นาฬิกาที่
จะพิจารณา

ทุกการเคลื่อนไหว

ที่แตกต่างกัน
ของคุณ

Apple Watch คอยติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณ
ตรวจวัดการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้คุณทำ
กิจวัตรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดี และเพราะ Apple Watch
สร้างมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คุณจึงเก็บบันทึก
ข้อมูลด้านฟิตเนสได้อย่างเที่ยงตรงไม่ว่าจะเคลื่อนไหว
ยังไงก็ตาม รวมถึงรู้สึกถึงการสะกิดเบาๆ เมื่อถึง
เวลาประชุม หรือฟังการอ่านข้อความแบบออกเสียงได้

เปิดใช้คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" บน Apple Watch

 • บน Apple Watch

  1. เปิด "การตั้งค่า"
  2. เลือก "ทั่วไป" แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้
 • บน iPhone

  1. เปิดแอพ Watch
  2. ในแถบ Apple Watch ของฉัน ให้เลือก "ทั่วไป"
   แล้วเลือก "การช่วยการเข้าถึง"
  3. เลือกและเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้