สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple คือศูนย์รวมความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และเราก็เชื่อว่าสถานศึกษาเหล่านี้คือหนึ่งในสถานศึกษาที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก

วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ต่างมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรู้ได้อย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างองค์ประกอบพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอันได้แก่ วัฒนธรรม ทีมงาน ขีดความสามารถ ชุมชน การเงิน และการวัดผล ในส่วนการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษานั้นถือเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ลงมือปฏิบัติจริง และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยสถานศึกษาเลือกใช้ iPad และ Mac เป็นเครื่องมือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ตลอดจนกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน อีกทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและความสนใจใคร่รู้ในการเรียนอีกด้วย

689 สถานศึกษา
36 ประเทศ

ร่วมเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple เป็นโปรแกรมสำหรับสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในปัจจุบัน ซึ่งเข้าร่วมได้ผ่านการรับเชิญเท่านั้น ทั้งนี้ การรับรองสถานะจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถต่ออายุได้เมื่อได้รับคำเชิญในแต่ละรอบ กระบวนการเชิญจะเริ่มจากผู้นำของสถาบันการศึกษายื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ จากนั้น Apple จะตรวจสอบคำขอทั้งหมดเพื่อดูว่าสถานศึกษามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในปัจจุบันหรือไม่ สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคำเชิญให้ดำเนินการตามขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ

  • มีโครงการจัดสรรให้ใช้งานอุปกรณ์แบบหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง
  • มีการใช้งานแพลตฟอร์มของ Apple อย่างล้ำสมัย
  • ครูอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน iPad หรือ Mac
  • มีเอกสารรายงานผล

ดูเพิ่มเติมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ (PDF)

โอกาสสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โปรแกรมสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ให้การสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้นำ รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่สนใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่ล้ำหน้าเช่นเดียวกัน

Apple Teacher

Apple Teacher เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักการศึกษาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในการเรียนการสอน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Teacher