เราเชื่อว่าความปลอดภัย
ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วย
ความเป็นส่วนตัว
ของใครคนใดคนหนึ่ง

ข้อมูลประเภทที่เราได้รับคำขอ
อยู่บ่อยๆ
และวิธีจัดการของเรา

Apple ได้รับคำขอด้านข้อมูลหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ผ่านกระบวนการทางกฎหมายในรูปแบบที่หลากหลาย
โดย Apple กำหนดให้รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐบัญญัติที่บังคับใช้เมื่อทำการขอ
ข้อมูลของลูกค้า เรายังกำหนดในสัญญาว่าผู้ให้บริการของเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้กับ
การขอข้อมูลของ Apple จากรัฐบาล โดยทีมกฎหมายของเราจะตรวจสอบคำขอเพื่อทำให้แน่ใจว่าคำขอนั้นๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซึ่งหากคำขอเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย เราก็จะปฏิบัติตามโดยส่งมอบ
ข้อมูลตามคำขอนั้นอย่างจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าหากคำขอนั้นไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หรือหากเรา
พิจารณาว่ามีเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสม หรือกว้างเกินไป เราก็จะคัดค้านหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว
ทั้งนี้ เราจะทำการรายงานเกี่ยวกับคำขอต่างๆ เหล่านี้ทุกๆ 6 เดือน

เราจะยังคงทำงานในฐานะตัวแทนลูกค้าของเรา เพื่อความโปร่งใสและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

Apple ไม่เคยสร้างช่องทางลับหรือกุญแจเพื่อไขเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา โดยเราไม่เคยยินยอมให้รัฐบาลใดมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Apple ได้ ไม่ว่าจะวันนี้หรือในอนาคต

อ่านรายงานความโปร่งใสของ Apple

การขอข้อมูลจากรัฐบาล

การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์

คำขอส่วนใหญ่ที่ Apple ได้รับ คือการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์
โดยส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่ง
ดำเนินการในนามลูกค้าที่ต้องการขอความช่วยเหลือในการ
ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่หายหรือถูกขโมย เรารายงานคำขอ
เหล่านี้เป็น "การขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์" นอกจากนี้ Apple
ยังได้รับคำขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์หลายเครื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนการฉ้อโกงอีกด้วย ซึ่งการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์
มักจะมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone, iPad
หรือ Mac ของลูกค้า

การขอข้อมูลตัวบ่งชี้ทางการเงิน

การขอข้อมูลตัวบ่งชี้ทางการเงิน เป็นคำขอเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ตัวอย่างได้แก่ กรณีที่
มีการนำบัตรเครดิตไปใช้ในทางหลอกลวงเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการของ Apple คำขอเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นการสืบค้น
รายละเอียดของธุรกรรมที่สงสัยว่าเป็นการหลอกลวง

การขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้

การขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้มักจะเป็นคำขอข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชี Apple ของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเรายึด
การใช้มาตรฐานสูงสุดทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คำขอ
ทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์จึงจำเป็น
ต้องมีหมายค้น ส่วนคำขอสากลทั้งหมดสำหรับคอนเทนต์ที่
จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลของเราในสหรัฐอเมริกานั้น จะต้องปฏิบัติ
ตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา หรือ US Electronic
Communications Privacy Act (ECPA) ทั้งนี้ มีคำขอจาก
ผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการสืบค้น
คอนเทนต์อย่างอีเมล รูปถ่าย และคอนเทนต์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ใน
บัญชี iCloud ของผู้ใช้ โดย Apple จะทำการแจ้งล่วงหน้ากับ
ผู้ใช้ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาล
ต้องการข้อมูล ยกเว้นในกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย เรายังอาจ
ระงับการแจ้งในกรณีพิเศษ เช่น ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อการแจ้งนั้น
อาจส่งผลให้เกิดอันตราย (ตัวอย่างเช่น การสืบสวนเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก) หรือในกรณีที่การแจ้งอาจส่ง
ผลเสีย (ตัวอย่างเช่น เมื่อบัญชีของผู้ใช้ถูกแฮ็ก) นอกจากนี้
เราจะทำการแจ้งผู้ใช้ตามไปในภายหลัง เมื่อคำสั่งการไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่มีผลและถูกต้องนั้นสิ้นสุดการบังคับใช้ ยกเว้นในกรณีที่
Apple ซึ่งเป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว เชื่อว่าการแจ้ง
ดังกล่าวอาจส่งผลที่เป็นอันตราย รวมถึงอาจผลส่งเสีย
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

การขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

การขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉินเป็นคำขอเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เสี่ยงต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บทาง
ร่างกายที่ร้ายแรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ Apple
ยังมีทีมเฉพาะกิจประจำการตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกเพื่อ
ตอบรับการขอข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเราประมวลผล
คำขอสำหรับกรณีฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การขอให้จำกัด/ลบบัญชี

การขอให้จำกัด/ลบบัญชีจะมาจากผู้บังคับใช้กฎหมายที่
ขอให้ Apple จำกัดหรือลบบัญชีของลูกค้า คำขอเหล่านี้
มักจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีการใช้บัญชีไปในทางที่
ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Apple
ซึ่ง Apple กำหนดให้มีคำสั่งศาลหรือจดหมายจากผู้บังคับใช้
กฎหมายรับรองว่าลูกค้าได้ถูกตัดสินตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่
ในบัญชีของลูกค้า โดยคำสั่งหรือการขอให้จำกัด/ลบบัญชีที่
เกี่ยวข้องจะต้องแสดงให้เห็นว่า บัญชีดังกล่าวที่จะถูกจำกัด
หรือลบนั้นละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Apple จริง

การขอให้เก็บรักษาคอนเทนต์ของบัญชี

การขอให้เก็บรักษาคอนเทนต์ของบัญชีจะทำโดยเป็นไปตาม
รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสหรัฐอเมริกา หรือ US Electronic Communications
Privacy Act (ECPA) ซึ่งอนุญาตให้ผู้บังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงานของรัฐบาลสามารถขอให้ Apple เก็บรักษา
คอนเทนต์ของบัญชี Apple ของลูกค้า ทั้งนี้ Apple จะปฏิบัติ
ตามโดยจัดหาสำเนาแบบครั้งเดียวของบัญชี Apple ของลูกค้า
และเก็บบันทึกไว้เป็นเวลา 90 วัน (สูงสุด 180 วันหาก Apple
ได้รับคำขอให้ต่ออายุ)

คำสั่งด้านความมั่นคงของชาติ
ของสหรัฐอเมริกา

คำสั่งด้านความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกากำหนดให้
Apple ต้องจัดหาข้อมูลตามความต้องการของผู้มีอำนาจทาง
กฎหมายด้านความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา โดยคำสั่ง
เหล่านี้ไม่นับเป็นการขอข้อมูลการใช้อุปกรณ์หรือการขอข้อมูล
บัญชีผู้ใช้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2016 นั้น Apple ได้รับคำสั่ง
ด้านความมั่นคงของชาติเป็นจำนวนระหว่าง 5,750 ถึง
5,999 คำสั่ง ซึ่ง Apple ทำการรายงานเกี่ยวกับคำสั่ง
ด้านความมั่นคงของชาติเท่าที่กฎหมายอนุญาต และถึงแม้ว่า
เราอยากจะระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ตามกฎหมายแล้ว นี่คือข้อมูล
ที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เราได้รับอนุญาตให้เปิดเผยในขณะนี้

นอกจากนี้ หาก Apple ได้รับจดหมายขอข้อมูลเพื่อความมั่นคง
ของชาติ หรือ National Security Letter (NSL) จากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล Apple จะแจ้งให้
รัฐบาลทราบว่าทาง Apple ต้องการให้ศาลตรวจสอบเงื่อนไข
การไม่เปิดเผยข้อมูลของ NSL โดยเป็นไปตามรัฐบัญญัติ
เสรีภาพสหรัฐ หรือ USA Freedom Act จากนั้นรัฐบาลจะมี
เวลา 30 วันในการแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผลที่เงื่อนไข
การไม่เปิดเผยข้อมูลควรมีผลบังคับใช้ หรือแจ้งให้ Apple
ทราบว่าไม่มีการบังคับใช้เงื่อนไขการไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว
หาก Apple ได้รับการแจ้งว่าไม่มีการบังคับใช้เงื่อนไข
การไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว ทาง Apple ก็จะแจ้งให้ลูกค้าที่
ได้รับผลกระทบทราบตามนโยบายการแจ้งลูกค้า
ของ Apple

การขอข้อมูลจากบริษัทเอกชน

นอกเหนือจากคำขอจากผู้บังคับใช้กฎหมายแล้ว Apple ยังได้รับคำขอจากบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาที่
ต้องการข้อมูลของลูกค้า บ่อยครั้งที่คำขอเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีของบริษัทเอกชน
ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการบันทึก IP, บันทึกการทำธุรกรรมการซื้อ หรือบันทึกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ Apple หรือต้องการขอให้ Apple จำกัดหรือลบบัญชีของลูกค้า Apple จะตรวจสอบคำขอ
แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง และจะคัดค้านหรือปฏิเสธคำขอนั้นๆ หากเป็นคำขอที่
ไม่ถูกต้อง โดยก่อนจัดหาข้อมูลของลูกค้าให้กับฝ่ายที่ขอ Apple จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้านั้นทราบเกี่ยวกับคำขอ
และมีโอกาสในการคัดค้าน Apple จะไม่จัดหาคอนเทนต์ของ iCloud ตามคำขอของบริษัทอื่นโดยไม่มีหนังสือแสดง
ความยินยอมที่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าที่บริษัทดังกล่าวต้องการข้อมูล

โครงการรองรับ
การบังคับใช้กฎหมาย

เราเชื่อว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีบทบาทสำคัญในการดูแลสังคมของเราให้ปลอดภัย และสิ่งที่เราดำเนินการเสมอมาก็คือ หากเรามีข้อมูล เราจะส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้เมื่อได้รับคำขอตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยตระหนักความจำเป็นในการใช้หลักฐานทางดิจิตอลของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งอยู่ภายในฝ่ายกฎหมายของเราเพื่อจัดการและตอบกลับคำขอทางกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังตอบกลับคำขอฉุกเฉินจาก
ทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

เรามีการเผยแพร่แนวทางว่าด้วยกระบวนการทางกฎหมายสำหรับรัฐบาลและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
รวมถึงเผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทคำขอที่เราได้รับ และวิธีที่เราตอบกลับคำขอเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ Apple มี และวิธีการขอรับข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางว่าด้วยกระบวนการทางกฎหมายของเราให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

โดยภายในช่วงสิ้นปี 2018 เราจะเริ่มเปิดใช้งานพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ผ่านการยืนยัน
ตัวตนแล้วทั่วโลกสามารถส่งคำขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ติดตามคำขอ และรับข้อมูลตามคำขอจาก Apple

เรากำลังสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกโดยเฉพาะ ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและ
หน่วยงานขนาดเล็กให้มากขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังรวมไปถึง
การจัดทำโมดูลฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ Apple สามารถฝึกอบรมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกได้เป็นจำนวนมากขึ้น รวมถึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถอัพเดทข้อมูลและแนวทาง
ของบริษัทให้เป็นไปตามภูมิทัศน์ทางข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Apple มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา
การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นและ
การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือการสืบสวนของ
เรานั้นเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นขั้นพื้นฐานนี้

แนวทางปฏิบัติของ Apple
ต่อคำขอในการบังคับใช้กฎหมาย