ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซ่อมแซมสินค้าของบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

(การซ่อมแซมของ Apple Retail Store ในประเทศไทย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้บังคับกับการให้บริการกับสินค้าของท่านโดยบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (Apple)

1. Apple จะให้บริการกับสินค้าของท่านตามที่กำหนด และจะคิดค่าบริการตามที่แสดงในขอบเขตของการให้บริการ พร้อมกับภาษีที่เกี่ยวข้อง Appleอาจจำกัดการให้บริการกับสินค้าเพียงหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่งรายในขณะที่ท่านมารับบริการที่ AppleRetail Storeทั้งนี้ หากการรับประกันของ Apple สัญญาให้บริการเพิ่มเติม หรือการรับประกันภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมถึงการให้บริการของเรา ข้อกำหนด หรือกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

Appleตระหนักดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญต่อท่าน อย่างไรก็ดี ข้อมูลอาจสูญหายได้ในระหว่างการรับบริการ ในบางกรณี ข้อมูลอาจถูกลบ เปลี่ยนแปลงฟอร์แมท ไม่อาจกู้กลับมาได้ ในระหว่างการรับบริการ ดังเหตุดังกล่าวนี้ ท่านจึงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสำรองข้อมูล ซอร์ฟแวร์ และ/หรือ โปรแกรมในสินค้าของท่าน และพิจารณาว่าจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากสินค้าของท่านก่อนเข้ารับบริการหรือไม่ Appleจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การกู้ การลดระดับความปลอดภัยของข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรือโปรแกรม หรือความสูญเสียจากการใช้สินค้าของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการโดย Appleนอกจากนี้ ท่านยังให้การยืนยันว่าสินค้าของท่านไม่ได้บันทึกไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

ท่านรับทราบว่าสินค้าของท่านอาจถูกส่งผ่านทางการส่งพัสดุแบบปรกติ ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ท่านสำรองข้อมูล และทำความสะอาดสินค้าของท่านก่อนการส่งพัสดุเพื่อรับบริการ

2. Appleขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าแก่ท่านโดยไม่มีการให้บริการใดๆ และอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยอาการ ในกรณีที่ท่านขอรับบริการต่อสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนซึ่งไม่ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิม หรือกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือความเสียหายจากปัจจัยภายนอก Appleจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสินค้าซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมอันเป็นผลมาจากการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ได้กระทำโดย Appleหรือ AASP ในกรณีที่เกิดความเสียหาย Appleอาจขออนุญาตให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการให้บริการจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ แม้ว่าสินค้าจะอยู่ภายใต้การรับประกัน หรือแผน AppleCare ก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่อนุญาต Appleอาจคืนสินค้าของท่านโดยไม่ให้การซ่อมแซมโดยไม่รับผิดชอบใดๆ

3. Appleอาจติดตั้งระบบซอร์ฟแวร์ล่าสุด ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถกลับไปใช้ระบบซอร์ฟแวร์รุ่นก่อนหน้าได้ ทั้งนี้
แอพของผู้พัฒนาภายนอกซึ่งติดตั้งในเครื่องของท่านอาจไม่รองรับกับเครื่องเนื่องมาจากการติดตั้งระบบรุ่นล่าสุด

4. หากบริการของเราต้องใช้แรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุในขอบเขตของการให้บริการ Appleอาจขอความเห็นชอบจากท่านสำหรับประมาณการราคา หากท่านไม่เห็นชอบ Appleอาจคืนสินค้าของท่านและอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยอาการ

5. Appleอาจใช้ชิ้นส่วน หรือสินค้าใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้Appleจะเก็บชิ้นส่วนหรือสินค้าที่เปลี่ยนให้แก่ท่านเป็นทรัพย์สินของAppleและชิ้นส่วนใหม่ที่ Appleเปลี่ยนให้แก่ท่านจะเป็นทรัพย์สินของท่าน ทั้งนี้ โดยปรกติ ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนให้แก่ท่านจะสามารถนำกลับมาซ่อมแซมได้ หรือนำมาแลกเปลี่ยนกับApple เพื่อราคาได้ หากกฎหมายกำหนดให้ Appleต้องคืนชิ้นส่วนให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะชำระราคาเพิ่มเติมสำหรับชิ้นส่วนที่ Appleเปลี่ยนให้ท่าน

6. Appleให้การรับประกันเป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ให้บริการว่า (1) การให้บริการนั้นทำด้วยความชำนาญ และ (2) ชิ้นส่วนซึ่งใช้ในการให้บริการแก่สินค้าของท่านปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและคุณภาพงาน เว้นแต่ Appleจะระบุเป็นประการอื่น นอกจากนี้ Appleให้การรับประกันเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในการให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์Mac แบบพกพานั้น ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและคุณภาพงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี จากวันที่ให้บริการ ทั้งนี้ การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันแบบจำกัด ในกรณีที่มีการผิดเงื่อนไข Appleสามารถที่จะ (1) ให้บริการใหม่ (2) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน หรือ (3) คืนเงินสำหรับค่าบริการ นอกจากนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเรียกร้องภายใต้การรับประกัน ท่านจะต้องส่งสินค้าไปยังที่ที่เคยให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง การรับประกันนี้ และการเยียวยาที่เกี่ยวข้องภายใต้การรับประกันนี้เป็นการรับประกันและการเยียวยาเพียงอย่างเดียวแทนที่การรับประกัน การเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ว่าโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย Appleไม่ให้การรับประกันโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่แต่จำกัดเพียงการรับประกันสภาพและความสมบูรณ์ของสินค้าสำหรับการขายต่อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ หาก Appleไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายได้ การรับประกันทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกันที่จำกัดระยะเวลา บางรัฐ (ประเทศและจังหวัด) ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) ดังนั้น ข้อจำกัดดังกล่าวอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

7. เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Appleและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำอันเนื่องมาจากการให้บริการ หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง การกู้ข้อมูล การลงโปรแกรม การกู้โปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บหรือใช้โดยสินค้าของท่าน การผิดหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่บันทึกในสินค้าของท่าน ทั้งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวจะไม่ใช้กับความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกาย นอกจากนี้ Appleไม่ให้การรับประกันว่า Appleสามารถที่จะ (1) ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าของท่านโดยปราศจากความเสี่ยง หรือความสูญเสียของโปรแกรม หรือข้อมูล และ (2) เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับความเสียหาย หรือสูญหายในขณะที่อยู่ภายใต้การครอบครองของAppleความรับผิดของ Appleจะจำกัดอยู่แค่เพียงราคาของการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีอื่น ความรับผิดของ Apple สำหรับความเสียหายประการใดๆ จะจำกัดอยู่แค่เพียงราคาที่ Appleได้รับจากการให้บริการที่ให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้ การเยียวยาที่กำหนดนี้จะเป็นการเยียวยาเพียงประการเดียวที่ท่านจะได้รับจากการผิดข้อกำหนดโดยAppleในบางรัฐ (ประเทศ และจังหวัด) อาจไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดจะไม่บังคับใช้กับท่าน

8. หากท่านไม่มารับสินค้าของท่านคืนและชำระเงินภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก Appleว่าสินค้าของท่านได้รับการให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว Appleอาจพิจารณาว่าท่านสละสิทธิ์ในสินค้าของท่านและ Appleอาจจำหน่ายสินค้าของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

9. หากการให้บริการต้องอาศัยการโอนข้อมูลหรือติดตั้งซอร์ฟแวร์ ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการคัดลอกข้อมูลและตกลงตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอร์ฟแวร์ และท่านอนุญาตให้ Appleโอนข้อมูลและตกลงตามข้อกำหนดดังกล่าวในนามของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย (โดยไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกัน)

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวที่กำหนดเงื่อนไขในการให้บริการต่อสินค้าของท่านโดยApple

12. ท่านตกลงและรับทราบว่า Appleมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ดำเนินการ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อที่จะให้บริการแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดย Appleจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของ Appleตามลิ้งค์ www.apple.com/legal/privacy.