ข้อกำหนดของ TestFlight

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขหลัก:

• จะมีการแสดงบันทึกข้อผิดพลาดและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปรุ่นเบต้าทุกรุ่นแก่ Apple และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ TestFlight

• คุณสามารถส่งข้อเสนอแนะและแนวคิดไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของแอปรุ่นเบต้าได้

• แอปรุ่นเบต้าอาจไม่ทำงานและเป็นผลให้ข้อมูลสูญหายในแอปรุ่นเบต้าได้

• หากคุณมีแอปรุ่นเต็มอยู่แล้ว การติดตั้งแอปรุ่นเบต้าอาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหายได้

• คุณสามารถหยุดเข้าร่วมการทดสอบรุ่นเบต้าสำหรับแอปรุ่นเบต้า โดยการลบแอปรุ่นเบต้าออกจากอุปกรณ์ของคุณ

-----

การใช้บริการ TestFlight (“TestFlight”) ของคุณ รวมถึงการทดสอบแอปพลิเคชัน Mac, iPhone, iPad, Apple Watch และ Apple TV รุ่นเบต้าใดๆ ที่มีการดาวน์โหลดล่วงหน้าผ่าน TestFlight (“แอปรุ่นเบต้า”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขของบริการ TestFlight”) จะมีการกำหนดใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media ฉบับเต็มสำหรับภูมิภาคของคุณ ยกเว้นรายการที่มีการแก้ไขเฉพาะเจาะจงที่แสดงไว้ด้านล่าง และยังมีการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Apple Media ยกเว้นที่มีการแสดงหมายเหตุไว้ สำหรับวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขของบริการ TestFlight เหล่านี้ จะมีการรวมแอปรุ่นเบต้าไว้ภายใต้เงื่อนไข “แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน” ดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Apple Media: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/

เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ทดสอบรุ่นเบต้า

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ TestFlight หากคุณอายุ 13 ปีขึ้นไปหรือมีอายุขั้นต่ำเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องหรือมากกว่าแต่ต่ำกว่า 18 ปี จะต้องตรวจทานข้อตกลงนี้ร่วมกันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณมีความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

TestFlight ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้พัฒนาที่เป็นบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน”) ในการทดสอบรุ่นเบต้าและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Mac, iPhone, iPad, Apple Watch และ Apple TV ของพวกเขาล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมแอปรุ่นเบต้าให้แก่ผู้ทดสอบรุ่นเบต้าด้วย หากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอนุญาตให้คุณเป็นผู้ทดสอบรุ่นเบต้า และคุณเลือกที่จะดาวน์โหลดแอปรุ่นเบต้าที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันผ่าน TestFlight คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริการ TestFlight ตามที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะให้สิทธิ์การใช้งานแก่คุณโดยมีข้อจำกัด ซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษ ไม่สามารถมอบหมาย ไม่สามารถแยกย่อยสิทธิ์ในการเข้าถึง ดาวน์โหลด และใช้แอปรุ่นเบต้าที่คุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ทดสอบรุ่นเบต้าดังกล่าว รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งมีให้เลือกใช้ออนไลน์ เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบรุ่นเบต้าเท่านั้น ภายในระยะเวลาที่จำกัดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ของบริการ TestFlight

โดยเป็นเงื่อนไขระหว่างคุณและผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และนอกเหนือจากข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งานที่มีการกำหนดไว้ข้างต้น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ทั้งหมด ชื่อ และการใช้แอปรุ่นเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด คุณจะไม่สามารถ: (ก) ปรับเปลี่ยน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนแอปรุ่นเบต้าใดๆ (ข) เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม ขาย แยกย่อยสิทธิ์การใช้งาน เผยแพร่ ส่งผ่าน หรือการถ่ายโอนแอปรุ่นเบต้าในวิธีอื่น (ค) คัดลอกสำเนาหรือผลิตซ้ำแอปรุ่นเบต้า หรือ (ง) แสดงแอปรุ่นเบต้าแก่ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีการอนุญาตจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

คุณยอมรับการทดสอบแอปรุ่นเบต้าอย่างเต็มที่โดยสมเหตุสมผล

คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจว่าแอปรุ่นเบต้าเป็นซอฟต์แวร์อัลฟาหรือซอฟต์แวร์เบต้าที่วางจำหน่ายล่วงหน้าและอาจไม่สมบูรณ์หรืออาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง คุณไม่ควรใช้แอปรุ่นเบต้าในสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงพาณิชย์หรือกับข้อมูลสำคัญ คุณควรสำรองข้อมูลใดๆ ก่อนที่จะใช้แอปรุ่นเบต้าใดๆ บนอุปกรณ์แบรนด์ Apple ของคุณ Apple และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินอื่นใดของคุณที่เกิดจากการใช้งานแอปรุ่นเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหาย ความสูญหาย หรือการเสียหายของซอฟต์แวร์ ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ นอกจากนี้ แอปรุ่นเบต้าอาจไม่สามารถใช้งานได้จริงกับแอปการผลิต (Production App) หากคุณมีเวอร์ชันการผลิตของแอปรุ่นเบต้าที่ติดตั้งไว้แล้วในอุปกรณ์แบรนด์ Apple ของคุณ คุณควรสำรองข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปดังกล่าวก่อนการติดตั้งเวอร์ชันเบต้าเนื่องจากข้อมูลอาจเสียหายหรือสูญหายได้ในระหว่างเวอร์ชันที่แตกต่างกันของแอปรุ่นเดียวกัน คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งานแอปรุ่นเบต้าใดๆ นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

นอกจากนี้ หากคุณมีการติดตั้งแอปเวอร์ชันเต็มอยู่แล้ว และคุณติดตั้งแอปเดียวกันรุ่นเบต้า ข้อมูลแอปของคุณอาจเสียหายหรือสูญหายและอาจไม่สามารถกู้คืนได้ คุณควรทำการสำรองข้อมูลของคุณก่อนทำการติดตั้งแอปรุ่นเบต้า เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบแอปรุ่นเบต้าและสำหรับในช่วงระยะเวลาการทดสอบเท่านั้น คุณจะสามารถทำการซื้อผ่านแอปใดๆ ที่ดำเนินการภายในแอปรุ่นเบต้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะไม่มีการเรียกชำระเงินจากบัญชีสำหรับสินค้าที่ซื้อเหล่านั้น หากคุณมีการซื้อหรือดาวน์โหลดแอปจาก App Store ข้อมูลของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันเต็มอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลของคุณก่อนทำการลบแอปรุ่นเบต้าหรือทำการซื้อเวอร์ชันเต็มจาก App Store

แอปรุ่นเบต้าที่จัดทำโดย Apple และ/หรือผู้พัฒนาที่เป็นบุคคลที่สามอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกภาษาหรือในทุกประเทศและ Apple ไม่ได้รับรองว่าแอปรุ่นเบต้านั้นมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เท่าที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและใช้งานแอปรุ่นเบต้าผ่าน TestFlight คุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ แอปรุ่นเบต้านั้นถูกจำกัดเวลาและ TestFlight อาจเปลี่ยน จำกัด หรือยุติการเข้าถึงแอปรุ่นเบต้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณ คุณมีความเข้าใจและยอมรับเพิ่มเติมว่า ข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับแอปรุ่นเบต้าที่มีการดาวน์โหลดผ่าน TestFlight อาจไม่สามารถใช้งานได้ก่อนทำการดาวน์โหลด รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในด้านการกำหนดระดับอายุของแอปรุ่นเบต้า ความต้องการขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์ และรายการที่สามารถเลือกซื้อได้สำหรับแอปรุ่นเบต้า (เช่น การซื้อผ่านแอป) เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปรุ่นเบต้า ถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้แอปรุ่นเบต้าโดยปราศจากข้อมูลดังกล่าวและไม่มีการเผยแพร่

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนชดเชยสำหรับการประเมินผลแอปรุ่นเบต้าใดๆ หรือสำหรับข้อมูลรุ่นเบต้าใดๆ และคุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการใช้ TestFlight และแอปรุ่นเบต้าใดๆ (เช่น ค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูล) นอกเหนือจากนี้ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาที่ประกอบภายในและการที่คุณใช้แอปรุ่นเบต้าใดๆ ซึ่งยังไม่มีการเปิดตัวในตลาด จะถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะ จนกว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะอนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะได้ คุณตกลงที่จะถือว่าแอปรุ่นเบต้าเป็นความลับและปฏิบัติต่อแอปนั้นอย่างเป็นความลับ เช่น ไม่แชร์กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งแอปรุ่นเบต้า

หากคุณมีข้อติชมเกี่ยวกับแอปรุ่นเบต้า คุณควรส่งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ Apple เป็นผู้รับผิดชอบแอปรุ่นเบต้าใดๆ ทั้งหมด เว้นแต่ Apple จะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในแอปรุ่นเบต้าดังกล่าว

ข้อมูลการทดสอบเบต้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้า

เมื่อคุณใช้แอปรุ่นเบต้าผ่าน TestFlight ทาง Apple และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะรวบรวมบันทึกข้อผิดพลาดและข้อมูลการใช้งาน (“ข้อมูลการทดสอบเบต้า”) โดยอัตโนมัติและคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รวบรวมข้อมูลการทดสอบเบต้าได้

TestFlight จะให้คุณสามารถที่จะส่งข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพ (เช่น ภาพจับหน้าจอและความคิดเห็น) เกี่ยวกับแอปรุ่นเบต้าไปยัง Apple และ/หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (“ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้า”) หากคุณส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้า จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้กระทำตามความคิดริเริ่มของคุณเองและผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึง Apple หากเป็นแอปรุ่นเบต้าของ Apple) จะมีสิทธิใช้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณแสดงให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเห็นว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าและเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอาจใช้ข้อมูลการทดสอบเบต้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าเพื่อปรับปรุงแอปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับการใช้แอปรุ่นเบต้าของคุณ การที่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันใช้ข้อมูลการทดสอบเบต้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อกำหนดที่กำหนดโดย Apple ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานโปรแกรมผู้พัฒนาของ Apple และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Apple อาจใช้ข้อมูลการทดสอบเบต้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple

ข้อมูลการทดสอบเบต้าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าอาจรวมถึงระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่ายหน้าจอที่คุณมอบให้ เช่น เมื่อภาพถ่ายหน้าจอมีรูปภาพหรือรูปลักษณะของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวระบุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ สถิติการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณ ระบบและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ข้อมูลเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เมื่อคุณใช้ TestFlight และแอปรุ่นเบต้า จะมีการจัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Apple และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและวิธีการใช้ข้อมูล คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยไปที่ https://testflight.apple.com/#privacy-data Apple จะจัดการข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/

Apple ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและปราศจากการล่วงละเมิดสำหรับทุกคน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าควรมีความสุภาพและไม่ควรเป็นการเขียน รูปภาพ หรือภาพถ่ายหน้าจอที่สร้างความขุ่นเคืองต่อผู้อื่น มุ่งร้าย หรือสร้างความเสื่อมเสีย

ไม่มีการรับประกัน

คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ TESTFLIGHT และแอปรุ่นเบต้าใดๆ ที่ได้รับผ่าน TESTFLIGHT นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และความเสี่ยงนั้นรวมถึงความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และการทำงานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น แอปรุ่นเบต้าอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ บริการ และข้อผิดพลาดอื่นๆ และคุณอาจไม่สามารถดำเนินการใช้ TESTFLIGHT และ/หรือแอปรุ่นเบต้าที่มีการดาวน์โหลดผ่าน TESTFLIGHT ได้อย่างต่อเนื่อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส รวมถึงไม่มีรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ และอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือโดยสิ้นเชิง อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของ TESTFLIGHT และแอปรุ่นเบต้าที่มีการดาวน์โหลดผ่าน TESTFLIGHT และอาจมีการหยุดให้บริการแก่คุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้ทุกเวลา ตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด จะมีการจัดเตรียม TESTFLIGHT, แอปรุ่นเบต้าที่ได้รับผ่าน TESTFLIGHT และบริการใดๆ ที่ดำเนินการหรือจัดเตรียมไว้โดย TESTFLIGHT และ/หรือแอปรุ่นเบต้าดังกล่าว “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มีให้ใช้งาน” พร้อมข้อผิดพลาดทั้งหมดและปราศจากการรับประกันใดๆ และ APPLE และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะไม่มีการเรียกร้องการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TESTFLIGHT, แอปรุ่นเบต้า และบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือในทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยปริยายและ/หรือเงื่อนไขจากผู้ผลิต ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ ความแม่นยำ ความเพลิดเพลิน และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม APPLE และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะไม่รับประกันการใช้งาน TESTFLIGHT และ/หรือแอปรุ่นเบต้าว่าจะไม่มีเหตุขัดข้อง รวมถึงฟังก์ชันในหรือบริการที่ดำเนินการหรือจัดเตรียมโดย TESTFLIGHT และ/หรือแอปรุ่นเบต้าว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของคุณ และการทำงานของแอปรุ่นเบต้าหรือ TESTFLIGHT จะไม่เกิดความขัดข้องหรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในแอปรุ่นเบต้าหรือ TESTFLIGHT นอกจากนี้ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำทั้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือตัวแทนที่ผ่านการรับรองแล้วจะไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น หากพิสูจน์แล้วว่าแอปรุ่นเบต้าหรือ TESTFLIGHT มีข้อบกพร่อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับผู้บริโภค ดังนั้น ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้สำหรับคุณ

การยุติการดำเนินงาน

หากคุณจะยุติการเข้าร่วมในการทดสอบแอปรุ่นเบต้าเฉพาะ คุณต้องลบแอปรุ่นเบต้าออกจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งการลบแอปรุ่นเบต้าออกจากอุปกรณ์ของคุณจะเป็นการลบข้อมูลใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นในแอปรุ่นเบต้าด้วยเช่นกัน และอาจมีการลบข้อมูลใดๆ ที่มีการสร้างไว้แอปเวอร์ชันเต็มที่มีการติดตั้งไว้ก่อนหน้าอีกด้วย การลบแอปรุ่นเบต้าจะไม่เป็นการลบข้อมูลการทดสอบเบต้าหรือข้อมูลรุ่นเบต้าซึ่งคุณ, TestFlight หรือแอปรุ่นเบต้ามีการส่งให้แก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและ Apple แล้ว หากต้องการขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือ Apple โดยตรง ทั้งนี้ Apple และ/หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าร่วมในการทดสอบเบต้าของแอปรุ่นเบต้าใดๆ เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตน ยกตัวอย่างเช่น การยุตินี้อาจเกิดขึ้นหากคุณให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเบต้าที่มีภาพที่สร้างความไม่พอใจและไม่เหมาะสมต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน

21/06/2023