ข้อมูลทั่วไปของแบตเตอรี่

ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ ตำแหน่ง ความแรงของสัญญาณ การกำหนดค่าคุณสมบัติ การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ผลลัพธ์จริงจึงแตกต่างกันไป แบตเตอรี่มีจำนวนรอบการชาร์จจำกัดและอาจต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในที่สุดโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนรอบการชาร์จอาจแตกต่างกันตามการใช้งานและการตั้งค่า การทดสอบแบตเตอรี่ใช้เครื่อง iPhone ที่ระบุเป็นการเฉพาะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apple.com/th/batteries และ www.apple.com/th/iphone/compare

การทดสอบระยะเวลาสนทนา

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการจับคู่ Bluetooth
กับหูฟัง การเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย
และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อ
ระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วม
เครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6 และ iPhone 6 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และ
การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

การทดสอบระยะเวลาสแตนด์บาย

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย
และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
ทั้งนี้ไม่มีการเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri" ระยะเวลาสแตนด์บายนาน
สูงสุด 9 วัน ใน iPhone 7 และนานสูงสุด 15 วัน ใน iPhone 7 Plus
เมื่อเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri"

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย
และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
ทั้งนี้ไม่มีการเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri" และเมื่อเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri" ระยะเวลาสแตนด์บายจะนานสูงสุด 10 วัน ใน iPhone SE

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อ
ระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วม
เครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi ทั้งนี้ไม่มีการเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri"
และเมื่อเปิดใช้งาน "หวัดดี Siri" ระยะเวลาสแตนด์บายจะนาน
สูงสุด 9 วันใน iPhone 6s และ 15 วัน ใน iPhone 6s Plus

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อ
ระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วม
เครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และ
การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

การทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้
ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตบนระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus เข้าดู
เว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการ
ปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone SE เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบ
สแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G กับ
เครือข่าย 3G โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้น
การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G กับเครือข่าย 3G
โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และใช้ iPhone 5c และ iPhone 5s
เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับ
อีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการ
ทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และใช้ iPhone 4s เข้าดูเว็บเพจยอดนิยม
จำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับWi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้
ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ 4G LTE กับเครือข่าย 4G LTE โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus เข้าดู
เว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการ
ปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบ
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE กับเครือข่าย 4G LTE โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone SE เข้าดูเว็บเพจยอดนิยม
จำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM
และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE
กับเครือข่าย 4G LTE โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6s
และ iPhone 6s Plus เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บ
ในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE กับเครือข่าย
4G LTE โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต
และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้
ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE กับเครือข่าย 4G LTE
โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 5s และ iPhone 5c เข้าดู
เว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการ
ปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้
ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
โดยใช้ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน
20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วม
เครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"
และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการ
ทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
โดยใช้ iPhone SE เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบ
สแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"
และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ ทั้งระบบ GSM และ
CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านผ่านระบบ Wi-Fi
โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus
เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิด
คุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ" และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ" และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะ โดยใช้ iPhone 5c และ iPhone 5s เข้าดูเว็บเพจ
ยอดนิยม จำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับ
ต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ" และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการ
ทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
โดยใช้ iPhone 4s เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบ
สแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับต่อชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"
และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

การทดสอบการเล่นวิดีโอ

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที
ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าเริ่มต้น ยกเว้นการจับคู่ Bluetooth กับหูฟัง การเชื่อมต่อระบบ
Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอ
ประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก
iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ ทั้งระบบ GSM
และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว
2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้ เล่นซ้ำ
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที
ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิด
คุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอ
ประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก
iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบการเล่นเสียง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone 7 และ iPhone 7 Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก
iTunes Store (เข้ารหัส AAC 256 Kbps) การตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าเริ่มต้น ยกเว้นการจับคู่ Bluetooth กับหูฟัง การเชื่อมต่อระบบ
Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนมีนาคม 2016 โดยใช้เครื่อง
iPhone SE รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เพลย์ลิสต์
ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก iTunes Store
(เข้ารหัส AAC 256 Kbps) การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2015 โดยใช้เครื่อง
iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อม
ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ
CDMA เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อ
จาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC 256 Kbps) การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิด
คุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps AAC) การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ ปิดคุณสมบัติ
"ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก
iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps AAC) การตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย
การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เพลย์ลิสต์ประกอบด้วย
ไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน รวบรวมมาจากไฟล์ที่ถอดมาจาก
แผ่นซีดีด้วย iTunes (ความละเอียดไฟล์ 128-Kbps AAC) และ
คอนเทนต์ที่ซื้อจาก iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps
AAC) การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ
Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสว่างอัตโนมัติ"