ร่วมบรรเทาทุกข์จากแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์บริจาคเพื่อช่วยเหลือ