การใช้งานเอกสารร่วมกันกับ Microsoft Office

ดูว่าแอปสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับ
คุณสมบัติยอดนิยม
ของ Microsoft Office ได้ยังไงบ้าง

ข้อความ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

ข้อความสองทิศทาง

รองรับภาษาอารบิกและฮีบรู

รูปแบบคอลัมน์

รองรับ

ชนิดของแบบอักษร

แบบอักษรที่มีอยู่จะถูกอิมพอร์ต แบบอักษรที่ไม่รองรับ
จะถูกทดแทน

ตัวอักษรควบ

รองรับ

ระยะระหว่างบรรทัด

รองรับ

ตัวห้อย

รองรับ

ตัวยก

รองรับ

การตั้งค่าแถบ

การตั้งค่าแถบบางอย่างอาจดูแตกต่าง

กล่องข้อความ

รองรับ

กล่องข้อความที่เชื่อมโยง

รองรับ

สีข้อความ

รองรับ

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เอฟเฟ็กต์ข้อความบางส่วน
จะถูกเก็บไว้เหมือนเดิม

การไฮไลท์ข้อความ

รองรับ

การตัดข้อความ

รองรับ

ข้อความแนวตั้ง

รองรับ

อักษรศิลป์

ข้อความจะถูกเก็บไว้เหมือนเดิม
แต่การจัดรูปแบบ
อาจไม่คงไว้

รายการ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

รายการหัวข้อย่อย
แบบสัญลักษณ์ภาพ

รองรับ

รายการที่มีหมายเลข

รองรับ

รายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
แบบข้อความ

หัวข้อย่อยแบบปรับแต่งจะถูกแทนที่ด้วยหัวข้อย่อย
แบบธรรมดา

รายการหัวข้อย่อยแบบตัวเลข

บางรายการอาจดูแตกต่างไป

ย่อหน้า

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

การแรเงาพื้นหลัง

รองรับ

การจัดรูปแบบ

รองรับ

ลักษณะย่อหน้า

รองรับ

ภาพประกอบ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

คลิปอาร์ต

รองรับ

วัตถุลอย

รองรับ

ภาพ

รูปแบบภาพส่วนใหญ่จะเก็บคงไว้

รูปร่าง

รองรับ

กราฟิก SmartArt

อิมพอร์ตเป็นรูปร่าง

แผนภูมิ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

แผนภูมิคอลัมน์ 2D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น 2D
พร้อมเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน

พร้อมเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน

พร้อมเครื่องหมาย 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิพื้นที่ 2D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นเรียบ

และเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นเรียบ

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นตรง

และเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเส้นตรง

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม
แบบแยกตัว 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม
จากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิแท่ง
จากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจาย 2D
ที่มีเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม
แบบแยกตัว 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิฟอง

รองรับ

แผนภูมิโดนัท

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิพื้นผิว

ไม่รองรับ

แผนภูมิเรดาร์

รองรับ

แผนภูมิหุ้น

แบบสูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้น

แบบเปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้น

แบบปริมาณ-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิหุ้น

แบบปริมาณ-เปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิทรงกระบอก
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอก
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอก 3D

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวย

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวย
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวย
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวย 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิพีระมิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิด
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิด
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิด 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน
แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน
แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน

แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

สัญลักษณ์

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

สมการ

รองรับ

สัญลักษณ์

รองรับ

ตัวเลือกการตั้งค่าหน้า

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

เส้นขอบ

ไม่รองรับ

ระยะขอบที่ตั้งไว้

รองรับ

การวางแนว

รองรับ

ขนาดของหน้า

รองรับ

พื้นหลังของหน้า

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

สีของหน้า

รองรับ

ลายน้ำ

ไม่รองรับ

อ้างอิง

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

บรรณานุกรม

รองรับบรรณานุกรม EndNote
โดยในบรรณานุกรมการจัดการ
Citation สำหรับ Word ข้อความจะยังคงไว้
เหมือนเดิม แต่ไม่สามารถจัดการได้

Citation

รองรับบรรณานุกรม EndNote
โดยในบรรณานุกรมการจัดการ
Citation สำหรับ Word ข้อความจะยังคงไว้
เหมือนเดิม แต่ไม่สามารถจัดการได้

เชิงอรรถ

รองรับ

สารบัญ

ลักษณะที่ปรับแต่งไว้อาจไม่คงอยู่ทั้งหมด

เครื่องมือการตรวจทาน

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

ความคิดเห็น

รองรับความคิดเห็นแบบข้อความ

คำอธิบายประกอบแบบหมึก

อิมพอร์ตเป็นรูปร่าง

ติดตามรายการแก้

ยังคงสามารถติดตามการแก้ไขในข้อความเนื้อหาได้
ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดจะตอบรับเฉพาะ
ตอนอิมพอร์ตเท่านั้น

เบ็ดเตล็ด

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Pages

ตัวแบ่ง

รองรับ

ไฮเปอร์ลิงก์

รองรับไฮเปอร์ลิงก์สำหรับเว็บ อีเมล และที่คั่นหน้า
ส่วนไฮเปอร์ลิงก์สำหรับไฟล์จะถูกเอาออก

แมโคร

ไม่รองรับ

วัตถุ OLE

ไม่รองรับ

ตาราง

รองรับ

ชุดรูปแบบ

ไม่รองรับ

Pages

สร้างเอกสารที่บอกได้
คำเดียวเลยว่า สวย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pages

Numbers

สร้างสเปรดชีตที่จะบวกกี่ทีๆ
ผลลัพธ์ก็ออกมาเยี่ยม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numbers

Keynote

ดีไซน์งานนำเสนอ
อันน่าทึ่งและน่าจดจำ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keynote