แบตเตอรี่ Apple Watch

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ
Apple Watch Series 5

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน
เราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่
นั้นจะใช้งานได้นานตลอดวันด้วย ซึ่งเป้าหมาย
ของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมง
หลังจากชาร์จทิ้งไว้
ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน

การใช้งานแอพ และการออกกำลังกาย 60 นาที ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทุกคน
จะใช้ Apple Watch ในแบบที่
แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้าน
ด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดวันของ
Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2019
โดยใช้ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS)
และ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ซึ่งแต่ละ
เรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตาม
การใช้งาน สัญญาณจากระบบเซลลูลาร์ การกำหนดค่า
และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ที่ใช้งาน
ได้ตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันอ้างอิง
จากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งาน
ดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน 90 ครั้ง
ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกาย
พร้อมกับเล่นเพลงจาก Apple Watch
ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 60 นาที
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
18 ชั่วโมง ทั้งนี้การใช้งาน
Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS)
ยังรวมถึงการเชื่อมต่อ iPhone ผ่าน
Bluetooth ตลอดช่วงระยะเวลาการ
ทดสอบ 18 ชั่วโมง ส่วนการใช้งาน
Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS +
Cellular)
นั้นรวมถึงการเชื่อมต่อ LTE เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ
การเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา

14 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง ซึ่ง Apple ทำการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้
Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS) และ
Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS +
Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละ
เรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุก
เครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการ
ใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตาม
การใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของ
สัญญาณ
และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์
จริง
จะแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 1.5 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch โดยสามารถสนทนาได้สูงสุด 1.5 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ LTE โดยตรง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการ
ผลิตจริงโดยไม่ใช้ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้น
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การ
กำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Apple Watch
ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 7 ชั่วโมง
เมื่อเชื่อมต่อ LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth โดยการเล่นเพลงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ของ Apple Watch นั้นทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth และการสตรีมเพลย์ลิสต์ด้วย LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone โดยใช้เพลย์ลิสต์ Apple Music และการตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบเซลลูลาร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Apple ทำการทดสอบใน
เดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้ Apple Watch Series 5
(รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 6 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
แบบใช้ GPS

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
แบบใช้ GPS และ LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่ม
ได้ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS และ LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019
โดยใช้ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 5 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึงระดับ 80%
ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึงระดับ 100%
ในเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจากระดับ 0 ถึง 80%
และระดับ 0-100% โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ
Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้ Apple Watch
Series 5 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 5
(รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จ
แตกต่างกันตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch Series 3
ถึง 2 เท่า

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2019 โดยใช้ Apple Watch Series 5 รุ่นก่อนการผลิตจริง และ Apple Watch Series 3 รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของ Apple Watch

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ
Apple Watch Series 3

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน
เราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้นานตลอดวันด้วย ซึ่งเป้าหมาย
ของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมงหลังจากชาร์จ
ทิ้งไว้
ในตอนกลางคืน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน
การใช้งานแอพ และ
การออกกำลังกาย 60 นาที ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทุกคนจะ
ใช้ Apple Watch ในแบบที่แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้าน
ด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดวันของ
Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS)
และ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือน

จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่น
ก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการ
ใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน สัญญาณจากระบบเซลลูลาร์ การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ที่ใช้งาน
ได้ตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันอ้างอิง
จากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งาน
ดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน 90 ครั้ง ใช้งานแอพ 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับเล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 60 นาที 
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
18 ชั่วโมง ทั้งนี้การใช้งาน Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS)

ยังรวมถึงการเชื่อมต่อกับ iPhone
ผ่าน Bluetooth
ตลอดช่วงระยะเวลา
การทดสอบ 18 ชั่วโมง ส่วนการใช้งาน Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) นั้น
รวมถึงการเชื่อมต่อ LTE เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ
การเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา

14 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะ
แตกต่างออกไป

การสนทนา

นานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch และสนทนาได้
นานกว่า 1 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ LTE โดยตรง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริงโดยไม่ใช้ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิด
ให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่าง
กันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Apple Watch
ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 7 ชั่วโมง
เมื่อเชื่อมต่อ LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch
ผ่าน Bluetooth โดยการเล่นเพลงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Apple Watch นั้นทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth และการสตรีมเพลย์ลิสต์ด้วย LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone โดยใช้เพลย์ลิสต์ Apple Music และการตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่าน
ระบบเซลลูลาร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Apple ทำการทดสอบ
ในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
แบบใช้ GPS

สูงสุด 4 ชั่วโมง สำหรับการ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
แบบใช้ GPS และ LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่ม
ได้ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้
GPS และ LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone ซึ่ง
Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึงระดับ 80%
ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึงระดับ 100%
ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจากระดับ 0 ถึง 80%
และระดับ 0-100% โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จ
แตกต่างกันตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และ
ผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป