ข้อตกลงสำหรับโปรแกรมการรับรองของ Apple


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อคลิกที่ “I AGREE” (ข้าพเจ้ายอมรับ) จะถือเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ที่จะใช้บังคับกับการทดสอบ การรับรอง และบริการใดๆ ภายใต้ข้อตกลงการรับรองของ Apple ฉบับนี้ (“ข้อตกลง”)  หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าคลิก “I AGREE” และโปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงเอกสารการทดสอบ  ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านคลิก “I AGREE” (ข้าพเจ้ายอมรับ)
 
ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับ Apple ตามที่อธิบายไว้ด่านล่าง เมื่อตกลงตามข้อตกลงนี้ จะถือเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดของแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple ("แนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple") ซึ่งสามารถดูได้ที่ training.apple.com/pdf/Apple_ID_Guidelines_Channel_160816.pdf รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการรับรองของ Apple (“นโยบาย”) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโพสต์ออนไลน์ที่ www.apple.com/legal/certification ("เว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple") และได้ผนวกรวมเข้าไว้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วยการอ้างอิง หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple และนโยบาย) โปรดอย่าเข้ารับการทดสอบออนไลน์ ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และนำมาใช้บังคับกับการทดสอบใดๆ ซึ่งคุณได้ผ่านการรับรองแล้ว

1.         คำจำกัดความ  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ให้คำจำกัดความไว้นี้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ได้แก่
 
a.      “โปรแกรมการรับรองของ Apple” หมายถึง โปรแกรมการรับรองที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
 
b.     “บุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple” หมายถึง บุคคลที่ได้ผ่านการทดสอบที่กำหนดไว้อย่างเป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับรองทั้งหมดซึ่งกำหนดไว้โดยโปรแกรมการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้อง คงไว้ซึ่งสภาพการรับรองโดยการมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพิ่มเติมและการรับรองใหม่ใดๆ ซึ่งกำหนดไว้โดยโปรแกรมการรับรองของ Apple และมีสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ตามข้อตกลงนี้
 
c.      “สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple” (“สัญลักษณ์”) หมายถึง การรับรองใดๆ ที่ Apple จัดให้มีขึ้นภายใต้โปรแกรมการรับรองของ Apple ซึ่งท่านอาจได้รับอนุญาตให้ใช้โดยต้องผ่านการทดสอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Apple จำนวนหนึ่งการทดสอบขึ้นไป และปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมการรับรองของ Apple สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้ประสานงานด้านเทคนิคที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้จัดการระบบที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองโดย Apple (สาขาการปรับใช้) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองโดย Apple (สาขาบริการสารบบ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองโดย Apple (สาขาความปลอดภัยและการเคลื่อนย้าย) ผู้จัดการ Xsan ที่ได้รับการรับรองโดย Apple ผู้จัดการสื่อที่ได้รับการรับรองโดย Apple และเจ้าหน้าที่เทคนิคเกี่ยวกับ Macintosh ที่ได้รับการรับรองโดย Apple Apple อาจเพิ่มสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple เพิ่มเติมในโปรแกรมการรับรองของ Apple เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ Apple
 
d.     “การทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple” (“การทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple” หรือ “การทดสอบ”) หมายถึง การทดสอบใดๆ ที่ Apple จัดให้มีขึ้น ซึ่งผู้สมัครโปรแกรมการรับรองของ Apple หรือบุคคลที่เข้ารับการรับรองของ Apple จะต้องผ่านการทดสอบนี้อย่างเป็นที่น่าพอใจเพื่อให้ได้หรือคงไว้ซึ่งการรับรองนั้นๆ ผ่านทางโปรแกรมการรับรองของ Apple
 
e.      “การรับรอง” หมายถึง การผ่านการทดสอบที่จำเป็นสำหรับการรับรองของ Apple รวมทั้งมีคุณสมบัติและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เพื่อให้มีสิทธิในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple
 
f.       “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple และการสื่อสารใดๆ โดย Apple ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป (รวมถึงภาษาและเนื้อหาของคำถามและคำตอบในการทดสอบ) โดยได้เปิดเผยต่อท่านโดย Apple  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่รวมถึงข้อมูลที่ (ก) เปิดเผยโดยทั่วไปต่อสาธารณชนในขณะนี้หรือในภายหลัง โดยไม่ได้เป็นความผิดของท่านหรือมาจากการฝ่าฝืนของท่าน (ข) ท่านสามารถแสดงได้ว่ามีอยู่ในความครอบครองของท่านอย่างถูกต้องก่อนที่ Apple จะเปิดเผยต่อท่าน (ค) มีขึ้นด้วยตัวท่านเองโดยไม่มีการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ หรือ (ง) ท่านได้รับรองอย่างถูกต้องจากบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิในการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อท่านโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 
g.     "โลโก้แสดงการรับรองของ Apple" ("โลโก้") หมายถึง โลโก้ที่ใช้ในการระบุโปรแกรมการรับรองของ Apple โดยมีการระบุเงื่อนไขการใช้โลโก้ไว้ในแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple ที่อยู่บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple และงานศิลป์สำหรับโลโก้จะมีให้ออนไลน์ที่ training.apple.com/acrs ("เว็บไซต์ที่ปลอดภัยสำหรับการรับรองของ Apple") Apple อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มโลโก้แสดงการรับรองของ Apple เพิ่มเติม หรือแก้ไขแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple และงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว โดยจะโพสต์เวอร์ชั่นล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
2.         วัตถุประสงค์ บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับรองอย่างครบถ้วนจะมีสิทธิ์ได้เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple และมีสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple และโลโก้แสดงการรับรองของ Apple ที่สอดคล้องกับการรับรองที่ตนได้รับ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (รวมถึงแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple และนโยบาย) 
2.
3.         การรับรอง
 
a.      การรับรอง เมื่อทำตามข้อกำหนดโดยครบถ้วนและผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นที่น่าพอใจแล้ว ท่านจะมีสิทธิได้รับการรับรองโดย Apple  ข้อกำหนดการรับรองจะมีการอธิบายไว้ในนโยบายที่มีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple 
 
b.     การรับรองต่อเนื่อง การรับรองอาจกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องตามที่ระบุไว้โดย Apple  ท่านต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องทั้งหมดเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการรับรองเหล่านี้  Apple อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการรับรอง (ทั้งเริ่มแรกและต่อเนื่อง) สัญลักษณ์ หรือโลโก้แสดงการรับรองของ Apple เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว  Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรทางการค้าเพื่อแจ้งต่อท่านทางอีเมลโดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้กับ Apple เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการรับรองสำหรับการรับรองใดๆ ที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้   ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง   การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะนำไปสู่การบอกเลิกข้อตกลงนี้ตามข้อ 10
 
4.         ความรับผิดชอบของท่าน  คุณรับรองและรับประกันต่อ Apple ว่าบริการทั้งหมดที่คุณให้ และธุรกิจทั้งหมดที่คุณดำเนินในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple จะ (1) ไม่ทำให้ Apple หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple เสื่อมเสียชื่อเสียง (2) ไม่ใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นการหลอกลวง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือผิดหลักจริยธรรม (3) ไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือให้ประกันใดๆ ต่อลูกค้าในนามของ Apple (4) สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ใช้บังคับทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายที่กำกับดูแลสถานภาพทางอาชีพของคุณ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้อนุญาต และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกา) ตลอดจนกฎหมาย รัฐบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของรัฐบาลที่ใช้บังคับทั้งหมด (5) เป็นไปตามการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยการพัฒนา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple และ (6) ไม่ดำเนินการแยกส่วน ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือลด หรือพยายามได้มาซึ่งรหัสเป้าหมายสำหรับซอฟต์แวร์และ/หรือเครื่องมือของ Apple เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ (รหัสต้นฉบับ)
 
5.         การอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์และโลโก้แสดงการรับรอง  เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการรับรองเบื้องต้น และยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปตราบเท่าที่คุณมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Apple จะอนุญาตให้คุณใช้สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ซึ่งคุณได้รับการรับรองให้ใช้ และอนุญาตให้คุณใช้โลโก้แสดงการรับรองใดๆ ที่สอดคล้องกันของ Apple ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับรองของ Apple, แนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple และข้อตกลงนี้ Apple ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ คุณยอมรับว่า Apple มีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลโก้และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple และไม่ว่าส่วนใดๆ ในข้อตกลงนี้ ในการดำเนินการของคุณในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple หรือตามที่กฎหมายอาจบอกไว้เป็นนัยต่างก็ไม่ได้ให้คุณได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple หรือโลโก้ นอกเหนือไปจากการอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้โดยเฉพาะเจาะจง คุณไม่สามารถใช้หรือทำซ้ำโลโก้ได้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามนอกเหนือไปจากที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้หรือในแนวทางสำหรับข้อมูลประจำตัวของ Apple ท่านจะไม่ใช้โลโก้แสดงการรับรองของ Apple และสัญลักษณ์ในลักษณะที่เป็นการลิดรอนสิทธิของ Apple ในโลโก้และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจไปรบกวนหรือทำให้สิทธิของ Apple ในโลโก้แสดงการรับรองของ Apple หรือสัญลักษณ์ลดน้อยถอยลงในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้หรือหลังจากที่ข้อตกลงนี้ถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุแล้ว  ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่อนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ใดๆ ของ Apple เว้นแต่ตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างอิงไว้ในที่นี้
 
6.         การปฏิเสธการรับประกัน  เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ Apple ขอปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือการรับประกันโดยปริยายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสำหรับการรับรอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
7.         ข้อจำกัดความรับผิด  เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ความรับผิดของ Apple ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านชำระเพื่อการทดสอบสำหรับการรับรอง  ไม่ว่าในกรณีใด Apple หรือบริษัทในเครือใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนใดๆ ที่เกี่ยวข้องของ Apple จะไม่รับผิดในค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือค่าเสียหายพิเศษ ซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับรองของท่าน การที่ท่านไม่ได้รับการรับรอง หรือการที่ท่านใช้หรือไม่สามารถใช้โลโก้แสดงการรับรองของ Apple หรือสัญลักษณ์ได้ หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการบอกเลิกหรือการเพิกถอนการรับรองของท่าน แม้ว่า Apple จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม หากท่านได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่าน หรือประเทศที่ท่านอาศัยอยู่สำหรับกรณีอื่น สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่ได้ให้ไว้โดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว  บางประเทศและเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยาย ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้จึงอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน  ข้อตกลงนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง
 
8.         การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงว่า Apple จะไม่รับผิดต่อท่าน หรือพนักงาน ตัวแทน ลูกค้า หรือผู้ซื้อใดๆ ของท่าน และท่านจะปกป้อง คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Apple บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของ Apple ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ และผู้รับโอนของ Apple จากการดำเนินการ ข้อเรียกร้อง การเรียกร้องสิทธิ และ/หรือความรับผิดใดๆ และทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องสิทธิในกรณีบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความรับผิดในผลิตภัณฑ์) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การที่ท่านใช้โลโก้แสดงการรับรองของ Apple และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือ (2) การให้บริการ การส่งเสริมการขายของบริการ การขายบริการ หรือการกระจายบริการของท่านในฐานะบุคคลที่ได้รับการรับรองโดย Apple หรือ (3) การบอกเลิกข้อตกลงนี้โดย Apple ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ บางเขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดในบางกรณี (เช่น ในกรณีของการเสียชีวิต การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจกระทำผิด) ดังนั้น การชดใช้ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จึงอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน  ในกรณีที่ Apple เรียกให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดนี้ Apple จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีถึงการเรียกร้องสิทธิที่ยื่นต่อ Apple ซึ่งมีการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าจัดการการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่กับที่ปรึกษากฎหมายที่ตนเลือกเอง โดยเป็นไปตามตัวเลือกและดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะไม่สามารถเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกซึ่งจะมีผลต่อสิทธิของ Apple หรือมีผลผูกพันกับ Apple ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณอักษรล่วงหน้าจาก Apple ในกรณีที่ Apple เข้าจัดการการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว Apple จะไม่ตกลงยอมความในการเรียกร้องสิทธิใดๆ ดังกล่าวที่ต้องมีการชำระเงินจากท่านโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่าน  เมื่อมีการร้องขอจาก Apple ท่านจะใช้เงินคืนให้กับ Apple สำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ Apple ตามสมควรในการแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความ รวมทั้งคำตัดสินหรือการตกลงยอมความใดๆ ของการเรียกร้องสิทธิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้
 
9.         การรักษาความลับ  ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงการทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple หรือข้อมูลที่เป็นความลับจะมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลนี้ หากพบว่าบุคคลใดฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อกำหนดในส่วนนี้ บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการรับรองใดๆ ของ Apple เป็นการถาวร และจะถูกถอนการรับรองจากโปรแกรมการรับรองของ Apple รวมทั้งการรับรองในปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม  ท่านตกลงที่จะคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากันของท่านเอง ทั้งนี้ จะต้องไม่น้อยไปกว่าระดับความระมัดระวังตามสมควร  ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพียงอย่างเดียวโดยเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้   ท่านจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระจายข้อมูลที่เป็นความลับ  ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเท่าที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ โดยที่ท่านจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะบอกกล่าวให้ Apple ทราบถึงข้อกำหนดนั้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยใดๆ ดังกล่าว และดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ จะไม่มีการให้หรือบอกเป็นนัยถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ ของข้อมูลที่เป็นความลับ และ Apple ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของตนในที่นี้  โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ หากท่านให้มุมมอง ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ แก่ Apple เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของ Apple (“ความคิดเห็น”) Apple จะสามารถใช้และใส่ความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้โดยไม่ต้องมีการชำระค่าสิทธิหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ท่าน ตราบใดที่ Apple ไม่ได้ละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของท่านในความคิดเห็นนั้น  ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ซึ่งมุ่งหมายที่จะให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือสละสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 
10.       ระยะเวลาและการบอกเลิก  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสาเหตุก็ตาม โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน  Apple สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันที ซึ่งรวมถึงการบอกเลิกและการเพิกถอนการรับรองใดๆ และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และการบอกเลิกการที่ท่านใช้โลโก้แสดงการรับรองที่สอดคล้องกันของ Apple เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น (เรียกแต่ละเหตุการณ์ว่า “สาเหตุ”) ได้แก่ (1) ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้สัญลักษณ์และโลโก้แสดงการรับรองของ Apple (2) ท่านเปิดเผยหรือนำความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของ Apple ไปใช้ในทางที่ผิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทดสอบสำหรับการรับรองของ Apple หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความลับ) หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ Apple หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้ (3) ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องที่ใช้บังคับสำหรับการรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลตัดสินว่าบริการที่ท่านได้ให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองของท่านเป็นบริการที่ชำรุดบกพร่องไม่ว่าในลักษณะใด ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ข้างต้นเกิดขึ้น Apple อาจส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการบอกเลิกข้อตกลงนี้ให้แก่ท่าน  ทันที่ที่มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องหยุดการใช้สัญลักษณ์และโลโก้แสดงการรับรองของ Apple ทั้งหมดที่สอดคล้องกับการรับรองที่ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องโดยทันที  การบอกเลิกของ Apple ตามข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ที่ Apple อาจมีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือตามกฎหมาย หลักความเป็นธรรม หรือหลักอื่นใด  ข้อ 6, 7, 8, 9 และ 14 จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้มีการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 
11.       ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา  ท่านยอมรับว่าไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการก่อให้เกิดสภาพการเป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทนระหว่างท่านกับ Apple หรือเป็นการให้สิทธิแฟรนไชส์ ท่านจะไม่ทำการโฆษณา ส่งเสริมการขาย หรือเสนอในลักษณะใดๆ ว่าบริการที่กำลังให้กับลูกค้าโดยเกี่ยวข้องกับโลโก้และสัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple นั้นมี Apple เป็นผู้ให้บริการ ให้การสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมไม่ว่าในลักษณะใด หรือท่านได้รับการว่าจ้างโดย Apple มีความเกี่ยวพันกับ Apple หรือได้รับการสนับสนุนโดย Apple ยกเว้นเพื่อเป็นการระบุว่าท่านได้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการรับรองนั้นๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงการผ่านการทดสอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับรองของ Apple และข้อกำหนดการรับรองต่อเนื่องใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ในรุ่นนั้นๆ ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ ท่านจะใส่ข้อความต่อไปนี้ลงในสัญญาแต่ละฉบับ ซึ่งท่านจะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Apple ตามสัญญาดังกล่าว โดยข้อความนี้มีอยู่ว่า “Apple ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ และจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการใดๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ สัญลักษณ์แสดงการรับรองของ Apple แต่ละสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นการบ่งชี้ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองที่สอดคล้องกันของ Apple อย่างครบถ้วน โดยเป็นการแสดงถึงทักษะที่เพียงพอซึ่งจำเป็นในการใช้ สนับสนุน และรักษาโซลูชันกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่เกี่ยวข้อง บริการที่ข้าพเจ้าให้ไว้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ได้มี Apple เป็นผู้ให้บริการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ รับประกัน หรือสนับสนุน”
 
12.       Apple และกฎหมายที่ใช้บังคับ  คำว่า “Apple” จะมีการระบุไว้ในตารางด้านล่างตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่  เป็นที่ตกลงกันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งมีการทดสอบเกิดขึ้น หรือประเทศที่อยู่อาศัยสำหรับกรณีอื่น และศาลของประเทศนั้นๆ จะมีเขตอำนาจศาลเหนือประเด็นดังกล่าว
 
13.       การคุ้มครองข้อมูล ท่านยอมรับและเข้าใจว่า Apple จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลการรับรองและผลคะแนนของการทดสอบ รวมทั้งตรวจสอบยืนยันถึงการปฏิบัติตามนโยบายของ Apple และกฎหมายที่ใช้บังคับ  Apple อาจส่งรายละเอียดของท่านต่อให้กับลูกค้าหรือหุ้นส่วนของ Apple เป็นครั้งคราว ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจต้องการติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากท่าน ทั้งนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรับรองบางโปรแกรมของ Apple  ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Apple จะคุ้มครองข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple (www.apple.com/privacy) หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple จัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว คุณอาจเข้าไปที่ URL www.apple.com/contact/myinfo เพื่ออัพเดทการตั้งค่าการติดต่อส่วนบุคคลของคุณ และอ่านนโยบายการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอัพเดทข้อมูลของคุณสำหรับโปรแกรมการรับรองของ Apple ที่เกี่ยวข้อง
 
14.       บททั่วไป  ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ของท่านได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  การโอนใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะตกเป็นโมฆะ  Apple จะไม่รับผิดจากการดำเนินการหรือความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน  การสละสิทธิในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือไม่ชำระหนี้ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง  หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และคู่สัญญาจะแทนที่เนื้อหาส่วนที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเนื้อหาที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งจะเป็นการบรรลุเจตนาเดิมของคู่สัญญาและผลทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดและเงื่อนไข  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้ จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Apple กับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของ Apple และจะเข้าแทนที่การเจรจา การตกลง และความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และการเพิ่มเติม การลบ หรือการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพัน Apple เว้นเสียแต่ว่าจะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้แทนที่มีอำนาจของ Apple  ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารอื่นใดที่ท่านส่งจะไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด และจะถูกปฏิเสธโดยเฉพาะ  Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่บอกกล่าวให้ทราบ  การบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะมีการแจ้งโดยให้ Apple ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการรับรองของ Apple และจะถือว่าได้แจ้งในเวลาที่มีการประกาศ  ท่านจะมีเวลาตามสมควรทางการค้าเพื่อบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ทำโดย Apple ซึ่งจะไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน
 
ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ
คำว่า “Apple” จะหมายถึงนิติบุคคลที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างตามประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่าน  ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศจะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 

null
ประเทศ/ภูมิภาคที่มีการซื้อสินค้าหรืออยู่อาศัยAppleที่อยู่
ทวีปอเมริกา
บราซิล
Apple Computer Brasil Ltda
Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support
แคนาดา
Apple Canada Inc.
120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto ON M5J 0A8
เม็กซิโก
Apple Operations Mexico, S.A. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา
Apple Inc.
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา
สหพันธรัฐรัสเซีย
Limited Liability Company Apple Rus
5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moscow, Russian Federation
ตุรกี
Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul
UAE
Apple M E FZCO Dubai Branch
Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
เอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู
Apple Pty Limited
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622
ฮ่องกง
Apple Asia Limited
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย
Apple India Private Ltd.
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road,
Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น
Apple Japan Inc.
6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
เกาหลี
Apple Computer Korea Ltd.
3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republic of Korea 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
มาเลเซีย
Apple Malaysia Sdn Bhd
Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
นิวซีแลนด์
Apple Sales New Zealand
C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม
Apple South Asia Pte Ltd.
7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China
ไต้หวัน
Apple Asia LLC
19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
ประเทศไทย
บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Apple Inc.
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

 
100516 Apple Certification Program Agreement Thai