บทเรียนกายวิภาค
ของหัวใจ
จากชีพจรดิจิตอล

ชมบทเรียนที่เคลื่อนไหวได้ดั่งมีชีวิต

Jodie Deinhammer อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ในเมืองคอปเปลล์
รัฐเท็กซัส ได้นำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้สอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา
อยู่เสมอ เธอได้ค้นพบวิธีใหม่ๆ ที่น่าอัศจรรย์ในการใช้ iPad, iTunes U,
หนังสือเรียนดิจิตอล และชุดแอพมาช่วยให้นักเรียนของเธอเข้าใจ
และแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของหัวใจมนุษย์

"การเรียนรู้เรื่องหัวใจนั้นสำคัญ
เพราะเด็กๆ
จำเป็นต้องรู้วิธีดูแลตัวเองและใช้ชีวิต
อย่างมีสุขภาพดี โรคหัวใจเป็นปัญหาใหญ่
และมันเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่ค่อยรู้จักนัก"

Jodie Deinhammer, อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์, Coppell Independent School District, รัฐเท็กซัส

แนะนำหัวข้อ

หนังสือเรียนดิจิตอลและแอพสเก็ตช์
ช่วยกระตุ้นชีพจรการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น

ก่อนที่จะใช้ iPad นักเรียนของ Jodie บางคนมีปัญหาในการทำความเข้าใจเรื่องกายวิภาค
และความซับซ้อนเรื่องการไหลเวียนของเลือดผ่านกล้ามเนื้อหัวใจ แต่พอมาใช้หนังสือเรียน
iBooks และเครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์บน iPad รายละเอียดต่างๆ
จึงถูกถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

"ในหน่วยการเรียนเรื่องหัวใจ มีการนำเสนอ
ภาพที่ยอดเยี่ยมมากมายในแบบที่ฉันไม่เคย
ทำได้มาก่อน ตอนนี้แค่เพียงคลิกเนื้อหาบน
iPad ก็ทำให้การเรียนรู้นั้นเห็นภาพได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมมากขึ้น และพวกนักเรียน
ก็จะจำติดหัวไปได้ตลอด"

สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน

การทดลองในแล็บเริ่มต้น
โดยมี iPad
เป็นหัวใจของกิจกรรม

เมื่อนักเรียนของ Jodie มีพื้นฐานความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกายวิภาคของหัวใจแล้ว
พวกเขาก็ผลัดเปลี่ยนกันทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฐานแล็บ ซึ่งประกอบด้วยการทดลอง
การสังเกต และการผ่าเพื่อวิเคราะห์ โดยมี iPad มาช่วยเสริมในแต่ละกิจกรรม

ฐานแล็บหัวใจจำลอง

Photo Editor by Aviary

ระบุส่วนต่างๆ ของหัวใจ

นักเรียนได้ลองสัมผัสและพิจารณาแบบจำลองหัวใจเพื่อเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ด้วยตัวเอง
พวกเขาถ่ายภาพและติดป้ายกำกับโครงสร้างต่างๆ ด้วยกล้อง iPad และแอพ Photo Editor
by Aviary กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำกายวิภาคของหัวใจและยังช่วยบันทึกข้อมูล
ชิ้นส่วนต่างๆ เก็บไว้ใช้อ้างอิงและประกอบการเรียนในภายหลังได้

ฐานแล็บจุลกายวิภาคศาสตร์

MotiConnect & Notability

เห็นหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำแบบใกล้ๆ

นักเรียนเชื่อมต่อ iPad กับกล้องจุลทรรศน์โดยใช้แอพ MotiConnect และกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
Moticam เพื่อตรวจดูสไลด์เนื้อเยื่อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจแบบต่างๆ พวกเขาได้ตรวจดูสภาพ
หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่มีสุขภาพดีและไม่ดี และเรียนรู้ที่จะระบุลักษณะได้ จากนั้น
นักเรียนก็จะดึงภาพถ่ายไปใส่ในแอพ Notability และเขียนชื่อลงบนส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมด
การติดชื่อให้กับรูปภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ด้วยการมองเห็นซึ่งนักเรียนสามารถ
นำกลับไปศึกษาต่อเองทีหลังได้

BioDigital Human

ดูหลอดเลือดแดงในแบบ 3D

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาเซลล์​ นักเรียนได้สังเกตการไหลเวียนของเลือด
ตามปกติผ่านหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่แข็งแรง และดูหลอดเลือดที่อุดตันโดยใช้แอพ
BioDigital Human พวกเขาถกกันว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเและมีปัจจัยอะไรบ้างที่
เป็นสาเหตุให้หัวใจทำงานผิดปกติ

ฐานแล็บอัตราการเต้นของหัวใจ

SPARKvue & The Human Body Lite by Tinybop

ความสัมพันธ์ของอัตราการเต้นของหัวใจและสุขภาพ

ในฐานแล็บอัตราการเต้นของหัวใจ นักเรียนได้เรียนรู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจมีความสัมพันธ์
กับสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างไร นักเรียนแต่ละคนใช้ Pasco Passport ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัด
อัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับเพื่อถ่ายทอดอัตราการเต้นของหัวใจผ่าน Bluetooth ไปยัง
แอพ SPARKVue จากนั้น SPARKVue จะสร้างกราฟและแผนภูมิแบบไดนามิกขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับ
เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังใช้แอพ
Human Body Lite by Tinybop เพื่อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเลือดไหลผ่านหัวใจระหว่างที่ร่างกาย
มีการออกแรง การทดลองทั้งหมดนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจ
อัตราการเต้นของหัวใจ และสุขภาพได้

ฐานแล็บการผ่าเพื่อวิเคราะห์

Human Body Lite by Tinybop & iBooks

การผ่าหัวใจของจริงเพื่อวิเคราะห์

"การผ่าเพื่อวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างจริงเป็นกิจกรรมที่ประเมินค่าไม่ได้" Jodie กล่าว
"เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ได้ แต่ก็ช่วยส่งเสริมได้อย่างแน่นอน"
ในระหว่างที่นักเรียนกำลังผ่าหัวใจแกะจริงๆ เพื่อวิเคราะห์และทำการตรวจสอบ
หัวใจห้องล่าง ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำ ก็สามารถใช้งาน iPad เพื่อ
เสริมประสบการณ์ได้ รูปภาพจากแอพ Human Body Lite และ Life on Earth
ช่วยให้พวกเขาค้นหาและระบุส่วนต่างๆ ที่เรียนรู้มาจากบทเรียนได้

"ฉันคิดว่า การผสมผสานกิจกรรมที่จับต้องได้
เข้ากับประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงยังคง
เป็นเรื่องสำคัญมากๆ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์
และ iPad ก็มีประโยชน์มาก เพราะช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์เหล่านั้นให้มีความหมายยิ่งขึ้น"

สาธิตการเรียนรู้

โปรเจ็กต์สุดท้ายที่ออกแบบมาเพื่อ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

เมื่อ Jodie รู้สึกว่านักเรียนเข้าใจการทำงานของหัวใจดีแล้ว เธอก็มอบหมายชุดงาน
โปรเจ็กต์สุดท้ายให้นักเรียนเลือกทำ เพื่อให้แต่ละคนได้สาธิตความรู้ที่เรียนมา

"คุณต้องเข้าถึงนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้
ทุกคนได้เรียนรู้จริงๆ เพราะถ้าคุณไม่หาวิธี
ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
รวมทั้งทำให้พวกเขาสัมผัสได้จริง
นักเรียนก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จ"

การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

เมื่อนักเรียนกลายเป็นอาจารย์

ดูว่าเหล่านักเรียนจะให้ความรู้แก่โลกใบนี้ได้อย่างไร

นักเรียนของ Jodie เผยแพร่หลักสูตร iTunes U ของพวกเขาที่ชื่อว่า
Health Without Borders เพื่อช่วยให้นักเรียนชั้น K-5 หรือระดับประถมศึกษาปีที่ 5
เข้าใจถึงความสำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี โดยนักเรียนของเธอ
จัดให้มีช่วง FaceTime สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตร และเชิญให้นักเรียนในท้องถิ่น
มาที่ชั้นเรียนของพวกเขาเพื่อร่วมสัมผัสกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของหัวใจและ
กิจกรรมทางกายภาพต่างๆ พวกเขายังพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อ
การสอนและแบบฝึกหัดใหม่ๆ โดยศึกษาจากความคิดเห็นของเด็กนักเรียน
ในชั้นเรียนทั่วโลก

45,000+

คือจำนวนเด็กๆ ทั่วโลกที่ลงทะเบียน
ในหลักสูตร Health Without Borders บน iTunes U

"iPad เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับที่ลึกลงไปอีกขั้น พวกเขา
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้
ตอนที่ชั้นเรียนยังไม่มีเทคโนโลยี"

สร้างบทเรียนที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของคุณ

ด้วยแอพ หนังสือ พ็อดคาสท์ ภาพยนตร์ และเพลงที่มีให้เลือกมากมายบน iTunes การออกแบบ
บทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณจึงเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่คุณคิดเอาไว้ เริ่มต้นจากแอพ
ที่ชั้นเรียนของ Jodie เลือกใช้ หรือศึกษาวิธีอื่นๆ ในการนำ iPad เข้ามาใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนของคุณ