ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการคืนเงิน ("ข้อกำหนด")

บุคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทย

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อสินค้าจาก Apple เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านชื่นชอบที่จะซื้อสินค้านำสมัยที่เราสร้างสรรค์ขึ้น เราต้องการมั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าในระหว่างที่ท่านสำรวจ ประเมิน และเลือกซื้อสินค้าของเรา ไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าจาก Apple Online Store หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าของ Apple ทางโทรศัพท์ (ดังนี้ เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับเราและตัวท่านเอง เราจะเรียกช่องทางดังกล่าวในนโยบายนี้ว่า "Apple Store")

เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าในที่อื่นๆ การทำธุรกรรมผ่านทาง Apple Store จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ด้านล่าง และรวมถึง นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์.

การคืนสินค้า

เราเชื่อมั่นว่าท่านจะชื่นชอบสินค้าที่ท่านเลือกซื้อผ่านทาง Apple Store นั่นเป็นเพราะเราทุ่มเทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นให้ตรงความต้องการของท่าน อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าในบางครั้ง สินค้าบางรายการอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ เราขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนสินค้าดังต่อไปนี้

ท่านอาจยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนสินค้าเมื่อใดก็ตามภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ในการคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราและส่งสินค้าในสภาพที่ไม่เสียหายพร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (หรือใบรับของขวัญ)ให้แก่เรา ในกรณีที่ท่านส่งสินค้าคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เราจะเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้ท่านตามจำนวนเดิมที่ท่านได้ชำระ นอกจากนี้ โปรดทราบว่า

 • สินค้าต่างๆ สามารถส่งคืนได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเท่านั้น
 • การตอบรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ (Software-Up-To-Date) การ์ดของขวัญของ Apple Store และสินค้าสำหรับเชื่อมต่อผู้พัฒนา Apple (Apple Developer Connection)
 • ในกรณีของซอฟต์แวร์ที่เปิดแล้วจะไม่สามารถคืนได้หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวประกอบด้วยแถบปิดที่มีข้อกำหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายนอกสินค้าและท่านสามารถอ่านข้อกำหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ท่านอาจคืนซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่เก็บหรือใช้โดยประการอื่นซึ่งสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ที่ส่งคืน
 • Apple ได้จัดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้ท่านสามารถปกป้องสินค้าของท่านในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือโจรกรรม ดังนี้ หากท่านไม่ปิดการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยก่อนคืนอุปกรณ์ของท่าน Apple อาจปฏิเสธการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการคืนสินค้าที่ซื้อผ่านทาง Apple Store โปรดดูการคืนสินค้าและการคืนเงิน นอกเหนือจากสิทธิการคืนสินค้าข้างต้น ท่านสามารถคืนสินค้าที่บกพร่องได้ตามข้อกำหนดการรับประกันของสินค้า โปรดดูการรับประกันฮาร์ดแวร์ ของ Apple หรือติดต่อศูนย์สนับสนุนทางเทคนิค Apple Care ที่1800-01-9209เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

บุคคลผู้มีสิทธิซื้อสินค้าผ่าน Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

การศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา  - ครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า นอกจากนี้ คณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารของสมาคมครูและผู้ปกครองซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าเช่นกัน

การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)  - คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษา และนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า ทั้งนี้ Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา มิได้มีขึ้นสำหรับการซื้อโดยสถาบัน หรือการค้าปลีก

ผู้ปกครองของนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)  - ผู้ปกครองของนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าในนามของนักศึกษา

จำนวนสินค้าที่ซื้อ

สิทธิ์ในการซื้อสินค้าจาก Apple Store เพื่อการศึกษาจะอนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในจำนวนต่อปีดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์บางรายการเท่านั้นที่ได้ราคาพิเศษเพื่อการศึกษา

 • เดสก์ท็อป: ซื้อได้หนึ่ง (1) เครื่องต่อปี
 • Mac mini: ซื้อได้หนึ่ง (1) เครื่องต่อปี
 • โน้ตบุ๊ก: ซื้อได้หนึ่ง (1) เครื่องต่อปี
 • iPad: ซื้อได้สอง (2) เครื่องต่อปี
 • อุปกรณ์เสริม: ซื้อได้สอง (2) ชิ้นอุปกรณ์เสริมต่อปี ในราคาเพื่อการศึกษา

การซื้อข้างต้นสามารถดำเนินการได้ทั้งทางออนไลน์หรือที่ร้าน Apple Retail จำนวนผลิตภัณฑ์โดยรวมจะยังคงเท่าเดิมไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่ใด

สิทธิในการตรวจสอบสถานภาพการศึกษาของลูกค้า

โดยทั่วไป Apple จะทำการตรวจสอบการซื้อสินค้าของลูกค้าที่ซื้อผ่าน Apple Store เพื่อการศึกษา เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าการซื้อสินค้าได้กระทำโดยผู้มีสิทธิ และเงื่อนไขในการซื้อได้ถูกตรวจสอบอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังจัดส่งสินค้า (หรือในกรณีอื่นที่ Apple ตรวจพบ) ว่าในขณะที่สั่งซื้อท่านไม่มีสิทธิซื้อสินค้า หรือไม่ตรวจสอบเงื่อนไขในการซื้อสินค้าอย่างครบถ้วน ถือว่าท่านให้สิทธิแก่ Apple ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต Apple มีสิทธิที่จะหักเงินส่วนต่างระหว่างราคาที่ท่านชำระสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า และราคาที่ Apple เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันที่จำหน่ายผ่านทาง Apple Store ทั้งนี้ ให้มีผลในวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้า
 • ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าโดยวิธีอื่นที่มิใช่บัตรเครดิต (ก.) Apple มีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินส่วนต่างระหว่างราคาที่ท่านชำระสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า และราคาที่ Apple เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันที่จำหน่ายผ่านทาง Apple Store โดยจะต้องชำระเงินดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเรียกเก็บ (ข.) ในกรณีที่ท่านไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนด Apple มีสิทธิที่จะฟ้องคดีตามกฎหมายต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ทั้งนี้ ฝ่ายที่ชนะคดีมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
 • ในกรณีที่ Apple มิได้จำหน่ายสินค้าบางรายการซึ่งท่านซื้อผ่าน Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา แก่บุคคลทั่วไป ท่านจะถูกหักเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเรียกเก็บเงินส่วนต่างระหว่างราคาที่ท่านชำระสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า และราคาที่ Apple เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปสำหรับสินค้าที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้มีผลในวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้า

การซื้อ iPhone

การซื้อและการใช้งาน iPhone จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งสามารถดูได้ที่http://www.apple.com/legal/sla/ และ http://www.apple.com/legal/warranty/. นอกจากนี้ เมื่อท่านซื้อ iPhone จะถือว่าท่านยอมรับโดยชัดแจ้งว่า

 • ท่านจะต้องมีแผนบริการเชื่อมต่อไร้สายเพื่อให้การใช้งานและระบบการทำงานทั้งหมดของ iPhone ใช้ได้โดยสมบูรณ์
 • การปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใน iPhone โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนสัญญาการอนุญาตเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ iPhone ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้งาน iPhone ของท่านได้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว การซ่อมแซมจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

บริการเชื่อมต่อไร้สาย

สินค้าของ Apple ในบางรายการที่ต้องใช้บริการเชื่อมต่อไร้สายอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งไปตามเงื่อนไขของสัญญาอื่นระหว่างท่านและผู้ให้บริการเชื่อมต่อไร้สายที่ท่านเลือก การคืนสินค้าให้แก่ Apple จะไม่เป็นการยกเลิกบริการเชื่อมต่อไร้สายของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านยังคงต้องรับผิดชอบในสัญญาบริการไร้สายและในค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริการเชื่อมต่อไร้สายของท่าน

การกำหนดราคาและการลด/การแก้ไขราคา

ในการกำหนดราคานั้น Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่แสดงที่/ใน Apple Storeได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ในกรณีดังกล่าวท่านสามารถดำเนินธุรกรรมต่อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและภาษีการขายได้ที่ การชำระเงินและการกำหนดราคา

ในกรณีที่ Apple ลดราคาสินค้าใดๆ ของ Apple ภายใน 14 วันปฏิทินนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Apple ที่ 1800-01-9209เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคาที่ท่านได้ชำระกับราคาขาย ณ ปัจจุบันได้ ในกรณีที่ท่านต้องการขอรับเงินคืนหรือส่วนต่าง โปรดติดต่อ Apple ภายใน 14 วันปฏิทินนับจากวันที่เปลี่ยนแปลงราคา โปรดทราบว่าสิทธิดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงกรณีการลดราคาในช่วงเวลาจำกัด เช่น การจัดงานลดราคาพิเศษ

การยอมรับ/ยืนยันคำสั่งซื้อ

ข้อมูลที่ปรากฏใน Apple Store เป็นคำเชิญชวนให้รับคำเสนอ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการจัดหาสินค้าใดๆให้ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อให้ถือว่าท่านส่งข้อเสนอให้แก่เราในการซื้อสินค้าที่ท่านเลือกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การรับหรือไม่รับข้อเสนอขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้ท่าน อย่างไรก็ตาม การได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไม่เป็นการยืนยันว่า Apple ได้ยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน และไม่ถือเป็นการยืนยันข้อเสนอในการขายของเรา โดยอีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เมื่อเราประมวลคำสั่งซื้อของท่านและเตรียมการจัดส่งแล้ว เราจะส่งอีเมลที่ระบุว่าเราได้ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดการจัดส่ง ("อีเมลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อ") การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อของท่านเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากเราต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเรามีสินค้าที่ท่านต้องการ เราจะไม่ทำการยอมรับคำสั่งซื้อของท่านจนกว่าเราจะได้จัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่งแล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับรายการที่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า สำหรับรายการที่ไม่มีสินค้าในคลังสินค้า ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อเมื่อมีสินค้าพร้อมส่งและเมื่อเราได้เตรียมการจัดส่งสินค้าแล้ว ทั้งนี้ Apple อาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ และจำกัดจำนวนการสั่งซื้อตามดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว โดย Apple อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยอมรับหรือประมวลคำสั่งซื้อใดๆ

การจัดส่งและส่งมอบ

โปรดดู หน้าการจัดส่งและส่งมอบ เพื่อศึกษาถึงวิธีการและระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านทาง Apple Store เนื่องจากคำสั่งซื้อของท่านอาจได้รับผลกระทบจากเหตุต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม Apple จะไม่รับผิดสำหรับการส่งมอบล่าช้า ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งสินค้าของท่านให้แก่ท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งผ่านอีเมลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ ทั้งนี้ ประมาณการวันที่จัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในคลังสินค้า เวลาการประมวลผลการชำระเงิน และเวลาการประมวลคลังสินค้า โดยจะไม่รวมเวลาการขนส่งสินค้า และสำหรับการประมวลผลการชำระเงินนั้นจะไม่เริ่มขึ้นจนกว่าเราจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการและได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ Apple จะต้องได้รับการชำระเงินจากท่านภายใน 10 วันปฏิทิน มิเช่นนั้นคำสั่งของท่านจะถูกยกเลิก

เนื่องจาก Apple เป็นผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจาก Apple Store ความเสี่ยงในการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านความรับผิดชอบเป็นของคุณ เมื่อคุณหรือผู้ที่คุณมอบฉันทะได้รับมอบเป็นเจ้าของตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม สิทธิ์การครอบครองผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านถึงคุณ เมื่อผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุดำเนินการรับผลิตภัณฑ์ไปจากคลังสินค้าของเรา ซึ่ง ณ ขั้นตอนนี้ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้า  ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับการส่งมอบ โปรดติดต่อ Apple เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

ผู้บริโภคเท่านั้น

Apple Store ดำเนินการขายและจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น ท่านไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store สำหรับการขายส่ง เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้ถูกซื้อโดยผู้บริโภคโดยตรง

การขายในประเทศไทยเท่านั้น

Apple Store ยอมรับคำสั่งซื้อจากที่อยู่ภายในประเทศไทย Apple จะไม่จัดส่งสินค้าที่ซื้อผ่านทาง Apple Storeไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย สินค้าของ Apple อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกประเทศไทยและสากล นอกจากนี้ การซื้อ ขาย ส่งออก ส่งกลับ โอน และใช้สินค้าของ Apple จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกดังกล่าว

จำนวนและการจำกัดจำนวนสินค้า

เนื่องจากความนิยมและ/หรือข้อจำกัดทางการจัดหาสินค้าในบางรายการ Apple อาจจำกัดจำนวนสินค้าที่ท่านสามารถซื้อได้ Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าที่พร้อมสำหรับการซื้อในเวลาใดก็ตาม แม้หลังจากท่านได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว นอกจากนี้ ในบางครั้ง Apple อาจยืนยันคำสั่งซื้อของท่านและทราบในภายหลังว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่ท่านต้องการดังกล่าวได้ Apple จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน

การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple ให้การรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับข้อบกพร่องในวัสดุและคุณภาพงานสำหรับสินค้าใหม่ของ Apple ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันที่ https://www.apple.com/legal/warranty/ และสามารถพบได้ในกล่องฮาร์ดแวร์ของ Apple การรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีไม่ใช้กับสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple แม้จะบรรจุหรือขายพร้อมกับสินค้าของ Apple สินค้าที่มิใช่แบรนด์ Apple อาจได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตของสินค้าดังกล่าว - โปรดอ่านรายละเอียดบนกล่องสินค้าและในคำอธิบายสินค้าของท่าน