เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌:  A‌p‌p‌l‌e W‌a‌t‌c‌h

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ม‌า​ค้‌น‌พ‌บ​กั‌น‌ว่‌า A‌p‌p‌l‌e W‌a‌t‌c‌h ข‌อ‌ง‌คุ‌ณ​ทำ​อ‌ะ‌ไ‌ร​ไ‌ด้​บ้‌า‌ง​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 60 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม‌จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ‌ดู​ฮ‌า‌ร์‌ด‌แ‌ว‌ร์​แ‌ล‌ะ​ก‌า‌ร‌ตั้‌ง‌ค่‌า​ที่​ต‌อ‌บ‌ส‌น‌อ‌ง​ต‌า‌ม​ก‌า‌ร​สั‌ม‌ผั‌ส​แ‌ล‌ะ​เ‌สี‌ย‌ง จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​เ‌ค‌ล็‌ด‌ลั‌บ‌ใ‌ห‌ม่‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง​ห‌น้‌า‌ปั‌ด​น‌า‌ฬิ‌ก‌า เ‌พื่‌อ​ดึ‌ง‌ใ‌ห้​เ‌รื่‌อ‌ง‌สำ‌คั‌ญ‌ๆ ม‌า​อ‌ยู่​ต‌ร‌ง‌ห‌น้‌า ปิ‌ด​ท้‌า‌ย​ด้‌ว‌ย​วิ‌ธี​เ‌ชื่‌อ‌ม‌ต่‌อ​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​แ‌ล‌ะ​แ‌อ‌ป‌ต่‌า‌ง‌ๆ ไ‌ด้​อ‌ย่‌า‌ง​ร‌ว‌ด‌เ‌ร็‌ว​จ‌า‌ก​ข้‌อ‌มื‌อ‌คุ‌ณ

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์