ยินดีต้อนรับสู่ iCloud

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Apple ฉบับนี้ใช้บังคับกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ iCloud (รวมเรียกว่า “บริการ”) คุณพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ซึ่งเมื่อคลิกที่ “ยอมรับ” จะถือว่าคุณได้ตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ

Apple เป็นผู้ให้บริการซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บคอนเทนต์ส่วนตัวของคุณ (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน รูปภาพ โน้ต การแจ้งเตือน เอกสาร ข้อมูลแอป และอีเมล iCloud) และการทำให้คอนเทนต์ส่วนตัวเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ของคุณ และบริการบอกตำแหน่งบางอย่าง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ iCloud จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 9 หรือใหม่กว่าและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ เว้นแต่คุณกำลังอัปเกรดอุปกรณ์และได้เลือกไม่เปิดการใช้งาน iCloud ไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถปิดใช้งาน iCloud ได้ในการตั้งค่า ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน iCloud คอนเทนต์ของคุณจะถูกจัดเก็บโดย Apple โดยอัตโนมัติไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือของผู้ให้บริการภายนอก เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์นั้นได้ในภายหลัง หรือดำเนินการให้คอนเทนต์ถูกส่งแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้บริการ iCloud เครื่องอื่นๆ ของคุณ 

I. ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการ

          A. อายุ บริการนี้จัดให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น (หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่คุณจะมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและมีการจัด Apple ID ให้แก่คุณเนื่องด้วยคำขอจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติการทำงานของการแชร์กันในครอบครัว เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือเกณฑ์อายุขั้นต่ำในลักษณะเดียวกันในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้  บิดามารดาและผู้ปกครองโปรดเตือนผู้เยาว์ด้วยว่าการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องบุตรหลานของคุณ รวมทั้งเฝ้าติดตามการใช้บริการของบุตรหลานของคุณ

เพื่อที่จะใช้บริการ คุณต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามรับบริการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือประเทศที่คุณขอใช้บริการ เมื่อตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ จะถือว่าคุณรับรองว่าคุณเข้าใจและตกลงตามข้อจำกัดดังที่กล่าวมาข้างต้น

          B. อุปกรณ์และบัญชี การใช้บริการจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม) และอาจจำเป็นต้องอัปเดตเป็นครั้งคราว รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพของปัจจัยเหล่านี้ Apple สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนบัญชี iCloud ("บัญชี") ที่สามารถสร้างได้จากอุปกรณ์หนึ่งและจำนวนของอุปกรณ์เชื่อมกับบัญชีหนึ่ง ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดอาจจำเป็นสำหรับธุรกรรมหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่าง คุณตกลงว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเอง 

          C. ข้อจำกัดการใช้  คุณตกลงที่จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักวิธีปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไปในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บัญชีของคุณได้รับการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวน 5 GB ตามที่ระบุไว้ในหน้าคุณสมบัติการทำงานของ iCloud คุณสามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ระบุด้านล่างนี้ การใช้งานเกินขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสมของแบนด์วิดท์หรือของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เช่น พื้นที่สำรองข้อมูลหรือพื้นที่ของบัญชีอีเมล) เป็นสิ่งต้องห้าม และอาจทำให้คุณไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลเข้า iCloud เพิ่มเอกสาร หรือรับอีเมลใหม่ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณได้ หากการใช้บริการหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของคุณมีผลกระทบต่อความสามารถของ Apple ที่จะให้บริการหรือระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา Apple มีสิทธิ์ดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อปกป้องบริการและระบบต่างๆ ของ Apple ซึ่งอาจรวมถึงการระงับการเข้าถึงบริการของคุณ การฝ่าฝืนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นซ้ำอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ

หากคุณเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้ร่วมธุรกิจหรือเป็นตัวแทนของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองหรือหรือผู้ร่วมธุรกิจ (ตามคำจำกัดความที่ระบุใน 45 C.F.R § 160.103) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ส่วนประกอบ ฟังก์ชั่นการทำงาน หรือเครื่องมืออื่นใดของ iCloud ในการสร้าง รับ ดูแลรักษา หรือส่งผ่าน “ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการปกป้อง” (ตามคำจำกัดความที่ระบุใน 45 C.F.R § 160.103) หรือใช้ iCloud ในลักษณะใดก็ตามที่จะส่งผลให้ Apple (หรือบริษัทย่อยของ Apple) กลายเป็นผู้ร่วมธุรกิจของคุณหรือผู้ร่วมธุรกิจของบุคคลภายนอก

          D. ความพร้อมในการให้บริการ บริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน หรือส่วนใดๆ ของบริการ อาจจะไม่ได้มีให้ในทุกภาษาหรือทุกประเทศ และ Apple ไม่รับรองว่าบริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน หรือส่วนใดๆ ของบริการจะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตราบเท่าที่คุณเลือกเข้าถึงและใช้บริการ จะถือว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยการตัดสินใจของด้วยคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ

          E. การเปลี่ยนแปลงในบริการ  Apple ขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าในเวลาใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่หรือเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่า Apple จะบอกกล่าวล่วงหน้าแก่คุณเป็นระยะเวลา 30 วันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่ไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ตามสมควรเนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่นคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ iCloud แบบมีค่าธรรมเนียม เช่น iCloud+ ตามคำจำกัดความที่ระบุด้านล่าง Apple จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริการก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบันที่คุณชำระค่าบริการแล้ว เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่นคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple ในกรณีที่ Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการ คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลงนี้และบัญชีของคุณ ซึ่งในกรณีดังกล่าว Apple จะคืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่คุณตามสัดส่วนสำหรับระยะเวลาที่ชำระค่าบริการแล้วในปัจจุบันของคุณ Apple ไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ดำเนินการตามส่วน IE นี้

II. คุณสมบัติการทำงานและบริการ

          A. รูปภาพ

            1.  รูปภาพ iCloud. เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud รูปภาพ วิดีโอ เมตาดาต้าของคุณ และการแก้ไขใดๆ ที่คุณทำในแอปรูปภาพในอุปกรณ์ iOS, คอมพิวเตอร์ macOS หรือ Windows PC ของคุณจะถูกอัปโหลดและจัดเก็บใน iCloud โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณที่เปิดใช้งานรูปภาพ iCloud ไว้ ความละเอียดของของรูปภาพและวิดีโออาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณและจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่  คุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงสุดได้ทุกเมื่อ

            2. การแชร์อัลบั้ม  เมื่อคุณใช้การแชร์อัลบั้ม Apple จะเก็บรูปภาพและวิดีโอใดๆ ที่คุณแชร์ไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลเหล่านั้นออก คุณสามารถเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอที่คุณแชร์ได้จากอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องที่เปิดใช้งานการแชร์อัลบั้มไว้ บุคคลที่คุณเชิญให้เข้าถึงอัลบั้มที่แชร์สามารถดู จัดเก็บ ทำสำเนา และแชร์รูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ รวมถึงร่วมแสดงรูปภาพและวิดีโอและให้แสดงความคิดเห็นได้  หากคุณเลือกที่จะใช้การแชร์อัลบั้มเพื่อแชร์รูปภาพผ่านเว็บลิงก์ บุคคลใดก็ตามที่ได้รับหรือเข้าถึงทางเว็บลิงก์ดังกล่าวจะสามารถเข้าใช้รูปภาพเหล่านั้นได้อย่างสาธารณะ หากคุณต้องการหยุดแชร์รูปภาพและวิดีโอ ความคิดเห็น หรือยุติการแชร์อัลบั้มทั้งหมด คุณสามารถลบรายการเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ  อย่างไรก็ตาม คอนเทนต์ใดก็ตามที่ถูกทำสำเนาจากการแชร์อัลบั้มไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นแล้วก่อนหน้าจะไม่ถูกลบไปด้วย  

            3. คลังรูปภาพที่แชร์  หากคุณเปิดใช้งานรูปภาพ iCloud คุณจะสามารถสร้างหรือเข้าร่วมใช้งานคลังที่แชร์กับผู้อื่นอีกห้าคนได้  เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพและวิดีโอไปยังคลังรูปภาพที่แชร์ รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะถูกย้ายออกจากคลังส่วนตัวของคุณไปยังคลังที่แชร์ ผู้เข้าร่วมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ ผู้เข้าร่วมในคลังที่แชร์ทุกคนจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ในคลังที่แชร์ได้ แต่คอนเทนต์ในคลังที่แชร์จะใช้แค่โควต้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของผู้ที่สร้างคลังที่แชร์ดังกล่าวเท่านั้น  หากเจ้าของคลังไม่มีเนื้อที่ว่างเหลือในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud จะส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มคอนเทนต์ไปยังคลังที่แชร์ได้อีกต่อไป และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การแก้ไข รายการโปรด และการปรับเมตาดาต้าจะหยุดซิงค์  ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งใช้ Apple ID ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นคนกำหนดให้ จะสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะในคลังรูปภาพที่แชร์ที่มีสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ อยู่

          B. การแชร์โฟลเดอร์และไฟล์ เมื่อคุณใช้การแชร์โฟลเดอร์และไฟล์ iCloud ทาง Apple จะเก็บไฟล์ทั้งหมดที่คุณแชร์ไว้จนกว่าคุณจะลบไฟล์ดังกล่าวทิ้ง  คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่คุณแชร์ได้จากอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องของคุณที่เปิดใช้งาน iCloud Drive คุณสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงเพื่อดู บันทึก ทำสำเนา หรือแก้ไขไฟล์เหล่านี้ได้  คุณสามารถเลือกที่จะให้สิทธิ์แก่บุคคลต่างๆ ในการแก้ไขไฟล์หรือดูไฟล์เพียงอย่างเดียว  หากคุณใช้การแชร์โฟลเดอร์และไฟล์ iCloud เพื่อแชร์ไฟล์ต่างๆ ผ่านเว็บลิงก์ บุคคลใดก็ตามที่ได้รับเว็บลิงก์ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้อย่างสาธารณะ  คุณสามารถหยุดแชร์ไฟล์ได้ทุกเมื่อ  คุณสามารถหยุดการแชร์ได้ทุกเวลา โดยไฟล์จะถูกลบออกจาก iCloud Drive ที่อยู่ในอุปกรณ์ของทุกคน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่ถูกคัดลอกไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่ถูกลบ

          C. Mail Drop หากคุณเข้าสู่ระบบ iCloud และใช้แอปเมลใน macOS หรือเมล iCloud ที่อยู่บนเว็บเพื่อส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบขนาดใหญ่ คุณจะสามารถเลือกใช้ Mail Drop ได้  ซึ่งเมื่อใช้ Mail Drop ไฟล์แนบขนาดใหญ่ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวในเซิร์ฟเวอร์ iCloud เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งไฟล์ดังกล่าว Apple จะส่งลิงก์หรือภาพตัวอย่างของไฟล์แนบให้แก่ผู้รับ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันไคลเอนต์อีเมลของผู้รับ การจัดเก็บไฟล์แนบอีเมลขนาดใหญ่ไว้ชั่วคราวจะไม่ถูกนับรวมในโควตาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mail Drop ได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT203093 

          D. แอปของบุคคลภายนอก หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในแอปของบุคคลภายนอกโดยใช้ข้อมูลประจำตัว iCloud จะถือว่าคุณตกลงให้แอปดังกล่าวจัดเก็บข้อมูลไว้ในบัญชี iCloud ส่วนตัวของคุณและตกลงให้ Apple เก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของนักพัฒนาแอปของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการและแอปดังกล่าวของคุณ ข้อมูลที่แอปจัดเก็บไว้ในบัญชี iCloud ส่วนตัวของคุณจะถูกนับรวมในขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแชร์กับแอปอื่นที่คุณดาวน์โหลดจากนักพัฒนาแอปรายเดียวกัน 

          E. การแชร์กันในครอบครัว ด้วยการแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถแชร์คอนเทนต์บางอย่างที่ซื้อไว้ เช่น สินค้าที่ซื้อจาก Store และการสมัครใช้บริการ Apple กับสมาชิกในครอบครัวของคุณได้ คุณยังอาจแชร์คอนเทนต์บางอย่าง เช่น รูปภาพ ปฏิทิน ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลเวลาหน้าจอได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครอบครัวของคุณเลือกที่จะแชร์  คุณสามารถแชร์การสมัครใช้บริการบางอย่างและสินค้าบางรายการที่ซื้อภายในแอปของบุคคลภายนอกได้  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลการซื้อคอนเทนต์ของคุณ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการสื่อของ Apple ได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/ww/  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์คอนเทนต์ การใช้อุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งกับสมาชิกในครอบครัว โปรดดู https://www.apple.com/th/family-sharing/

          F. บัญชี iCloud เฉพาะผ่านเว็บ  หากคุณลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการใช้งานของบริการได้อย่างจำกัด คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวน 1 GB โดยไม่คิดค่าบริการและคุณจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนพื้นที่จัดเก็บนี้ได้ด้วยบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บ ทั้งนี้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงบริการด้วยบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บ คุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการใช้บริการ ข้อจำกัดการใช้ ความพร้อมใช้งาน ผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้าแบบสาธารณะ การยกเว้นการรับประกัน กฎระเบียบเกี่ยวกับคอนเทนต์และการดำเนินการ และการยกเลิก ข้อกำหนดที่พบในข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการทำงานที่ไม่มีให้บริการแก่ผู้ใช้แบบเฉพาะผ่านเว็บจะไม่นำมาใช้บังคับกับคุณ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมถึง ตัวอย่างเช่น การใช้บริการบอกตำแหน่งและการจ่ายค่าธรรมเนียมการอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud คุณยังตกลงอีกด้วยว่า หากในภายหลังคุณเข้าถึงบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บของคุณจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม Apple อาจอัปเกรดบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บของคุณโดยอัตโนมัติให้เป็นบัญชี iCloud เต็มรูปแบบและมอบคุณสมบัติการทำงานของบริการที่มีอยู่ทั้งหมดแก่คุณ รวมทั้งเพิ่มความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บของคุณจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple และต่อมาคุณได้รับการอัปเกรดคุณสมบัติการทำงานของบริการเต็มรูปแบบแล้ว คุณตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับกับการที่คุณใช้บริการ หากคุณไม่ต้องการมีบัญชี iCloud เต็มรูปแบบ โปรดอย่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีแบบเฉพาะผ่านเว็บของคุณจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์แบรนด์ Apple

          G. iCloud+  iCloud+ เป็นการสมัครใช้บริการ iCloud ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและคุณสมบัติระดับพรีเมียมบางรายการ (“iCloud+”)  ซึ่งการสมัครใช้บริการ iCloud+ หมายถึงแผนการสมัครใช้ต่างๆ สำหรับ iCloud+  หากคุณมีการสมัครใช้บริการ iCloud+ หรือสมาชิกอื่นในกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวมีการสมัครใช้บริการ iCloud+ และแชร์ให้กับคุณ คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติของ iCloud+ บางรายการหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

            1. Private Relay  Private Relay ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและท่องเว็บได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของคุณแล้วส่งข้อมูลนั้นผ่านรีเลย์อินเทอร์เน็ตอย่างน้อยสองตัว  การใช้ Private Relay อาจส่งผลให้บางเว็บไซต์ทำงานผิดปกติ เช่น แสดงคอนเทนต์จากภูมิภาคที่ไม่ถูกต้องหรือต้องทำขั้นตอนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลงชื่อเข้าใช้ได้  คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน Private Relay ที่การตั้งค่า iCloud ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Private Relay อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณไม่สามารถยกเว้นการใช้ข้อมูลจาก Data Cap ได้ ทำให้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม  ทั้งนี้ Private Relay อาจเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในรูปแบบเบต้า โดยในกรณีนี้จะถือว่าเป็นคุณสมบัติรุ่นเบต้าซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วน VI.C. (เบต้าแบบสาธารณะ)

             2. ซ่อนอีเมลของฉัน  ซ่อนอีเมลของฉันช่วยให้คุณสามารถสร้างที่อยู่อีเมลแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะส่งต่อข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณเลือก  Apple สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนที่อยู่อีเมลที่สามารถใช้งานได้ในคุณสมบัตินี้ หรือระงับการใช้นามแฝงหากการใช้งานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้  

             3. วิดีโอ HomeKit เพื่อความปลอดภัย  วิดีโอ HomeKit เพื่อความปลอดภัยใน iCloud+ ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บวิดีโอจากกล้องรักษาความปลอดภัยที่รองรับใน iCloud และดูฟุตเทจจากระยะไกล  โดยวิดีโอ HomeKit เพื่อความปลอดภัยต้องใช้แผน iCloud ที่รองรับ, กล้องรักษาความปลอดภัยที่รองรับ HomeKit ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ รวมทั้งใช้ HomePod, Apple TV หรือ iPad ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน  ทั้งนี้ แผน iCloud+ บางแผนอาจจำกัดจำนวนกล้องหรือการสตรีมวิดีโอที่คุณสามารถใช้งานได้  

             4. โดเมนอีเมลแบบกำหนดเอง  คุณสามารถปรับแต่งที่อยู่เมล iCloud ตามต้องการได้โดยใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง (หากมี) และเชิญให้สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวใช้โดเมนเดียวกันนี้ด้วยบัญชีเมล iCloud ของเขา  ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีที่อยู่อีเมลได้สูงสุดสามอีเมลต่อหนึ่งโดเมน  โดยเมลที่จัดเก็บอยู่ใน iCloud จะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ ดังนั้นหากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ในที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองของคุณได้ จนกว่าคุณจะเพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งาน  Apple สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการปรับแต่งที่อยู่เมล iCloud ของคุณให้ตรงตามต้องการโดยใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบหยาม รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เป็นการดูถูกเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด  

คุณสมบัติของ iCloud+ บางรายการจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค  

          H. การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยและโทรศัพท์/ข้อความที่ส่งโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ จะถือว่าคุณยินยอม (a) มอบหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขแก่ Apple และ (b) รับโทรศัพท์และข้อความที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก Apple ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่ให้ไว้ เราอาจโทรศัพท์หรือส่งข้อความดังกล่าวเพื่อ (i) ช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บัญชีของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้ (ii) ช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณเองได้เมื่อลืมรหัสผ่าน หรือ (iii) ตอบสนองความจำเป็นในการให้บริการแก่บัญชีของคุณหรือบังคับตามสัญญานี้ นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือสัญญาอื่นใดที่เราอาจมีกับคุณ

          I. ความช่วยเหลือในการกู้คืนบัญชี  คุณสามารถเพิ่มผู้อื่นตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไปให้เป็นผู้ติดต่อสำหรับการกู้คืน ซึ่งจะสามารถใช้อุปกรณ์ของเขาสร้างรหัสที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของคุณได้อีกครั้ง  ผู้ติดต่อสำหรับการกู้คืนต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป (หรืออายุต่ำสุดที่เทียบเท่ากันตามเขตอำนาจศาล) รวมทั้งต้องมี Apple ID, การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย และอุปกรณ์ Apple ที่เปิดใช้งานรหัสอุปกรณ์อยู่  ผู้ติดต่อดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณแบบโดยตรงได้  และเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการดูแลรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการกู้คืนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

          J. การปกป้องข้อมูลขั้นสูง เมื่อใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง คุณจะสามารถใช้การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อเพิ่มการปกป้องให้แก่หมวดหมู่ข้อมูลที่กว้างขึ้นใน iCloud อาทิ ข้อมูลสำรอง iCloud, รูปภาพ, โน้ต และไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ใน iCloud Drive ซึ่งในการเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลขั้นสูง คุณจะต้องตั้งค่า Apple ID และอุปกรณ์ที่เชื่อถือ (อุปกรณ์ที่คุณเคยลงชื่อเข้าใช้บัญชีโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย) ให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยกับบัญชีดังกล่าวที่เปิดใช้รหัสหรือรหัสผ่านอยู่  นอกจากนี้ คุณยังต้องสร้างรหัสการกู้คืนหรือกำหนดผู้ติดต่อการกู้คืนบัญชีอย่างน้อยหนึ่งรายเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลอีกครั้งได้ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านของบัญชี เข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อถือเครื่องใดไม่ได้เลย และคุณลืมรหัสหรือรหัสผ่านของอุปกรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อการกู้คืนได้ทุกเมื่อ แต่ผู้ติดต่อจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป (หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในพื้นที่ที่ผู้ติดต่อการกู้คืนพำนักอยู่), มี Apple ID ที่เปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย และมีอุปกรณ์ Apple ที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้รหัสหรือรหัสผ่าน  ทั้งนี้ หลังจากที่เปิดใช้งานแล้ว Apple จะไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วยการปกป้องข้อมูลขั้นสูงได้ ดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบดูแลรหัสการกู้คืนให้ปลอดภัยและ/หรือทำให้ผู้ติดต่อการกู้คืนเป็นข้อมูลล่าสุดด้วยตัวคุณเอง  Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลของคุณ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่คุณไม่ดูแลรหัสการกู้คืนให้ปลอดภัย หรือผู้ติดต่อการกู้คืนของคุณไม่สามารถหรือไม่ยินดีที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีและข้อมูลได้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการและบัญชีเด็กไม่มีสิทธิ์ใช้งานการปกป้องข้อมูลขั้นสูง คุณสามารถปิดการปกป้องข้อมูลขั้นสูงได้ทุกเมื่อ

          K.  รหัสความปลอดภัย เมื่อใช้รหัสความปลอดภัย คุณจะสามารถกำหนดให้ต้องใช้กุญแจความปลอดภัยแบบเป็นชิ้นจับต้องได้ในการลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณ โดยรหัสความปลอดภัยจะกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยให้กับ Apple ID และต้องใช้กุญแจความปลอดภัยของบริษัทอื่นที่ผ่านการรับรอง FIDO เป็นหนึ่งในปัจจัยการตรวจสอบสิทธิ์  รหัสความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เชื่อถือในการเพิ่มกุญแจใหม่ หรือปิดใช้งานรหัสความปลอดภัยเพื่อรักษาความสามารถในการเข้าถึงบัญชีของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำรหัสการกู้คืนหายและทำอุปกรณ์ที่เชื่อถือหายด้วยเช่นกัน คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีของคุณอย่างถาวร และ Apple จะไม่สามารถช่วยเหลือให้คุณเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลอีกครั้งได้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลของคุณ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่คุณไม่ดูแลกุญแจความปลอดภัยแบบเป็นชิ้นจับต้องได้ให้ปลอดภัย หรือกุญแจความปลอดภัยแบบเป็นชิ้นจับต้องได้ทำงานผิดปกติ  Apple ID ที่ได้รับการจัดการและบัญชีเด็กไม่มีสิทธิ์ใช้งานรหัสความปลอดภัย

          L. ทรัพย์มรดกทางดิจิทัล  เมื่อใช้ทรัพย์มรดกทางดิจิทัล คุณจะสามารถเลือกที่จะเพิ่มผู้ติดต่อตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไปให้เข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลบางอย่างในบัญชีของคุณได้หลังจากที่คุณเสียชีวิต  หากผู้ติดต่อที่คุณกำหนดไว้แสดงหลักฐานการเสียชีวิตแก่ Apple และมีกุญแจที่ต้องใช้ ผู้ติดต่อดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของบัญชีนั้นๆ และระบบจะปลดการล็อคการเข้าใช้เครื่องของอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง  ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการดูแลรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับทรัพย์มรดกทางดิจิทัลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์มรดกทางดิจิทัลได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT212360 และ  http://support.apple.com/th-th/HT212361    

          M. การใช้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง

Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple อาจจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการบางอย่าง ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ GPS (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ถ้ามี) และการจัดเก็บข้อมูลพิกัดจุดเชื่อมต่อสัญญาณและเสาสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งในการจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการดังกล่าว หากมี ทาง Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple ต้องเก็บรวบรวม ใช้ ส่ง ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชี iCloud ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Apple ID, ID อุปกรณ์และชื่อของอุปกรณ์ และประเภทของอุปกรณ์ 

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมต่อการที่ Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple เก็บรวบรวม ใช้ ส่ง ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบัญชีได้ในเวลาใดก็ตาม ด้วยการไม่ใช้คุณสมบัติการทำงานบอกตำแหน่งหรือด้วยการปิดค้นหาของฉัน (ซึ่งรวมถึงแอปค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันรุ่นก่อนหน้า รวมเรียกว่า “ค้นหาของฉัน”) หรือบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า (ถ้ามี) บนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของบุคคลภายนอกซึ่งใช้หรือให้ข้อมูลตำแหน่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ จะถือว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับของและควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลตำแหน่งโดยบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ข้อมูลตำแหน่งใดๆ ที่ให้โดยบริการไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้ยึดถือในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่มีความเที่ยงตรง หรือในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้ากว่าเวลาจริงหรือไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ทั้ง Apple และผู้จัดหาบริการและ/หรือคอนเทนต์ของ Apple ไม่ได้รับประกันความพร้อม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้หรือความทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงโดยบริการ บริการบอกตำแหน่งไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉิน

          N. ค้นหาของฉัน 

เมื่อคุณเปิดใช้งาน iCloud และบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 13, iPad OS หรือ macOS Catalina หรือใหม่กว่า ค้นหาของฉัน (ค้นหา iPhone ของฉันสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 8 ถึง iOS 12) จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ดังกล่าว และอุปกรณ์เสริมอื่นใดของ Apple ที่จับคู่อยู่  ซึ่งเมื่อมีการเปิดใช้งาน อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่ออัตโนมัติกับ Apple ID ของคุณ โดยจะต้องระบุรหัสผ่าน Apple ID ก่อนที่บุคคลใดๆ (รวมทั้งตัวคุณเอง) จะสามารถปิดใช้งานค้นหาของฉัน ออกจากระบบของ iCloud ลบข้อมูล หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้  Apple และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจจะไม่ดำเนินการให้บริการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ โดยรวมถึงบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เว้นว่าคุณจะได้ปิดใช้งานค้นหาของฉันแล้วก่อนหน้าการนำมาเข้ารับบริการ  Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่คุณละเลยไม่ปกป้องอุปกรณ์ iOS ของคุณเองด้วยรหัส ไม่เปิดใช้งานโหมดสูญหายและ/หรือไม่ยอมรับหรือตอบสนองต่อประกาศแจ้งและการติดต่อสื่อสาร  อีกทั้ง Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการนำอุปกรณ์ iOS กลับคืนมาให้คุณ หรือต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เครือข่ายค้นหาของฉันคือคุณสมบัติการระดมความช่วยเหลือที่จะช่วยให้คุณและผู้อื่นค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งหากเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ เครือข่ายค้นหาของฉันจะสามารถตรวจหาการมีอยู่ของอุปกรณ์ออฟไลน์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ผ่านบลูทูธ (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) หากอุปกรณ์ตรวจพบอุปกรณ์ที่สูญหาย คุณสมบัติดังกล่าวจะใช้ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์เพื่อรายงานตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์กลับมายัง Apple ID ที่ผูกอยู่กับอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างปลอดภัย เพื่อที่เจ้าของจะสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายได้ในแอปค้นหาของฉัน การรายงานตำแหน่งที่ตั้งจะได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และ Apple จะมองไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่รายงานหรืออุปกรณ์ออฟไลน์ใดๆ คุณสามารถปิดใช้งานเครือข่ายค้นหาของฉันได้ที่การตั้งค่า

          O. ข้อมูลสำรอง

ข้อมูลสำรอง iCloud จะทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ iOS เป็นระยะๆ เมื่ออุปกรณ์ตั้งให้หน้าจอล็อคอยู่ เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลสำรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้น ซึ่งข้อมูลสำรองจะครอบคลุมถึงการค่าตั้งของอุปกรณ์ คุณลักษณะของอุปกรณ์ รูปภาพและวิดีโอ เอกสาร ข้อความ เสียงเรียกเข้า ข้อมูลแอปสุขภาพ และข้อมูลแอปอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT207428  คอนเทนต์ต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud ของคุณ ได้แก่ คอนเทนต์ที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store หรือ Apple Books, สื่อที่ซิงค์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลังรูปภาพหากคุณเปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud ไว้ Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าคอนเทนต์ใดๆ ที่คุณอาจจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความเสียหาย ความล้มเหลว การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการถูกลบออกตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และ Apple ไม่ต้องรับผิดชอบหากความเสียหาย ความล้มเหลว การสูญหาย หรือการถูกลบออกนั้นเกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการสำรองข้อมูลของคุณด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

III. การอัปเกรดการสมัครใช้บริการ

แผนการสมัครใช้บริการ iCloud+ มีจำหน่ายในรูปแบบการสมัครใช้บริการ

          A. การชำระเงิน

เมื่อคุณอัปเกรดไปใช้การสมัครใช้บริการ iCloud+ เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับคุณสมบัติเพิ่มเติม Apple จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมสำหรับแผนที่คุณเลือก รวมทั้งภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเรียกเก็บซ้ำตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ (เช่น วิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าบน iTunes Store, App Store หรือ Apple Books หากมี) หรือโดยวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีครอบครัวของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนและราคาค่าบริการได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT201238  หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณตกลงที่จะให้ Apple เรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินของคุณเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวของคุณอัปเกรดแผน โดยจะเรียกเก็บซ้ำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด Apple ขอรับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับจำนวนเงินซึ่งไม่เกินจำนวนเงินของธุรกรรมด้วยเช่นกัน และจะติดต่อหาคุณเป็นระยะๆ ผ่านทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณเพื่อเตือนความจำเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและเพื่อการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่สมัครใช้บริการ  

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้บริการของคุณด้วยการอัปเกรดหรือดาวน์เกรดแผนที่ใต้ส่วน iCloud ในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หรือที่ใต้บานหน้าต่าง iCloud ในการตั้งค่าระบบใน Mac หรือ iCloud สำหรับ Windows ใน PC ของคุณ

ค่าธรรมเนียมสำหรับแผนที่อัปเกรดจะมีผลบังคับทันที ส่วนการดาวน์เกรดแผนจะมีผลในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีหรือรายเดือนคราวถัดไป คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดอย่างตรงเวลา และการให้บัตรเครดิตที่ใช้ได้ หรือให้รายละเอียดของบัตรเครดิต หรือบัญชีการชำระเงินที่ใช้ได้แก่ Apple เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด หาก Apple ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ถึงกำหนดชำระจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของคุณได้ Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงคอนเทนต์ที่จัดเก็บไว้ของคุณ ลบคอนเทนต์ที่จัดเก็บไว้ของคุณ หรือยกเลิกบัญชีของคุณ หากคุณต้องการใช้บัตรเครดิตใบอื่นหรือบัญชีชำระเงินอื่น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสถานะของบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงิน คุณต้องแก้ไขข้อมูลของคุณทางออนไลน์ในส่วนข้อมูลบัญชีของ iCloud ทั้งนี้ การเข้าถึงบริการของคุณอาจสะดุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ Apple ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินใหม่ของคุณ เราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งเกี่ยวกับบัญชี ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณใช้งานถึงหรือเกินขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแผนที่เลือก 

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศบราซิล โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ที่ระบุไว้เป็นอื่น:

สำหรับค่าบริการใดๆ ที่ Apple เรียกเก็บจากคุณ Apple อาจใช้บริษัทในเครือให้ดำเนินการเรียกเก็บและนำส่งเงินโดยจะเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ ที่คุณเป็นหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชี iCloud ของคุณ  นอกจากนี้ ราคารวมทั้งสิ้นของคุณจะประกอบด้วยราคาของการอัปเกรดพื้นที่ บวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณจะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีใดๆ ที่ใช้บังคับกับคุณ เว้นแต่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บังคับใดๆ ซึ่งจะเก็บโดยบริษัทในเครือของ Apple คุณจะต้องให้ข้อมูลบัญชีทั้งหมดที่ Apple กำหนดเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณไม่ให้ข้อมูลบัญชีทั้งหมดตามที่กำหนด Apple มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณได้ 

          B. สิทธิ์ที่จะยกเลิก

หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครใช้บริการหลังจากการซื้อครั้งแรก หรือหากคุณใช้แผนการชำระค่าบริการแบบรายปี หลังจากเริ่มระยะเวลาการต่ออายุสัญญาใดๆ คุณสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งให้ Apple ทราบด้วยข้อความที่ชัดเจน (ดูรายละเอียดที่อยู่ที่ใช้บังคับในส่วน “ข้อกำหนดทั่วไป” ด้านล่าง) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับการยืนยันทางอีเมล โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการยกเลิก 

เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเส้นตายในการยกเลิก คุณจะต้องส่งการบอกกล่าวยกเลิกก่อนระยะเวลา 14 วันจะสิ้นสุดลง 

ลูกค้าใน EU และประเทศนอร์เวย์มีสิทธิ์แจ้งให้เราทราบโดยการใช้แบบฟอร์มตัวอย่างการยกเลิกด้านล่าง:

ถึง:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

ข้าพเจ้าขอบอกกล่าว ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้าขอยกเลิกสัญญาของข้าพเจ้าสำหรับกรณีต่อไปนี้ 

[แผนและระยะเวลาที่สมัครใช้บริการ เช่น การอัปเกรดแผนการสมัครใช้บริการ iCloud+ รายเดือนจำนวน 200 GB]

สั่งซื้อเมื่อ [ระบุวัน] 

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้า

วันที่ 

ผลของการยกเลิก 

เราจะลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณกลับไปเหลือ 5 GB และจะคืนเงินให้แก่คุณไม่เกิน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการบอกกล่าวยกเลิกจากคุณ หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกิน 5 GB ในช่วงเวลานี้ คุณอาจไม่สามารถสร้างข้อมูลสำรอง iCloud เพิ่มหรือใช้คุณสมบัติการทำงานบางประการได้อีกต่อไปจนกว่าคุณจะลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของคุณ เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรม และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการคืนเงินดังกล่าว 

IV. การใช้บริการของคุณ

          A. บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนของบริการ คุณสามารถสร้างบัญชีได้ อย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณแก่บุคคลอื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และคุณตกลงที่จะแจ้งให้ Apple ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของคุณทันที คุณรับทราบและตกลงว่าบริการจัดทำขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น และคุณไม่ควรบอกให้บุคคลอื่นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณ ในกรณีที่เราใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้

เพื่อใช้บริการ คุณต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลซึ่งถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในเวลาที่คุณลงทะเบียนกับบริการและเมื่อคุณใช้บริการ (“ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการ”) และคุณตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการของคุณให้ถูกต้องและสมบูรณ์อยู่เสมอ การไม่ให้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบสมบูรณ์อาจส่งผลให้มีการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณ คุณตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่คุณให้เพื่อการรักษาและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีของคุณ

          B. การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของ Apple

องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของบริการที่ Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple จัดหาให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถที่จะดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อไว้แล้ว และบริการ iTunes Match และ/หรือคลังเพลง iCloud (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหาก หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดการใช้อื่นๆ คุณจะต้องอ่าน ยอมรับ และตกลงผูกพันตามสัญญาฉบับต่างหากดังกล่าวโดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับการใช้องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานเฉพาะเหล่านี้ของบริการ

          C. ไม่มีการส่งมอบ

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่ตีความว่าเป็นการให้ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ หรือการอนุญาตใน Apple ID, ที่อยู่ทางอีเมล, ชื่อโดเมน, iChat ID หรือแหล่งข้อมูลในลักษณะเดียวกันที่คุณใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการแก่คุณ

          D. ไม่มีสิทธิ์ในการสืบทอดสิทธิ์

ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตผ่านทรัพย์มรดกทางดิจิทัลและเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่น คุณตกลงว่าบัญชีของคุณไม่สามารถโอนได้ และสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีอยู่ใน Apple ID ของคุณ หรือในคอนเทนต์ในบัญชีของคุณ จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณเสียชีวิต เมื่อได้รับสำเนามรณบัตร บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกและคอนเทนต์ทั้งหมดในบัญชีของคุณจะถูกลบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ iCloud ที่ https://support.apple.com/th-th/icloud เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

          E. ห้ามขายต่อบริการ

คุณตกลงว่าจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา ถอดแบบ ขาย ขายต่อ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

V. คอนเทนต์และความประพฤติของคุณ

          A. คอนเทนต์

"คอนเทนต์" หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นหรือพบจากการใช้บริการ เช่น ไฟล์ข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์ เพลง กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และสื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน คุณเข้าใจว่าคอนเทนต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการโพสต์อย่างเปิดเผยทั่วไปหรือส่งเป็นการส่วนตัวบนบริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นที่มาของคอนเทนต์นั้นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าตัวคุณ มิใช่ Apple จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคอนเทนต์ใดๆ ที่คุณอัปโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล ส่ง จัดเก็บ หรือจัดให้มีขึ้นด้วยการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้คุณพบคอนเทนต์ที่คุณเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ และคุณอาจทำให้ผู้อื่นพบกับคอนเทนต์ที่บุคคลเหล่านั้นเห็นว่าน่ารังเกียจ Apple จะไม่ควบคุมคอนเทนต์ที่โพสต์ผ่านทางบริการ ทั้งยังไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของคอนเทนต์ดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการและคอนเทนต์ใดๆ ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

          B. ความประพฤติของคุณ

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อ

a. อัปโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายโอน จัดเก็บ แชร์ นำเข้า หรือหรือให้คอนเทนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบหยาม รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เป็นการดูถูกเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด

b. แอบติดตาม ก้าวร้าว ขู่หรือทำอันตรายบุคคลอื่น

c. ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใหญ่ ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดว่าเป็นผู้เยาว์) ซึ่งไม่รู้จักคุณเป็นการส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อเต็มหรือนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หรือชื่อโรงเรียน โบสถ์ ทีมกีฬา หรือเพื่อนของผู้เยาว์

d. แสร้งเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใดซึ่งคุณมิได้เป็น ห้ามมิให้คุณปลอมหรือหลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง) หน่วยงาน ผู้ใช้บริการ iCloud รายอื่น พนักงานของ Apple หรือหัวหน้าในฝ่ายพลเรือนหรือของรัฐ หรือแสดงความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่เป็นจริง (Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้น Apple ID หรือที่อยู่อีเมลใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมหรือหลอกลวงตัวตนของคุณ หรือการเป็นการแอบใช้ชื่อหรือตัวตนของบุคคลอื่น)

e. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงการอัปโหลดคอนเทนต์ใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์อัปโหลดได้) หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ การว่าจ้าง หรือการไม่เปิดเผยข้อมูล

f. โพสต์ ส่ง ถ่ายโอน หรือทำวิธีอื่นใดซึ่งทำให้เกิดอีเมล โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เมลขยะ สแปม หรือจดหมายลูกโซ่โดยไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาและการแจ้งข่าวสารที่ส่งไปยังบุคคลเป็นจำนวนมาก

g. ปลอมแปลงส่วนหัวแพ็คเกต TCP-IP หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือประกาศในกลุ่มข่าว หรือใส่ข้อมูลในส่วนหัวเพื่อทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของคอนเทนต์ใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ (“การสวมรอย”)

h. อัปโหลด โพสต์ อีเมล ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือทำวิธีอื่นใดซึ่งทำให้เกิดสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซง หรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ

i. แทรกแซงหรือรบกวนบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการผ่านวิธีการอัตโนมัติใดๆ เช่น สคริปต์ หรือ Web Crawler) หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การใช้ หรือการติดตามข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)

j. วางแผนหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ และ/หรือ

k. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของบริการ เพื่อใช้โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

          C. การถอนคอนเทนต์

คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในทางใดต่อคอนเทนต์ที่ให้โดยบุคคลอื่น และไม่มีหน้าที่ต้องคัดกรองคอนเทนต์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการพิจารณาได้เสมอว่าคอนเทนต์มีความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ และอาจทำการคัดกรอง ย้าย ปฏิเสธ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือลบคอนเทนต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พบว่าคอนเทนต์ดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือน่ารังเกียจ

          D. การสำรองข้อมูลคอนเทนต์ของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลเอกสาร รูปภาพ หรือคอนเทนต์อื่นใดที่สำคัญซึ่งคุณได้จัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของคุณ Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าคอนเทนต์ใดๆ ที่คุณจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความขัดข้อง เสียหาย หรือการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ

          E. การเข้าถึงบัญชีและคอนเทนต์

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินขั้นตอนที่ Apple เชื่อว่ามีความจำเป็นหรือความเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับใช้และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า Apple สามารถเข้าถึง ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณและคอนเทนต์ใดๆ ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อคุณ ตามที่ Apple เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม หากจำเป็นต้องทำโดยผลของกฎหมาย หรือหาก Apple มีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือเก็บรักษาดังกล่าวมีความจำเป็นที่มีเหตุผลเพื่อที่จะ (a) ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือการร้องขอทางกฎหมาย (b) บังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (c) ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับความมั่นคง การฉ้อโกง หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ (d) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Apple ผู้ใช้บริการของ Apple บุคคลภายนอก หรือสาธารณชนตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในทางใดต่อคอนเทนต์ที่ให้โดยบุคคลอื่น และไม่มีหน้าที่ต้องคัดกรองคอนเทนต์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทาง Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการพิจารณาได้เสมอว่าคอนเทนต์มีความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ และอาจทำการคัดกรอง ย้าย ปฏิเสธ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือลบคอนเทนต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พบว่าคอนเทนต์ดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือน่ารังเกียจ

          F. ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ - DMCA

หากคุณเชื่อว่ามีคอนเทนต์ใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยผู้อื่นผ่านการใช้งานบริการ โปรดติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Apple ตามที่ระบุในนโยบายลิขสิทธิ์ของ Apple ที่ https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html Apple จะใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่พบว่าเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำ

          G. การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ในขณะที่คุณใช้บริการ หากคุณพบคอนเทนต์ซึ่งคุณเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือคุณเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ คุณสามารถรายงานเรื่องนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ abuse@iCloud.com

          H. คอนเทนต์ที่คุณส่งหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ

1. สิทธิ์การใช้งานจากคุณ นอกเหนือจากสื่อที่เราให้การอนุญาตใช้สิทธิ์แก่คุณแล้ว Apple ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในข้อมูลและ/หรือคอนเทนต์ที่คุณส่งหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งหรือโพสต์คอนเทนต์ดังกล่าวลงบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่คุณยินยอมแชร์คอนเทนต์ดังกล่าวด้วย จะถือว่าคุณได้ให้การอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่าสิทธิ์และไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ Apple เพื่อการใช้ การแจกจ่าย การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง การเผยแพร่ การแปล การแสดงต่อสาธารณชนและการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวบนบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มีการส่งหรือจัดให้มีคอนเทนต์ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆ ต่อคุณ คุณตกลงว่าคอนเทนต์ใดๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และต้องไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด หรือไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือไม่เป็นการมีส่วนร่วมในหรือสนับสนุนการละเมิดสิทธิ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหาย หรือเป็นการลามก น่ารังเกียจหรือหยาบโลน เมื่อส่งหรือโพสต์คอนเทนต์ดังกล่าวบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ จะถือว่าคุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าว และ/หรือมีสิทธิ์ การให้อนุญาต และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลนั้น

2. การเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ คุณเข้าใจว่าเพื่อที่จะให้บริการและทำให้คอนเทนต์ของคุณพร้อมใช้งานได้ Apple จะถ่ายโอนคอนเทนต์ของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะต่างๆ และในสื่อต่างๆ รวมทั้งทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ คุณตกลงว่าการให้อนุญาตใช้สิทธิ์ในข้อตกลงนี้เป็นการอนุญาตให้ Apple ดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

3. ข้อมูลเครื่องหมายการค้า. Apple, โลโก้ Apple, iCloud, โลโก้ iCloud และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ของ Apple ที่ใช้ร่วมกับบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ สามารถดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Apple ได้ที่นี่ - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ  คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาข้างต้น และยินยอมที่จะไม่ลบ บดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ (ซึ่งรวมถึงประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้าไปหรือมีอยู่ในบริการ

VI. ซอฟต์แวร์

          A. สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของของ Apple คุณรับทราบและตกลงว่า Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งปวงในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ สคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการบริการ รวมทั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดหาให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของและ/หรือโดยเกี่ยวข้องกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ และไม่ว่าจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลก อีกทั้งคุณตกลงด้วยว่าบริการ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หรือส่วนอื่นใดของบริการ) ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเป็นเจ้าของและเป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ โดยคุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือสื่อที่มีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดๆ นอกเหนือจากเพื่อการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีการระบุให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

          B. การให้อนุญาตจาก Apple การใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการ เว้นแต่การใช้บริการตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้ เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญา โดยอาจรวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

          C. เบต้าแบบสาธารณะ Apple อาจเลือกที่จะเสนอคุณสมบัติการทำงานของบริการแบบใหม่และ/หรือที่ผ่านการอัปเดต (“คุณสมบัติรุ่นเบต้า”) เป็นครั้งคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้าแบบสาธารณะ (“โครงการ”) เพื่อให้ Apple ได้รับเสียงตอบรับเกี่ยวกับคุณภาพและการใช้งานได้ของคุณสมบัติรุ่นเบต้า คุณเข้าใจและตกลงว่าการเข้าร่วมโครงการของคุณเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนตามกฎหมาย ตัวแทน หรือการจ้างระหว่างคุณกับ Apple และ Apple ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติรุ่นเบต้าใดๆ ให้แก่คุณ Apple อาจจัดหาคุณสมบัติรุ่นเบต้าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนหรือการสมัครทางออนไลน์ผ่านทางบริการ คุณเข้าใจและตกลงว่า Apple อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากบัญชี อุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ เพื่อที่จะลงทะเบียนคุณในโครงการและ/หรือพิจารณาคุณสมบัติของคุณในการเข้าร่วมโครงการ คุณเข้าใจว่าในทันทีที่คุณลงทะเบียนในโครงการ คุณอาจไม่สามารถย้อนกลับไปใช้คุณสมบัติรุ่นจริงที่ออกมาก่อนหน้านี้ของคุณสมบัติรุ่นเบต้านั้นได้ ในกรณีที่สามารถย้อนกลับไปใช้ได้ คุณอาจจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลที่สร้างขึ้นภายในคุณสมบัติรุ่นเบต้าไปยังคุณสมบัติการทำงานรุ่นจริงที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ การใช้คุณสมบัติรุ่นเบต้าและการเข้าร่วมในโครงการของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดการให้อนุญาตเพิ่มเติมที่อาจมาพร้อมกับคุณสมบัติรุ่นเบต้าเป็นการต่างหาก คุณสมบัติรุ่นเบต้าจัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และอาจมีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง ความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลและ/หรือสารสนเทศจากอุปกรณ์ของคุณ และจากอุปกรณ์ต่อพ่วง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสำรองข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนที่จะเข้าร่วมในโครงการใดๆ คุณรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้คุณสมบัติรุ่นเบต้าอยู่ในความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งปวงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการสำรองข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ Apple อาจให้หรืออาจจะไม่ให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคและ/หรือบริการช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับคุณสมบัติรุ่นเบต้า ทั้งนี้หากมีการให้บริการช่วยเหลือ จะถือว่าบริการช่วยเหลือนั้นจะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากขอบเขตบริการช่วยเหลือที่คุณมีอยู่โดยปกติสำหรับบริการ และจะให้ผ่านทางโครงการเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายว่าด้วยบริการช่วยเหลือที่ Apple แจ้งต่อคุณเพื่อที่จะรับบริการช่วยเหลือดังกล่าว Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือนโยบายของโครงการ (ซึ่งรวมถึงการยุติโครงการ) ในเวลาใดๆ โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าว และ Apple สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของคุณในเวลาใดก็ได้ คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติรุ่นเบต้าซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์ และหากมีการจัดหารุ่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ก็อาจมีคุณสมบัติการทำงานหรือการใช้งานแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในคุณสมบัติรุ่นเบต้า Apple จะให้โอกาสแก่คุณในการส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำติชมอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติรุ่นเบต้าของคุณ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คุณตกลงว่าในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ระบุไว้เป็นอื่น Apple จะมีอิสระในการใช้คำติชมใดๆ จากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

          D. การควบคุมการส่งออก การใช้บริการและซอฟต์แวร์ รวมถึงการถ่ายโอน โพสต์ หรืออัปโหลดข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือคอนเทนต์อื่นๆ ผ่านบริการจะอยู่ภายใต้กฎหมายนำเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำ (a) ไปยังประเทศใดๆ ที่มีคำสั่งห้ามค้าขายกับสหรัฐอเมริกา หรือ (b) ให้กับบุคคลใดๆ ในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา หรือรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการ จะถือว่าคุณแสดงและรับประกันว่าตนเองไม่ได้อยู่ในประเทศหรือในรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ หรือการผลิตขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ คุณตกลงด้วยเช่นกันว่าจะไม่อัปโหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ไปยังบัญชีของคุณ หากข้อมูลหรือซอฟต์แวร์นั้น (a) อยู่ภายใต้ระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (b) ส่งออกได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์การเข้ารหัสและซอร์สโค้ดบางประเภท และคุณยังไม่ได้รับการอนุญาตดังกล่าว การรับรองและคำมั่นสัญญานี้จะดำรงอยู่รอดจากการยกเลิกหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้

          E. รายการอัปเดต Apple อาจอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริการเป็นครั้งคราว ซึ่งเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถใช้บริการได้ต่อไป การอัปเดตดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลดและติดตั้งในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ การอัปเดตเหล่านี้อาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง การพัฒนา หรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน หรือซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ทั้งชุด 

VII. การสิ้นสุดการให้บริการ

          A. การยุติอย่างสมัครใจโดยคุณ

คุณสามารถลบ Apple ID ของคุณและ/หรือหยุดใช้บริการในเวลาใดก็ได้ หากคุณประสงค์ที่จะหยุดใช้ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน iCloud จากอุปกรณ์ได้ด้วยการเปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์ แล้วแตะที่ปุ่ม “ลงชื่อออก” เพื่อที่จะยกเลิกบัญชีของคุณและลบ Apple ID ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ที่ https://support.apple.com/th-th/contact หากคุณยกเลิกบัญชีและลบ Apple ID ของคุณ คุณจะไม่อาจเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple หรือบุคคลภายนอกที่คุณตั้งค่าโดยใช้ Apple ID ดังกล่าวได้ ซึ่งการดำเนินการนี้อาจไม่สามารถย้อนกลับได้ Apple จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณได้ชำระไว้ก่อนการยกเลิกโดยคุณ (เว้นแต่ตามที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้อนุญาตไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้ง) ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ชำระล่วงหน้าสำหรับรอบปีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณทำการยกเลิก การยกเลิกบัญชีของคุณไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของคุณที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการค้างจ่ายใดๆ

          B. การยุติโดย Apple

Apple สามารถยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ และ/หรือการเข้าถึงบริการของคุณทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใดๆ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า สาเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าวครอบคลุมถึง (a) การฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือโพสต์อยู่บนบริการ (b) การร้องขอจากคุณเพื่อยกเลิกหรือบอกเลิกบัญชีของคุณ (c) การร้องขอและ/หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (d) ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (e) ประเด็นหรือปัญหาทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยที่ไม่คาดหมาย (f) การที่คุณเข้าร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (g) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณติดค้างสำหรับบริการโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีของการผิดสัญญาที่ไม่เป็นนัยสำคัญ Apple ได้รับอนุญาตให้บอกเลิกสัญญาได้เฉพาะหลังจากส่งคำบอกกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ให้แก่คุณ และเฉพาะเมื่อคุณไม่แก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน Apple จะทำการยกเลิกหรือระงับดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลหรือเกิดจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการของคุณ นอกจากนี้ Apple อาจยกเลิกบัญชีของคุณเมื่อได้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันทางอีเมลไปยังที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หาก (a) บัญชีของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี หรือ (b) มีการยุติเป็นการทั่วไปในบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการ คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการยุติเป็นการทั่วไปของบริการจะต้องมีการจัดส่งตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ไม่อาจดำเนินการได้ตามสมควรเนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่นคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว Apple จะคืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่คุณตามสัดส่วนสำหรับระยะเวลาที่ชำระค่าบริการแล้วในปัจจุบันของคุณ Apple ไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ดำเนินการตามส่วน VIIB นี้

          D. ผลของการยุติ

เมื่อมีการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณจะสูญเสียความสามารถการเข้าถึงบริการทั้งหมดและส่วนใดๆ ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีของคุณ, Apple ID, บัญชีอีเมล และคอนเทนต์ นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Apple จะลบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณ องค์ประกอบใดๆ ของบริการที่คุณอาจใช้โดยอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์ฉบับต่างหาก จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านั้น

VIII. ลิงก์และสื่ออื่นของบุคคลภายนอก

คอนเทนต์ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติบางประการของบริการอาจมาพร้อมสื่อจากบุคคลภายนอกและ/หรือไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แหล่งข้อมูล หรือคอนเทนต์อื่น เนื่องจาก Apple อาจไม่มีอำนาจควบคุมไซต์และ/หรือสื่อของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความพร้อมของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และ Apple ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบแต่ประการใดต่อคอนเทนต์ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสื่อใดๆ ที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น คุณรับทราบและตกลงด้วยว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดแต่ประการใดต่อความเสียหายที่คุณได้รับหรืออ้างว่าได้รับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากการที่คุณใช้และ/หรือเชื่อถือในคอนเทนต์ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

IX. การยกเว้นการรับประกัน ขีดจำกัดความรับผิด

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดการรับประกัน ดังนั้น หากกฎหมายที่บังคับใช้บัญญัติห้ามข้อจำกัดดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ด้านล่างอาจไม่มีผลกับคุณ 

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งการรับประกันโดยชัดแจ้งนี้

Apple ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้บริการของคุณจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และคุณตกลงว่า Apple สามารถถอนบริการออกอย่างไม่มีกำหนดเวลา หรืออาจยกเลิกบริการเป็นครั้งคราว ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

คุณเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่าบริการนี้จัดหาให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” Apple และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Apple ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใดอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple ไม่ได้ให้การรับประกันว่า (I) บริการจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ (II) การใช้บริการของคุณจะมีความทันต่อเวลา ไม่ได้รับการรบกวน ปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด (III) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากบริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (IV) ความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ จะได้รับการแก้ไข

Apple ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความเสียหาย ข้อขัดข้อง การโจมตี ไวรัส การเข้าแทรกแซง การแฮก หรือการล่วงล้ำมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ และ Apple จะได้รับการยกเว้นความรับผิดที่เกี่ยวข้องด้วย

สื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการเป็นการเข้าถึงด้วยดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง ซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือการสูญเสียข้อมูลของคุณที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ นอกจากนี้คุณรับทราบว่าบริการไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับหรือมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของคอนเทนต์หรือข้อมูลที่ได้จากบริการอาจทำให้สูญเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมที่ร้ายแรง

          ข้อจำกัดความรับผิด

บางเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด เพียงเท่าที่การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวได้ถูกห้ามไว้เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก (A) การที่ Apple ไม่ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควร (B) ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบหรือการฉ้อฉลของ Apple หรือ (C) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

คุณเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Apple และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Apple จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณจากค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล ต้นทุนการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่า Apple จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ที่เป็นผลมาจาก (I) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ (II) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีขึ้นในบริการ หรือการหยุดบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (III) การเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (IV) การลบ ความเสียหาย หรือความขัดข้องในการเก็บรักษาและ/หรือการส่งหรือรับการส่งข้อมูลของคุณหรือข้อมูลของคุณ ในหรือผ่านทางบริการ (V) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ในบริการ และ (VI) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ไม่ว่าข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้จะระบุไว้อย่างไร หากกฎหมายสัญญาผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ Apple ต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสัญญาหรือการละเมิดที่ Apple กระทำจะไม่มีผลบังคับใช้หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทอย่างรุนแรงของ Apple

          การชดใช้ค่าเสียหาย

ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย คุณตกลงที่จะปกป้อง รับผิดชดใช้ และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple, บริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆ โดยบุคคลภายนอก รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก: (a) คอนเทนต์ที่คุณส่ง โพสต์ ส่งมอบ หรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดผ่านทางบริการ (b) การที่คุณใช้บริการ (c) การที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (d) การดำเนินการใดๆ โดย Apple ซึ่งกระทำอย่างสมเหตุสมผลอันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (e) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถฟ้องร้อง Apple หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ของ Apple อันเนื่องมาจากการตัดสินใจซึ่งกระทำอย่างสมเหตุสมผลที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือคอนเทนต์ใด หรือให้คำเตือนคุณ หรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ หรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิ์และการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุไว้ใน หรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือการใช้บริการของคุณสิ้นสุดลงหรือครบกำหนด คุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการด้วยการใช้บัญชีของคุณทั้งสิ้น และข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้บัญชีของคุณใดๆ ทุกครั้ง คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ และปกป้อง รับผิดชดใช้ และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องและการทวงถามใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณ ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณหรือไม่

X. ข้อกำหนดทั่วไป

          A. คำบอกกล่าว

Apple อาจส่งคำบอกกล่าวถึงคุณเกี่ยวกับบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ โดยส่งทางอีเมลตามที่อยู่อีเมล iCloud (และ/หรือที่อยู่ทางอีเมลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หากได้ให้ไว้) iMessage หรือ SMS หรือโดยทางไปรษณีย์ทั่วไป หรือด้วยการโพสต์บนเว็บไซต์ของ Apple และ/หรือบริการ

หากคุณพำนักอยู่ในอินเดีย ภายใต้การบังคับใช้ “The Information Technology (Guidelines for Intermediaries) Rules, 2021” โปรดส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องภายใต้ “Intermediary Guidelines”:

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์:  Nikhil Pai 

แบบฟอร์มบนเว็บ:  Apple.co/IndiaGrievanceIntermediaries

หมายเหตุสำคัญ: 

โปรดทราบว่าลิงก์ไปยังแบบฟอร์มติดต่อผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บข้างต้นจะดูแลจัดการเฉพาะเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ภายใต้ The Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, 2021 เกี่ยวกับ iCloud เท่านั้น

          B. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่เพียงเท่าที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคดังต่อไปนี้ ข้อตกลงฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Apple อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย คุณและ Apple ตกลงยอมรับเขตอำนาจเป็นการเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ หาก (ก) คุณไม่ใช่พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค) คุณไม่ได้เข้าถึงบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ง) คุณเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้ จะถือว่าคุณยอมรับให้ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงยอมรับให้ศาลซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุข้างล่างนี้เป็นหนึ่งในศาลที่มีอำนาจระงับข้อพิพาท

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลจะเป็นกฎหมายและศาลของถิ่นที่อยู่ตามปกติของคุณ

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น กฎหมายที่ใช้บังคับจะเป็นกฎหมายญี่ปุ่นและศาลจะเป็นศาลโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ได้ถูกยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะมิให้ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

          C. สัญญาเบ็ดเสร็จ

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Apple และใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณ ตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ Apple ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณอาจอยู่ใต้การบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้อง คอนเทนต์ของบุคคลภายนอก หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกด้วย หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อตกลงส่วนนั้นมีผลตามที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ความผิดพลาดของ Apple ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว คุณตกลงว่าเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของสัญญานี้

          D. คำว่า “Apple” ที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้หมายถึง

• Apple Inc. ตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเปอร์โตริโก

• Apple Canada Inc. ตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ในแคนาดา

• Apple Services LATAM LLC ตั้งอยู่ที่ 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida สำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือประเทศหรืออาณาเขตใดๆ ในทะเลแคริบเบียน (ยกเว้นเปอร์โตริโก);

• iTunes K.K. ตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น 

• Apple Pty Limited ตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงอาณาเขตหรือเขตอำนาจในทางปกครองใดๆ ของประเทศทั้งสอง และ

• Apple Distribution International Ltd. ตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด 

การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บริการของคุณครอบคลุมถึงความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณรับทราบว่าการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณถือเป็นความตกลงและเจตนารมณ์ของคุณที่จะผูกพันตนโดยข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าว ความตกลงและเจตนารมณ์ของคุณที่จะผูกพันตนโดยการยื่นข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะใช้บังคับกับบันทึกหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งปวงที่คุณเข้าทำในบริการนี้ ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวการยกเลิก นโยบาย สัญญา และคำขอต่างๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะเข้าถึงและรักษาบันทึกหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณอาจต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

          E. ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/privacy/

แก้ไขล่าสุด: 18 กันยายน 2023