คำถามที่พบบ่อย พบกับคำตอบอื่นๆ เกี่ยวกับ
Apple และสิ่งแวดล้อม

ใครคือผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ Apple

Apple มีพันธกิจในการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนา
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัยกว่า และการ
ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา Tim Cook
ประธานบริหารของ Apple ได้แต่งตั้ง
ให้ Lisa P. Jackson เป็นรองประธานฝ่ายโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน้าที่ของ
สำนักงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมก็คือประสานกับทีมงาน
ส่วนต่างๆ ของ Apple
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้า
ของโครงการต่างๆ

ขณะที่คณะกรรมการบริษัทของ Apple เองก็ดำเนินการตรวจสอบประธานบริหาร
และผู้บริหาร
อาวุโสเกี่ยวกับศักยภาพและการดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมอยู่
เป็นกิจวัตร เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าเม็ดเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ในระยะยาว โดย Lisa
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่าย
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย และกิจกรรม
ทางสังคม จะรายงานขึ้นตรงต่อ
ประธานบริหาร ซึ่งวิธีการแบบบูรณาการของเรานี้แสดง
ให้เห็นว่า การตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
ทีมงานระดับ
สูงสุดของบริษัท และสมาชิกในทีมผู้บริหารก็จะคอยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ทุกชนิดในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาอยู่เสมอ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการ
เลือกวัสดุ
และการออกแบบ ซัพพลายเชน บรรจุภัณฑ์ และการประหยัดพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์

Apple ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Apple อย่างไร

Apple ได้ดำเนินการด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ในการประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (LCA)

Apple ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
ความเชื่อมั่น
จากภายนอกสำหรับ
ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือไม่

ใช่ เราได้รับการตรวจสอบจากภายนอกในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ขอบเขตที่ 1, 2
และ 3 รวมถึงการใช้พลังงาน ของเสีย และผลกระทบต่อน้ำ สำหรับ
ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน
และร้านค้าปลีกของเราทั่วโลก โดยมี Bereau Veritas (BV)
เป็นผู้ให้ "การรับรองแบบ
สมเหตุผล" สำหรับข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการรับรองระดับ
สูงสุดของอุตสาหกรรมนี้ ดูคำแถลงของ BV ที่นี่

ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา
ซึ่งคำนวณ
โดยใช้การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นั้น ได้รับการตรวจสอบเพื่อวัด
คุณภาพและความ
ถูกต้องโดยสถาบัน Fraunhofer Institute ในประเทศเยอรมนี
ตามมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ได้แก่ ISO 14040 และ 14044
ดูคำแถลงของ Fraunhofer ที่นี่

Apple มีนโยบายด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยหรือไม่

มี Apple มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ของเรา
รวมถึงลูกค้าของเรา และชุมชนทั่วโลกที่เราปฏิบัติงานอยู่ หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ่าน แถลงการณ์นโยบายด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (PDF)

ของเรา

Apple ทำดัชนีชี้วัดข้อมูลการดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการทำรายงานผล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative
(GRI) Sustainability Reporting Guidelines ใช่หรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยนโยบายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำกับดูแล
ถือเป็นพันธกิจของ Apple และเรายังนำเสนอความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานผ่านรายงาน
ต่างๆ มากมายที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึง
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมปี 2017
ด้วย โดยรายงานเหล่านี้
ประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
ที่ใช้แนวทางการทำรายงานผล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI)
G4 Sustainability
Reporting Guidelines ซึ่งคุณสามารถดูดัชนี GRI ของ Apple ได้ ที่นี่

Apple จำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ใช่ เรามีข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุมของ Apple ที่ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับ
สารหลายชนิดที่ถูกจำกัดหรือห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
การผลิตของ Apple ไว้
โดยผลิตภัณฑ์ของ Apple ทั้งหมดต้องเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการจำกัดการใช้สาร
อันตราย (RoHS) ของยุโรป ซึ่งจำกัดการใช้สารตะกั่ว
รวมถึงสารอื่นๆ และด้วยความที่
เรามีมาตรการป้องกันและระวังการใช้สารต่างๆ
อยู่แล้ว ข้อจำกัดหลายๆ ข้อของ Apple
จึงสูงกว่าที่ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ 
ดู ข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุมของ
Apple (PDF) หรือ ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความพยายามของเราในการลดและหยุดการใช้สาร
ที่เป็นอันตราย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมดยังเป็นไปตามระเบียบที่ระบุไว้ในหนังสือเวียน
ของ
เวียดนาม หรือ Vietnam Circular ฉบับที่ 30/2011/TT-BCT ว่าด้วยการใช้
ตะกั่วและ
สารอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Apple จำกัดการใช้สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน
(BFR) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่มีสารก่อมะเร็ง
ในผลิตภัณฑ์หรือไม่

ใช่ Apple จะถือว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่ปลอดสาร BFR และ PVC หากวัสดุนั้นมี
สารโบรมีนและ
คลอรีนน้อยกว่า 900 ส่วนต่อหนึ่งล้าน (ppm) ซึ่งการจำกัด
ปริมาณที่ 900 ppm นับได้ว่า
เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่เคร่งครัดที่สุดในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และมีความเข้มข้นต่ำกว่า
การห้ามใช้สารตะกั่วในระเบียบว่าด้วยการ
จำกัดการใช้สารอันตราย หรือ RoHS ของยุโรป
เนื่องจากตามปกติหากมีการใช้
BFR และ PVC ระดับของโบรมีนหรือคลอรีนจะต้องสูงกว่า
900 ppm อย่างมาก
จึงจะมีผล

การเลิกใช้ BFR และ PVC ของ Apple ครอบคลุมถึงทุกการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ของ
Apple ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2009 และผลิตภัณฑ์ Beats ทั้งหมดที่ผลิตตั้งแต่
ปี 2016 และถึงแม้ว่า
การออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า ชิ้นส่วนทดแทน และ
อุปกรณ์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น
ก่อนๆ อาจไม่ปลอดสาร BFR และ PVC 100%
แต่ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามที่ระเบียบ
ข้อบังคับกำหนดไว้

REACH คืออะไร และ Apple ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ REACH อย่างไร

The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
Regulation EC 1907/2006 หรือที่โดยทั่วไปเรียกว่า REACH คือระเบียบข้อบังคับ
ของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งองค์การจัดการ
สารเคมี
แห่งสหภาพยุโรปได้มีการตีพิมพ์รายชื่อสารเคมีเพื่อการขออนุญาต รวมถึง
ระบุกลุ่มสาร
ที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ที่ผู้ผลิตต้องเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้า
ทราบหากใช้สารนั้นๆ
ในผลิตภัณฑ์สูงกว่า 0.1% เมื่อเทียบกับน้ำหนัก

อย่างไรก็ตามจากรายชื่อสารเคมีเพื่อการขออนุญาตฉบับปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์
Apple ไม่มี
SVHC สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย ยกเว้น Apple Remote,
iMac, Mac Pro และ
Mac mini ที่มาพร้อมแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญที่มีสาร
1,2-ไดเมทธอกซีอีเธน ซึ่ง SVHC
ในแบตเตอรี่แบบเหรียญนั้นก็ไม่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของลูกค้า หากคุณต้องการ
ความมั่นใจว่าแบตเตอรี่แบบเหรียญจะได้รับ
การรีไซเคิลอย่างถูกวิธี คุณสามารถไปที่
www.apple.com/th/recycling เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรีไซเคิลของเรา

Apple ใช้สารที่ทำลายชั้นโอโซนหรือไม่

Apple ไม่ใช้สารทำลายชั้นโอโซน (ODC) ในกระบวนการใดๆ เพื่อผลิตส่วนประกอบ
วัสดุ
หรือวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Apple ตามที่กำหนดในพิธีสาร
มอนทรีออล
ว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซน

ฉันจะใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ Apple
อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร

คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ วิธีใช้แบตเตอรี่อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
รวมถึงการดูแลและรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้ โดยไปที่ www.apple.com/th/batteries

Apple มีข้อเสนอด้านการรีไซเคิลหรือไม่

มี เรามีโครงการ Apple Renew ที่ให้คุณนำอุปกรณ์ Apple ประเภทใดก็ได้ไป
รีไซเคิล
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเราก็จะดูแลจนมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ นั้น
ได้รับการรีไซเคิลอย่าง
รับผิดชอบ หรือมีโอกาสถูกนำกลับไปใช้อีกครั้ง คุณ
สามารถไปที่ www.apple.com/th/recycling
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
รีไซเคิลของเรา นอกจากนี้ Apple ยังให้บริการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ฟรีตามสั่ง
สำหรับลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ การศึกษา และสถาบันในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
โปรดติดต่อตัวแทนขายของ Apple หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Apple กำหนดมาตรฐานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม
และสิทธิแรงงานในซัพพลายเชนหรือไม่

ระเบียบปฏิบัติของเรามีการกล่าวถึงมาตรฐานระดับสูงที่เรากำหนดไว้ เพื่อสร้าง
สภาพ
การทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และ
การใช้แนวปฏิบัติ
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต โดยเราได้เรียกร้องให้
ซัพพลายเออร์ทุกรายที่ทำธุรกิจ
ร่วมกับ Apple แสดงเจตจำนงที่จะยินยอมปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานที่รองรับ
ของเรา นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการ
ประเมินที่เข้มงวดในการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัตินี้
และเมื่อเราค้นพบอะไรก็ตามที่ไม่
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัตินี้ เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์
เพื่อช่วยปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ให้ดีขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเรา
ใน
การเข้าถึงซัพพลายเชนอย่างครอบคลุมได้ที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์