhörande leverantörskrav. Vi ser till att regler och krav efterlevs via en strikt process där företagen kontrolleras på över 500 punkter. Om vi upptäcker en överträdelse av arbetsmiljöreglerna samarbetar vi med leverantörerna för att hjälpa dem att bli bättre och uppfylla våra krav. Mer information finns på vår webbplats om leverantörsansvar.

16. Samarbetar Apple med ideella miljöorganisationer eller andra partner?

Vi har samarbeten med många olika aktörer. Vad gäller klimatåtgärder samarbetar vi med Advanced Energy Economy (AEE), RE100 och We Mean Business. Apple är medlem i Aluminum Stewardship Initiative, som medverkar i vårt arbete med att bygga upp cirkulära materialförsörjningskedjor. Vi har även medlemskap i Green America’s Clean Electronics Production Network (CEPN) och Green Chemistry and Commerce Council (GC3). Mer information om våra partnersamarbeten finns i miljölägesrapporten för 2020 (pdf).