เราเชื่อว่าความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้อง
แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัว
ของใครคนใดคนหนึ่ง

ข้อมูลประเภทที่เราได้รับคำขออยู่บ่อยๆ
และวิธีจัดการของเรา

Apple ได้รับคำขอด้านข้อมูลหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลาย
โดย Apple กำหนดให้รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐบัญญัติที่บังคับใช้เมื่อทำการขอ
ข้อมูลของลูกค้า เรายังกำหนดตามสัญญาให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้กับการขอ
ข้อมูลของ Apple จากรัฐบาล โดยทีมกฎหมายของเราจะตรวจสอบคำขอเพื่อทำให้แน่ใจว่าคำขอนั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย ซึ่งหากคำขอเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เราก็จะปฏิบัติตามโดยส่งมอบข้อมูลตามคำขอนั้นอย่างจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าหากคำขอนั้นไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หรือหากเราพิจารณาว่ามีเหตุผลที่
ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม หรือกว้างเกินไป เราก็จะคัดค้านหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะทำการรายงานเกี่ยวกับ
คำขอต่างๆ เหล่านี้ทุกๆ 6 เดือน

เราจะยังคงทำงานในฐานะตัวแทนลูกค้าของเรา เพื่อความโปร่งใสและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

Apple ไม่เคยสร้างช่องทางลับหรือกุญแจเพื่อไขเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา โดยเราไม่เคยยินยอมให้
รัฐบาลใดมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Apple ได้ ไม่ว่าจะวันนี้หรือในอนาคต

อ่านรายงานความโปร่งใสของ Apple

การขอข้อมูลจากรัฐบาล

การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์

คำขอส่วนใหญ่ที่ Apple ได้รับ คือการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์ โดยคำขอ
ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งดำเนินการในนามลูกค้า
ที่ต้องการขอความช่วยเหลือในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่หายหรือ
ถูกขโมย เรารายงานคำขอเหล่านี้เป็น "การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์"
นอกจากนี้ Apple ยังได้รับคำขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์แบบหลายเครื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการฉ้อโกงอีกด้วย ซึ่งการขอข้อมูลการใช้
อุปกรณ์มักจะมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone, iPad หรือ Mac
ของลูกค้า

การขอข้อมูลตัวบ่งชี้ทางการเงิน

การขอข้อมูลตัวบ่งชี้ทางการเงิน เป็นคำขอเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางการเงิน
เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ตัวอย่างได้แก่ กรณีที่มีการนำบัตรเครดิตไปใช้
ในทางหลอกลวงเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Apple คำขอเหล่านี้
ปกติแล้วจะเป็นการสืบค้นรายละเอียดของธุรกรรมที่สงสัยว่าเป็น
การหลอกลวง

การขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้

การขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้มักจะเป็นคำขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Apple
ของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเรายึดการใช้มาตรฐานสูงสุด
ทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คำขอทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาที่
เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์จึงจำเป็นต้องมีหมายค้น ส่วนคำขอสากลทั้งหมด
สำหรับคอนเทนต์ที่จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลของเราในสหรัฐอเมริกานั้น
จะต้องปฏิบัติตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Electronic Communications
Privacy Act (ECPA) ทั้งนี้ มีคำขอจากการบังคับใช้กฎหมายเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการสืบค้นคอนเทนต์อย่างอีเมล รูปถ่าย และ
คอนเทนต์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชี iCloud ของผู้ใช้ โดย Apple จะทำการ
แจ้งล่วงหน้ากับผู้ใช้ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐบาลต้องการข้อมูล ยกเว้นในกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย เรายัง
อาจระงับการแจ้งในกรณีพิเศษ เช่น ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อการแจ้งนั้นอาจ
ส่งผลให้เกิดอันตราย (ตัวอย่างเช่น การสืบสวนเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์จากเด็ก) หรือในกรณีที่การแจ้งอาจส่งผลเสีย (ตัวอย่างเช่น
เมื่อบัญชีของผู้ใช้ถูกแฮ็ก) นอกจากนี้ เราจะทำการแจ้งผู้ใช้ตามไป
ในภายหลัง เมื่อคำสั่งการไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีผลและถูกต้องนั้นสิ้นสุด
การบังคับใช้ ยกเว้นในกรณีที่ Apple ซึ่งเป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
เชื่อว่าการแจ้งดังกล่าวอาจส่งผลที่เป็นอันตราย รวมถึงอาจส่งผลเสีย
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

การขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

การขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉินเป็นคำขอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอันตรายที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่ร้ายแรงต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ Apple ยังมีทีมเฉพาะกิจประจำการ
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกเพื่อตอบรับการขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง
เราประมวลผลคำขอสำหรับกรณีฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การขอให้จำกัด/ลบบัญชี

การขอให้จำกัด/ลบบัญชีจะมาจากผู้บังคับใช้กฎหมายที่ขอให้ Apple
จำกัดหรือลบบัญชีของลูกค้า คำขอเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ที่มีการใช้บัญชีไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนด
และเงื่อนไขของ Apple ซึ่ง Apple กำหนดให้มีคำสั่งศาลหรือจดหมาย
จากผู้บังคับใช้กฎหมายรับรองว่าลูกค้าได้ถูกตัดสินตามหลักฐานที่
ปรากฏอยู่ในบัญชีของลูกค้า โดยคำสั่งหรือการขอให้จำกัด/ลบบัญชี
ที่เกี่ยวข้องจะต้องแสดงให้เห็นว่า บัญชีดังกล่าวที่จะถูกจำกัดหรือลบนั้น
ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Apple จริง

การขอให้เก็บรักษาคอนเทนต์ของบัญชี 

การขอให้เก็บรักษาคอนเทนต์ของบัญชีจะทำโดยเป็นไปตามรัฐบัญญัติ
ความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา หรือ
U.S. Electronic Communications Privacy Act (ECPA) ซึ่งอนุญาตให้
ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐบาลสามารถขอให้ Apple
เก็บรักษาคอนเทนต์ของบัญชี Apple ของลูกค้า ทั้งนี้ Apple จะ
ปฏิบัติตามโดยจัดหาสำเนาแบบครั้งเดียวของบัญชี Apple ของลูกค้า
และเก็บบันทึกไว้เป็นเวลา 90 วัน (สูงสุด 180 วันหาก Apple ได้รับคำขอ
ให้ต่ออายุ)

คำสั่งด้านความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา

คำสั่งด้านความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ Apple
ต้องจัดหาข้อมูลตามความต้องการของผู้มีอำนาจทางกฎหมายด้าน
ความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา โดยคำสั่งเหล่านี้ไม่นับเป็นการขอ
ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์หรือการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2016 นั้น Apple ได้รับคำสั่งด้านความมั่นคงของชาติเป็นจำนวน
ระหว่าง 5,750 และ 5,999 คำสั่ง Apple ทำการรายงานเกี่ยวกับคำสั่ง
ด้านความมั่นคงของชาติเท่าที่กฎหมายอนุญาต และถึงแม้ว่าเราอยากจะ
ระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ตามกฎหมายแล้ว นี่คือข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่
เราได้รับอนุญาตให้เปิดเผยในขณะนี้

นอกจากนี้ หาก Apple ได้รับจดหมายขอข้อมูลเพื่อความมั่นคงของชาติ
หรือ National Security Letter (NSL) จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีคำสั่ง
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล Apple จะแจ้งให้รัฐบาลทราบว่าทาง Apple ต้องการ
ให้ศาลตรวจสอบเงื่อนไขการไม่เปิดเผยข้อมูลของ NSL โดยเป็นไปตาม
รัฐบัญญัติเสรีภาพสหรัฐ หรือ USA FREEDOM จากนั้นรัฐบาลจะมีเวลา
30 วันในการแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผลที่เงื่อนไขการไม่เปิดเผยข้อมูล
ควรมีผลบังคับใช้ หรือแจ้งให้ Apple ทราบว่าไม่มีการบังคับใช้เงื่อนไข
การไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว หาก Apple ได้รับการแจ้งว่าไม่มีการบังคับใช้
เงื่อนไขการไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว ทาง Apple ก็จะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบทราบตามนโยบายการแจ้งลูกค้าของ Apple

การขอข้อมูลจากบริษัทเอกชน

นอกเหนือจากคำขอจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว Apple ยังได้รับคำขอจากบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาที่
ต้องการข้อมูลของลูกค้า บ่อยครั้งที่คำขอเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีของบริษัทเอกชน
ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการบันทึก IP, บันทึกการทำธุรกรรมการซื้อ หรือบันทึกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าของ Apple หรือต้องการขอให้ Apple จำกัดหรือลบบัญชีของลูกค้า Apple จะตรวจสอบคำขอแต่ละรายการ
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง และจะคัดค้านหรือปฏิเสธคำขอนั้นๆ หากเป็นคำขอที่ไม่ถูกต้อง 
โดยก่อนจัดหาข้อมูลของลูกค้าให้กับฝ่ายที่ขอ Apple จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้านั้นทราบเกี่ยวกับคำขอและมีโอกาส
ในการคัดค้าน Apple จะไม่จัดหาคอนเทนต์ของ iCloud ตามคำขอของบริษัทอื่นโดยไม่มีหนังสือแสดงความยินยอม
ที่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าที่บริษัทดังกล่าวต้องการข้อมูล

แนวทางปฏิบัติของ Apple ต่อคำขอจากการบังคับใช้กฎหมาย