ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ของ Apple

ข้อมูลและประกาศทางกฎหมาย

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์; ความตกลงในข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ ("ข้อกำหนดการใช้") ใช้กับเว็บไซต์ของ Apple ที่ www.apple.com และไซต์ที่เชื่อมโยงทั้งหมดซึ่งลิงก์กับ www.apple.com โดย Apple บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ รวมถึงไซต์ของ Apple ทั่วโลก (รวมกันเรียกว่า "ไซต์") ไซต์เป็นทรัพย์สินของ Apple Inc. ("Apple") และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยการใช้ไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้ไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับ

Apple ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ การใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะถือว่าคุณยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Apple มอบสิทธิ์ส่วนบุคคลที่จำกัด ไม่มีเอกสิทธิ์ และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้งานและเข้าสู่ไซต์ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เนื้อหา

ข้อความ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซภาพ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง ดนตรี อาร์ตเวิร์ก โค้ดคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งหมดเรียกว่า "เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์และสัมผัส" และการจัดระเบียบเนื้อหาดังกล่าว ที่อยู่ในไซต์นี้ถือเป็นของ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือให้สิทธิ์โดย Apple หรือให้แก่ Apple และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเครื่องหมายรูปลักษณ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เว้นแต่จะระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ห้ามไม่ให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์และเนื้อหา ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม (รวมถึง "สะท้อนภาพ") ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น เพื่อการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเพื่อบริษัททางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Apple

คุณสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple (เช่น แผ่นข้อมูล บทความในฐานความรู้ และเอกสารในลักษณะเดียวกัน) ที่ Apple ตั้งใจให้ไว้เพื่อการดาวน์โหลดจากไซต์ในกรณีที่คุณ (1) ไม่นำข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ออกจากสำเนาทั้งหมดของเอกสารดังกล่าว (2) ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่คัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ในสื่อใดก็ตาม (3) ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลดังกล่าว และ (4) ไม่ทำรูปแบบอื่นหรือการรับประกันเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว

การใช้งานไซต์ของคุณ

คุณต้องไม่ใช้ "deep-link" "page-scrape" "robot" "spider" หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการที่ทำงานโดยอัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการทำงานที่ดำเนินการด้วยตนเองที่คล้ายกันหรือทำให้ได้รับผลเทียบเท่ากันในการเข้าถึง ให้ได้มา ทำสำเนา หรือติดตามส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือเนื้อหา หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอไซต์หรือเนื้อหาไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือพยายามให้ได้มาซึ่งสื่อ เอกสาร หรือข้อมูลผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ผ่านไซต์ Apple สงวนสิทธิ์ในการสกัดกั้นกิจกรรมดังกล่าว

คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์ หรือระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ Apple หรือกับบริการที่มีให้ในหรือผ่านทางไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการแฮ็ก "การขุด" รหัสผ่าน หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่นใด

คุณต้องไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องของไซต์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์ หรือเจาะระบบรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องของไซต์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์ คุณต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ ติดตาม หรือหาวิธีติดตามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมรายอื่นที่เข้ามายังไซต์ หรือลูกค้าคนอื่นๆ ของ Apple รวมถึงบัญชี Apple ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไปยังแหล่งที่มา หรือใช้ประโยชน์จากไซต์หรือบริการหรือข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่หรือนำเสนอโดยหรือผ่านทางไซต์ ด้วยวิธีใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระบุตัวตนส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลของคุณเอง ที่ให้โดยไซต์

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการบังคับให้โครงสร้างพื้นฐานของไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายของ Apple หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือกับ Apple ต้องรับโหลดขนาดใหญ่โดยไม่สมเหตุสมผลหรือในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม

คุณตกลงว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของไซต์ หรือธุรกรรมใดๆ ที่กำลังดำเนินการบนไซต์ หรือการใช้งานไซต์ของบุคคลอื่น

คุณต้องไม่ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนตัวระบุเพื่อปิดบังที่มาของข้อความหรือการส่งผ่านใดๆ ที่คุณส่งไปยัง Apple บนหรือผ่านไซต์หรือบริการที่นำเสนอบนหรือผ่านไซต์ คุณต้องไม่หลอกลวงว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนคนอื่น หรือปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

คุณต้องไม่ใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นข้อห้ามในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือเพื่อเอื้อต่อกิจกรรมผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นที่ละเมิดสิทธิของ Apple หรือผู้อื่น

การซื้อ; ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีผลใช้บังคับกับการซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคุณสมบัตินั้นๆ ของไซต์ รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ คุณตกลงว่าจะยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เหล่านั้น รวมถึงรับรองว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะใช้หรือเข้าร่วมในบริการหรือคุณสมบัติดังกล่าว หากจำเป็น หากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่ประกาศไว้ในหรือบังคับใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือบริการที่นำเสนอบนหรือผ่านไซต์ ข้อกำหนดเฉพาะส่วนดังกล่าวจะใช้ควบคุมการใช้งานส่วนนั้นของไซต์หรือบริการนั้นๆ

ภาระผูกพันของ Apple หากมี เรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงที่จะระบุไว้แต่เพียงอย่างเดียว และไม่มีสิ่งใดในไซต์ที่ควรจะตีความให้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว

Apple อาจทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีในไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สื่อในไซต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจเป็นข้อมูลล้าสมัย และ Apple ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการอัพเดทสื่อในไซต์ต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาใช้ควบคุมการใช้ไซต์ของคุณเช่นกัน โดยการรวมการอ้างอิงนี้ไว้

นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวและจะมีผลทันทีที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงไว้ในไซต์

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่มีให้ในหรือผ่านทางไซต์อาจจำเป็นต้องให้คุณเปิดบัญชี (รวมถึงตั้งค่า Apple ID และรหัสผ่าน) คุณคือผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดของบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ รวมถึงรหัสผ่าน รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่มีหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่เก็บข้อมูลนี้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Apple ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัย คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดต่อ Apple ผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชมไซต์เนื่องจากมีผู้อื่นใช้ Apple ID รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณ อันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่เก็บข้อมูลบัญชีให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

คุณต้องไม่ใช้ Apple ID รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้อื่นไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม โดยปราศจากการอนุญาตอย่างชัดเจนและความยินยอมของเจ้าของ Apple ID รหัสผ่าน หรือบัญชีนั้น Apple ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple มีผลใช้กับการใช้งานไซต์ และข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามการอ้างอิงนี้ หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple คลิกที่นี่ นอกจากนี้หากมีการใช้งานไซต์ จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่มีความเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป คุณเข้าใจว่าข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์อาจถูกอ่านหรือดักจับโดยบุคคลอื่น แม้ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นกรณีพิเศษว่าการรับส่งข้อมูลดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) มีการเข้ารหัสไว้ก็ตาม

ลิงก์ไปยังไซต์อื่นและไซต์ของ Apple

ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลที่สาม ("ไซต์ที่ลิงก์") ไซต์ที่ลิงก์เหล่านี้ให้ไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพียงเท่านั้น ไซต์ที่ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Apple และ Apple ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาในไซต์ที่ลิงก์ รวมถึงข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ในไซต์ที่ลิงก์ คุณจะต้องอาศัยการพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองในการโต้ตอบกับไซต์ที่ลิงก์เหล่านี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

APPLE ไม่สัญญาว่าไซต์ หรือเนื้อหา บริการ หรือคุณสมบัติใดๆ ของไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกขัดจังหวะ หรือข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือการใช้งานไซต์ของคุณจะให้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ไซต์และเนื้อหาของไซต์จะแสดง "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" ข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้บนไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ APPLE ไม่สามารถยืนยันว่าไฟล์ใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์จะปราศจากไวรัสหรือการปะปนสิ่งที่เป็นอันตราย หรือคุณสมบัติที่สร้างความเสียหาย APPLE ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ APPLE ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำ การละเว้น และการดำเนินการของบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์และ/หรือบริการของ APPLE ทั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดต่อการใช้งานไซต์และไซต์ที่ลิงก์ใดๆ ก็ตาม การแก้ไขเยียวยาเพียงประการเดียวของคุณต่อ APPLE สำหรับความไม่พึงพอใจที่มีต่อไซต์หรือเนื้อหาใดๆ คือการหยุดใช้งานไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว ข้อจำกัดของการบรรเทาความเสียหายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา

ข้อความปฏิเสธความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นมีผลใช้กับความเสียหาย ความรับผิด หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง การลบ ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การลักขโมยหรือการทำลายหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรือมูลเหตุอื่นใดก็ตาม

Apple สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ (1) แก้ไข ระงับ หรือยุติการดำเนินการหรือสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ หรือส่วนใดๆ ของไซต์เนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม (2) แก้ไขหรือเปลี่ยนไซต์ หรือส่วนใดๆ ของไซต์ รวมถึงนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และ (3) ขัดจังหวะการทำงานของไซต์ หรือส่วนใดๆ ของไซต์ ตามความจำเป็นในการบำรุงรักษาเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

Apple ไม่ต้องรับผิดต่อคุณในทุกกรณีสำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงการเสียรายได้ ถึงแม้ว่า Apple จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็ตาม เว้นแต่จะมีการห้ามไว้ตามกฎหมาย

ไม่ว่าเงื่อนไขอื่นของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม หาก Apple ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณในความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการใช้ไซต์หรือเนื้อหาของคุณ ความรับผิดชอบของ Apple จะไม่มากไปกว่าจำนวนต่อไปนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (1) จำนวนรวมของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการหรือในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือคุณสมบัติของไซต์หรือในไซต์ ซึ่งมีการชำระเงินก่อนหน้าวันที่มีการเรียกร้องสิทธิ์ต่อ Apple เป็นเวลา 6 เดือน (แต่ไม่รวมราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของ Apple หรือ AppleCare หรือโปรแกรมบริการช่วยเหลือลักษณะเดียวกัน) หรือ (2) US$100.00 บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีขีดจำกัดความรับผิดชอบ ดังนั้นขีดจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Apple เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้เคยถือตำแหน่ง ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่บุคคลที่สามเรียกร้องเอากับ Apple เนื่องด้วยหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ

การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

Apple อาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เรามีอยู่ (รวมถึงตัวตนของคุณ) หากเราพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการสืบสวนหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ หรือเพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเข้าแทรกแซง (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Apple หรือสิทธิ์หรือสินทรัพย์ของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ไซต์ รวมถึงลูกค้าของ Apple Apple ขอสงวนสิทธิ์ทุกเมื่อในการที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลที่ Apple เห็นว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ Apple ยังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ Apple พิจารณาแล้วว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้หรืออนุญาตให้ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

คุณรับทราบและยอมรับว่า Apple อาจเก็บบันทึกการถ่ายทอดหรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับ Apple ผ่านทางไซต์ หรือบริการที่มีในหรือผ่านทางไซต์ และยังอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากกฎหมายกำหนดหรือ Apple พิจารณาแล้วว่าการเก็บบันทึกหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อที่จะ (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (3) ตอบสนองต่อคำกล่าวอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ (4) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Apple พนักงาน ผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชมไซต์ และสาธารณชน

คุณยอมรับว่า Apple อาจยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของคุณ และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงไซต์ในอนาคตของคุณ หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่นๆ หรือแนวทางที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยังยอมรับว่าการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรม และจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ Apple ซึ่งค่าเสียหายที่เป็นเงินไม่อาจทดแทนได้เพียงพอ และคุณยินยอมให้ Apple ขอรับการบรรเทาความเสียหายหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม ซึ่ง Apple เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว การเยียวยาเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นๆ ที่ Apple อาจได้รับตามกฎหมายหรือเพื่อความยุติธรรม

คุณยอมรับว่า Apple อาจยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของคุณเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) (1) การร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ (2) การร้องขอจากคุณ (การลบบัญชีที่คุณเป็นผู้เริ่มเอง) (3) การหยุดใช้หรือการแก้ไขข้อมูลของไซต์หรือบริการที่มีในหรือผ่านทางไซต์ หรือ (4) ปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หาก Apple ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน Apple จะมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากคุณ และคุณยินยอมชำระค่าทนายความและค่าใช้จ่ายการดำเนินการดังกล่าวตามสมควรทั้งหมด นอกเหนือจากการบรรเทาความเสียหายอื่นๆ ที่มอบให้กับ Apple คุณยอมรับว่า Apple จะไม่ต้องรับผิดกับคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของคุณ อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ; การระงับข้อพิพาท

คุณยอมรับว่ากรณีใดๆ ก็ตามทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ รวมถึงข้อพิพาททั้งหมดจะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย คุณยอมรับเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลและสถานที่เฉพาะของศาลแห่งรัฐและสหพันธรัฐที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย และยกเลิกข้อโต้แย้งใดๆ กับเขตอำนาจศาลหรือสถานที่ดังกล่าว บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณอาจเรียกร้องสิทธิ์ในศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่ได้ การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ต้องยื่นเรื่องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีมูลเหตุเกิดขึ้น มิเช่นนั้นจะห้ามไม่ให้มีการเรียกร้องสิทธิ์หรือการดำเนินการดังกล่าว การเรียกร้องสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการจะไม่อยู่ในข้อจำกัดนี้ ไม่มีการขอหรือได้รับการชดเชยสำหรับความเสียหายอื่นใดที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจริง ยกเว้นว่าคู่ความซึ่งชนะคดีจะมีสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ในกรณีที่ข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่าง Apple กับคุณเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณ คู่ความต้องพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและโดยสุจริตใจ หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวภายในระยะเวลาตามสมควร (ไม่เกินสามสิบ (30) วัน) คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยได้ หากข้อพิพาทไม่สามารถได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ย คู่ความจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์หรือการเยียวยาที่พวกเขาต้องได้รับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นโมฆะในที่ที่ถูกห้าม

Apple เป็นผู้ดูแลจัดการและดำเนินการไซต์ www.apple.com จากเมืองคูเปอร์ติโน่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไซต์อื่นๆ ของ Apple อาจดูแลจัดการและดำเนินการจากที่อื่นๆ นอกสหรัฐอเมริกา แม้ไซต์จะเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่บางคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพูดถึง อ้างถึง มีให้ หรือนำเสนอผ่านไซต์หรือในไซต์อาจไม่พร้อมให้บริการสำหรับทุกคนหรือตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทุกแห่ง หรืออาจไม่เหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ภายนอกสหรัฐอเมริกา Apple ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดการให้บริการ จำนวนคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่บุคคลหรือพื้นที่ใดๆ ข้อเสนอคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของไซต์จะถือเป็นโมฆะในที่ที่ถูกห้าม หากคุณเลือกเข้าถึงไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกา จะถือว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยการตัดสินใจของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ที่ใช้บังคับแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดอื่นๆ

ห้ามไม่ให้คุณใช้ ส่งออก หรือส่งออกกลับเนื้อหา สำเนาใดๆ หรือการดัดแปลงเนื้อหาดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ไซต์มีให้ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

หากศาลหรือศาลยุติธรรมอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจยึดถือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานที่ถือว่าเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ เงื่อนไขดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกเท่าที่จำเป็นอย่างน้อยที่สุดและแทนที่ด้วยเงื่อนไขที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Apple เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ ทั้งนี้ข้อตกลงหรือความเข้าใจอื่นใดทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ Apple เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวจะถูกแทนที่และยกเลิก นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงการซื้อที่คุณทำกับ Apple แล้ว Apple จะไม่ยอมรับข้อเสนอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และข้อเสนอทั้งหมดดังกล่าวจะถือว่าถูกปฏิเสธ การไม่เน้นย้ำหรือบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างเข้มงวดไม่ถือว่า Apple ยกเว้นเงื่อนไขหรือสละสิทธิ์ใดๆ ที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือทำให้สามารถแก้ไขเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ระหว่าง Apple กับคุณหรือบุคคลอื่นใด ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกตีความหรือถือว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ กับบุคคลอื่น

Apple มอบสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลระหว่างประเทศของ Apple ดังนั้นจึงอาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงโยงไปยังผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการต่างๆ ที่ไม่ได้ประกาศเปิดตัวในประเทศของคุณ การอ้างอิงดังกล่าวไม่ได้บอกเป็นนัยว่า Apple ในประเทศของคุณวางแผนที่จะประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการดังกล่าวแต่อย่างใด

ความคิดเห็นและข้อมูล

ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณแสดงในไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับ Apple จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลิขสิทธิ์ © 1997-2009 Apple Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA

อัพเดทโดยทีมกฎหมายของ Apple เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2009