การใช้งานเอกสารร่วมกันกับ Microsoft Office

ดูว่าแอปสำหรับการทำงานของเราสามารถรองรับ
คุณสมบัติยอดนิยมของ Microsoft Office ได้ยังไงบ้าง

คุณสมบัติแผ่นงาน

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

วัตถุที่จัดเรียงไว้

รองรับ

พื้นหลัง

ไม่รองรับ

หน้าต่างที่ตรึงไว้

รองรับการเอ็กซ์พอร์ต

วัตถุที่จัดกลุ่มไว้

รองรับ

เส้นขอบภาพ

เส้นขอบบางรูปแบบอาจถูกลบออกหรือดูแตกต่างไป

เอฟเฟ็กต์ของภาพ

เอฟเฟ็กต์บางรูปแบบอาจถูกลบออกหรือดูแตกต่างไป

คลิปอาร์ตที่แทรกไว้

รองรับ

รูปที่แทรกไว้

รองรับ

รูปร่างที่แทรกไว้

รองรับ

เซลล์ที่ล็อคไว้

ไม่รองรับ

ระยะขอบ

รองรับ

ตัวแบ่งหน้า

ไม่รองรับ

การวางแนวของหน้ากระดาษ

รองรับ

แผ่นงานที่มีการป้องกัน

ไม่รองรับ

ลักษณะรูปร่าง

ลักษณะบางรูปแบบอาจถูกลบหรือดูแตกต่างไป

กราฟิก SmartArt

อิมพอร์ตเป็นรูปทรง

การแยก

ไม่รองรับ

แผ่นงาน

รองรับ

คุณสมบัติตาราง

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

คอลัมน์ที่เป็นแถบสี

รักษาการจัดรูปแบบไว้

แถวที่เป็นแถบสี

รักษาการจัดรูปแบบไว้

ความกว้างของคอลัมน์

รองรับ

คอลัมน์แรก

รองรับ

แถวหัวตาราง

รักษาการจัดรูปแบบไว้

สมการที่แทรกไว้

รองรับ

สัญลักษณ์ที่แทรกไว้

รองรับ

คอลัมน์สุดท้าย

รองรับ

เซลล์ที่ผสานไว้

รองรับ

ความสูงของแถว

รองรับ

ลักษณะตาราง

รักษาการจัดรูปแบบไว้

แถวทั้งหมด

Cell values are preserved, but formulas are removed

ประเภทเซลล์

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

รูปแบบบัญชี

อิมพอร์ตเป็นรูปแบบที่กำหนดเอง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

รองรับ

รูปแบบสกุลเงิน

รองรับ

การจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

รองรับ

รูปแบบวันที่/เวลา

รองรับ

รูปแบบเศษส่วน

รองรับ

รูปแบบทั่วไป

รองรับ

รูปแบบตัวเลข

รองรับ

รูปแบบเปอร์เซ็นต์

รองรับ

รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์

รองรับ

การจัดรูปแบบพิเศษ

รองรับ

รูปแบบข้อความ

รองรับ

การจัดการข้อมูล

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ไม่รองรับ

ข้อมูลภายนอก

ไม่รองรับ

ตัวกรอง

การจัดรูปแบบและผลลัพธ์จะเก็บคงไว้

ตาราง Pivot

การตั้งค่าส่วนใหญ่จะเก็บคงไว้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลและไทม์ไลน์จะถูกเอาออก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตตาราง Pivot จาก Excel

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ไม่รองรับ

ตารางที่มีการจัดเรียงข้อมูล

รองรับ

การจัดรูปแบบ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

การจัดรูปแบบเส้นขอบ

รองรับ

การเติมเซลล์

รองรับ

การแทรกระยะขอบของเซลล์

รองรับ

การตัดข้อความในเซลล์

รองรับ

ไฮเปอร์ลิงก์อีเมล

รองรับ

ชนิดของแบบอักษร

แบบอักษรที่มีอยู่จะถูกอิมพอร์ต แบบอักษรที่ไม่รองรับ
จะถูกทดแทน

ซ่อนและเลิกซ่อนคอลัมน์

รองรับ

ซ่อนและเลิกซ่อนแถว

รองรับ

การจัดแนวตามแนวนอนในเซลล์

รองรับ

Rich Text ในเซลล์

รองรับ

ลักษณะเส้นขีด

รองรับ

การจัดแนวตามแนวตั้งในเซลล์

รองรับ

ไฮเปอร์ลิงก์เว็บไซต์

รองรับ

คุณสมบัติและการจัดรูปแบบแผนภูมิ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ชื่อแกนหมวดหมู่

รองรับ

ป้ายหมวดหมู่/ชุดข้อมูล

รองรับ

แหล่งข้อมูลแผนภูมิ

รองรับ

เค้าโครงแผนภูมิ

รองรับ

ลักษณะแผนภูมิ

รองรับ

ชื่อแผนภูมิ

รองรับ

การเติม

รองรับ

ชื่อแกนชุดข้อมูล

รองรับ

แหล่งข้อมูลของชุดข้อมูล

รองรับ

ลำดับชุดข้อมูล

รองรับ

เงา

ไม่รองรับ

แสดงตารางข้อมูล

ไม่รองรับ

แสดงคำหลักของคำอธิบายในตารางข้อมูล

ไม่รองรับ

แสดงเส้นตารางหลักของชุดข้อมูล

รองรับ

แสดงเส้นตารางรองของชุดข้อมูล

รองรับ

เส้นแบบประกายไฟ

ไม่รองรับ

ลักษณะเส้นขีด

รองรับ

ชื่อแกนค่า

รองรับ

แผนภูมิ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

แผนภูมิคอลัมน์ 2D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 2D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 2D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D แบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น 2D พร้อมเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิเส้น 2D แบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น 2D แบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้น 2D แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิพื้นที่ 2D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 2D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D ที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D ที่มีเส้นเรียบ

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D ที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิกระจาย 2D ที่มีเส้นตรง

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 2D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิแท่งจากวงกลม 2D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจาย 2D ที่มีเครื่องหมาย

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิคอลัมน์ 3D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิแท่ง 3D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิเส้น 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลม 3D

รองรับ

แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 3D

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D แบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิพื้นที่ 3D แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิฟอง

รองรับ

แผนภูมิโดนัท

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิโดนัทชั้นเดียว

แผนภูมิพื้นผิว

ไม่รองรับ

แผนภูมิเรดาร์

รองรับ

แผนภูมิหุ้นแบบสูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้นแบบเปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิเส้น

แผนภูมิหุ้นแบบปริมาณ-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิหุ้นแบบปริมาณ-เปิด-สูงสุด-ต่ำสุด-ปิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิทรงกระบอก

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอก 3D

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวย

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวยแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวยแบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิทรงกรวย 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอก 3D

แผนภูมิพีระมิด

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิด 3D

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิคอลัมน์สี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอนแบบเรียงซ้อน

รองรับ

แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

รองรับ

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอนแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิทรงกรวยแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอนแบบเรียงซ้อน

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

แผนภูมิพีระมิดแนวนอน
แบบเรียงซ้อน 100%

อิมพอร์ตเป็นแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยม 3D

ฟังก์ชั่นวิศวกรรม

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

BESSELI

ไม่รองรับ

BESSELJ

รองรับ

BESSELK

ไม่รองรับ

BESSELY

รองรับ

BIN2DEC

รองรับ

BIN2HEX

รองรับ

BIN2OCT

รองรับ

BITAND

รองรับ

BITLSHIFT

รองรับ

BITOR

รองรับ

BITRSHIFT

รองรับ

BITXOR

รองรับ

COMPLEX

ไม่รองรับ

CONVERT

รองรับ

DEC2BIN

รองรับ

DEC2HEX

รองรับ

DEC2OCT

รองรับ

DELTA

รองรับ

ERF

รองรับ

ERF.PRECISE

ไม่รองรับ

ERFC

รองรับ

ERFC.PRECISE

ไม่รองรับ

GESTEP

รองรับ

HEX2BIN

รองรับ

HEX2DEC

รองรับ

HEX2OCT

รองรับ

IMABS

ไม่รองรับ

IMAGINARY

ไม่รองรับ

IMARGUMENT

ไม่รองรับ

IMCONJUGATE

ไม่รองรับ

IMCOS

ไม่รองรับ

IMDIV

ไม่รองรับ

IMEXP

ไม่รองรับ

IMLN

ไม่รองรับ

IMLOG10

ไม่รองรับ

IMLOG2

ไม่รองรับ

IMPOWER

ไม่รองรับ

IMPRODUCT

ไม่รองรับ

IMREAL

ไม่รองรับ

IMSIN

ไม่รองรับ

IMSQRT

ไม่รองรับ

IMSUB

ไม่รองรับ

IMSUM

ไม่รองรับ

OCT2BIN

รองรับ

OCT2DEC

รองรับ

OCT2HEX

รองรับ

ฟังก์ชั่นการเงิน

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ACCRINT

รองรับ

ACCRINTM

รองรับ

AMORDEGRC

ไม่รองรับ

AMORLINC

ไม่รองรับ

COUPDAYBS

รองรับ

COUPDAYS

รองรับ

COUPDAYSNC

รองรับ

COUPNCD

ไม่รองรับ

COUPNUM

รองรับ

COUPPCD

ไม่รองรับ

CUMIPMT

รองรับ

CUMPRINC

รองรับ

DB

รองรับ

DDB

รองรับ

DISC

รองรับ

DOLLARDE

ไม่รองรับ

DOLLARFR

ไม่รองรับ

DURATION

รองรับ

EFFECT

รองรับ

FV

รองรับ

FVSCHEDULE

ไม่รองรับ

INTRATE

รองรับ

IPMT

รองรับ

IRR

รองรับ

ISPMT

รองรับ

MDURATION

รองรับ

MIRR

รองรับ

NOMINAL

รองรับ

NPER

รองรับ

NPV

รองรับ

ODDFPRICE

ไม่รองรับ

ODDFYIELD

ไม่รองรับ

ODDLPRICE

ไม่รองรับ

ODDLYIELD

ไม่รองรับ

PMT

รองรับ

PPMT

รองรับ

PRICE

รองรับ

PRICEDISC

รองรับ

PRICEMAT

รองรับ

PV

รองรับ

RATE

รองรับ

RECEIVED

รองรับ

SLN

รองรับ

SYD

รองรับ

TBILLEQ

ไม่รองรับ

TBILLPRICE

ไม่รองรับ

TBILLYIELD

ไม่รองรับ

VDB

รองรับ

XIRR

รองรับ

XNPV

รองรับ

YIELD

รองรับ

YIELDDISC

รองรับ

YIELDMAT

รองรับ

ฟังก์ชั่นแบบตรรกะ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

AND

รองรับ

FALSE

รองรับ

IF

รองรับ

IFERROR

รองรับ

NOT

รองรับ

OR

รองรับ

SWITCH

รองรับ

TRUE

รองรับ

ฟังก์ชั่นการค้นหาและการอ้างอิง

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ADDRESS

ค่าที่คำนวณล่าสุดจะคงเก็บไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกเอาออก
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้

AREAS

รองรับ

CHOOSE

รองรับ

AGGREGATE

ไม่รองรับ

COLUMN

รองรับ

COLUMNS

รองรับ

HLOOKUP

รองรับ

HYPERLINK

รองรับ

INDEX (อาร์เรย์)

รองรับ

INDEX (อ้างอิง)

รองรับ

INDIRECT

รองรับ

LOOKUP (อาร์เรย์)

รองรับ

LOOKUP (เวกเตอร์)

รองรับ

MATCH

รองรับ

OFFSET

รองรับ

ROW

รองรับ

ROWS

รองรับ

TRANSPOSE

รองรับ

VLOOKUP

รองรับ

XLOOKUP

รองรับ

ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ABS

รองรับ

ACOS

รองรับ

ACOSH

รองรับ

AGGREGATE

ไม่รองรับ

ASIN

รองรับ

ASINH

รองรับ

ATAN

รองรับ

ATAN2

รองรับ

ATANH

รองรับ

CEILING

รองรับ

CEILING.PRECISE

ไม่รองรับ

COMBIN

รองรับ

COS

รองรับ

COSH

รองรับ

DEGREES

รองรับ

EVEN

รองรับ

EXP

รองรับ

FACT

รองรับ

FACTDOUBLE

รองรับ

FLOOR

รองรับ

FLOOR.PRECISE

ไม่รองรับ

GCD

รองรับ

INT

รองรับ

ISO.CEILING

ไม่รองรับ

LCM

รองรับ

LN

รองรับ

LOG

รองรับ

LOG10

รองรับ

MDETERM

ไม่รองรับ

MINVERSE

ไม่รองรับ

MMULT

ไม่รองรับ

MOD

รองรับ

MROUND

รองรับ

MULTINOMIAL

รองรับ

ODD

รองรับ

PI

รองรับ

POWER

รองรับ

PRODUCT

รองรับ

QUOTIENT

รองรับ

RADIANS

รองรับ

RAND

รองรับ

RANDBETWEEN

รองรับ

ROMAN

รองรับ

ROUND

รองรับ

ROUNDDOWN

รองรับ

ROUNDUP

รองรับ

SERIESSUM

รองรับ

SIGN

รองรับ

SIN

รองรับ

SINH

รองรับ

SQRT

รองรับ

SQRTPI

รองรับ

SUBTOTAL

รองรับ

SUM

รองรับ

SUMIF

รองรับ

SUMIFS

รองรับ

SUMPRODUCT

รองรับ

SUMSQ

รองรับ

SUMX2MY2

รองรับ

SUMX2PY2

รองรับ

SUMXMY2

รองรับ

TAN

รองรับ

TANH

รองรับ

TRUNC

รองรับ

ฟังก์ชั่นทางสถิติ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

AVEDEV

รองรับ

AVERAGE

รองรับ

AVERAGEA

รองรับ

AVERAGEIF

รองรับ

AVERAGEIFS

รองรับ

BETA.DIST

ไม่รองรับ

BETA.INV

ไม่รองรับ

BETADIST

รองรับ

BETAINV

รองรับ

BINOM.DIST

รองรับ

BINOM.INV

ไม่รองรับ

BINOMDIST

รองรับ

CHIDIST

รองรับ

CHIINV

รองรับ

CHISQ.DIST

ไม่รองรับ

CHISQ.DIST.RT

ไม่รองรับ

CHISQ.INV

ไม่รองรับ

CHISQ.INV.RT

ไม่รองรับ

CHISQ.TEST

ไม่รองรับ

CHITEST

รองรับ

CONFIDENCE

รองรับ

CONFIDENCE.NORM

ไม่รองรับ

CONFIDENCE.T

ไม่รองรับ

CORREL

รองรับ

COUNT

รองรับ

COUNTA

รองรับ

COUNTBLANK

รองรับ

COUNTIF

รองรับ

COUNTIFS

รองรับ

COVAR

รองรับ

COVARIANCE.P

ไม่รองรับ

COVARIANCE.S

ไม่รองรับ

CRITBINOM

รองรับ

DEVSQ

รองรับ

EXPON.DIST

ไม่รองรับ

EXPONDIST

รองรับ

F.DIST

ไม่รองรับ

F.DIST.RT

ไม่รองรับ

F.INV

ไม่รองรับ

F.INV.RT

ไม่รองรับ

F.TEST

ไม่รองรับ

FDIST

รองรับ

FINV

รองรับ

FISHER

ไม่รองรับ

FISHERINV

ไม่รองรับ

FORECAST

รองรับ

FREQUENCY

รองรับ

FTEST

ไม่รองรับ

GAMMA.DIST

รองรับ

GAMMA.INV

รองรับ

GAMMADIST

รองรับ

GAMMAINV

รองรับ

GAMMALN

รองรับ

GAMMALN.PRECISE

ไม่รองรับ

GEOMEAN

รองรับ

GROWTH

ไม่รองรับ

HARMEAN

รองรับ

HYPGEOMDIST

ไม่รองรับ

INTERCEPT

รองรับ

KURT

ไม่รองรับ

LARGE

รองรับ

LINEST

รองรับ

LOGEST

ไม่รองรับ

LOGINV

รองรับ

LOGNORM.DIST

ไม่รองรับ

LOGNORM.INV

ไม่รองรับ

LOGNORMDIST

รองรับ

MAX

รองรับ

MAXA

รองรับ

MEDIAN

รองรับ

MIN

รองรับ

MINA

รองรับ

MODE

รองรับ

MODE.MULT

ไม่รองรับ

MODE.SNGL

ไม่รองรับ

NEGBINOM.DIST

ไม่รองรับ

NEGBINOMDIST

รองรับ

NORM.DIST

ไม่รองรับ

NORM.INV

ไม่รองรับ

NORM.S.DIST

ไม่รองรับ

NORM.S.INV

ไม่รองรับ

NORMDIST

รองรับ

NORMINV

รองรับ

NORMSDIST

รองรับ

NORMSINV

รองรับ

PEARSON

ไม่รองรับ

PERCENTILE

รองรับ

PERCENTILE.EXC

ไม่รองรับ

PERCENTILE.INC

รองรับ

PERCENTRANK

รองรับ

PERCENTRANK.EXC

ไม่รองรับ

PERCENTRANK.INC

รองรับ

PERMUT

รองรับ

POISSON

รองรับ

POISSON.DIST

รองรับ

PROB

รองรับ

QUARTILE

รองรับ

QUARTILE.EXC

ไม่รองรับ

QUARTILE.INC

รองรับ

RANK

รองรับ

RANK.AVG

ไม่รองรับ

RANK.EQ

รองรับ

RSQ

ไม่รองรับ

SKEW

ไม่รองรับ

SLOPE

รองรับ

SMALL

รองรับ

STANDARDIZE

รองรับ

STDEV

รองรับ

STDEV.P

รองรับ

STDEV.S

ไม่รองรับ

STDEVA

รองรับ

STDEVP

รองรับ

STDEVPA

รองรับ

STEYX

ไม่รองรับ

T.DIST

ไม่รองรับ

T.DIST.2T

ไม่รองรับ

T.DIST.RT

ไม่รองรับ

T.INV

ไม่รองรับ

T.INV.2T

ไม่รองรับ

TDIST

รองรับ

TINV

รองรับ

TREND

ไม่รองรับ

TRIMMEAN

ไม่รองรับ

TTEST

รองรับ

VAR

รองรับ

VAR.P

รองรับ

VAR.S

รองรับ

VARA

รองรับ

VARP

รองรับ

VARPA

รองรับ

WEIBULL

รองรับ

WEIBULL.DIST

ไม่รองรับ

Z.TEST

รองรับ

ZTEST

รองรับ

ฟังก์ชั่นข้อความ

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ASC

ไม่รองรับ

CHAR

ค่าที่คำนวณล่าสุดจะคงเก็บไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกเอาออก
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้

CLEAN

รองรับ

CODE

ค่าที่คำนวณล่าสุดจะคงเก็บไว้ และฟังก์ชั่นอาจถูกเอาออก
หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้

CONCATENATE

รองรับ

DOLLAR

รองรับ

EXACT

รองรับ

FIND

รองรับ

FINDB

ไม่รองรับ

FIXED

รองรับ

JIS

ไม่รองรับ

LEFT

รองรับ

LEFTB

ไม่รองรับ

LEN

รองรับ

LENB

ไม่รองรับ

LOWER

รองรับ

MID

รองรับ

MIDB

ไม่รองรับ

PHONETIC

ไม่รองรับ

PROPER

รองรับ

REPLACE

รองรับ

REPLACEB

ไม่รองรับ

REPT

รองรับ

RIGHT

รองรับ

RIGHTB

ไม่รองรับ

SEARCH

รองรับ

SEARCHB

ไม่รองรับ

SUBSTITUTE

รองรับ

T

รองรับ

TEXT

ไม่รองรับ

TRIM

รองรับ

UPPER

รองรับ

VALUE

รองรับ

YEN

ไม่รองรับ

Numbers มีฟังก์ชั่นในตัวกว่า 250 ฟังก์ชั่นที่สามารถคำนวณ
ขอข้อมูล หรือจัดการข้อมูลได้ ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชั่นลูกบาศก์

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

CUBEKPIMEMBER

ไม่รองรับ

CUBEMEMBER

ไม่รองรับ

CUBEMEMBERPROPERTY

ไม่รองรับ

CUBERANKEDMEMBER

ไม่รองรับ

CUBESET

ไม่รองรับ

CUBESETCOUNT

ไม่รองรับ

CUBEVALUE

ไม่รองรับ

ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

DAVERAGE

ไม่รองรับ

DCOUNT

ไม่รองรับ

DCOUNTA

ไม่รองรับ

DGET

ไม่รองรับ

DMAX

ไม่รองรับ

DMIN

ไม่รองรับ

DPRODUCT

ไม่รองรับ

DSTDEV

ไม่รองรับ

DSTDEVP

ไม่รองรับ

DSUM

ไม่รองรับ

DVAR

ไม่รองรับ

DVARP

ไม่รองรับ

GETPIVOTDATA

ไม่รองรับ

เบ็ดเตล็ด

คุณสมบัติของ Microsoft

การรองรับของ Numbers

ความคิดเห็น

รองรับ

คำอธิบายประกอบแบบหมึก

อิมพอร์ตเป็นรูปวาด

แมโคร

ไม่รองรับ

วัตถุ OLE

ไม่รองรับ

สมุดงานที่มีการป้องกัน

รองรับ

รายการแก้ที่เก็บไว้

ไม่รองรับ

Pages

สร้างเอกสารที่บอกได้
คำเดียวเลยว่า สวย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pages

Numbers

สร้างสเปรดชีตที่จะบวกกี่ทีๆ
ผลลัพธ์ก็ออกมาเยี่ยม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numbers

Keynote

ดีไซน์งานนำเสนอ
อันน่าทึ่งและน่าจดจำ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keynote