Reparatievoorwaarden

BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN (‘OVEREENKOMST’) VORMEN UW OVEREENKOMST MET APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE ‘VOORWAARDEN PER LAND’ VERDEROP IN DEZE OVEREENKOMST) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW BESTELLING INDIEN DE SERVICE NIET WORDT GEDEKT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN APPLE, EEN DOOR APPLE BEHEERD UITGEBREID SERVICECONTRACT OF DOOR UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT. 

CONSUMENTENRECHT: VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAARIN ZIJ GEVESTIGD ZIJN, VORMEN DE RECHTEN WAAROP U KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AANSPRAAK KUNT MAKEN, EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE U WORDEN VERLEEND OP GROND VAN DE GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVIESCENTRUM VOOR BURGERS IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT. 

1. Service en producten. 

1.1 Service. Apple zal service voor uw Apple product uitvoeren op de wijze die aan u is omschreven en tegen de geraamde kosten die aan u zijn bekendgemaakt, tenzij dergelijke kosten zijn herzien en u daar vooraf mondeling of schriftelijk mee hebt ingestemd. Tenzij anders vermeld, zal Apple in geval van materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot een product reparatie- of vervangingsservice verlenen. Deze service is niet beschikbaar voor problemen die zich voordoen als gevolg van fouten in of compatibiliteitsproblemen met enige software of gegevens op uw product. In het kader van de service kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versie van de systeemsoftware voor het Apple-product kan worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple-product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple-product.

1.2 Services voor gegevensoverdracht. Als uw Apple Mac-product softwareprogramma's, gegevens of andere informatie (hierna 'Gegevens' genoemd) kan opslaan, kan Apple proberen om deze Gegevens over te zetten naar een vervangend apparaat. Tijdens service kunnen er Gegevens verloren gaan. In dat geval is Apple niet verantwoordelijk voor enig verlies van Gegevens. 

a. Ongeacht of Apple in staat is om Gegevens van het oorspronkelijke apparaat naar het vervangende apparaat over te zetten, worden alle Gegevens op het oorspronkelijke apparaat als onderdeel van de service voor gegevensoverdacht door Apple verwijderd. U moet een afzonderlijke reservekopie van de inhoud van de Gegevens van het apparaat behouden, alle persoonlijke gegevens verwijderen die u wilt beschermen en alle beveiligingswachtwoorden uitschakelen. Tijdens service is het mogelijk dat de Gegevens verloren gaan, worden vervangen of opnieuw worden geformatteerd. In dat geval zijn Apple en haar medewerkers niet verantwoordelijk voor enig verlies van softwareprogramma's, Gegevens of andere informatie op het apparaat.

b. De service voor gegevensoverdracht omvat de rechtstreekse overdracht van Gegevens van het oorspronkelijke apparaat naar het vervangende apparaat of naar een compatibel extern gegevensopslagapparaat dat u verstrekt. Apple zet de Gegevens niet over naar een gegevensopslagsysteem of -apparaat dat eigendom is van Apple of van een andere fabrikant en slaat geen kopie van de Gegevens op als onderdeel van een service voor gegevensoverdracht.

1.3 Onderdelen en arbeid. Apple biedt mogelijk dekking voor de kosten van onderdelen en arbeid, met dien verstande dat Apple zich het recht voorbehoudt om u te verzoeken bepaalde eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen, zoals hieronder beschreven. Bij het uitvoeren van service aan uw product kan Apple gebruikmaken van nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en producten. Apple wordt eigenaar van het onderdeel of product dat in het kader van de service is vervangen en u wordt eigenaar van het vervangende onderdeel of product. Vervangen onderdelen en producten kunnen in het algemeen worden gerepareerd en worden door Apple tegen een vergoeding omgewisseld of gerepareerd. Als de toepasselijke wetgeving voorschrijft dat Apple een vervangen onderdeel aan u moet retourneren, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de extra kosten van het vervangende onderdeel en de levering ervan.

1.4 Serviceopties. Apple kan service bieden door middel van een of meer van onderstaande methoden en zal de serviceverlening kiezen afhankelijk van de omstandigheden, en met name afhankelijk van het type Apple product: 

A Do-it-Yourself-service (DIY). Met de DIY-service kunt u uw eigen product repareren. Indien Apple vaststelt dat u voor DIY-service in aanmerking komt, stuurt Apple u een vervangend onderdeel voor uw Apple product. De zending van het vervangende onderdeel is inclusief installatie-instructies en eventuele aanwijzingen voor het retourneren van het vervangen onderdeel. Indien u het vervangen onderdeel in het kader van de DIY-service dient te retourneren, moet u uw creditcardgegevens opgeven als waarborg voor de retourzending van het vervangen onderdeel. Alle te retourneren vervangen onderdelen moeten aan Apple worden geretourneerd binnen tien (10) dagen na de datum waarop Apple u het vervangende onderdeel heeft toegezonden ('Retourperiode'). Indien (i) u verzuimt het vervangen onderdeel binnen de Retourperiode volgens de instructies aan Apple terug te sturen, of (ii) het vervangen onderdeel niet in aanmerking komt voor service door een uitsluiting van service, zoals hieronder beschreven, betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. Indien het vervangen onderdeel niet aan Apple hoeft te worden geretourneerd, stuurt Apple u een vervangend onderdeel of product, inclusief installatie-instructies en eventuele aanwijzingen voor de manier waarop u zich van het vervangen onderdeel of product dient te ontdoen. Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt. 

B Directe mail-in service. Wanneer Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor de directe mail-in service, verzendt u uw product naar een Apple reparatieservice in overeenstemming met de instructies van Apple. Apple kan u vooruitbetaalde vrachtbrieven sturen (en verpakkingsmateriaal indien u niet langer beschikt over de oorspronkelijke verpakking). Indien Apple geen vooruitbetaalde vrachtbrieven of verpakkingsmateriaal aan u verstrekt, dient u zelf te zorgen voor de verpakking en verzending van uw product naar de Apple reparatieservice, zoals beschreven bij de serviceaanvraag. Hierbij kunt u besluiten het pakket te verzekeren tegen verlies of schade tijdens verzending. Zodra de service is uitgevoerd, retourneert de Apple reparatieservice het product aan u of doet Apple u een vervangend product toekomen. 

C Express Replacement Service (ERS). 

i. Als Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor ERS en u ervoor kiest om ERS aan te vragen door uw creditcardgegevens te verstrekken aan Apple, verzendt Apple een vervangend product naar de door u opgegeven locatie. U stuurt uw product naar Apple terug en zorgt ervoor dat Apple het product ontvangt binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop Apple u het vervangende product heeft toegestuurd (de 'Retourperiode'). U moet het originele product volgens de instructies van Apple retourneren in de verpakking waarin u het vervangende product hebt ontvangen. Apple behoudt het originele product en u behoudt het vervangende product.

ii. Voor ERS zal Apple uw creditcard belasten met de ERS-kosten, zoals vermeld op onderstaande webpagina van het antwoordencentrum voor service ('Antwoordencentrum voor service'), op het moment waarop het vervangende product wordt verzonden. Zodra het vervangende product wordt verzonden, zal Apple een autorisatie op uw creditcard instellen die gelijk is aan de vervangingswaarde van een nieuw product ('Vervangingswaarde'), zoals beschreven in het Antwoordencentrum voor service. Deze autorisatie blijft van kracht en zal door Apple worden uitgevoerd in geval van enige schade aan het originele product die niet wordt gedekt door service buiten garantie, verlies van het originele product of andere betalingen die aan Apple zijn verschuldigd. Reparaties vallen niet onder de garantie wanneer:

  • Uw product niet langer wordt gedekt door de garantie van Apple, het AppleCare Service Plan of door consumentenwetgeving.
  • Het probleem dat u meldt, is veroorzaakt door onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen of als genoemde onopzettelijke schade of onbevoegde aanpassingen voorkomen dat Apple het door u gemelde probleem kan aanpakken. 

Product

Antwoordencentrum voor service

iPhone

support.apple.com/iphone/repair/service

iPad

support.apple.com/ipad/repair/service

 

 

iii. Als Apple het originele product binnen de Retourperiode ontvangt in een zodanige staat dat het product niet in aanmerking komt voor service buiten garantie, wordt uw creditcard belast met een aanvullend bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen de vervangingswaarde van een nieuw product ('Vervangingswaarde') en de vergoeding voor service buiten garantie, zoals vermeld in het Antwoordencentrum voor service. Een voorbeeld van een product dat niet in aanmerking komt voor service buiten garantie, is een origineel product dat onbruikbaar is als gevolg van onbevoegde aanpassingen of catastrofale schade, zoals een product dat in meerdere stukken is gebroken.

iv. Als Apple het originele product niet binnen de Retourperiode ontvangt, wordt uw creditcard belast met de Vervangingswaarde. Als het originele product echter naar Apple wordt teruggestuurd binnen tien (10) dagen na het einde van de Retourperiode, wordt uw creditcard belast met een boete voor te late retournering, zoals vermeld in het Antwoordencentrum voor service, alsmede met alle overige kosten die u Apple mogelijk bent verschuldigd, en wordt de rest van de Vervangingswaarde teruggestort op uw creditcard. Na bevestiging dat alle kosten zijn betaald, vervalt de autorisatie op uw creditcard. Alle hierin genoemde vergoedingen en kosten zijn exclusief eventuele toepasselijke belastingen.

1.5 Wijzigingen in de serviceopties. Apple behoudt zich het recht voor om de voor u beschikbare serviceopties op ieder moment te wijzigen.

1.6 Uitsluitend voor eindgebruikers. Apple biedt service en verkoopt en levert producten uitsluitend aan eindgebruikers. Inkoop voor wederverkoop is niet toegestaan. Apple behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren of te annuleren indien Apple vermoedt dat u producten koopt voor wederverkoop.

1.7 Geen verkoop aan minderjarigen. Krachtens deze voorwaarden kunnen alleen meerderjarigen aankopen doen.

1.8 Uitsluiting van service; inspectiekosten. Apple kan inspectiekosten (inclusief verzendkosten) ('Inspectiekosten') bij u in rekening brengen zoals beschreven in onderstaande tabel met de voorwaarden per land, indien Apple na inspectie van uw product vaststelt dat (i) uw product niet hoeft te worden gerepareerd, (ii) uw product onbruikbaar is vanwege fouten in of compatibiliteitsproblemen met software of gegevens op uw product, (iii) service is vereist vanwege een defect aan onderdelen die noch door Apple zijn geleverd, noch het merk Apple dragen, (iv) extra kosten voor arbeidsloon of onderdelen zijn vereist die niet zijn gespecificeerd in de oorspronkelijk geraamde kosten indien u geen toestemming geeft voor reparatie op basis van de gewijzigde geraamde kosten, of (v) service niet kan uitgevoerd omdat het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt, of indien de schade het gevolg is van een ongeval, onoordeelkundig gebruik, blootstelling aan vocht, onderdompeling, onachtzaamheid, onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden die niet door Apple of een erkende Apple serviceprovider zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, extreme omgevingsfactoren (inclusief extreme temperaturen of vochtigheid), extreme fysieke of elektrische belasting of verstoring, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken ('uitsluiting van service'). In dat geval retourneert Apple het product aan u zonder service uit te voeren en worden de inspectiekosten mogelijk bij u in rekening gebracht. 

Land of regio

Inspectiekosten

Australië 

Maximaal honderd Australische dollar (AUD 100)

Canada 

Maximaal honderd Canadese dollar (CAD 100)

Europese vrijhandelszone

Maximaal 100 (GBP 100 in het Verenigd Koninkrijk)

Hongkong 

Maximaal zevenhonderdtachtig Hongkong dollar (HKD 780) plus eventueel verschuldigde belasting

Japan

Maximaal tienduizend yen (JPY 10.000) plus eventueel verschuldigde belasting

Nieuw-Zeeland

Maximaal honderddertig Nieuw-Zeelandse dollar (NZD 130)

Singapore

Maximaal honderdtachtig Singaporese dollar (SGD 180) plus eventueel verschuldigde belasting

Verenigde Staten van Amerika

Maximaal honderd Amerikaanse dollar (USD 100) plus eventueel verschuldigde belasting.

 

 

1.9 Uitzonderingen op de dekking. Service onder deze Overeenkomst wordt uitsluitend aangeboden aan en is uitsluitend geldig voor ingezetenen die zijn gevestigd in Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken (exclusief Groenland en de Faeröer), Duitsland, Finland (exclusief Åland), Frankrijk (exclusief Corsica en de overzeese departementen en gebieden), Ierland, Italië (exclusief Sardinië), Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Spanje (inclusief de Balearen, maar exclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Singapore, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen (exclusief Svalbard) en het Verenigd Koninkrijk (exclusief het eiland Man), en ingezetenen die zijn gevestigd in de vijftig staten van de Verenigde Staten van Amerika en in het district Columbia. Service onder deze Overeenkomst is niet beschikbaar indien dit bij wet is verboden.

1.10 Levering. Apple geeft mogelijk een geschatte datum waarop het vervangende product of de verzendverpakking ten behoeve van de service naar u wordt verzonden. Zodra uw bestelling is klaargemaakt voor verzending of is verzonden, kan het verzendadres niet meer worden gewijzigd. Als u voor ontvangst van de bestelling dient te tekenen, kunt u Apple toestemming geven de bestelling te leveren zonder een handtekening ter bevestiging van ontvangst als u bereid bent het risico te lopen dat de bestelling wordt geleverd terwijl er niemand op het afleveradres aanwezig is.

1.11 Verplichtingen van de klant.

1.11.1 Apple geeft u verzend- en verpakkingsinstructies. U bent verantwoordelijk voor producten of onderdelen die verloren of beschadigd raken omdat deze instructies niet zijn opgevolgd.

1.11.2 U bent verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van alle bestaande gegevens, software en programma's en voor het wissen van alle bestaande gegevens voordat service wordt uitgevoerd. Apple is niet verantwoordelijk voor verlies of herstel van of inbreuk op gegevens of programma's of voor verlies van gebruik van apparatuur ten gevolge van de door Apple geleverde service. U verklaart hierbij dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat.

1.11.3 Niet-opgeëiste eigendommen. Tenzij u andere instructies aan Apple hebt verstrekt, stuurt Apple uw gerepareerde of vervangende product naar het afleveradres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien uw product aan Apple wordt geretourneerd omdat het niet kon worden bezorgd op het opgegeven adres, probeert Apple contact met u op te nemen voor een ander afleveradres. Indien u geen adres opgeeft waar Apple of haar vertegenwoordiger uw product binnen zestig (60) dagen na de eerste poging tot levering kan bezorgen (zie het gedeelte 'Voorwaarden per land' hieronder voor eventuele uitzonderingen), stelt Apple u in kennis dat uw product als niet-opgeëist wordt beschouwd. Apple stuurt voornoemde kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet opeist, kan Apple uw product van de hand doen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en kan Apple uw product met name verkopen via een onderhandse of openbare verkoop ter compensatie van een eventuele uitgevoerde service waarvoor niet is betaald. Apple behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.

Voor klanten in Europa, met uitzondering van Oostenrijk en Duitsland: indien u uw product nog niet hebt opgeëist maar wel alle kosten hebt betaald binnen zestig (60) dagen nadat u door Apple op de hoogte bent gesteld dat uw product is gerepareerd, stelt Apple een termijn waarbinnen u het product kunt opeisen. Apple stuurt u voornoemde kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet binnen voornoemde termijn opeist, kan Apple een schadevergoeding van u vorderen, inclusief onkosten of kosten voor de opslag van dit product. Apple behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.

Voor klanten in Oostenrijk of Duitsland: Apple is gerechtigd uw product te behouden totdat u alle kosten voor de reparatie volledig hebt betaald. Indien u uw product nog niet hebt opgeëist en betaald binnen zestig (60) dagen nadat u door Apple op de hoogte bent gesteld dat uw product is gerepareerd, nodigt Apple u uit om het product op te halen en/of de levering van het product te aanvaarden tegen betaling van de kosten. Onverminderd de rechten van Apple op schadevergoeding, wordt overeengekomen dat u aansprakelijk bent voor alle kosten die worden gemaakt voor de bewaring van de producten. Apple behoudt haar wettelijke zekerheids- en andere retentierechten voor onbetaalde kosten.

1.11.4 Informatie over service. Bij de serviceaanvraag moet u het probleem met uw product beschrijven, zodat Apple dat begrijpt en kan reproduceren.

1.11.5 Apple raadt u aan de status van uw serviceaanvraag te bekijken op www.apple.com/support/repairstatus/ 

1.11.6 Bekendmaking van onbevoegde aanpassingen. Bij de serviceaanvraag moet u Apple informeren over eventuele niet-geautoriseerde wijzigingen of reparaties of vervangingen die niet door Apple of een erkende Apple serviceprovider (AASP) zijn uitgevoerd aan uw product. Apple is niet verantwoordelijk voor schade aan het product die optreedt tijdens het reparatieproces als deze schade het resultaat is van niet-geautoriseerde wijzigingen of reparaties of vervangingen die niet zijn uitgevoerd door Apple of een AASP. Als schade optreedt, vraagt Apple u om autorisatie voor eventuele extra kosten voor het voltooien van de service, zelfs als het product wordt gedekt door een garantie of een AppleCare Service Plan. Als u deze autorisatie weigert, retourneert Apple mogelijk uw product ongerepareerd in de beschadigde toestand, zonder hiervoor verantwoordelijkheid te accepteren.

2. Bestellingen en betaling

2.1 Betaling. Betalingstermijnen worden uitsluitend door Apple vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingsgegevens voorafgaand
aan de acceptatie van een bestelling door Apple zijn ontvangen. 

2.2 Betaalmethoden. Voor aankopen en bestellingen (waarbij retournering van het vervangen onderdeel of product gewaarborgd moet worden) kunt u gebruikmaken van een creditcard, een betaalpas of een cheque indien dat van toepassing is in het land waar de service wordt uitgevoerd (met uitzondering van Hongkong, Japan en Singapore) of van een andere vooraf vastgestelde betaalmethode, tenzij u met Apple enige andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen. Wanneer u uw kaartgegevens aan Apple verstrekt, ontvangt Apple van de kaartmaatschappij een voorlopige goedkeuring voor het bedrag van de bestelling. Hierdoor kan uw beschikbare krediet worden geblokkeerd terwijl de voorlopige goedkeuring van kracht blijft. Pas als uw bestelling is verwerkt, zal het bedrag van uw creditcard worden afgeboekt of uw afschrijvingsopdracht worden verwerkt. Mogelijk kan Apple geen creditcards, betaalpassen of cheques accepteren met een factuuradres buiten het land van de website. Betaalpassen en cheques zijn mogelijk gebonden aan een daglimiet waardoor de verwerking van uw bestelling aanzienlijke vertraging kan oplopen. Apple zal u vragen om de beveiligingscode van uw creditcard, betaalpas of cheque om te voorkomen dat onbevoegden met uw creditcard, betaalpas of cheque betalen. De beveiligingscode is een afzonderlijk drie- of viercijferig nummer dat zich bevindt op de voorzijde van de kaart boven het in reliëf gedrukte kaartnummer of op de achterzijde van de kaart bij het gedeelte voor uw handtekening.

2.3 Prijzen. Apple streeft ernaar u concurrerende prijzen aan te bieden voor de huidige Apple producten en services. Het totaalbedrag van de bestelling omvat de prijs van het product of de service zoals deze van kracht is op de dag waarop de bestelling wordt verwerkt. Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten en services op ieder moment te wijzigen, met name indien prijzen foutief zijn weergegeven.

2.4 Bevestiging. Apple stuurt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling kort nadat u een bestelling hebt geplaatst. Zodra uw bestelling door Apple is geaccepteerd, ontvangt u per post een bevestiging van uw bestelling.

2.5 Terugbetalingen. Tenzij anders beschreven in het gedeelte 'Garantie en beperking van aansprakelijkheid' hieronder, worden serviceaanvragen niet terugbetaald.

3. Garantie en beperking van aansprakelijkheid

3.1 Servicegarantie. Voor alle serviceaanvragen garandeert Apple dat (1) de uitgevoerde service gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum voldoet aan de beschrijving, (2) met uitzondering van de in onderstaande subparagraaf beschreven batterijen, alle onderdelen of producten die tijdens de service worden gebruikt gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, en (3) de batterijen die zijn geplaatst als onderdeel van de batterijvervangingsservice van Apple voor draagbare Mac-computers tot een jaar na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is een uitdrukkelijke beperkte garantie. Indien niet-conforme service wordt uitgevoerd of indien een vervangend onderdeel of product een defect vertoont binnen de geldende garantieperiode, zal Apple naar eigen inzicht (a) de service opnieuw uitvoeren zodat deze voldoet aan de beschrijving, (b) het onderdeel of product repareren of vervangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe onderdelen of producten of van onderdelen en producten die wat betreft prestatie en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of producten, of (c) de bedragen die aan Apple zijn betaald voor de service terugbetalen.

Australië: de in deze Overeenkomst beschreven rechten met betrekking tot retournering, terugbetaling en garantie vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die voor u van toepassing zijn conform de Australische Competition and Consumer Act 2010 en overige toepasselijke Australische wet- en regelgeving inzake consumentbescherming. Op onze goederen zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australische consumentenwet niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op een vervangend product of een terugbetaling in geval van een zeer ernstig defect en ter compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet aanvaardbaar is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Het is mogelijk dat ter reparatie aangeboden goederen niet worden gerepareerd maar worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type. Voor de reparatie van de goederen wordt mogelijk gebruikgemaakt van gereviseerde onderdelen. Bij de reparatie van goederen kunnen gegevens verloren gaan. Bepaalde wetgeving, waaronder de Competition and Consumer Act 2010, impliceert garanties of voorwaarden of legt verplichtingen op bij Apple die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd of die slechts in beperkte mate kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd.  Op deze voorwaarden zijn deze statutaire bepalingen van toepassing. Indien deze statutaire bepalingen van toepassing zijn, beperkt Apple, voor zover Apple daartoe gerechtigd is, haar aansprakelijkheid met betrekking tot elke vordering krachtens die bepalingen tot, naar eigen inzicht: (1) het opnieuw leveren van de services of (2) de betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de services.

Brazilië: Apple gebruikt geen gereviseerde of eerder gebruikte producten of onderdelen om service aan Apple producten uit te voeren.

Denemarken: voor Deense consumenten vormen de in deze garantie opgenomen rechten een aanvulling op en doen zij geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument, inclusief de rechten zoals opgenomen in de Deense koop- en handelswet (købeloven), die onder andere bepaalt dat consumenten het recht hebben om tot aan het moment waarop de tweejarige claimperiode verloopt, zijnde twee jaar na de datum van aanloop, klachten over non-conformiteiten in te dienen. Indien het product waarop service is uitgevoerd na afloop van de garantietermijn van 90 dagen, maar binnen twee jaar na de datum van de uitvoering van de service een defect vertoont, hebben consumenten recht, naar goeddunken van Apple, op ofwel een nieuwe uitvoering van de service ofwel een terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de service, indien kan worden vastgesteld dat het defect te wijten is aan non-conformiteit van de geleverde service.

Noorwegen: voor Noorse consumenten vormen de in deze Overeenkomst opgenomen rechten een aanvulling op uw wettelijke rechten krachtens de Noorse wet inzake vakbekwame services voor consumenten (håndverkertjenesteloven) en/of de Noorse consumentenkoopwet (forbrukerkjøpsloven), inclusief uw recht om van de langstlopende claimperiode gebruik te maken, zijnde binnen twee jaar vanaf het moment van reparatie of aankoop.

3.2 Afwijzing van garantie.

Voor klanten in Europa: DE IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZETTE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE OVERIGE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK VOORGESCHREVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN. APPLE WIJST MET NAME ALLE WETTELIJK VOORGESCHREVEN EN IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN AF DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP OF VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ZORG, VAKKUNDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Voor klanten buiten Europa: VOOR ZOVER DE WETGEVING DAT TOESTAAT, ZIJN DE IN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZETTE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ZE ALLE OVERIGE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK VOORGESCHREVEN, EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN. VOOR ZOVER DE WETGEVING DAT TOESTAAT, WIJST APPLE MET NAME ALLE WETTELIJK VOORGESCHREVEN EN IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, BEPALINGEN, VERBINTENISSEN, VERPLICHTINGEN EN VERKLARINGEN AF DIE OP ENIGE WIJZE BETREKKING HEBBEN OP OF VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, ZORG, VAKKUNDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

3.3 Beperking van aansprakelijkheid. CONSUMENTEN HEBBEN MOGELIJK BEPAALDE AANVULLENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE ONDER DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SERVICES EN PRODUCTEN. NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE AUTORITEIT VOOR CONSUMENTENBESCHERMING VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN. INDIEN DEZE AANVULLENDE RECHTEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U, AANVAARDT APPLE GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE HIERIN UITEENGEZETTE RECHTSMIDDELEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT NIET-BESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT VOOR GEBRUIK, WINSTDERVING, OMZETVERLIES OF VOOR VERLOREN GEGANE, BESCHADIGDE OF AANGETASTE GEGEVENS OF SOFTWARE, OF DE LEVERING VAN SERVICES. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, SPECIFIEKE, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE, OOK NIET INDIEN APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE EIS TOT SCHADEVERGOEDING VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT APPLE MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SCHADEBEDRAG DAT HET TOTAALBEDRAG VAN UW BESTELLING OVERSCHRIJDT. VOOR CONSUMENTEN GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR (1) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL EN (2) FRAUDE MOGELIJK GROTER IS DAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID, IN WELK GEVAL APPLE DEZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UITSLUIT.

3.4 In bepaalde staten, provincies en rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of uitsluiting of beperking met betrekking tot de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze uitdrukkelijke beperkte garantie geeft u specifieke juridisch afdwingbare rechten en mogelijk hebt u daarnaast nog andere rechten afhankelijk van de staat, de provincie of het rechtsgebied. 

4. Exportbeperking. U mag de producten waarop service is uitgevoerd niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, anders dan zoals toegestaan door de wetten van het rechtsgebied waar u de producten hebt verkregen. De producten mogen met name, zonder beperking, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd indien dat in strijd is met exportwetten, inclusief, indien van toepassing, de uitvoer of wederuitvoer naar landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld of naar personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of op de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel. U verklaart hierbij dat u niet bent gevestigd in een land of voorkomt op een lijst waardoor de levering van producten aan u in schending zou zijn met de toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord dat u de producten niet gebruikt voor enige door de toepasselijke wetgeving verboden doeleinden.

5. Algemeen.

5.1 Typefouten. Apple is niet verantwoordelijk voor typefouten. Apple behoudt zich het recht voor om door u geplaatste bestellingen te annuleren indien er sprake was van een typefout met betrekking tot de prijs of de beschikbaarheid van een product op het moment waarop u de bestelling plaatste. 

Voor ingezetenen van België: krachtens artikel 79 § 1 van de Belgische wet betreffende handelspraktijken van 1991 kan Apple geen annuleringsverzoeken verwerken.

5.2 Voorwaarden voor wijzigingen. Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder moment te wijzigen.

5.3 Annulering. Na de acceptatie van een serviceaanvraag begint Apple met de service en kunt u de serviceaanvraag niet meer annuleren of van de Overeenkomst afzien. 

Voor ingezetenen van Europa, met uitzondering van België: u als consument gaat ermee akkoord dat u zodra Apple na de acceptatie van een serviceaanvraag begint met de service, geen herroepingsrecht meer kunt uitoefenen. 

Voor ingezetenen van België: krachtens artikel 79 § 1 van de Belgische wet betreffende handelspraktijken van 1991 kan Apple geen annuleringsverzoeken verwerken.

5.4 Wijzigingen in producten en services. Apple mag op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in producten en services die online worden aangeboden, evenals in de toepasselijke prijzen voor deze producten en services. De over producten en services online verstrekte informatie kan verouderd zijn en Apple verbindt zich niet om de online verstrekte informatie met betrekking tot deze producten en services bij te werken. 

Voor ingezetenen van Europa: voordat u een overeenkomst met Apple aangaat, krijgt u de juiste informatie betreffende de belangrijkste kenmerken van de goederen of services, alsmede over de prijzen en kosten van levering van de goederen en services, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.5 Toegang tot de website. Apple behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of toegang tot haar webpagina's of een gedeelte van haar website om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) haar webpagina's of een gedeelte ervan, en eventuele toepasselijke beleidslijnen of bepalingen te wijzigen; en (3) de werking van haar website of een gedeelte ervan te onderbreken indien dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen.

5.6 Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waarin u service hebt aangevraagd of een product hebt besteld, tenzij anders beschreven in onderstaande tabel met de voorwaarden per land. 

Land of regio

Inspectiekosten

Australië 

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Australië onderworpen aan de wetten van New South Wales.

Brazilië

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Brazilië onderworpen aan de wetten van Brazilië zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Canada 

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Canada onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht. De wetgeving inzake consumentbescherming van de provincie Quebec is van toepassing op klanten in de provincie Quebec.

Europese vrijhandelszone

Voor klanten die niet worden aangeduid als consument, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst onderworpen aan en worden deze geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Ierland en worden alle vorderingen voorgelegd aan de rechtbanken van de Republiek Ierland.

Hongkong 

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Hongkong onderworpen aan de wetten van Hongkong zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Japan

Maximaal tienduizend yen (JPY 10.000) plus eventueel verschuldigde belasting

Nieuw-Zeeland

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Nieuw-Zeeland onderworpen aan de wetten van Nieuw-Zeeland.

Singapore

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van Singapore onderworpen aan de wetten van Singapore zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Verenigde Staten van Amerika

Voor zover de wetgeving dat toestaat, zijn alle serviceaanvragen van ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika onderworpen aan de wetten van Californië zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

 

 

5.7 Geen wijzigingen in de Overeenkomst. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is gerechtigd om bij enige transactie af te wijken van de daarvoor geldende bepalingen en voorwaarden.

5.8 Niet-afdwingbare voorwaarden. Indien een van voornoemde bepalingen door een rechtbank of andere rechterlijke instantie van het bevoegde rechtsgebied nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling voor zover noodzakelijk beperkt of verwijderd en vervangen door een geldige bepaling die de strekking van deze nietige of niet-afdwingbare bepaling zo goed mogelijk weergeeft, zodat de bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht blijven.

5.9 Verklaringen van afstand. Indien Apple nalaat de strikte naleving van deze Overeenkomst op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat Apple afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen Apple en u of een derde worden beschouwd als een wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst.

5.10 Geen externe begunstigden. Deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of beschouwd als een verlening van rechten of rechtsmiddelen aan derden.

5.11 Internationale producten en services. De website van Apple biedt toegang tot internationale gegevens van Apple en kan derhalve verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en services van Apple die niet worden aangeboden in uw land. Deze verwijzingen betekenen niet dat Apple van plan is om deze producten, programma's of services in uw land aan te bieden.

5.12 Gegevensbescherming. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het voor Apple noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om verkopen te verwerken, service uit te voeren en de naleving van toepasselijke wetten te controleren. Apple behoudt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen zoals deze voortvloeien uit de service aan uw Apple product, alsook om kwaliteit- en servicegerelateerde doeleinden. Apple gebruikt uw gegevens uitsluitend voor direct-marketingdoeleinden als u daar toestemming voor hebt gegeven. Indien u toegang wilt tot de u betreffende gegevens die Apple heeft of indien u daarin wijzigingen wilt aanbrengen, ga naar URL www.apple.com/contact/myinfo om uw persoonlijke contactvoorkeuren bij te werken; indien u een ingezetene van Europa bent, kunt u ook contact opnemen met de Europese verwerkingsverantwoordelijke van Apple via dpo@apple.com

5.13 Onderaannemers. Apple kan onderaanbestedingscontracten aangaan met andere serviceproviders met betrekking tot de service aan uw product.

5.14 Tegenstrijdigheid van bepalingen; services in het Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende vertalingen van deze Overeenkomst heeft de Engelse versie voorrang. Bepaalde ondersteuningsdiensten en daaraan gerelateerde documenten zijn mogelijk alleen in het Engels beschikbaar.

5.15 Volledige overeenkomst; overmacht. Deze Overeenkomst is van toepassing op door Apple geaccepteerde servicetransacties. Er zijn geen andere mondelinge of schriftelijke bepalingen of voorwaarden van toepassing. Apple geeft geen toestemming voor enige aanpassing of wijziging van deze Overeenkomst. Apple is niet aansprakelijk voor enige storingen of vertragingen bij de uitvoering van service of de levering van uw product of een vervangend product ten gevolge van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van Apple liggen.

5.16 Apple entiteiten

Voor de toepassing van deze Overeenkomst is de Apple entiteit in onderstaande tabel opgenomen, afhankelijk van het land waar u ingezetene bent:

Regio/land van aankoop

Garantieverlener

Adres

Australië

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australië Tel: 133 622

Brazilië

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazilië 

04542-000

SAC: 0800-761-0880

www.apple.com/br/support

Canada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited 

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong

Japan

Apple Japan Inc

3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku, Tokio, Japan

Nieuw-Zeeland

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

VAE

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit No. 302, P.O. Box 116977, Downtown, Dubai, VAE

Verenigde Staten van Amerika

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Rusland

Limited Liability Company Apple Rus

land. 2, 4 Romanov Lane, 6th floor, premises II, room 54, 125009, Moscow, Russian Federation

Turkije

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

VAE

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

Alle andere landen

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

 

 

6. Voorwaarden per land

A) Australië. Australië: de in dit beleid beschreven rechten met betrekking tot retournering, terugbetaling en garantie vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die voor u van toepassing zijn conform de Australische Competition and Consumer Act 2010 en overige toepasselijke Australische wet- en regelgeving inzake consumentbescherming.

Op onze goederen en services zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. In geval van ernstige defecten in de service hebt u recht op:

  • annulering van uw servicecontract bij ons; of
  • een terugbetaling van het ongebruikte deel of compensatie voor de verminderde waarde.

U hebt tevens recht op terugbetaling of vervanging voor ernstige defecten in goederen. Indien een defect in de goederen of service geen ernstig defect is, hebt u recht op herstel van het defect binnen een redelijke periode. Als het defect niet wordt hersteld, hebt u recht op een terugbetaling van de goederen en op annulering van de servicecontracten en terugbetaling van ongebruikte delen. U hebt in geval van een defect in de goederen of service ook recht op compensatie voor enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is.

B) Verenigde Staten van Amerika

i) Interpretatie. De bepalingen van dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Overeenkomst.

ii) KENNISGEVINGEN UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

a) In overeenstemming met de voorschriften (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) zal de serviceprovider een schriftelijke raming van de reparatiekosten aan de klant verstrekken. Het is de serviceprovider niet toegestaan om kosten voor uitgevoerde werkzaamheden of geleverde onderdelen die deze geraamde kosten overschrijden, in rekening te brengen zonder de voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke raming van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS. 

b) Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont gedurende de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. De verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet.

c) Omzetbelasting. In aanvulling op de prijs van uw aankoop brengt Apple omzetbelasting over toepasselijke transacties bij u in rekening op basis van uw afleveradres en de op het moment van facturering geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor de staat waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing is op het moment waarop de bestelling wordt gefactureerd. Op het aankoopbewijs dat Apple u stuurt, staat de van toepassing zijnde omzetbelasting vermeld.

070920 Service Terms Dutch v10.2