ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 3

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึงต้องทำให้
แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้นานตลอดทั้งวันด้วย ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งาน
ได้นาน 18 ชั่วโมงหลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา
การรับการแจ้งเตือน การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย 30 นาที ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากทุกคนจะใช้
Apple Watch ในแบบที่แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบแบตเตอรี่ของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง, แจ้งเตือน
90 ครั้ง, ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
30 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง ทั้งนี้
การใช้งาน Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) ยังรวมถึง
การเชื่อมต่อ iPhone ผ่าน Bluetooth ตลอดช่วงระยะเวลา
การทดสอบ 18 ชั่วโมง นอกจากนี้ Apple Watch Series 3
รุ่นต่างๆ ยังมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานสูงสุด
18 ชั่วโมงเมื่อมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกด้วย ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 3 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch โดยสามารถ
สนทนาได้สูงสุด 3 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน
Bluetooth ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

สูงสุด 10 ชั่วโมง

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน
Bluetooth ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่มได้
ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อ iPhone ผ่าน Bluetooth
และในส่วนของการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS ได้
ทำการทดสอบกับ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) โดย
ไม่ใช้ iPhone ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึง 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจาก 0-80% และ 0-100%
โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ที่มาพร้อม
กับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017
โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จ
แตกต่างกันตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริง
อาจแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch Series 2 ถึง 1.7 เท่า

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดย
ใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
และ Apple Watch Series 2 รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือนจะ
จับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์จะสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของ Apple Watch


ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 1

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึงต้องทำให้
แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้นานตลอดทั้งวันด้วย ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งาน
ได้นาน 18 ชั่วโมงหลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา
การรับการแจ้งเตือน การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย 30 นาที ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากทุกคนจะใช้
Apple Watch ในแบบที่แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบแบตเตอรี่ของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้ Apple Watch Series 1
รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง, แจ้งเตือน
90 ครั้ง, ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับเล่น
เพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 30 นาที
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง Apple ทำการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้ Apple Watch Series 1
รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตาม
การใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 3 ชั่วโมง

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้ Apple Watch
Series 1 รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้
อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไป
ตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

สูงสุด 6.5 ชั่วโมง

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน
Bluetooth ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016
โดยใช้ Apple Watch Series 1 รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่
กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 8 ชั่วโมง

ทดสอบด้วย iPhone ขณะที่อยู่ในเซสชั่นการออกกำลังกาย
และเปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่ง Apple ทำ
การทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016 โดยใช้ Apple Watch
Series 1 รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้
อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อน
เปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไป
ตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึง 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึง 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจาก 0-80% และ 0-100%
โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ที่มาพร้อม
กับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2016
โดยใช้ Apple Watch Series 1 รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่
กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จแตกต่าง
กันตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริงอาจ
แตกต่างออกไป