รายงาน นี่คือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำ
และวิธีที่เราทำ

รายงานล่าสุด

ในรายงานฉบับปัจจุบันของเราจะมีข้อมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับความพยายามของเรา
ตลอดจนวิธีการ
วัดผลกระทบโดยรวมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และความก้าวหน้า
ของการดำเนินการของเรา
ในปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดรายงานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2017

วัดประสิทธิภาพ
ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนของเราจะอธิบายข้อมูล
ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ตามที่ได้ประเมินเทียบกับลำดับ
ความสำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละช่วงส่งผลต่อคาร์บอน
ฟุตพริ้นต์ทั้งหมดอย่างไร

ทรัพยากร

เราใช้วัสดุได้คุ้มค่าแค่ไหน
และ
เราสามารถนำทรัพยากร
กลับมา
ใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีใดเมื่อ
อุปกรณ์นั้น
สิ้นสุดอายุการใช้งาน

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

สารพิษใดบ้างที่เราจะไม่นำมา
ใช้
ในอุปกรณ์หรือในกระบวนการ
ผลิตอุปกรณ์ของเรา

คลังเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

เราและซัพพลายเออร์ของเราต่างปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระดับสูงในการปกป้อง
สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ทั้งยังคงไว้ซึ่งแนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดหาวัสดุอย่าง
รับผิดชอบ โดยเว็บไซต์
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์จะให้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ประจำปี 2016 ใน
ซัพพลายเชนทั่วทั้งระบบของเรา

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

การนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล

Apple Renew เป็นโครงการที่จัดขึ้นทั่วโลก ซึ่งให้คุณ
นำคอมพิวเตอร์ จอภาพ
โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
ไม่ใช้แล้ว มารีไซเคิลผ่านเว็บไซต์โครงการรีไซเคิล
ของเรา

อย่างมีความรับผิดชอบ โดย Apple ได้ดำเนินงานหรือ
มีส่วนร่วมใน
โครงการรีไซเคิลใน 99% ของประเทศทั้งหมด
ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา

ไปที่เว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของ Apple

Liam คือกลุ่มหุ่นยนต์ที่สามารถคัดแยกวัสดุคุณภาพสูง
ออกมาจาก iPhone 6
ได้ถึง 2.4 ล้านเครื่องต่อปี จึงช่วย
ลดความจำเป็นในการขุดเหมืองจากพื้นโลกลง
ซึ่ง Liam
เป็นการทดลองด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เราหวังเป็น
อย่างย่ิงว่าจะสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเรา
เกี่ยวกับ Liam (PDF)

การใช้กระดาษอย่างรับผิดชอบ

เมื่อมีการใช้กระดาษบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ของเรา Apple
กำหนดให้ซัพพลายเออร์
ต้องจัดหากระดาษจากป่าที่ได้รับ
การจัดการอย่างยั่งยืน หรือจากแหล่งไม้ที่อยู่
ภายใต้
การควบคุม

อ่านข้อกำหนดทางเทคนิคด้าน
การใช้เยื่อกระดาษอย่างยั่งยืน (PDF)

การตรวจสอบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของ Apple

Apple ได้รับการตรวจสอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภายนอก
2 แห่ง ได้แก่ Bureau Veritas
และ Fraunhofer Institute โดย Bureau Veritas
เป็นผู้ตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1,
2 และ 3 รวมถึงการใช้
พลังงาน ของเสีย และผลกระทบ
ต่อน้ำให้กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน และร้านค้าปลีก
ของเรา
ทั่วโลก ส่วน Fraunhofer Institute จะตรวจสอบการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขอบเขตที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของเรา และทำการคำนวณโดยใช้การ
ประเมินวงจรชีวิต

ดูใบรับรองการตรวจสอบของ Bureau Veritas (PDF)

ดูแถลงการณ์การตรวจสอบของ Fraunhofer Institute (PDF)

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

Apple กำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
ทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุมของเรา
อย่างเคร่งครัด โดยเอกสารฉบับนี้จะ
กล่าวถึงข้อห้ามของ
Apple ในการใช้สารเคมีหรือวัสดุบางชนิดในผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ของ
Apple ทั่วโลก

อ่านข้อกำหนดทางเทคนิคว่าด้วยสารควบคุม (PDF)

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับ
การผนวกรวมการประเมินทาง
พิษวิทยาเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเลือกวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple (PDF)