ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ
Apple Watch Series 4

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่
นั้นจะใช้งานได้นานตลอดทั้งวันด้วย ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง
หลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน
การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย 60 นาที
ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทุกคนจะใช้ Apple Watch ในแบบที่
แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบ
ค่าอื่นๆ อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดทั้งวันของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2018
โดยใช้ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งาน
จริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้น
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน สัญญาณจากระบบเซลลูลาร์ การกำหนด
ค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน
90 ครั้ง ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 60 นาที
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง ทั้งนี้
การใช้งาน
Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) ยังรวมถึงการเชื่อมต่อ
iPhone ผ่าน Bluetooth ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ
18 ชั่วโมง ส่วนการใช้งาน Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS +
Cellular) นั้นรวมถึงการเชื่อมต่อ 4G LTE เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และการเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 14 ชั่วโมง
ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง
นอกจากนี้ Apple Watch Series 4 รุ่นต่างๆ ยังมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานสูงสุด 18 ชั่วโมงเมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกด้วย ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018
โดยใช้ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) และ Apple Watch
Series 4 (รุ่น GPS + Cellular) ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone
ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้น
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 2 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone

นานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ 4G LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch
โดยสามารถสนทนา
ได้สูงสุด 2 ชั่วโมง
ขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth
และสนทนาได้นานกว่า 1 ชั่วโมง ขณะที่
เชื่อมต่อกับ 4G LTE
โดยตรง ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018
โดยใช้ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) และ Apple Watch
Series 4 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน

การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ
และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะ
แตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Apple Watch
ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 7 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ 4G LTE

สตรีมรายการวิทยุแบบสดๆ สูงสุด 5 ชั่วโมง
เมื่อเชื่อมต่อ 4G LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้
Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 4
(รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะ
จับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ทดสอบการสตรีม
Apple Music ด้วย 4G LTE ในเดือนสิงหาคม 2018 ด้วย
เพลย์ลิสต์และ Beats 1 โดยตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบเซลลูลาร์เป็นค่าเริ่มต้น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า
เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม
และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 6 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS และ 4G LTE

สูงสุด 4 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมสตรีมเสียงควบคู่กับการใช้ GPS และ 4G LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออก
กำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่มได้
ทำ
การทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone
ผ่าน Bluetooth
ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS ได้ทำการ
ทดสอบกับ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) โดยไม่ใช้
iPhone และในส่วนของการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้
GPS และ 4G LTE ได้ทำการทดสอบกับ Apple Watch Series 4
(รุ่น GPS + Cellular) โดยไม่ใช้ iPhone เช่นกัน ทดสอบ
การออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมสตรีมเสียงควบคู่กับ
การใช้ GPS และ 4G LTE ด้วยเพลย์ลิสต์ โดยตั้งค่าคุณภาพ
การสตรีมผ่านระบบเซลลูลาร์เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้ Apple Watch
Series 4 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS +
Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ
iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า
เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่า
คุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึง 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจาก 0-80% และ 0-100%
โดยใช้สายชาร์จแบบ
แม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ที่มา
พร้อมกับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม
2018 โดยใช้ Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) และ
Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อน
การผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch Series 3 ถึง 2 เท่า

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบ
ในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้
Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง,
Apple Watch Series 4 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิต
จริง และ Apple Watch Series 3 รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์จะสะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของ Apple Watch


ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ
Apple Watch Series 3

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึงต้องทำให้แน่ใจว่า
แบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้นานตลอดทั้งวันด้วย ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน
18 ชั่วโมงหลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน
การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย 60 นาที ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทุกคนจะใช้ Apple Watch ในแบบที่
แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบแบตเตอรี่ของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone
ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สัญญาณจากระบบเซลลูลาร์ การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน
90 ครั้ง ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 60 นาที
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง ทั้งนี้
การใช้งาน
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) ยังรวมถึงการเชื่อมต่อกับ
iPhone ผ่าน Bluetooth ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ
18 ชั่วโมง ส่วนการใช้งาน Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS + Cellular) นั้นรวมถึงการเชื่อมต่อ 4G LTE เป็นเวลา
4 ชั่วโมง และการเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth
เป็นเวลา 14 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลา
การทดสอบ 18 ชั่วโมง
นอกจากนี้ Apple Watch Series 3 รุ่นต่างๆ ยังมีระยะเวลา
การใช้งานแบตเตอรี่ที่นานสูงสุด 18 ชั่วโมงเมื่อมีการเชื่อมต่อ
Wi-Fi อีกด้วย ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch
Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นวางจำหน่าย ซึ่ง
แต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการ
ทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลา
การใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ
และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 3 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone

นานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ 4G LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch
โดยสามารถสนทนาได้
สูงสุด 3 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth
และสนทนาได้นานกว่า 1 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ 4G LTE
โดยตรง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch
Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่ง
แต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะ
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ
และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

สูงสุด 10 ชั่วโมง เมื่อเล่นจากที่จัดเก็บไว้ใน Apple Watch

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 7 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ 4G LTE

สตรีมรายการวิทยุแบบสดๆ สูงสุด 5 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ 4G LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะ
จับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ทดสอบการสตรีม
Apple Music ด้วย 4G LTE ในเดือนตุลาคม 2017 ด้วย
เพลย์ลิสต์และ Beats 1 โดยตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบ
เซลลูลาร์เป็นค่าเริ่มต้น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้น
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า
เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพ
การสตรีม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS

สูงสุด 4 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS และ 4G LTE

สูงสุด 3 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมสตรีมเสียง
ควบคู่กับการใช้ GPS และ 4G LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง
การออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่มได้ทำการ
ทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth ส่วนการ
ออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS ได้ทำ
การทดสอบกับ
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) โดยไม่ใช้ iPhone และ
ในส่วนของการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS และ
4G LTE ได้ทำการทดสอบกับ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS + Cellular) โดยไม่ใช้ iPhone เช่นกัน ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch
Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะ
จับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ทดสอบการ
ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมสตรีมเสียงควบคู่กับการใช้
GPS และ 4G LTE ในเดือนตุลาคม 2017 ด้วยเพลย์ลิสต์ โดย
ตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบเซลลูลาร์เป็นค่าเริ่มต้น
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ
การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึง 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจาก 0-80% และ 0-100%
โดยใช้สายชาร์จแบบ
แม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ที่มาพร้อม
กับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch
Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม
และผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch Series 2 ถึง 1.7 เท่า

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง,
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อน
การผลิตจริง และ Apple Watch Series 2 รุ่นวางจำหน่าย
ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ผลลัพธ์จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณ
ของ Apple Watch