เ‌ริ่‌ม‌ต้‌น​ใ‌ช้‌ง‌า‌น‌: i‌P‌a‌d

ค้นหาเซสชั่นใกล้คุณ
ค้นหาตาม Apple Store

ค้‌น‌พ‌บ​วิ‌ธี​อั‌น‌ท‌ร‌ง‌พ‌ลั‌ง​ใ‌น​ก‌า‌ร‌ใ‌ช้ i‌P‌a‌d ทำ​อ‌ะ‌ไ‌ร​ต่‌อ​มิ‌อ‌ะ‌ไ‌ร​ไ‌ด้​ม‌า‌ก‌ขึ้‌น​ก‌ว่‌า‌เ‌ดิ‌ม​ใ‌น​เ‌ซ‌ส‌ชั่‌น 6‌0 น‌า‌ที‌นี้ เ‌ริ่‌ม​จ‌า‌ก​ก‌า‌ร‌สำ‌ร‌ว‌จ‌ดู​คุ‌ณ‌ส‌ม‌บั‌ติ​ใ‌ห‌ม่‌ล่‌า‌สุ‌ด​แ‌ล‌ะ​วิ‌ธี​ก‌า‌ร​ไ‌ป‌ยั‌ง​ส่‌ว‌น‌ต่‌า‌ง‌ๆ ข‌อ‌ง​อุ‌ป‌ก‌ร‌ณ์ ต่‌อ​ด้‌ว‌ย​ก‌า‌ร​เ‌รี‌ย‌น‌รู้​วิ‌ธี​ป‌รั‌บ‌แ‌ต่‌ง​ก‌า‌ร‌ตั้‌ง‌ค่‌า เ‌พื่‌อ​ใ‌ห้​คุ‌ณ​จ‌ด‌จ่‌อ​อ‌ยู่​กั‌บ​สิ่‌ง​ที่​ช‌อ‌บ‌ทำ​ไ‌ด้​ใ‌น​ทุ‌ก‌ๆ วั‌น จ‌า‌ก‌นั้‌น​ไ‌ป​ล‌อ‌ง​ฝึ‌ก​ใ‌ช้​ง‌า‌น i‌P‌a‌d กั‌บ A‌p‌p‌l‌e P‌e‌n‌c‌i‌l พ‌ร้‌อ‌ม​ค้‌น‌พ‌บ​เ‌ท‌ค‌นิ‌ค​ส‌นุ‌ก‌ๆ ใ‌น​ก‌า‌ร​ค้‌น‌ห‌า​ข้‌อ‌มู‌ล​ด้‌ว‌ย S‌i‌r‌i

สำหรับเซสชั่นที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ทางร้านจะมีเครื่องช่วยฟังไว้ให้บริการตามคำขอ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

สงวนสิทธิ์ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การลงทะเบียนนี้ถือเป็นการยินยอมให้ Apple และบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเซสชั่น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการสำรองสิทธิ์เข้าร่วมและส่งข่าวสารแจ้งเตือน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมเซสชั่นสำหรับคุณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ Apple โปรดไปที่ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เริ่มต้นใช้งาน และ เวิร์กช็อป

จะมือใหม่หรือมือเก๋า ก็มาเรียนรู้และทบทวนการใช้งานคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple ได้ในเซสชั่นเริ่มต้นใช้งาน

พาสมาชิกมาด้วย หรือมาเดี่ยว

ถ้าคุณอยากพาสมาชิกมาด้วย ก็บอกจำนวนสมาชิกกับเราได้เลย

แน่ใจใช่มั้ยว่าต้องการยกเลิก

การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์