เครื่องมือที่
ทรงพลัง
ที่สุด
สำหรับทุกคน
ที่มี
หัวคิดสร้างสรรค์

ตัดต่อวิดีโอโดยไม่ต้องใช้เมาส์หรือแทร็คแพด
สร้างงานนำเสนอ
โดยไม่ต้องมองเห็นหน้าจอ
หรือค้นหาไฟล์สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์
ถัดไป
ของคุณด้วยเสียง เพราะ Mac นั้นได้รับการ
ออกแบบมา
ให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์อะไร
ที่เยี่ยมยอดได้นั่นเอง

ข้อความเป็นเสียงพูด

คุณสมบัติ "ข้อความเป็นเสียงพูด" บน Mac

หากคุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่กำลัง
อ่านหรือเขียนอยู่
คุณสมบัติ "ข้อความ
เป็นเสียงพูด" ก็สามารถช่วยคุณ
ด้วยการ
เพิ่มส่วนประกอบที่อ่านออกเสียงได้ให้กับ
หนังสือ
เว็บไซต์ หรือการบ้าน เพียงไฮไลต์
ข้อความที่ต้องการ
แล้วคุณสมบัตินี้
จะอ่านให้ฟังด้วยเสียงกว่า 70 แบบใน

42 ภาษา ทั้งยังปรับระดับความเร็ว
ในการพูดได้อีกด้วย

การเติมคำอัตโนมัติ

macOS มาพร้อมระบบช่วยเติมคำ
อัตโนมัติในแอพต่างๆ
อย่างเช่น
TextEdit และ Pages เพื่อช่วยเสริม
ทักษะด้าน
คำศัพท์และการสร้างคำ
โดยหลังจากที่พิมพ์ตัวอักษร
ไปเพียง
ไม่กี่ตัว เพียงกดปุ่ม Escape เท่านี้
macOS ก็จะ
แนะนำคำศัพท์ให้
จากนั้นก็เลือกคำที่คุณต้องการ
เพื่อ
ให้ macOS เติมคำที่สมบูรณ์
ให้คุณ ง่ายๆ เท่านี้เอง

คุณสมบัติ "ข้อความเป็นเสียงพูด" บน Mac

Finder แบบง่าย

คำสั่งการควบคุมโดยผู้ปกครองจะช่วย
ให้คุณกำหนดค่า
Mac ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความ
บกพร่อง
ด้านการอ่านเขียนและการเรียนรู้ ซึ่ง
Finder
แบบง่ายนี้จะลด Dock ให้เหลือ
เพียงแค่ 3 โฟลเดอร์
ผู้สอนจึงสามารถ
จำกัดรายการแอพของนักเรียนให้เปิด

เฉพาะแต่แอพที่ผู้สอนได้คัดไว้แล้ว โดย
ไฟล์ โฟลเดอร์
และแอพต่างๆ จะปรากฏ
อยู่ในรูปแบบไอคอนที่จัดวางไว้
อย่างเป็น
ระเบียบในหน้าต่างเดียว

พจนานุกรม

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำ
หรือวลีต่างๆ ก็เพียงค้นหา
ในแอพ
พจนานุกรมที่มาพร้อมกับ macOS
ได้เลยทันที
ไม่ว่าตอนนั้นคุณจะ
ทำงานอยู่ตรงส่วนไหน โดยสามารถ

เปิดดูคำนิยามและคำที่มีความหมาย
เหมือนกันได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วย
คุณได้อย่างดีในเรื่องไวยากรณ์

การสะกดคำ และการออกเสียง

การพูด

FaceTime ช่วยให้คุณสื่อสารแบบ
มองเห็นกันได้ ไม่ว่า
จะผ่านภาษามือ
ท่าทาง หรือสีหน้า* ส่วน iMessage

ก็ทำให้คุณแชทกับผู้อื่นผ่านข้อความได้
และคุณสมบัติ
"ข้อความเป็นเสียงพูด"
ก็ยังทำให้คุณได้ยินการอ่าน
ออกเสียงคำ
เพื่อช่วยพัฒนาการออกเสียง หรือแม้แต่

สื่อสารแทนคุณได้ด้วยการพูดคำ
ที่คุณพิมพ์

แหล่งข้อมูล

บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง"
ของ Apple

ดูคำแนะนำอย่างละเอียดและบทความสนับสนุนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
"การช่วยการเข้าถึง"
ของผลิตภัณฑ์ Apple

ดูเพิ่มเติมที่หน้าบริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ของ Apple

ดูคุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" ด้านการเรียนรู้และการอ่านเขียน

ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา