แบตเตอรี่ Apple Watch

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Apple Watch Series 7

Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้มากมายจนคุณจะต้องอยากสวมใส่ทั้งวัน เราจึงต้องทำให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานได้นาน
ตลอดวันด้วย ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 ชั่วโมงหลังจากชาร์จทิ้งไว้ในตอนกลางคืน โดยพิจารณา
ถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดูเวลา การรับการแจ้งเตือน การใช้งานแอป และการออกกำลังกาย 60 นาที ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากทุกคน
จะใช้ Apple Watch ในแบบที่แตกต่างกันไป เราจึงทดสอบค่าอื่นๆ อีกหลายด้านด้วยเช่นกัน

Apple ทำการทดสอบระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ตลอดวันของ Apple Watch ในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สัญญาณจาก
ระบบเซลลูลาร์ การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน
90 ครั้ง ใช้งานแอป 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
60 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ทั้งนี้การใช้งาน Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS)
ยังรวมถึงการเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth
ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง ส่วนการ
ใช้งาน Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular)
นั้นรวมถึงการเชื่อมต่อ LTE เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ
การเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
14 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดย
ใช้ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone
ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้น
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่าย
เซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีก
หลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
เมื่อใช้คุณสมบัติ "การตั้งค่าครอบครัว"

สูงสุด 14 ชั่วโมง

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อใช้คุณสมบัติ "การตั้งค่า
ครอบครัว"​ อ้างอิงจากระยะเวลา 14 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งาน
ดังนี้ ดูเวลา 70 ครั้ง แจ้งเตือน 45 ครั้ง ใช้งานแอป
20 นาที โทรศัพท์ 5 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
30 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 14 ชั่วโมง
โดยมีการเชื่อมต่อ LTE และเปิดใช้งานการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณสมบัติ "ค้นหาของฉัน" ซึ่ง
Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้
Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับ
การทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของ
สัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 1.5 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch โดยสามารถ
สนทนาได้นานสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ LTE
โดยตรง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021
โดยใช้ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริงโดยไม่ใช้ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิด
ให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกัน
ไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ
Apple Watch ได้สูงสุด 11 ชั่วโมง

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 8 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch
ผ่าน Bluetooth โดยการเล่นเพลงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ของ Apple Watch นั้นทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ
iPhone ผ่าน Bluetooth และการสตรีมเพลย์ลิสต์ด้วย
LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone โดยใช้เพลย์ลิสต์
Apple Music และการตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบ
เซลลูลาร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือน
สิงหาคม 2021 โดยใช้ Apple Watch Series 7
(รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS +
Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการ
ใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของ
สัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 11 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 7 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกาย
กลางแจ้งแบบใช้ GPS

สูงสุด 6 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกาย
กลางแจ้งแบบใช้ GPS และ LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่ม
ได้ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน
Bluetooth ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS
และ LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone ซึ่ง
Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้
Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการ
ทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตาม
การใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรง
ของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ
อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึงระดับ 80% ในเวลาประมาณ 45 นาที

ชาร์จถึงระดับ 100% ในเวลาประมาณ 75 นาที

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจากระดับ 0-80% และระดับ 0-100% โดยใช้สายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB-C สำหรับ Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจับคู่กับ iPhone หนึ่งเครื่อง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง กับสายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB-C สำหรับ Apple Watch (รุ่น A2515) และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C ขนาด 20 วัตต์ (รุ่น A2305) เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามภูมิภาค การตั้งค่า และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch SE ถึง 20%

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้
Apple Watch Series 7 รุ่นก่อนการผลิตจริง และ
Apple Watch SE รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์จะสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของ Apple Watch

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน
90 ครั้ง ใช้งานแอป 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
60 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ทั้งนี้การใช้งาน Apple Watch SE (รุ่น GPS) ยังรวมถึง
การเชื่อมต่อ iPhone ผ่าน Bluetooth ตลอดช่วงระยะเวลา
การทดสอบ 18 ชั่วโมง ส่วนการใช้งาน Apple Watch SE
(รุ่น GPS + Cellular) นั้นรวมถึงการเชื่อมต่อ LTE
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และการเชื่อมต่อกับ iPhone
ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา 14 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลา
การทดสอบ 18 ชั่วโมง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบใน
เดือนสิงหาคม 2020 โดยใช้ Apple Watch SE (รุ่น GPS)
และ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการ
ผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่าง
กันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
เมื่อใช้คุณสมบัติ "การตั้งค่าครอบครัว"

สูงสุด 14 ชั่วโมง

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อใช้คุณสมบัติ "การตั้งค่า
ครอบครัว"​ อ้างอิงจากระยะเวลา 14 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งาน
ดังนี้ ดูเวลา 70 ครั้ง แจ้งเตือน 45 ครั้ง ใช้งานแอป
20 นาที โทรศัพท์ 5 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับเล่น
เพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
30 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 14 ชั่วโมง
โดยมีการเชื่อมต่อ LTE และเปิดใช้งานการแชร์
ตำแหน่งที่ตั้งของคุณสมบัติ "ค้นหาของฉัน" ซึ่ง
Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2020 โดยใช้
Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อน
การผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการ
ใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ
และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การสนทนา

สูงสุด 1.5 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อกับ LTE

ทดสอบด้วยการโทรจาก Apple Watch โดยสามารถ
สนทนาได้นานสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ขณะที่เชื่อมต่อกับ LTE
โดยตรง ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2020
โดยใช้ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริงโดยไม่ใช้ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิด
ให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกัน
ไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ
Apple Watch ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

สตรีมเพลย์ลิสต์สูงสุด 7 ชั่วโมงเมื่อเชื่อมต่อ LTE

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch
ผ่าน Bluetooth โดยการเล่นเพลงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ของ Apple Watch นั้นทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ
iPhone ผ่าน Bluetooth และการสตรีมเพลย์ลิสต์ด้วย
LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone โดยใช้เพลย์ลิสต์
Apple Music และการตั้งค่าคุณภาพการสตรีมผ่านระบบ
เซลลูลาร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือน
สิงหาคม 2020 โดยใช้ Apple Watch SE (รุ่น GPS)
และ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อน
การผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนด
ค่า เครือข่ายเซลลูลาร์ ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่า
คุณภาพการสตรีม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง
โดยผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 6 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกาย
กลางแจ้งแบบใช้ GPS

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกาย
กลางแจ้งแบบใช้ GPS และ LTE

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่ม
ได้ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน
Bluetooth ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้ GPS
และ LTE นั้นทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone ซึ่ง
Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2020 โดยใช้
Apple Watch SE (รุ่น GPS) และ Apple Watch SE
(รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์
ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้
ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นั้นแตกต่าง
กันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า เครือข่ายเซลลูลาร์
ความแรงของสัญญาณ การตั้งค่าคุณภาพการสตรีม
และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึงระดับ 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึงระดับ 100% ในเวลา
ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจากระดับ 0-80%
และระดับ 0-100% โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ
Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2020 โดยใช้ Apple Watch SE
(รุ่น GPS) และ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular)
รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งแต่ละเรือนจับคู่กับ iPhone หนึ่งเครื่อง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดย
ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง, สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch (รุ่น A2255 และ A2256) และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB ขนาด 5 วัตต์ (รุ่น A1385) เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตาม
การตั้งค่าและปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม โดยผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

ประสิทธิภาพของ CPU

เร็วกว่า Apple Watch Series 3 ถึง 2 เท่า

ผลลัพธ์จะอ้างอิงตามประสิทธิภาพงานของผู้ใช้ทั่วไป
ซึ่ง Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2020
โดยใช้ Apple Watch SE รุ่นก่อนการผลิตจริง และ
Apple Watch Series 3 รุ่นวางจำหน่าย ซึ่งแต่ละเรือน
จะจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ผลลัพธ์จะสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยประมาณของ Apple Watch

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวัน

สูงสุด 18 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันอ้างอิงจากระยะเวลา
18 ชั่วโมงซึ่งมีการใช้งานดังนี้ ดูเวลา 90 ครั้ง แจ้งเตือน
90 ครั้ง ใช้งานแอป 45 นาที และออกกำลังกายพร้อมกับ
เล่นเพลงจาก Apple Watch ผ่าน Bluetooth เป็นเวลา
60 นาที ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ทั้งนี้การใช้งาน Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS)
ยังรวมถึงการเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน Bluetooth
ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบ 18 ชั่วโมง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นวางจำหน่าย
ซึ่งจับคู่กับ iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการ
ทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การเล่นเสียง

เล่นเสียงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Apple Watch ได้สูงสุด 10 ชั่วโมง

ทดสอบด้วยการเล่นเพลงจาก Apple Watch
ผ่าน Bluetooth โดยการเล่นเพลงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ของ Apple Watch นั้นทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อ
กับ iPhone ผ่าน Bluetooth ซึ่ง Apple ทำการทดสอบ
ในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch Series 3
(รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่อง
ได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน
การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริง
จะแตกต่างออกไป

การออกกำลังกาย

สูงสุด 10 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกายในร่ม

สูงสุด 5 ชั่วโมง สำหรับการออกกำลังกาย
กลางแจ้งแบบใช้ GPS

ทดสอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายในร่ม
ได้ทำการทดสอบขณะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน
Bluetooth ส่วนการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบใช้
GPS นั้น ทำการทดสอบโดยไม่ใช้ iPhone ซึ่ง Apple
ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้
Apple Watch Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง
ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์
รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
แตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัย
อื่นๆ อีกหลายอย่าง ผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

การชาร์จ

ชาร์จถึงระดับ 80% ในเวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ชาร์จถึงระดับ 100% ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จนั้นเป็นการชาร์จจากระดับ 0-80%
และระดับ 0-100% โดยใช้สายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ
Apple Watch ที่มาพร้อมกับนาฬิกา ซึ่ง Apple ทำการ
ทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้ Apple Watch
Series 3 (รุ่น GPS) รุ่นก่อนการผลิตจริง ซึ่งจับคู่กับ
iPhone ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้
ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จ
แตกต่างกันตามการตั้งค่าและปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม
และผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป