การใช้งานเอกสารร่วมกันกับ Microsoft Office

ดูว่าแอปสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับ
คุณสมบัติยอดนิยม
ของ Microsoft Office ได้ยังไงบ้าง

กราฟิก

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Keynote

การเรียกใช้การทำงาน

การทำงานแบบวางเมาส์ไว้ด้านบนและแบบคลิกเมาส์
จะถูกแม็ปกับการทำงานแบบแตะเมื่อมีการอิมพอร์ต

ขนาดที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงสไลด์ (PowerPoint)

ไม่รองรับ

เส้นเชื่อมต่อ

เส้นเชื่อมต่อที่ติดกับกรอบใส่วัตถุจะถูกอิมพอร์ต
ให้เป็นเส้นตรง

จุดปลาย

รองรับ

สีเติม

รองรับ

สีเติมไล่ระดับ - แนวเส้นตรง

รองรับ

สีเติมไล่ระดับ - แนวเส้นทาง

รองรับ

สีเติมไล่ระดับ - แนวรัศมี

รองรับ

สีเติมไล่ระดับ - แนวสี่เหลี่ยม

รองรับ

จุดยึดไฮเปอร์ลิงก์

ไม่รองรับบนแผนภูมิ

การอ้างอิงสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

ไม่รองรับการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่น

คำแนะนำบนหน้าจอสำหรับไฮเปอร์ลิงก์

ไม่รองรับ

การปรับภาพ

รองรับความทึบแสง

เอฟเฟ็กต์ของภาพ

ไม่รองรับ

การเติมภาพ

ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นแบบขยายหรือแบบกระเบื้อง

ภาพ

รองรับ

การล็อคอัตราส่วนกว้างยาว

ไม่รองรับ

ภาพยนตร์

เฉพาะประเภทไฟล์ที่ iOS รองรับเท่านั้น

ฉากวัตถุ

Keynote รองรับฉากวัตถุใน PowerPoint เป็นส่วนใหญ่ ดูเพิ่มเติม

การพลิกวัตถุ - แนวนอน

สลับสีการเติมได้ แต่ข้อความไม่สลับ ไม่รองรับข้อความ หรือข้อความไฮเปอร์ลิงก์

การพลิกวัตถุ - แนวตั้ง

รองรับ

การครอบวัตถุ

ไม่รองรับ

ตำแหน่งวัตถุ

รองรับ

การสะท้อน

รองรับ

สัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม

ไม่รองรับ

เงา

รองรับ

รูปร่าง

รองรับ

SmartArt

อิมพอร์ตเป็นรูปร่าง

เสียง

เฉพาะประเภทไฟล์ที่ iOS รองรับเท่านั้น

สีเส้นขีด

แม็ปเป็นสีล้วนโดยตรง การไล่ระดับสีจะถูกนำมาเฉลี่ยค่าและอิมพอร์ตเป็นสีล้วน

ความกว้างของเส้น

รองรับ

การใส่พื้นผิว

ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นแบบกระเบื้อง

ความโปร่งใส

รองรับ

มุมมองเว็บ

ไม่รองรับ

ข้อความ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Keynote

ข้อความสองทิศทาง

รองรับภาษาอารบิกและฮีบรู

ตัวพิมพ์ใหญ่

รองรับ

รูปแบบคอลัมน์

ไม่รองรับที่อยู่ภายในรูปร่าง

สมการ

รองรับ

สีแบบอักษร

รองรับ

ชนิดของแบบอักษร

แบบอักษรที่มีอยู่จะถูกอิมพอร์ต แบบอักษรที่ไม่รองรับ
จะถูกแทนที่

การจัดรูปแบบ

รองรับ

รายการหัวข้อย่อยแบบสัญลักษณ์ภาพ

ไม่รองรับลูกศร

ระยะระหว่างบรรทัด

รองรับ

รายการที่มีหมายเลข

รองรับ

ตัวห้อย

รองรับ

ตัวยก

รองรับ

การตัดบรรทัดในกล่องข้อความ

ไม่รองรับ

กล่องข้อความ

รองรับ

รายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
แบบข้อความ

รองรับ

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

ไม่รองรับ

รายการหัวข้อย่อยแบบตัวเลข

รองรับ

ข้อความแนวตั้ง

อิมพอร์ตข้อความเรียงซ้อนกันเป็นแนวตั้ง

อักษรศิลป์

ไม่รองรับ

การจัดรูปแบบสไลด์

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Keynote

การเติมสีพื้นหลังของสไลด์

รองรับ

ท้ายกระดาษ

อิมพอร์ตเป็นข้อความ

หัวกระดาษ

อิมพอร์ตเป็นข้อความ

สไลด์ที่ถูกซ่อน

รองรับ

แทร็คบทบรรยาย

รองรับ

เติมรูปแบบพื้นหลังของสไลด์

รองรับ

เติมรูปภาพพื้นหลังของสไลด์

รองรับ

โน้ตของผู้นำเสนอ

รองรับ

ต้นแบบสไลด์ (เค้าโครงสไลด์ Keynote)

รองรับต้นแบบเป็นบางประเภท

การกำหนดเลขสไลด์

รองรับ

ขนาดสไลด์

รองรับ

เติมพื้นผิวพื้นหลังสไลด์

รองรับ

ระยะเวลาการเปลี่ยนสไลด์

รองรับ

การเปลี่ยนสไลด์

Keynote รองรับการเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint
ส่วนใหญ่ ดูเพิ่มเติม

เบ็ดเตล็ด

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Keynote

ความคิดเห็น

รองรับ

คำอธิบายประกอบแบบหมึก

อิมพอร์ตเป็นรูปวาด

วัตถุ OLE

ไม่รองรับ

แผนภูมิ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Keynote

แผนภูมิคอลัมน์ 2D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น 2D
พร้อมเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน
และมีเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน
และมีเครื่องหมาย 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิพื้นที่ 2D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นเรียบ
และเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นเรียบ

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นตรง
และเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นตรง

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิแท่งจากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิฟอง

รองรับ

แผนภูมิโดนัท

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิพื้นผิว

ไม่รองรับ

แผนภูมิเรดาร์

รองรับ

แผนภูมิหุ้น

แบบสูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้น

แบบเปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้น

แบบปริมาณ-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิหุ้น

แบบปริมาณ-เปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิทรงกระบอก

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอก 3D

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวย

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวยแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวย 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิพีระมิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิด 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอนแบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอนแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอนแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

Pages

สร้างเอกสารที่บอกได้
คำเดียวเลยว่า สวย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pages

Numbers

สร้างสเปรดชีตที่จะบวกกี่ทีๆ
ผลลัพธ์ก็ออกมาเยี่ยม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numbers

Keynote

ดีไซน์งานนำเสนอ
อันน่าทึ่งและน่าจดจำ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keynote