สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple คือศูนย์รวมความ
เป็นผู้นำและ
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สะท้อนถึง
วิสัยทัศน์ของ Apple ในด้าน
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี และนั่นก็ทำให้เราเชื่อว่า
สถานศึกษาที่
โดดเด่นเหล่านี้คือหนึ่งในสถานศึกษาที่ล้ำสมัย
ที่สุดในโลก

นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ต่างมองเห็น
ภาพรวมที่ชัดเจนว่า
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่จะช่วยให้การเรียนรู้
บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างไร โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาได้สร้างองค์ประกอบพื้นฐานที่เอื้อให้เกิด
การใช้นวัตกรรมแบบต่อเนื่องอันได้แก่ วัฒนธรรม ทีมงาน
ขีดความสามารถ ชุมชน การเงิน
และการวัดผล สำหรับในส่วนการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษานั้นถือเป็น
กระบวนการ
ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ลงมือปฏิบัติจริง และมีการ
ปรับปรุง
อยู่เสมอ โดยสถานศึกษาเลือกใช้ iPad และ Mac เป็นเครื่องมือจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน
ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อีกทั้งยังปลูกฝัง
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
และความสนใจใคร่รู้ในการศึกษาของนักเรียนอีกด้วย

พบกับสถานศึกษาที่โดดเด่น
ของ Apple จากทั่วโลก

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple แต่ละแห่งพร้อมที่
จะแบ่งปันความสำเร็จด้วย
การจับมือกับทีมงาน Apple
ในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักการศึกษาที่เดินทาง
มาดูงาน
ในสถานที่จริง โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์
ด้านการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีของ Apple จากผู้บริหาร
สถานศึกษา พร้อมรับชมการนำเสนอ
จากนักการศึกษาถึง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ iPad, Mac, แอพต่างๆ,
หนังสือ Multi-Touch และสื่อการเรียนการสอนแบบ
ดิจิตอลอื่นๆ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
มากด้วยประสิทธิภาพ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
จาก
สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple โปรดศึกษาเรื่องราวที่
น่าสนใจด้านล่างนี้
โดยใช้ช่องดรอปดาวน์เพื่อค้นหา
สถานศึกษาใกล้คุณ

400 สถานศึกษา
29 ประเทศ

ร่วมเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple เป็นโปรแกรมสำหรับสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนดในปัจจุบัน
ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้จากการเชิญเท่านั้น ทั้งนี้ การรับรองสถานะจะมี
ระยะเวลา 3 ปี โดยสถานศึกษาแต่ละแห่ง
สามารถต่ออายุได้เมื่อได้รับคำเชิญในแต่ละรอบ
โดยกระบวนการเชิญจะเริ่มจาก ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษายื่นความจำนงขอรับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสถานศึกษา
ที่โดดเด่นของ Apple จากนั้น Apple จะตรวจสอบคำขอที่ส่งมาเพื่อพิจารณาว่าสถานศึกษานั้นๆ
มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นหรือไม่ สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคำเชิญ
ให้เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครต่อไป
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรแกรม
ข้อกำหนด ประเทศที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม ตลอดจน
วันสุดท้ายของการพิจารณาในรอบถัดไป
โปรดติดต่อตัวแทนด้านการศึกษาของ Apple ในพื้นที่ของคุณ

ข้อกำหนด

 • มีโครงการจัดสรรให้ใช้งานอุปกรณ์แบบ
  หนึ่งคน
  ต่อหนึ่งเครื่อง
 • มีการใช้งานแพลตฟอร์มของ Apple
  อย่างล้ำสมัย
 • ครูอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน
  iPad
  หรือ Mac
 • มีเอกสารรายงานผล

ดูเพิ่มเติม (PDF)

โอกาสสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

โปรแกรมสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple ให้
การสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกิจกรรม
ที่
น่าสนใจสำหรับผู้นำ รวมถึงโอกาสในการแลก
เปลี่ยน
ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และการทำงาน
ร่วมกับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพที่สนใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ล้ำหน้า
เช่นเดียวกัน