รายงาน

นี่คือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำ
และวิธีที่เราทำ

รายงานล่าสุด

ในรายงานฉบับปัจจุบันของเราจะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความพยายามของเรา
ตลอดจนวิธีการวัดผลกระทบโดยรวมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้า
ของการดำเนินการของเราในปีที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2018

วัดประสิทธิภาพ
ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนของเราจะอธิบาย
ถึง
ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ตามที่ได้ประเมินเทียบกับลำดับ
ความสำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละช่วงส่งผลต่อคาร์บอน
ฟุตพริ้นต์ทั้งหมดอย่างไร

ทรัพยากร

เราใช้วัสดุได้คุ้มค่าแค่ไหน
และเราสามารถนำทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีใดเมื่อ
อุปกรณ์นั้นสิ้นสุดอายุการใช้งาน

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

สารพิษใดบ้างที่เราจะไม่นำมา
ใช้
ในอุปกรณ์หรือในกระบวนการ
ผลิตอุปกรณ์ของเรา

คลังเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เรามีเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ใช้เฉพาะทรัพยากร
หมุนเวียนหรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น และเราต้องการ
ส่งวัสดุจำนวนเท่ากับที่ใช้ไปกลับคืนสู่ตลาด เพื่อให้
เรา
หรือผู้อื่นได้ใช้ต่อ นี่คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ต้องใช้เวลา
หลายปีในการประสานความร่วมมือกับทีมงานทุกฝ่ายใน
Apple รวมถึงซัพพลายเออร์ของเรา ตลอดจนผู้ให้บริการ
รีไซเคิล ดังนั้นเราจึงลงมือวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเลือก
วัสดุที่ต้องให้ความสำคัญก่อนเป็นลำดับต้นๆ

การคัดแยกวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Apple ได้ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการรีไซเคิล
ที่มีความรับผิดชอบใน 99% ของประเทศทั้งหมด
ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา

ดูเพิ่มเติม

Daisy คือผู้สืบทอดของ Liam และเป็นกลุ่มหุ่นยนต์ที่
สามารถคัดแยกวัสดุคุณภาพสูงออกมาจาก iPhone 6
และช่วยลดความจำเป็นในการขุดใช้ทรัพยากรจากพื้นโลก
โดย Liam ถือเป็นการทดลองของเทคโนโลยีรีไซเคิล
ที่จุดประกายให้เราสร้าง Daisy ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
แยกชิ้นส่วนล่าสุดของเราขึ้นมา

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเรา
เกี่ยวกับ Liam (PDF)

การใช้กระดาษอย่างรับผิดชอบ

เราลดผลกระทบด้านกระดาษของเรา
ด้วยการใช้กระดาษ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดหาอย่างรับผิดชอบ
และคุ้มครองหรือปลูกป่าเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของ Apple (PDF)

เมื่อมีการใช้กระดาษบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ของเรา
Apple กำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องจัดหากระดาษ
จากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบ หรือจาก
แหล่งไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม

อ่านข้อมูลจำเพาะว่าด้วยการใช้เยื่อกระดาษ
อย่างยั่งยืน (PDF)

การรับรองข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ Apple

Apple ได้รับการตรวจสอบด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภายนอก 2 แห่ง ได้แก่ Bureau Veritas
และ Fraunhofer Institute โดย Bureau Veritas เป็น
ผู้ตรวจสอบการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2
และ 3 รวมถึงการใช้พลังงาน ของเสีย และ
ผลกระทบต่อน้ำ
ให้กับสำนักงาน ร้านค้า และศูนย์ข้อมูลของเราทั่วโลก
ส่วน Fraunhofer Institute จะตรวจสอบ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ของเราและทำการคำนวณโดยใช้การประเมินวงจรชีวิต

ดูใบรับรองการตรวจสอบของ Bureau Veritas (PDF)

ดูแถลงการณ์การตรวจสอบของ
Fraunhofer Institute (PDF)

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

Apple กำหนดให้ซัพพลายเออร์
ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะว่าด้วยสารควบคุม
หรือ Regulated Substances Specification ของเรา
อย่างเคร่งครัด โดยเอกสาร
ฉบับนี้จะกล่าวถึงข้อห้าม
ของ Apple
ในการใช้สารเคมีหรือวัสดุบางชนิด
ใน
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม กระบวน
การผลิต และ
บรรจุภัณฑ์ของ Apple ทั่วโลก

อ่านข้อมูลจำเพาะว่าด้วยสารควบคุม (PDF)

อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับ
การผนวกรวมการประเมินทางพิษวิทยาเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเลือกวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple (PDF)

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

เราและพันธมิตรในซัพพลายเชนของเราต่างปฏิบัติ
ตามมาตรฐานระดับสูง
ในการปกป้องสิทธิแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน ทั้งยังคงไว้ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดหาวัสดุอย่างรับผิดชอบ 
โดยเว็บไซต์ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์จะ
ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
การดำเนินการประจำปี 2017 ในซัพพลายเชน
ทั่วทั้งระบบของเรา

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์

มีคำถาม ก็มีคำตอบ

อ่านคำถามที่พบบ่อย

เราจะช่วยรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องเก่าให้คุณเอง

ทั้งฟรี ทั้งง่าย และดีต่อโลกใบนี้

รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ