AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac (“APP สำหรับ Mac”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod (“APP สำหรับ iPod”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple Display (“APP สำหรับ Apple Display”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV (“APP สำหรับ Apple TV”)

เอเชียแปซิฟิก

สิทธิผู้บริโภคจะมีผลต่อแผนนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น ไม่มีข้อกำหนดใดในแผนนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ให้ไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคในทางแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายการรับประกัน และสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ Apple ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิบัติได้ไม่เพียงพอ

1. แผน  สัญญาบริการนี้จะใช้บังคับสำหรับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ Apple จัดไว้ให้กับท่านภายใต้แผนที่กล่าวไว้ข้างต้น (โดยจะเรียกแต่ละแผนในที่นี้ว่า “แผน”) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่เป็นตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อดั้งเดิม (“อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง”) ซึ่งระบุไว้บนหลักฐานที่เป็นเอกสารความคุ้มครองของท่าน (“การยืนยันแผน”) สำหรับวัตถุประสงค์ของแผนนี้ Apple หมายรวมถึงนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง

2. ระยะเวลาที่ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุด

ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อท่านซื้อแผนนี้และสิ้นสุดลงในวันที่ระบุไว้ในการยืนยันแผนของท่าน (“ระยะเวลาความคุ้มครอง”) เพื่อให้ได้รับการยืนยันแผนของท่าน โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและเลขทะเบียนสำหรับแผนของท่าน (“หมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน”) กับ Apple หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ท่านอาจได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติและท่านไม่ได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านจะถือเป็นการยืนยันแผนของท่าน ตามข้อกำหนดของแผนนี้ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนของท่าน และการยืนยันแผนจะเป็นส่วนแยกต่างหากจากกันในสัญญาบริการของท่าน จะมีการระบุราคาของแผนไว้ในต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ความคุ้มครองของบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่แผนนี้ได้ให้ไว้เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมไปจากความคุ้มครองที่ให้ไว้โดยการรับประกันฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต

3. รายการที่ได้รับความคุ้มครอง

3.1 บริการฮาร์ดแวร์

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง หากท่านเรียกร้องสิทธิที่ถูกต้องโดยแจ้งต่อ Apple ว่า (1) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองมีความชำรุดบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต หรือ (2) ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ได้รับความคุ้มครองลดลงเหลือต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ (80%) จากที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะดั้งเดิมของแบตเตอรี่ Apple จะ (ก) ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ผ่านการซ่อมแซมซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ หรือ (ข) เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ และมีความสามารถในการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่ Apple เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะถือเป็นทรัพย์สินของ Apple และผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะเป็นทรัพย์สินของท่านที่ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เหลือตามแผน

3.2 อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งบรรจุในหีบห่อดั้งเดิมแล้ว “อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง” ยังรวมถึงรายการต่อไปนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนของท่าน:

(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac (ก) หากมีการซื้อจอแสดงผลที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้หนึ่งจอ ในเวลาเดียวกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) หากมีการครอบคลุมเมาส์ที่เป็นตราสินค้า Apple, Magic Trackpad, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ Apple และแป้นพิมพ์รวมเข้ากับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (หรือมีการซื้อพร้อมกับ Mac mini หรือ Mac Pro) หรือ (ค) หากมีการใช้ AirPort Express หรือ สถานีฐานของ AirPort Extreme, AirPort Time Capsule, โมดูลหน่วยความจำของ Apple (RAM) และ Apple USB SuperDrive ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและท่านมีการซื้อมาแต่แรกโดยมีอายุไม่เกินสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(2) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV หากมีการใช้ AirPort Express หรือสถานีฐาน AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และท่านมีการซื้อมาแต่แรกโดยมีอายุไม่เกินสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

3.3 การสนับสนุนทางเทคนิค

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง Apple จะให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์แก่ท่าน การสนับสนุนทางเทคนิคอาจรวมถึงความช่วยเหลือในการติดตั้ง การเปิดใช้งาน การกำหนดค่า การแก้ไขปัญหา และการกู้คืน (ยกเว้นการกู้คืนข้อมูล) รวมถึงการจัดเก็บ การเรียกคืน และการจัดการไฟล์ การตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบ และการกำหนดระยะเวลาที่จะต้องเข้ารับบริการด้านฮาร์ดแวร์ Apple จะให้การสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนการวางจำหน่ายครั้งสำคัญ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ''รุ่นการวางจำหน่ายครั้งสำคัญ'' หมายถึงรุ่นที่สำคัญของซอฟต์แวร์ซึ่งวางจำหน่ายเพื่อการค้าโดย Apple ซึ่งมีรูปแบบหมายเลขรุ่นสำหรับการวางจำหน่วย เช่น ''1.0'' หรือ ''2.0'' และไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรุ่นเบต้าหรือรุ่นก่อนวางจำหน่าย ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิคที่จัดไว้ให้กับท่านจะแตกต่างกันไปตามแผนของท่าน

3.4 ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิค

(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“Mac OS”) และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (“ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค”) Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับปัญหาการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการเครือข่ายบนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“เซิร์ฟเวอร์ Mac OS”) อยู่บน Mac

(2) ภายใต้ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง iPod OS และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (โดยจะมีการกล่าวถึงทั้งสองส่วนนี้ว่า "ซอฟต์แวร์ iPod") และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและ “คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายความถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและใช้งานระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ภายใต้ APP สำหรับ Apple Display นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

(4) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (“ซอฟต์แวร์ Apple TV”) และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และ “โทรทัศน์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

4. รายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

4.1 บริการฮาร์ดแวร์แผนนี้จะไม่นำมาใช้กับ

(1) การติดตั้ง การนำออก หรือการกำจัดอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือการจัดหาอุปกรณ์ในระหว่างให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (ก) ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (ค) การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือจุดประสงค์การใช้งานตามที่ผู้ผลิตมีการอธิบายไว้ หรือ (ง) การบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลใดๆ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวแทนของ Apple หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ผ่านการรับรองจาก Apple (Apple Authorized Service Provider - “AASP”)

(3) มีการเปลี่ยนแปลง ขีดฆ่า หรือนำหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองออก หรือมีการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือความสามารถในการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต

(4) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองสูญหายหรือถูกขโมยไป แผนนี้จะครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับการส่งคืนมายัง Apple ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น

(5) ความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกที่พอร์ตต่างๆ แตก

(6) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่กรณีที่มีความคุ้มครองแบตเตอรี่ภายใต้ APP สำหรับ iPod หรือ APP สำหรับ Mac หรือ APP สำหรับ Apple TV หรือนอกเสียจากว่า ความผิดปกติจะเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต

(7) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ

(8) ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยความสึกหรอและการฉีกขาดจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติของผลิตภัณฑ์

4.2 การสนับสนุนทางเทคนิค แผนนี้จะไม่รวมถึง:

(1) ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการอัพเกรดซอฟต์แวร์เป็นรุ่นปัจจุบันในขณะนั้น

(2) การใช้งานหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคของท่านในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานหรือการดัดแปลงดังที่กำหนดไว้

(3) ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น หรือผลหรือปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค

(4) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ iPod โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ iPod หรือปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(5) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ Apple Display โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(6) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ Apple TV โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Apple TV หรือปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(7) ซอฟต์แวร์ Apple นอกเหนือจาก Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนที่ใช้บังคับ

(8) ซอฟต์แวร์ Mac OS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับปัญหาการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Mac OS บน Mac

(9) ซอฟต์แวร์ Mac OS หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งมีการระบุว่าเป็น “รุ่นเบต้า” “รุ่นก่อนวางจำหน่าย” หรือ “รุ่นตัวอย่าง” หรือซอฟต์แวร์ที่มีการระบุไว้ในลักษณะเดียวกัน

(10) เว็บบราวเซอร์ของบุคคลอื่น แอพพลิเคชันอีเมล และซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดค่า Mac OS ที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น หรือ

(11) ความเสียหายหรือความสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่หรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง จะไม่มีการครอบคลุมการกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ภายใต้แผนนี้

5. วิธีการขอรับบริการและการสนับสนุน

ท่านสามารถขอรับบริการด้านฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Apple หรือโทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเทศใน www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html เมื่อโทรติดต่อไปที่หมายเลขตามที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Apple จะรับสาย และจะขอหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผนหรือหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือ โปรดเก็บรักษาเอกสารการยืนยันแผนและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและแผนของท่าน เนื่องจากจะต้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน

6. ตัวเลือกการบริการด้านฮาร์ดแวร์

6.1 Apple จะให้บริการบริการด้านฮาร์ดแวร์โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก:

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง บริการแบบนำเครื่องมาเองนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ โปรดส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของหรือที่ตั้งของ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง โดยจะมีการให้บริการที่สถานที่นั้นๆ หรือร้านค้าหรือผู้ให้บริการจะส่งอุปกรณ์ที่ได้รับการความคุ้มครองไปยังหน่วยบริการซ่อมแซมของ Apple (Apple Repair Service - “ARS”) เพื่อรับบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะสามารถรับคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ในทันที

(2) บริการนอกสถานที่ บริการนอกสถานที่จะมีให้ในบางประเทศสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่างๆ หากสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายในรัศมี 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) จากสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการนอกสถานที่ที่ผ่านการรับรองจาก Apple (Apple Authorized Onsite Service Provider) ชิ้นส่วนบางรายการที่สามารถรับบริการภายใต้บริการสำหรับชิ้นส่วนที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง จะไม่มีสิทธิขอรับบริการนอกสถานที่ หาก Apple พิจารณาว่าจะให้บริการนอกสถานที่ Apple จะส่งช่างเทคนิคฝ่ายบริการไปยังสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยจะมีการให้บริการที่สถานที่นั้นๆ หรือช่างเทคนิคฝ่ายบริการจะขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ AASP หรือ ARS เพื่อทำการซ่อมแซม หากมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ณ สถานที่ตั้งของ AASP หรือ ARS Apple จะจัดให้มีการขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกลับไปยังสถานที่ตั้งของท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ หากช่างเทคนิคฝ่ายบริการไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่นัดหมาย การให้บริการนอกสถานที่ในครั้งต่อไปอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

(3) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์โดยตรงนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ หาก Apple พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านมีสิทธิได้รับบริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่ท่าน (และพร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์ หากท่านไม่มีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่แล้ว) และท่านจะต้องจัดส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไปยังสถานที่ตั้งของ ARS ตามคำแนะนำของ Apple เมื่อบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานที่ตั้งของ ARS จะส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกลับไปให้ท่าน โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด หรือในอีกกรณีหนึ่ง Apple หรือ ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจาอ Apple (Apple Authorised Service Provider) อาจมีการจัดบริการเข้ารับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจากท่าน และเมื่อบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการจัดส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับไปให้ท่านโดยตรง

(4) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (“DIY”) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีมีให้บริการในบางประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองบางรายการ และบริการชิ้นส่วน DIY มีให้บริการสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหลายรายการ ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่านเองได้ หากมีบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ จะมีการกำหนดใช้กระบวนการต่อไปนี้

(ก) บริการที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิอนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีบัตรเครดิต ท่านอาจไม่สามารถขอใช้บริการดังกล่าว และ Apple จะนำเสนอทางเลือกอื่นในการให้บริการสำหรับท่าน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่ท่านพร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง หากเหมาะสม และข้อกำหนดใดๆ สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้ว หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการขอสิทธิอนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน และค่าขนส่งไปยังและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากท่านไม่มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วตามคำแนะนำ หรือมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วซึ่งไม่มีสิทธิสำหรับบริการ Apple จะหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินตามที่ตกลงกันไว้

(ข) บริการที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่ท่านพร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง หากเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดใดๆ สำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(ค) Apple จะไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระสำหรับบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อwww.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

6.2 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแก่ท่าน รวมทั้งสิทธิในการได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน บริการจะจำกัดตามตัวเลือกที่มีให้บริการในประเทศที่ขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ตัวเลือกการบริการ ความพร้อมในการให้บริการชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ หากไม่สามารถให้บริการสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น หากท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทั้งหมด และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีของบริการระหว่างประเทศ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น

7. ความรับผิดชอบของท่าน

เพื่อให้ได้รับบริการหรือการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

(1) ให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผนของท่านและสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าสำหรับแผนของท่าน หากมีการร้องขอ

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ดำเนินการตามคำร้องขอข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แบบ รุ่นของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏ การดำเนินการใดๆ ก่อนจะเกิดปัญหากับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ Apple ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการหลีกเลี่ยงการส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน และการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามคำแนะนำในการขนส่ง

(5) อัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันก่อนที่จะขอรับบริการ และ

(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว Apple อาจมีการติดตั้งการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดั้งเดิมและอัพเดทรุ่นหลังการวางจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ในขณะที่ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นการลบซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองก่อนที่จะเข้ารับบริการ ในระหว่างการให้บริการ APP สำหรับ IPOD นั้น Apple จะลบเนื้อหาของ IPOD และจัดรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ Apple จะส่งคืน iPod ของท่านหรือให้ iPod สำหรับเปลี่ยนทดแทนเนื่องจากมีการกำหนดค่า iPod เป็นค่าดั้งเดิมตามการอัพเดทที่เหมาะสม Apple อาจมีการติดตั้งอัพเดท iPod OS เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะทำให้ iPod ไม่สามารถกลับไปใช้ iPod OS รุ่นก่อนหน้านี้ได้ อาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันของบุคคลอื่นที่ติดตั้งไว้บน iPod ร่วมกันหรือทำงานกับ iPod ได้ซึ่งเป็นผลจากการอัพเดท iPod OS ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และรหัสผ่านอื่นๆ ทั้งหมดใหม่

8. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตไว้สูงสุด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือเจ้าของในภายหลังสำหรับความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เกิดต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรมใหม่ หรือการสร้างโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ซ้ำ หรือความล้มเหลวในการรักษาความลับของข้อมูล ความสูญเสียในธุรกิจ กำไร รายได้ หรือการออมที่คาดหมายใดๆ อันเนื่องมาจากพันธกรณีของ Apple ภายใต้แผนนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดความรับผิดของ Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple ที่มีต่อท่านและเจ้าของในภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากแผนนี้จะไม่เกินกว่าราคาดั้งเดิมที่ชำระสำหรับแผนนี้ Apple ไม่ได้รับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า (1) จะสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล (2) จะมีการรักษาความลับของข้อมูล หรือ (3) การทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด

สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น ตามขอบเขตการจำกัดความรับผิดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะมีการจำกัดความรับผิดของ Apple โดยมีสิทธิในการเลือกแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือการให้บริการ บางรัฐหรือเขตปกครองจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจจะไม่มีผลบังคับใช้สำหรับท่าน

9. การยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกแผนนี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคุณตัดสินใจยกเลิก โปรดโทรไปที่ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประเทศของคุณซึ่งระบุไว้ที่ www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html หรือส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยหมายเลขข้อตกลงของแผนของท่านไปที่สถานที่ตั้งที่เหมาะสมในประเทศที่คุณซื้อสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง จะต้องแนบสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าของแผนมาพร้อมคำบอกกล่าวของท่าน เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านยกเลิกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านซื้อแผนหรือได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดภายหลัง ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังหักมูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ หากท่านยกเลิกหลังจากสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาดั้งเดิมของสินค้าที่ซื้อมา โดยเป็นไปตามอัตราร้อยละของระยะเวลาความคุ้มครองที่ยังไม่หมดอายุนับจากวันที่ซื้อแผน ซึ่งหักออกด้วย (ก) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งมีผลใช้บังคับตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง หรือสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (ข) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple อาจยกเลิกแผนนี้ได้เนื่องจากการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple ยังอาจยกเลิกแผนนี้ได้หากไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนสำหรับบริการของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ โดยมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน หาก Apple ยกเลิกแผนนี้เพราะไม่มีชิ้นส่วนสำหรับบริการ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนตามระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของแผน แผนนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างสำหรับท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง

10. การโอนแผน

(1) สำหรับการโอนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังเจ้าของใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังบุคคลอื่น โดยที่ (ก) การโอนนั้นประกอบด้วยต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าของแผน การยืนยันแผน และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผน ซึ่งรวมถึงเอกสารที่พิมพ์ออกมาและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข) ท่านแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนโดยการส่งเอกสารเป็นคำบอกกล่าวการโอนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศของท่านตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง และ (ค) บุคคลที่ได้รับแผนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผน เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนแผน ท่านต้องระบุหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งจะมีการโอน ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของเจ้าของใหม่

(2) สำหรับการโอนจากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเดิมไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ ท่านอาจโอนการคุ้มครองภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังผลิตภัณฑ์ Apple ใหม่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของและมีการซื้อภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนนี้ และในเวลาที่มีการโอน ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของผู้ผลิต Apple จะออกเอกสารการยืนยันแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอน ท่านต้องแสดงข้อมูลหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน หมายเลขประจำเครื่อง และหลักฐานการซื้อของผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังมีการโอนโดยการส่งเป็นคำบอกกล่าวการโอนไปยัง Apple ตามที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นโดยทันที

11. ข้อมูลทั่วไป

(1) Apple อาจทำสัญญาให้บุคคลภายนอกรับช่วงหรือโอนการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปยังบุคคลภายนอก แต่จะไม่เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ที่มีต่อท่านจากการดำเนินการเช่นนั้น

(2) Apple จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องหรือความล่าช้าใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แผนนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple

(3) ท่านไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ได้รับบริการภายใต้แผนนี้

(4) แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะหากท่านเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศซึ่ง Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple มีการนำเสนอแผนซึ่งระบุไว้ในที่นี้: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html จะไม่มีการนำเสนอแผนนี้ให้แก่บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และแผนนี้จะไม่มีการให้บริการในกรณีที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้

(5) ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Apple อาจมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างท่านกับ Apple ตามดุลพินิจของ Apple และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการโต้ตอบสื่อสารของ Apple แต่เพียงอย่างเดียว

(6) ท่านยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยต่อ Apple ภายใต้แผนนี้จะไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า Apple อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในนามของท่านในเวลาที่ Apple ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจมีเนื้อหาครอบคลุมน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา

(7) Apple มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำลายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในคำแนะนำที่ท่านให้แก่ Apple เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และ Apple จะพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นตามที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในบริการและการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น หรือหากท่านมีข้อสงสัยว่าข้อมูลของท่านจะได้รับผลกระทบจากการถูกประมวลผลในลักษณะนี้อย่างไร โปรดติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ที่ www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

(8) Apple จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า Apple ที่ www.apple.com/legal/privacy หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณ หรือหากคุณต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าไปที่ appleid.apple.com เพื่ออัพเดทตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลของท่าน หรือติดต่อ Apple ที่  www.apple.com/privacy/contact

(9) ข้อกำหนดของแผนนี้ ซึ่งรวมถึงต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแผนและการยืนยันแผน จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดอื่นใด ของคำสั่งซื้อใดๆ หรือเอกสารอื่นใด และถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดร่วมกันระหว่างท่านกับ Apple เกี่ยวกับแผนนี้

(10) ท่านต้องซื้อและลงทะเบียนแผนนี้ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ Apple Apple ไม่มีหน้าที่ในการต่ออายุแผนนี้ ในกรณีที่ Apple เสนอให้มีการต่ออายุ Apple จะเป็นผู้กำหนดราคาและข้อกำหนด

(11) ไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายใต้แผนนี้

(12) สำหรับแผนที่มีการจำหน่ายในประเทศ APAC นั้น “Apple” เป็นนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง Apple เป็นผู้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินสำหรับแผนที่มีการขายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

(13) กฎหมายที่ใช้บังคับกับแผนนี้คือกฎหมายของประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่างสำหรับประเทศที่มีการซื้อแผน

(14) ไม่มีการชำระเงินที่สามารถหักได้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่ทำภายใต้แผนนี้

(15) จะไม่มีการยกเลิกแผนนี้เนื่องด้วยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีสิทธิได้รับบริการภายใต้แผนนี้

12. ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐ

ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของแผนนี้

ก)         ออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เกี่ยวกับการส่งคืน การคืนเงิน และการรับประกันเป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งท่านอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ คู่สัญญา – Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235 (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235 ข้อกำหนดโดยทั่วไป

(ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ข)         ฮ่องกง: คู่สัญญา – Apple Asia Limited of 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 195 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ฮ่องกง) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited 2401 One Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ค)         อินเดีย: คู่สัญญา – Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1,300 INR (รูปีอินเดีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในอินเดียเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ง)         สาธารณรัฐเกาหลี: คู่สัญญา – Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 32,000 SKW (วอนเกาหลีใต้) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

จ)         อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนาม: คู่สัญญา – Apple South Asia Pte Ltd. of 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore, 569086 (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086 หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 45 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สิงคโปร์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนามเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ฉ)         นิวซีแลนด์: คู่สัญญา – Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ช)         ไต้หวัน: คู่สัญญา - Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 900 TWD (ดอลลาร์ไต้หวันใหม่) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในไต้หวันเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐจีนจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ซ)         ไทย: คู่สัญญา - Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1000 บาทหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กฎหมายของไทยจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ฌ)         มาเลเซีย: คู่สัญญา – Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia (“Apple”)

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur 50470, Kuala Lumpur, Malaysia หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 80 ริงกิต หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur 50470, Malaysia

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในมาเลเซียเท่านั้น กฎหมายของมาเลเซียจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

ญ)         มาเก๊า: คู่สัญญา - Apple Macau Limitada, Avenida da Praia Grande, 759, 5/Floor, Macau, China

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Macau Limitada, Avenida da Praia Grande, 759, 5/Floor, Macau, China หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากที่ได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก หักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิก MOP 200 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้

การโอน (ข้อ 10) โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Macau Limitada, Avenida da Praia Grande, 759, 5/Floor, Macau, China

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในมาเก๊าเท่านั้น กฎหมายของมาเก๊าจะมีผลบังคับใช้กับแผนนี้

042016 APP Mac APAC Thai v6.2

AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac (“APP สำหรับ Mac”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod (“APP สำหรับ iPod”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple Display (“APP สำหรับ Apple Display”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV (“APP สำหรับ Apple TV”

สิทธิผู้บริโภคจะมีผลต่อแผนนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น  ไม่มีข้อกำหนดใดในแผนนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ให้ไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคในทางแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายการรับประกัน และสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ Apple ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิบัติได้ไม่เพียงพอ

1. แผน สัญญาบริการนี้จะใช้บังคับสำหรับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ Apple จัดไว้ให้กับท่านภายใต้แผนที่กล่าวไว้ข้างต้น (โดยจะเรียกแต่ละแผนในที่นี้ว่า “แผน”) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่เป็นตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อดั้งเดิม (“อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง”) ซึ่งระบุไว้บนหลักฐานที่เป็นเอกสารความคุ้มครองของท่าน (“การยืนยันแผน”)  สำหรับวัตถุประสงค์ของแผนนี้ Apple หมายรวมถึงนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง

2. ระยะเวลาที่ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุด

ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อท่านซื้อแผนนี้และสิ้นสุดลงในวันที่ระบุไว้ในการยืนยันแผนของท่าน (“ระยะเวลาความคุ้มครอง”)  เพื่อให้ได้รับการยืนยันแผนของท่าน โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและเลขทะเบียนสำหรับแผนของท่าน (“หมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน”) กับ Apple  หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ท่านอาจได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติและท่านไม่ได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านจะถือเป็นการยืนยันแผนของท่าน ตามข้อกำหนดของแผนนี้ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนของท่าน และการยืนยันแผนจะเป็นส่วนแยกต่างหากจากกันในสัญญาบริการของท่าน จะมีการระบุราคาของแผนไว้ในต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ความคุ้มครองของบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่แผนนี้ได้ให้ไว้เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมไปจากความคุ้มครองที่ให้ไว้โดยการรับประกันฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต

3. รายการที่ได้รับความคุ้มครอง

3.1 บริการฮาร์ดแวร์

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง หากท่านเรียกร้องสิทธิที่ถูกต้องโดยแจ้งต่อ Apple ว่า (1) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองมีความชำรุดบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต หรือ (2) ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ได้รับความคุ้มครองลดลงเหลือต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ (80%) จากที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะดั้งเดิมของแบตเตอรี่ Apple จะ (ก) ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ผ่านการซ่อมแซมซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ หรือ (ข) เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือเทียบเท่าของใหม่ และมีความสามารถในการทำงานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นอย่างน้อย  ในกรณีที่ Apple เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะถือเป็นทรัพย์สินของ Apple และผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะเป็นทรัพย์สินของท่านที่ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เหลือตามแผน

3.2 อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งบรรจุในหีบห่อดั้งเดิมแล้ว “อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง” ยังรวมถึงรายการต่อไปนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนของท่าน:

 (1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac (ก) หากมีการซื้อจอแสดงผลที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้หนึ่งจอ ในเวลาเดียวกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) หากมีการครอบคลุมเมาส์ที่เป็นตราสินค้า Apple, Magic Trackpad เครื่องชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่ของ Apple และแป้นพิมพ์รวมเข้ากับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (หรือมีการซื้อพร้อมกับ Mac mini หรือ Mac Pro) หรือ (ค) หากมีการใช้ AirPort Express หรือ สถานีฐานของ AirPort Extreme, AirPort Time Capsule โมดูลหน่วยความจำของ Apple (RAM) และ Apple USB SuperDrive ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและท่านมีการซื้อมาแต่แรกโดยมีอายุไม่เกินสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
 
(2) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV หากมีการใช้ AirPort Express หรือสถานีฐาน AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และท่านมีการซื้อมาแต่แรกโดยมีอายุไม่เกินสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

3.3 การสนับสนุนทางเทคนิค

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง Apple จะให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์แก่ท่าน การสนับสนุนทางเทคนิคอาจรวมถึงความช่วยเหลือในการติดตั้ง การเปิดใช้งาน การกำหนดค่า การแก้ไขปัญหา และการกู้คืน (ยกเว้นการกู้คืนข้อมูล) รวมถึงการจัดเก็บ การเรียกคืน และการจัดการไฟล์ การตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบ และการกำหนดระยะเวลาที่จะต้องเข้ารับบริการด้านฮาร์ดแวร์ Apple จะให้การสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนรุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนการวางจำหน่ายครั้งสำคัญ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ''รุ่นการวางจำหน่ายครั้งสำคัญ'' หมายถึงรุ่นที่สำคัญของซอฟต์แวร์ซึ่งวางจำหน่ายเพื่อการค้าโดย Apple ซึ่งมีรูปแบบหมายเลขรุ่นสำหรับการวางจำหน่วย เช่น ''1.0'' หรือ ''2.0'' และไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรุ่นเบต้าหรือรุ่นก่อนวางจำหน่าย ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิคที่จัดไว้ให้กับท่านจะแตกต่างกันไปตามแผนของท่าน

3.4 ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิค

(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“Mac OS”) และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (“ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค”) Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับปัญหาการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการเครือข่ายบนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“เซิร์ฟเวอร์ Mac OS”) อยู่บน Mac

(2) ภายใต้ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง iPod OS และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (โดยจะมีการกล่าวถึงทั้งสองส่วนนี้ว่า "ซอฟต์แวร์ iPod") และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและ “คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายความถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและใช้งานระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ภายใต้ APP สำหรับ Apple Display นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

(4) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (“ซอฟต์แวร์ Apple TV”) และปัญหาระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และ “โทรทัศน์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ที่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

4. รายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

4.1 บริการฮาร์ดแวร์แผนนี้จะไม่นำมาใช้กับ

(1) การติดตั้ง การนำออก หรือการกำจัดอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือการจัดหาอุปกรณ์ในระหว่างให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (ก) ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (ค) การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือจุดประสงค์การใช้งานตามที่ผู้ผลิตมีการอธิบายไว้ หรือ (ง) การบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลใดๆ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวแทนของ Apple หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ผ่านการรับรองจาก Apple (Apple Authorized Service Provider - “AASP”)

(3) มีการเปลี่ยนแปลง ขีดฆ่า หรือนำหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองออก หรือมีการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันหรือความสามารถในการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต

(4) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองสูญหายหรือถูกขโมยไป แผนนี้จะครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับการส่งคืนมายัง Apple ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น

(5) ความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกที่พอร์ตต่างๆ แตก

(6) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่กรณีที่มีความคุ้มครองแบตเตอรี่ภายใต้ APP สำหรับ iPod หรือ APP สำหรับ Mac หรือ APP สำหรับ Apple TV หรือนอกเสียจากว่า ความผิดปกติจะเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต

(7) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ

(8) ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยความสึกหรอและการฉีกขาดจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติของผลิตภัณฑ์

4.2 การสนับสนุนทางเทคนิค แผนนี้จะไม่รวมถึง:

(1) ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการอัพเกรดซอฟต์แวร์เป็นรุ่นปัจจุบันในขณะนั้น

(2) การใช้งานหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคของท่านในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานหรือการดัดแปลงดังที่กำหนดไว้

(3) ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น หรือผลหรือปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค

(4) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ iPod โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ iPod หรือปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(5) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ Apple Display โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(6) การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านภายใต้ APP สำหรับ Apple TV โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Apple TV หรือปัญหาระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(7) ซอฟต์แวร์ Apple นอกเหนือจาก Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนที่ใช้บังคับ

(8) ซอฟต์แวร์ Mac OS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับปัญหาการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Mac OS บน Mac

(9) ซอฟต์แวร์ Mac OS หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นตราสินค้า Apple ซึ่งมีการระบุว่าเป็น “รุ่นเบต้า” “รุ่นก่อนวางจำหน่าย” หรือ “รุ่นตัวอย่าง” หรือซอฟต์แวร์ที่มีการระบุไว้ในลักษณะเดียวกัน

(10) เว็บบราวเซอร์ของบุคคลอื่น แอพพลิเคชันอีเมล และซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดค่า Mac OS ที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น หรือ

(11) ความเสียหายหรือความสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่หรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  จะไม่มีการครอบคลุมการกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ภายใต้แผนนี้

5. วิธีการขอรับบริการและการสนับสนุน

ท่านสามารถขอรับบริการด้านฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Apple หรือโทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเทศใน www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html เมื่อโทรติดต่อไปที่หมายเลขตามที่ระบุไว้ เจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่ายการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Apple จะรับสาย และจะขอหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผนหรือหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือ โปรดเก็บรักษาเอกสารการยืนยันแผนและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและแผนของท่าน เนื่องจากจะต้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน

6. ตัวเลือกการบริการด้านฮาร์ดแวร์

6.1 Apple จะให้บริการบริการด้านฮาร์ดแวร์โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก:

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง บริการแบบนำเครื่องมาเองนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ โปรดส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของหรือที่ตั้งของ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง โดยจะมีการให้บริการที่สถานที่นั้นๆ หรือร้านค้าหรือผู้ให้บริการจะส่งอุปกรณ์ที่ได้รับการความคุ้มครองไปยังหน่วยบริการซ่อมแซมของ Apple (Apple Repair Service - “ARS”) เพื่อรับบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะสามารถรับคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ในทันที

(2) บริการนอกสถานที่ บริการนอกสถานที่จะมีให้ในบางประเทศสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่างๆ หากสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายในรัศมี 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) จากสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการนอกสถานที่ที่ผ่านการรับรองจาก Apple (Apple Authorized Onsite Service Provider) ชิ้นส่วนบางรายการที่สามารถรับบริการภายใต้บริการสำหรับชิ้นส่วนที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง จะไม่มีสิทธิขอรับบริการนอกสถานที่ หาก Apple พิจารณาว่าจะให้บริการนอกสถานที่ Apple จะส่งช่างเทคนิคฝ่ายบริการไปยังสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยจะมีการให้บริการที่สถานที่นั้นๆ หรือช่างเทคนิคฝ่ายบริการจะขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ AASP หรือ ARS เพื่อทำการซ่อมแซม หากมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ณ สถานที่ตั้งของ AASP หรือ ARS Apple จะจัดให้มีการขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกลับไปยังสถานที่ตั้งของท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ หากช่างเทคนิคฝ่ายบริการไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามเวลาที่นัดหมาย การให้บริการนอกสถานที่ในครั้งต่อไปอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

(3) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์โดยตรงนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ หาก Apple พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านมีสิทธิได้รับบริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่ท่าน (และพร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์ หากท่านไม่มีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่แล้ว) และท่านจะต้องจัดส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไปยังสถานที่ตั้งของ ARS ตามคำแนะนำของ Apple เมื่อบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานที่ตั้งของ ARS จะส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกลับไปให้ท่าน โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด หรือในอีกกรณีหนึ่ง Apple หรือ ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจาอ Apple (Apple Authorised Service Provider) อาจมีการจัดบริการเข้ารับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจากท่าน และเมื่อบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการจัดส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับไปให้ท่านโดยตรง

(4) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (“DIY”)  บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีมีให้บริการในบางประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองบางรายการ และบริการชิ้นส่วน DIY มีให้บริการสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหลายรายการ ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่านเองได้ หากมีบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ จะมีการกำหนดใช้กระบวนการต่อไปนี้

(ก) บริการที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิอนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีบัตรเครดิต ท่านอาจไม่สามารถขอใช้บริการดังกล่าว และ Apple จะนำเสนอทางเลือกอื่นในการให้บริการสำหรับท่าน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่ท่านพร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง หากเหมาะสม และข้อกำหนดใดๆ สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้ว หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการขอสิทธิอนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน และค่าขนส่งไปยังและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากท่านไม่มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วตามคำแนะนำ หรือมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วซึ่งไม่มีสิทธิสำหรับบริการ Apple จะหักบัญชีบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินตามที่ตกลงกันไว้

(ข) บริการที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่ท่านพร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง หากเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดใดๆ สำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(ค) Apple จะไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระสำหรับบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุอยู่ในคู่มือ

6.2 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแก่ท่าน รวมทั้งสิทธิในการได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน บริการจะจำกัดตามตัวเลือกที่มีให้บริการในประเทศที่ขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ตัวเลือกการบริการ ความพร้อมในการให้บริการชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ หากไม่สามารถให้บริการสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น หากท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทั้งหมด และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีของบริการระหว่างประเทศ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น

7. ความรับผิดชอบของท่าน

เพื่อให้ได้รับบริการหรือการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

(1) ให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผนของท่านและสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าสำหรับแผนของท่าน หากมีการร้องขอ

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ดำเนินการตามคำร้องขอข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แบบ รุ่นของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏ การดำเนินการใดๆ ก่อนจะเกิดปัญหากับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ Apple ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการหลีกเลี่ยงการส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน และการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามคำแนะนำในการขนส่ง

(5) อัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันก่อนที่จะขอรับบริการ และ

(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว Apple อาจมีการติดตั้งการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดั้งเดิมและอัพเดทรุ่นหลังการวางจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ในขณะที่ให้บริการ ซึ่งอาจเป็นการลบซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองก่อนที่จะเข้ารับบริการ ในระหว่างการให้บริการ APP สำหรับ IPOD นั้น Apple จะลบเนื้อหาของ IPOD และจัดรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ Apple จะส่งคืน iPod ของท่านหรือให้ iPod สำหรับเปลี่ยนทดแทนเนื่องจากมีการกำหนดค่า iPod เป็นค่าดั้งเดิมตามการอัพเดทที่เหมาะสม Apple อาจมีการติดตั้งอัพเดท iPod OS เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะทำให้ iPod ไม่สามารถกลับไปใช้ iPod OS รุ่นก่อนหน้านี้ได้ อาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันของบุคคลอื่นที่ติดตั้งไว้บน iPod ร่วมกันหรือทำงานกับ iPod ได้ซึ่งเป็นผลจากการอัพเดท iPod OS ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และรหัสผ่านอื่นๆ ทั้งหมดใหม่

8. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตไว้สูงสุด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือเจ้าของในภายหลังสำหรับความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เกิดต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรมใหม่ หรือการสร้างโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ซ้ำ หรือความล้มเหลวในการรักษาความลับของข้อมูล ความสูญเสียในธุรกิจ กำไร รายได้ หรือการออมที่คาดหมายใดๆ อันเนื่องมาจากพันธกรณีของ Apple ภายใต้แผนนี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดความรับผิดของ Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple ที่มีต่อท่านและเจ้าของในภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากแผนนี้จะไม่เกินกว่าราคาดั้งเดิมที่ชำระสำหรับแผนนี้ Apple ไม่ได้รับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า (1) จะสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล (2) จะมีการรักษาความลับของข้อมูล หรือ (3) การทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด

สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น ตามขอบเขตการจำกัดความรับผิดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะมีการจำกัดความรับผิดของ Apple โดยมีสิทธิในการเลือกแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือการให้บริการ บางรัฐหรือเขตปกครองจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจจะไม่มีผลบังคับใช้สำหรับท่าน

9. การยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกแผนนี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิก โปรดโทรศัพท์ติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุไว้ในคู่มือ หรือส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผนของท่านไปยังสถานที่ตั้งในประเทศที่ท่านซื้อสินค้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง หรือส่งทางโทรสาร ตามความสะดวก จะต้องแนบสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าของแผนมาพร้อมคำบอกกล่าวของท่าน เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านยกเลิกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านซื้อแผนหรือได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดภายหลัง ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังหักมูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ หากท่านยกเลิกหลังจากสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาดั้งเดิมของสินค้าที่ซื้อมา โดยเป็นไปตามอัตราร้อยละของระยะเวลาความคุ้มครองที่ยังไม่หมดอายุนับจากวันที่ซื้อแผน ซึ่งหักออกด้วย (ก) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งมีผลใช้บังคับตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง หรือสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (ข) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple อาจยกเลิกแผนนี้ได้เนื่องจากการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple ยังอาจยกเลิกแผนนี้ได้หากไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนสำหรับบริการของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ โดยมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน หาก Apple ยกเลิกแผนนี้เพราะไม่มีชิ้นส่วนสำหรับบริการ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนตามระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของแผน แผนนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างสำหรับท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง

10. การโอนแผน

(1) สำหรับการโอนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังเจ้าของใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังบุคคลอื่น โดยที่ (ก) การโอนนั้นประกอบด้วยต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้า การยืนยันแผน และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผน ซึ่งรวมถึงเอกสารที่พิมพ์ออกมาและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข) ท่านจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนโดยการส่ง ส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ หรือส่งอีเมลคำบอกกล่าวการโอนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่านตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง และ (ค) บุคคลที่ได้รับแผนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผน เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนแผน ท่านต้องระบุหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งจะมีการโอน ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของเจ้าของใหม่

(2) สำหรับการโอนจากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเดิมไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ ท่านอาจโอนการคุ้มครองภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังผลิตภัณฑ์ Apple ใหม่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของและมีการซื้อภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนนี้ และในเวลาที่มีการโอน ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของผู้ผลิต  Apple จะออกเอกสารการยืนยันแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอน ท่านต้องให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงสำหรับแผน หมายเลขประจำเครื่อง และหลักฐานการซื้อของผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังมีการโอนโดยการส่ง หรือส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ คำบอกกล่าวการโอนไปยัง Apple ตามที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวข้างต้นโดยทันที

11. ข้อมูลทั่วไป

(1) Apple อาจทำสัญญาให้บุคคลภายนอกรับช่วงหรือโอนการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปยังบุคคลภายนอก แต่จะไม่เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ที่มีต่อท่านจากการดำเนินการเช่นนั้น

(2) Apple จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องหรือความล่าช้าใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แผนนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple

(3) ท่านไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ได้รับบริการภายใต้แผนนี้

(4) แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะหากท่านเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศซึ่ง Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple มีการนำเสนอแผนซึ่งระบุไว้ในที่นี้: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html จะไม่มีการนำเสนอแผนนี้ให้แก่บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และแผนนี้จะไม่มีการให้บริการในกรณีที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้

(5) ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Apple อาจมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างท่านกับ Apple ตามดุลพินิจของ Apple และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการโต้ตอบสื่อสารของ Apple แต่เพียงอย่างเดียว

(6) ท่านยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยต่อ Apple ภายใต้แผนนี้จะไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า Apple อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในนามของท่านในเวลาที่ Apple ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจมีเนื้อหาครอบคลุมน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา

(7) Apple มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำลายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในคำแนะนำที่ท่านให้แก่ Apple เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และ Apple จะพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นตามที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในบริการและการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น หรือหากท่านมีข้อสงสัยว่า ข้อมูลของท่านอาจได้รับผลกระทบจากการประมวลผลในลักษณะนี้อย่างไร โปรดติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

(8) Apple จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า Apple ที่ www.apple.com/legal/privacy หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้เกี่ยวกับท่านหรือหากท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าไปที่ www.apple.com/contact/myinfo เพื่อปรับปรุงตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านอาจติดต่อ Apple ที่ www.apple.com/privacy/contact

(9) ข้อกำหนดของแผนนี้ ซึ่งรวมถึงต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแผนและการยืนยันแผน จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดอื่นใด ของคำสั่งซื้อใดๆ หรือเอกสารอื่นใด และถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดร่วมกันระหว่างท่านกับ Apple เกี่ยวกับแผนนี้

(10) ท่านต้องซื้อและลงทะเบียนแผนนี้ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ Apple Apple ไม่มีหน้าที่ในการต่ออายุแผนนี้ ในกรณีที่ Apple เสนอให้มีการต่ออายุ Apple จะเป็นผู้กำหนดราคาและข้อกำหนด

(11) ไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายใต้แผนนี้

(12) สำหรับแผนที่มีการจำหน่ายในประเทศ APAC นั้น “Apple” เป็นนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง Apple เป็นผู้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินสำหรับแผนที่มีการขายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

(13) กฎหมายที่ใช้บังคับกับแผนนี้คือกฎหมายของประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่างสำหรับประเทศที่มีการซื้อแผน

(14) ไม่มีการชำระเงินที่สามารถหักได้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่ทำภายใต้แผนนี้

(15) จะไม่มีการยกเลิกแผนนี้เนื่องด้วยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีสิทธิได้รับบริการภายใต้แผนนี้

12. ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐ

ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของแผนนี้

ก)        ออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เกี่ยวกับการส่งคืน การคืนเงิน และการรับประกันเป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งท่านอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีท่านภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ คู่สัญญา – Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235 (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235  ข้อกำหนดโดยทั่วไป
 
(ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น  กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ค)        ฮ่องกง: คู่สัญญา – Apple Asia Limited of 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 195 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ฮ่องกง) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 One Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong 
 
ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น  กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ง)         อินเดีย: คู่สัญญา – Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1,300 INR (รูปีอินเดีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No. 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India 
 
ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในอินเดียเท่านั้น  กฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

จ)         สาธารณรัฐเกาหลี: คู่สัญญา – Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 32,000 SKW (วอนเกาหลีใต้) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea 

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น  กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ฉ)        อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนาม: คู่สัญญา – Apple South Asia Pte Ltd. of 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore, 569086 (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte Ltd. of 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 45 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สิงคโปร์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte Ltd. of 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086 
 
ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนามเท่านั้น  กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ช)        นิวซีแลนด์: คู่สัญญา – Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 
 
ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น  กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ซ)        ไต้หวัน: คู่สัญญา - Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 900 TWD (ดอลลาร์ไต้หวันใหม่) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้ 

การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในไต้หวันเท่านั้น  กฎหมายของสาธารณรัฐจีนจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ฌ)        ไทย: คู่สัญญา - Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1000 บาทหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กฎหมายของไทยจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

ญ)        มาเลเซีย: คู่สัญญา – Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia (“Apple”) 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur 50470, Kuala Lumpur, Malaysia  หากท่านยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 80 ริงกิต หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ให้บริการภายใต้แผนนี้
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Level 11, Kuala Lumpur 50470, Malaysia 
 
ข้อกำหนดโดยทั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการนำเสนอและมีผลบังคับใช้เฉพาะในมาเลเซียเท่านั้น  กฎหมายของมาเลเซียจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
092915 APP Mac APAC Thai v6.1

AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac (“APP สำหรับ Mac”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod (“APP สำหรับ iPod”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple Display (“APP สำหรับ Apple Display”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV (“APP สำหรับ Apple TV”

สิทธิผู้บริโภคจะมีผลต่อแผนนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น  ไม่มีข้อกำหนดใดในแผนนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ให้ไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคในทางแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายการรับประกัน และสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ Apple ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิบัติได้ไม่เพียงพอ

1. แผน  สัญญาบริการนี้จะใช้บังคับกับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ Apple จัดไว้ให้กับท่านภายใต้แผนที่กล่าวไว้ข้างต้น (โดยจะเรียกแต่ละแผนในที่นี้ว่า “แผน”) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง”) ซึ่งระบุอยู่บนหลักฐานที่เป็นเอกสารความคุ้มครองของท่าน (“การยืนยันแผน”)  เพื่อวัตถุประสงค์ของแผนนี้ Apple จะมีความหมายถึงนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง 

2. ระยะเวลาที่ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุด

ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อท่านซื้อแผนนี้และสิ้นสุดลงในวันที่ระบุไว้ในการยืนยันแผนของท่าน (“ระยะเวลาความคุ้มครอง”)  เพื่อให้ได้รับการยืนยันแผนของท่าน โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและเลขทะเบียนของแผนของท่าน (“หมายเลขข้อตกลงของแผน”) กับ Apple  หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ท่านอาจได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติและท่านไม่ได้รับการยืนยันแผนแยกต่างหาก ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านจะถือเป็นการยืนยันแผนของท่าน ตามข้อกำหนดของแผนนี้ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนของท่าน และการยืนยันแผนจะเป็นคนละส่วนของสัญญาบริการของท่าน ราคาของแผนจะระบุอยู่ในต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ความคุ้มครองของบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่แผนนี้ได้ให้ไว้เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมไปจากความคุ้มครองที่ให้ไว้โดยการรับประกันฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต 

3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

3.1 บริการฮาร์ดแวร์

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง หากท่านเรียกร้องสิทธิที่ถูกต้องโดยแจ้งต่อ Apple ว่า (1) ได้มีความชำรุดบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ (2) ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ลดลงเหลือต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ (80%) จากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเริ่มแรกของแบตเตอรี่ Apple จะ (ก) ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ หรือ (ข) เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนซึ่งเป็นของใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ และสามารถทำงานได้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์เดิมเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่ Apple เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์เดิมจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Apple และผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะเป็นทรัพย์สินของท่านที่ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เหลือตามแผน

3.2 อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งบรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรกแล้ว “อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง” รวมไปถึงรายการต่อไปนี้ตามที่กำหนดอยู่ในแผนของท่าน

 (1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac (ก) จอแสดงผลที่มีตราสินค้า Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้หนึ่งจอ หากซื้อในเวลาเดียวกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) เมาส์ที่มีตราสินค้า Apple, Magic Trackpad, Apple Battery Charger และแป้นพิมพ์หากได้รวมอยู่กับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (หรือได้ซื้อพร้อมกับ Mac mini หรือ Mac Pro) และ (ค) AirPort Express หรือ AirPort Extreme Base Station, AirPort Time Capsule, โมดูลหน่วยความจำ Apple RAM และ Apple USB SuperDrive หากท่านนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและได้ซื้อมาแต่แรกโดยไม่เกินกว่าสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
 
(2) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น AirPort Express หรือ AirPort Extreme Base Station และ AirPort Time Capsule หากนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและได้ซื้อมาแต่แรกโดยไม่เกินกว่าสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
 
3.3 การสนับสนุนทางเทคนิค 
 
ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง Apple จะให้ท่านสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคที่อยู่บนเว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ การสนับสนุนทางเทคนิคอาจรวมไปถึงความช่วยเหลือในการติดตั้ง การเริ่มทำงาน การกำหนดค่า การแก้ไขปัญหา และการกู้คืน (ยกเว้นการกู้คืนข้อมูล) รวมถึงการจัดเก็บ การเรียกคืน และการจัดการไฟล์ การตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบ และการกำหนดว่าเมื่อใดจำเป็นต้องมีบริการฮาร์ดแวร์ Apple จะให้การสนับสนุนสำหรับรุ่นในขณะนั้นของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุน และรุ่นก่อนวางจำหน่ายครั้งสำคัญ เพื่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ ''รุ่นวางจำหน่ายครั้งสำคัญ'' หมายถึงรุ่นที่สำคัญของซอฟต์แวร์ซึ่งวางจำหน่ายเพื่อการค้าโดย Apple ในรูปแบบการวางจำหน่ายที่เป็นตัวเลข เช่น ''1.0'' หรือ ''2.0'' และไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรุ่นเบต้าหรือรุ่นก่อนวางจำหน่าย ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิคที่จัดไว้ให้กับท่านจะแตกต่างกันไปตามแผนของท่าน 
 
3.4 ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิค 
 
(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“Mac OS”) และแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภคที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (“ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค”) Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้สำหรับประเด็นการดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์และการบริหารเครือข่ายบนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“เซิร์ฟเวอร์ Mac OS”) ที่อยู่บน Mac  
 
(2) ภายใต้ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง iPod OS และแอพพลิเคชั่นของซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (เรียกทั้งสองอย่างนี้ว่า "ซอฟต์แวร์ iPod") และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับ “คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายความถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีการรองรับโดยอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง 
 
(3) ภายใต้ APP สำหรับ Apple Display นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และเมื่อเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน  
 
(4) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แอพพลิเคชั่นของซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (“ซอฟต์แวร์ Apple TV”) และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และ “โทรทัศน์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
4. สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 
4.1 บริการฮาร์ดแวร์แผนนี้จะไม่นำมาใช้กับ 
 
(1) การติดตั้ง การลบ หรือการกำจัดอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือการจัดหาอุปกรณ์ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกำลังให้บริการ  
 
(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (ก) ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (ค) การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือที่มุ่งหมายไว้ตามที่อธิบายโดยผู้ผลิต หรือ (ง) บริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือ Apple Authorized Service Provider (“AASP”)  
 
(3) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งหมายเลขประจำเครื่องได้ถูกเปลี่ยนแปลง แกะออก หรือลบออก หรือได้ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต  
 
(4) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้สูญหายหรือถูกขโมย แผนนี้จะครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งส่งคืนมายัง Apple ในสภาพที่สมบูรณ์  
 
(5) ความเสียหายต่อความสวยงามของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบสลาย และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ  
 
(6) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองของแบตเตอรี่ภายใต้ APP สำหรับ iPod หรือ APP สำหรับ Mac หรือเว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต  
 
(7) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ 
 
(8) ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์  
 
4.2 การสนับสนุนทางเทคนิค  แผนนี้จะไม่รวมไปถึง 
 
(1) ปัญหาที่อาจแก้ไขได้โดยการอัพเกรดซอฟต์แวร์ไปยังรุ่นปัจจุบันในขณะนั้น  
 
(2) การที่ท่านใช้หรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง, Mac OS, ซอฟต์แวร์ iPod, ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะไว้ใช้หรือดัดแปลงในลักษณะนั้น  
 
(3) ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น หรือผลหรือปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค  
 
(4) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ iPod ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ iPod หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
(5) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ Apple Display ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
(6) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ Apple TV ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Apple TV หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
(7) ซอฟต์แวร์ Apple นอกเหนือจาก Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนที่ใช้บังคับ  
 
(8) ซอฟต์แวร์ Mac OS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้สำหรับประเด็นการดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์และการบริหารเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Mac OS ที่อยู่บน Mac  
 
(9) ซอฟต์แวร์ Mac OS หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งมีการระบุว่าเป็น “รุ่นเบต้า” “รุ่นก่อนวางจำหน่าย” หรือ “รุ่นตัวอย่าง” หรือซอฟต์แวร์ที่ปิดฉลากในลักษณะเดียวกัน  
 
(10) เว็บบราวเซอร์ของบุคคลอื่น แอพพลิเคชั่นของอีเมล และซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดค่า Mac OS ที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น หรือ  
 
(11) ความเสียหายหรือความสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่หรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และข้อมูลผู้ใช้ใหม่จะไม่อยู่ภายใต้แผนนี้ 
 
5. การรับบริการและการสนับสนุน 
 
ท่านอาจได้รับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Apple หรือการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในคู่มืออ้างอิงด่วนของ AppleCare (“คู่มือ”) คู่มือนี้จะมีอยู่ในหีบห่อของแผน หากมีการโทรไป ตัวแทนสนับสนุนทางเทคนิคของ Apple จะรับสาย และขอข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผนหรือหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือ โปรดเก็บรักษาเอกสารการยืนยันแผนของท่านและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและแผนของท่าน เนื่องจากจะจำเป็นต้องใช้หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ของท่าน 
 
6. ทางเลือกในการให้บริการฮาร์ดแวร์ 
 
6.1 Apple จะให้บริการฮาร์ดแวร์ผ่านทางเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งทางเลือก  
 
(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง บริการแบบนำเครื่องมาเองนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ โปรดส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของหรือที่ตั้งของ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการนั้นอาจส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อรับบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถรับคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ทันที 
 
(2) บริการนอกสถานที่ บริการนอกสถานที่จะมีให้ในบางประเทศสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่างๆ หากสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายในรัศมี 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ของ Apple Authorized Onsite Service Provider ชิ้นส่วนบางชิ้นที่สามารถรับบริการได้ภายใต้บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง จะไม่มีสิทธิได้รับบริการนอกสถานที่ หาก Apple พิจารณาว่าจะให้บริการนอกสถานที่ Apple จะส่งช่างเทคนิคฝ่ายบริการไปยังสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือช่างเทคนิคฝ่ายบริการจะขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ AASP หรือ ARS เพื่อทำการซ่อมแซม หากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้รับการซ่อมแซม ณ สถานที่ตั้งของ AASP หรือ ARS แล้ว Apple จะจัดให้มีการขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังสถานที่ตั้งของท่านภายหลังจากการให้บริการ หากช่างเทคนิคฝ่ายบริการไม่ได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองในเวลาที่กำหนด การไปหาเพื่อให้บริการนอกสถานที่เพิ่มเติมก็อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม 
 
(3) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์โดยตรงนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ หาก Apple พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านมีสิทธิได้รับบริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ Apple จะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ไปให้หากท่านไม่ได้เก็บหีบห่อที่ซื้อครั้งแรกไว้) และท่านจะต้องส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไปยังสถานที่ตั้งของ ARS ตามคำแนะนำของ Apple เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ตั้งของ ARS จะส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปให้ท่าน โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด อีกกรณีหนึ่ง Apple หรือ Apple Authorised Service Provider อาจเตรียมรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจากท่าน และเมื่อให้บริการแล้วเสร็จ จะจัดส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับไปให้ท่านโดยตรง 
 
(4) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (“DIY”) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีจะมีให้ในบางประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และบริการชิ้นส่วน DIY จะมีให้สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งทำให้ท่านสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ของท่านเองได้ หากมีบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ  
 
(ก) บริการที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ Apple อาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยนให้ และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน Apple จะส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง หากมี และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน และค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการภายใต้การรับประกัน Apple จะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินตามที่อนุญาตไว้  
 
(ข) บริการที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง หากมี รวมทั้งข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้  
 
(ค) Apple จะไม่รับผิดชอบในค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุอยู่ในคู่มือ 
 
6.2 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแก่ท่าน รวมทั้งสิทธิในการได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน บริการตามที่รับประกันจะจำกัดอยู่ที่ทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการ ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีอุปกรณ์นั้นอยู่ หากท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทั้งหมด และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีของบริการระหว่างประเทศ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น 
 
7. ความรับผิดชอบของท่าน  
 
เพื่อให้ได้รับบริการหรือการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้  
 
(1) ให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผนของท่านและสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าสำหรับแผนของท่าน หากมีการร้องขอ  
 
(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการและสาเหตุของปัญหาที่มีขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง  
 
(3) ดำเนินการตามคำร้องขอข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แบบ รุ่นของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์รอบข้างใดๆ ที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏ การดำเนินการที่ได้ทำก่อนที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจะประสบปัญหา และขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  
 
(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ Apple ให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า และการบรรจุหีบห่อสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามคำแนะนำในการขนส่ง 
 
(5) อัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันก่อนที่จะขอรับบริการ และ 
 
(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Apple อาจติดตั้งใหม่ซึ่งการกำหนดค่าซอฟต์แวร์เดิมของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและรุ่นวางจำหน่ายของการอัพเดทภายหลังในขณะที่ให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการลบซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองก่อนที่จะมีการให้บริการ ในระหว่างการให้บริการ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะลบเนื้อหาของ iPod และจัดรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ Apple จะส่งคืน iPod ของท่านหรือให้ iPod สำหรับเปลี่ยนให้เนื่องจาก iPod ได้ถูกกำหนดค่ามาแต่แรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งการอัพเดท iPod OS ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะป้องกันมิให้ iPod กลับคืนสู่ iPod OS รุ่นก่อนหน้านี้ แอพพลิเคชั่นของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบน iPod อาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับ iPod ได้อันเป็นผลมาจากการอัพเดท iPod OS ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และรหัสผ่านใดๆ ทั้งหมดใหม่  
 
8. ข้อจำกัดความรับผิด  
 
เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตไว้สูงสุด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดต่อท่านหรือเจ้าของในภายหลังสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อมหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรมใหม่ หรือทำซ้ำซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ หรือความขัดข้องในการรักษาความลับของข้อมูล การสูญเสียธุรกิจ กำไร รายได้ หรือการออมที่คาดหมายใดๆ อันเนื่องมาจากหน้าที่ของ Apple ภายใต้แผนนี้ เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดความรับผิดของ Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple ที่มีต่อท่านและเจ้าของในภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากแผนนี้จะไม่เกินกว่าราคาแต่แรกที่ชำระสำหรับแผนนี้ Apple ไม่ได้รับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า (1) ตนจะรับผิดในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล (2) ตนจะรักษาความลับของข้อมูล หรือ (3) การทำงานของผลิตภัณฑ์จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด  
 
สำหรับผู้บริโภคภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น เท่าที่ความรับผิดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอาจถูกจำกัด Apple แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิเลือกที่จะให้ความรับผิดของตนถูกจำกัดอยู่ที่การเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือการให้บริการ บางรัฐหรือเขตปกครองจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน  
 
9. การยกเลิก  
 
ท่านสามารถยกเลิกแผนนี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิก โปรดโทรศัพท์หา Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือ หรือส่งหรือส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ เป็นคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยหมายเลขข้อตกลงของแผนของท่านไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง สำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าของแผนจะต้องแนบมาพร้อมกับคำบอกกล่าวของท่าน เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านยกเลิกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านซื้อแผนหรือได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดภายหลัง ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหักออกด้วยมูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้ภายใต้แผนนี้ หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาสินค้าที่ซื้อมาแต่แรก โดยเป็นไปตามอัตราร้อยละของระยะเวลาความคุ้มครองที่ยังไม่หมดอายุนับจากวันที่ซื้อแผน ซึ่งหักออกด้วย (ก) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งมีผลใช้บังคับตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง หรือสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (ข) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple อาจยกเลิกแผนนี้ได้เนื่องจากการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple ยังอาจยกเลิกแผนนี้ได้หากไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนสำหรับบริการของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ โดยมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน หาก Apple ยกเลิกแผนนี้เพราะไม่มีชิ้นส่วนสำหรับบริการ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนตามระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของแผน แผนนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง  
 
10. การโอนแผน 
 
(1) พร้อมด้วยการโอนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังเจ้าของใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังบุคคลอื่น โดยที่ (ก) การโอนนั้นประกอบด้วยต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้า การยืนยันแผน และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผน ซึ่งรวมถึงเอกสารที่พิมพ์ออกมาและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข) ท่านจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนโดยการส่ง ส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ หรือส่งอีเมลคำบอกกล่าวการโอนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่านตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง และ (ค) บุคคลที่ได้รับแผนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผน เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนแผน ท่านต้องระบุหมายเลขข้อตกลงของแผน หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกำลังมีการโอน ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของเจ้าของใหม่  
 
(2) พร้อมด้วยการโอนจากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเดิมไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ ท่านอาจโอนความคุ้มครองภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังผลิตภัณฑ์ Apple ใหม่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของและได้ซื้อภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนนี้ และในเวลาที่มีการโอน ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของผู้ผลิต  Apple จะออกการยืนยันแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอน ท่านต้องให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผน หมายเลขประจำเครื่อง และหลักฐานการซื้อของผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังมีการโอนโดยการส่ง หรือส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ คำบอกกล่าวการโอนไปยัง Apple ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้นโดยทันที  
 
11. บททั่วไป 
 
(1) Apple อาจทำสัญญาให้บุคคลภายนอกรับช่วงหรือโอนการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปยังบุคคลภายนอก แต่จะไม่เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ที่ตนมีต่อท่านในการทำเช่นนั้น  
 
(2) Apple จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องหรือความล่าช้าใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แผนนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple  
 
(3) ท่านไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ได้รับบริการภายใต้แผนนี้  
 
(4) แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์หากท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศซึ่ง Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple ได้เสนอแผนซึ่งระบุไว้ที่นี่:  https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html แผนนี้จะไม่มีการเสนอให้แก่บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และแผนนี้จะไม่มีอยู่ในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้  
 
(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน Apple อาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างท่านกับ Apple โดยเป็นดุลพินิจของ Apple และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการโต้ตอบสื่อสารของ Apple แต่เพียงอย่างเดียว  
 
(6) ท่านยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยต่อ Apple ภายใต้แผนนี้จะไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า Apple อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในนามของท่านในเวลาที่ Apple ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจมีเนื้อหาครอบคลุมน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา  
 
(7) Apple มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งน่าจะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำลายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในคำแนะนำที่ท่านให้แก่ Apple เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และ Apple จะพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นตามที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในบริการและการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น หรือหากท่านมีคำถามว่าข้อมูลของท่านอาจได้รับผลกระทบจากการถูกประมวลผลในลักษณะนี้อย่างไร โปรดติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้  
 
(8) Apple จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า Apple ที่ www.apple.com/legal/privacy หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้เกี่ยวกับท่านหรือหากท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าถึง www.apple.com/contact/myinfo เพื่อปรับปรุงตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านอาจติดต่อ Apple ที่ www.apple.com/privacy/contact  
 
(9) ข้อกำหนดของแผนนี้ ซึ่งรวมถึงต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแผนและการยืนยันแผน จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดอื่นใด ของคำสั่งซื้อใดๆ หรือเอกสารอื่นใด และถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดร่วมกันระหว่างท่านกับ Apple เกี่ยวกับแผนนี้  
 
(10) ท่านต้องซื้อและลงทะเบียนแผนนี้ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านยังอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ Apple Apple ไม่มีหน้าที่ในการต่ออายุแผนนี้ ในกรณีที่ Apple เสนอให้มีการต่ออายุ Apple จะเป็นผู้กำหนดราคาและข้อกำหนด  
 
(11) ไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายใต้แผนนี้  
 
(12) สำหรับแผนที่ได้ขายในประเทศ APAC นั้น “Apple” เป็นนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่างApple เป็นผู้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินสำหรับแผนที่มีการขายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
(13) กฎหมายที่ใช้บังคับกับแผนนี้จะคือกฎหมายของประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่างสำหรับประเทศที่มีการซื้อแผน 
 
(14) ไม่มีการชำระเงินที่สามารถหักได้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่ทำภายใต้แผนนี้  
 
(15) แผนนี้จะไม่ถูกยกเลิกเนื่องด้วยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีสิทธิได้รับบริการภายใต้แผนนี้ 
 
12. ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐ  
 
ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของแผนนี้  
 
ก)         ออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เกี่ยวกับการส่งคืน การคืนเงิน และการรับประกันเป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งท่านอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ  คู่สัญญา – Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235 (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Pty Limited ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น  กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ค)         ฮ่องกง:  คู่สัญญา – Apple Asia Limited of 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 195 ดอลลาร์ (ดอลลาร์ฮ่องกง) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 One Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น  กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ง)         อินเดีย: คู่สัญญา – Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No.  24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No.  24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1,300 INR (รูปีอินเดีย) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple India Private Ltd ที่ 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No.  24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในอินเดียเท่านั้น  กฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
จ)         สาธารณรัฐเกาหลี:  คู่สัญญา – Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 32,000 SKW (วอนเกาหลีใต้) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Korea Limited ที่ 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea  
 
บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ฉ)         อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนาม:  คู่สัญญา – Apple South Asia Pte Ltd. ที่ 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore, 569086 (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte. Ltd. ที่ 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 45 ดอลลาร์ (ดอลลาร์สิงคโปร์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia Pte. Ltd. ที่ 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ และเวียดนามเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ช)         นิวซีแลนด์: คู่สัญญา – Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW, 1235 (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235 หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Sales New Zealand ที่ PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น กฎหมายของนิวเซาท์เวลส์จะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ซ)         ไต้หวัน:  คู่สัญญา - Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 900 TWD (ดอลลาร์ไต้หวันใหม่) หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  
 
การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Asia Limited Liability Company Taiwan Branch 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan  
 
บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในไต้หวันเท่านั้น กฎหมายของสาธารณรัฐจีนจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ฌ)        ไทย: คู่สัญญา - Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1000 บาทหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้ การโอน  
 
(ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ที่ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  
 
บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กฎหมายของไทยจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
ญ)        มาเลเซีย:  คู่สัญญา – Apple Malaysia Sdn. Bhd. of Unit 02, Plaza Level, Block A, Wisma Tenggara, No., 45, Medan Setia 1, Plaza Damansara, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia (“Apple”)  การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. of Unit 02, Plaza Level, Block A, Wisma Tenggara, No., 45, Medan Setia 1, Plaza Damansara, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia  หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 80 ริงกิต หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้  การโอน (ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple Malaysia Sdn. Bhd. of Unit 02, Plaza Level, Block A, Wisma Tenggara, No., 45, Medan Setia 1, Plaza Damansara, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia  บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในมาเลเซียเท่านั้น  กฎหมายของมาเลเซียจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้ 
 
 081715 APP Mac APAC Thai v6

AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac (“APP สำหรับ Mac”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod (“APP สำหรับ iPod”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple Display (“APP สำหรับ Apple Display”)
AppleCare Protection Plan สำหรับ Apple TV (“APP สำหรับ Apple TV”

สิทธิผู้บริโภคจะมีผลต่อแผนนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น ไม่มีข้อกำหนดใดในแผนนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ให้ไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคในทางแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายการรับประกัน และสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ Apple ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิบัติได้ไม่ดีพอ

1. แผน สัญญาบริการนี้จะใช้บังคับกับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ Apple จัดไว้ให้กับท่านภายใต้แผนที่กล่าวไว้ข้างต้น (โดยจะเรียกแต่ละแผนในที่นี้ว่า “แผน”) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง”) ซึ่งระบุอยู่บนหลักฐานที่เป็นเอกสารความคุ้มครองของท่าน (“การยืนยันแผน”) เพื่อวัตถุประสงค์ของแผนนี้ Apple จะมีความหมายถึงนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง

2. เมื่อใดที่ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุด

ความคุ้มครองจะเริ่มต้นเมื่อท่านซื้อแผนนี้และสิ้นสุดลงในวันที่ระบุไว้ในการยืนยันแผนของท่าน (“ระยะเวลาความคุ้มครอง”) เพื่อให้ได้รับการยืนยันแผนของท่าน โปรดลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและเลขทะเบียนของแผนของท่าน (“หมายเลขข้อตกลงของแผน”) กับ Apple หากมีการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านจะเป็นการยืนยันแผนของท่าน ข้อกำหนดของแผนนี้ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับแผนของท่าน และการยืนยันแผนจะเป็นแต่ละส่วนของสัญญาบริการของท่าน ราคาของแผนจะระบุอยู่ในต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ความคุ้มครองของบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่แผนนี้ให้ไว้เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมไปจากความคุ้มครองที่ให้ไว้โดยการรับประกันฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคฟรีของผู้ผลิต

3. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

3.1 บริการฮาร์ดแวร์

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง หากท่านส่งการเรียกร้องสิทธิที่ถูกต้องโดยแจ้ง Apple ว่า (1) ได้มีความชำรุดบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ (2) ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ iPod ที่ได้รับความคุ้มครองได้หมดลงเป็นจำนวนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) หรือมากกว่าขึ้นไปจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเริ่มแรกของแบตเตอรี่ Apple จะ (ก) ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ หรือ (ข) เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนซึ่งเป็นของใหม่หรือเทียบเท่าของใหม่ในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ และสามารถทำงานได้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์เดิมเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่ Apple เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์เดิมจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Apple และผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะเป็นทรัพย์สินของท่านที่ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เหลือของแผน

3.2 อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งบรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรกแล้ว “อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง” รวมไปถึงรายการต่อไปนี้ตามที่กำหนดอยู่ในแผนของท่าน

(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac (ก) จอแสดงผลที่มีตราสินค้า Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากซื้อในเวลาเดียวกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) เมาส์ที่มีตราสินค้า Apple, Magic Trackpad, Apple Battery Charger และแป้นพิมพ์หากได้รวมอยู่กับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (หรือได้ซื้อพร้อมกับ Mac mini) หรือ (ค) AirPort Extreme Card, AirPort Express หรือ AirPort Extreme Base Station, Time Capsule, DVI ที่มีตราสินค้า Apple สำหรับการ์ดแสดงผลสัญญาณภาพ ADC, โมดูล Apple RAM และ MacBook Air SuperDrive หากท่านนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและได้ซื้อมาแต่แรกโดยไม่เกินกว่าสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง
(2) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น AirPort Extreme Card, AirPort Express หรือ AirPort Extreme Base Station และ Time Capsule หากท่านนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและได้ซื้อมาแต่แรกโดยไม่เกินกว่าสองปีก่อนที่จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

3.3 การสนับสนุนทางเทคนิค

ภายในระยะเวลาความคุ้มครอง Apple จะให้ท่านสามารถเข้าถึงโทรศัพท์และแหล่งช่วยเหลือของการสนับสนุนทางเทคนิคที่อยู่บนเว็บ การสนับสนุนทางเทคนิคอาจรวมไปถึงความช่วยเหลือในการติดตั้ง การเริ่มทำงาน การกำหนดค่า การแก้ไขปัญหา และการกู้คืน (ยกเว้นการกู้คืนข้อมูล) รวมถึงการจัดเก็บ การเรียกคืน และการจัดการไฟล์ การตีความข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบ และการกำหนดว่าเมื่อใดจำเป็นต้องมีบริการฮาร์ดแวร์ Apple จะให้การสนับสนุนสำหรับรุ่นในขณะนั้นของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุน และรุ่นก่อนวางจำหน่ายครั้งสำคัญ เพื่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ "รุ่นวางจำหน่ายครั้งสำคัญ" หมายถึงรุ่นที่สำคัญของซอฟต์แวร์ซึ่งวางจำหน่ายทางการค้าโดย Apple ในรูปแบบการวางจำหน่ายที่เป็นตัวเลข เช่น "1.0" หรือ "2.0" และไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรุ่นเบต้าหรือรุ่นก่อนวางจำหน่าย ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิคที่จัดไว้ให้กับท่านจะแตกต่างกันไปตามแผนของท่าน

3.4 ขอบเขตของการสนับสนุนทางเทคนิค

(1) ภายใต้ APP สำหรับ Mac นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“Mac OS”) และแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (“ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค”) Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้สำหรับประเด็นการดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์และการบริหารเครือข่ายบนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการของ Apple (“เซิร์ฟเวอร์ Mac OS”) ที่อยู่บน Mac

(2) ภายใต้ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง iPod OS และแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (เรียกทั้งสองอย่างนี้ว่า "ซอฟต์แวร์ iPod") และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับ “คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายความถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีการรองรับโดยอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ภายใต้ APP สำหรับ Apple Display นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และเมื่อเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

(4) ภายใต้ APP สำหรับ Apple TV นั้น Apple จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไว้ก่อนแล้ว (“ซอฟต์แวร์ Apple TV”) และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และ “โทรทัศน์ที่ได้รับการสนับสนุน” ซึ่งหมายถึงโทรทัศน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

4. สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

4.1 บริการฮาร์ดแวร์ แผนนี้จะไม่นำมาใช้กับ

(1) การติดตั้ง การลบ หรือการกำจัดอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือการจัดหาอุปกรณ์ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองกำลังให้บริการ

(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (ก) ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง (ข) อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (ค) การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือที่มุ่งหมายไว้ตามที่อธิบายโดยผู้ผลิต หรือ (ง) บริการ (ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือ Apple Authorized Service Provider (“AASP”)

(3) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งหมายเลขประจำเครื่องได้ถูกเปลี่ยนแปลง แกะออก หรือลบออก หรือได้ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต

(4) อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้สูญหายหรือถูกขโมย แผนนี้จะครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งส่งคืนมายัง Apple ในสภาพที่สมบูรณ์

(5) ความเสียหายต่อความสวยงามของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบสลาย และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ

(6) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองของแบตเตอรี่ภายใต้ APP สำหรับ iPod หรือเว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต

(7) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ

(8) ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์

4.2 การสนับสนุนทางเทคนิค แผนนี้จะไม่รวมไปถึง

(1) ปัญหาที่อาจแก้ไขได้โดยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ไปยังรุ่นปัจจุบันในขณะนั้น

(2) การที่ท่านใช้หรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคในลักษณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือซอฟต์แวร์ไม่ได้มุ่งหมายที่จะไว้ใช้หรือดัดแปลงในลักษณะนั้น

(3) ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น หรือผลหรือปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค

(4) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ iPod ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ iPod หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(5) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ Apple Display ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(6) การที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการภายใต้ APP สำหรับ Apple TV ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Apple TV หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(7) ซอฟต์แวร์ Apple นอกเหนือจาก Mac OS เซิร์ฟเวอร์ Mac OS ซอฟต์แวร์ iPod ซอฟต์แวร์ Apple TV หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนที่ใช้บังคับ

(8) ซอฟต์แวร์ Mac OS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้สำหรับประเด็นการดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์และการบริหารเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Mac OS ที่อยู่บน Mac

(9) ซอฟต์แวร์ Mac OS หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีตราสินค้า Apple ซึ่งมีการระบุว่าเป็น “รุ่นเบต้า” “รุ่นก่อนวางจำหน่าย” หรือ “รุ่นตัวอย่าง” หรือซอฟต์แวร์ที่ปิดฉลากในลักษณะเดียวกัน

(10) เว็บบราวเซอร์ของบุคคลอื่น แอปพลิเคชันของอีเมล และซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดค่า Mac OS ที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น หรือ

(11) ความเสียหายหรือความสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่หรือบันทึกไว้บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และข้อมูลผู้ใช้ใหม่จะไม่อยู่ภายใต้แผนนี้

5. การรับบริการและการสนับสนุน

ท่านอาจได้รับบริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Apple หรือการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในคู่มืออ้างอิงด่วนของ AppleCare (“คู่มือ”) คู่มือนี้จะมีอยู่ในหีบห่อของแผน หากมีการโทรไป ตัวแทนสนับสนุนทางเทคนิคของ Apple จะรับสาย และขอข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผนหรือหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือ โปรดเก็บรักษาเอกสารการยืนยันแผนของท่านและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านและแผนของท่าน เนื่องจากจะจำเป็นต้องใช้หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ของท่าน

6. ทางเลือกในการให้บริการฮาร์ดแวร์

6.1 Apple จะให้บริการฮาร์ดแวร์ผ่านทางเลือกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งทางเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง บริการแบบนำเครื่องมาเองนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ โปรดส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของหรือที่ตั้งของ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการนั้นอาจส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อรับบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถรับคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ทันที

(2) บริการนอกสถานที่ บริการนอกสถานที่จะมีให้ในบางประเทศสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่างๆ หากสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายในรัศมี 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ของ Apple Authorized Onsite Service Provider ชิ้นส่วนบางชิ้นที่สามารถรับบริการได้ภายใต้บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง จะไม่มีสิทธิได้รับบริการนอกสถานที่ หาก Apple พิจารณาว่าจะให้บริการนอกสถานที่ Apple จะส่งช่างเทคนิคฝ่ายบริการไปยังสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือช่างเทคนิคฝ่ายบริการจะขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังที่ตั้งของ AASP หรือ ARS เพื่อทำการซ่อมแซม หากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้รับการซ่อมแซม ณ สถานที่ตั้งของ AASP หรือ ARS แล้ว Apple จะจัดให้มีการขนส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังสถานที่ตั้งของท่านภายหลังจากการให้บริการ หากช่างเทคนิคฝ่ายบริการไม่ได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองในเวลาที่กำหนด การไปหาเพื่อให้บริการนอกสถานที่เพิ่มเติมก็อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

(3) บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ บริการรับเครื่องทางไปรษณีย์โดยตรงนี้จะมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองส่วนใหญ่ หาก Apple พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านมีสิทธิได้รับบริการรับเครื่องทางไปรษณีย์ Apple จะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ไปให้หากท่านไม่ได้เก็บหีบห่อที่ซื้อครั้งแรกไว้) และท่านจะส่งอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไปยังสถานที่ตั้งของ ARS ตามคำแนะนำของ Apple เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ตั้งของ ARS จะส่งคืนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปให้ท่าน โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(4) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (“DIY”) บริการเปลี่ยนเครื่องทันทีจะมีให้ในบางประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง และบริการชิ้นส่วน DIY จะมีให้สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งทำให้ท่านสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ของท่านเองได้ หากมีบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ

(ก) บริการที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ Apple อาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยนให้ และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน Apple จะส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง หากทำได้ และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน และค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการภายใต้การรับประกัน Apple จะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงินตามที่อนุญาตไว้

(ข) บริการที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง หากมี รวมทั้งข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(ค) Apple จะไม่รับผิดชอบในค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนเครื่องทันทีหรือบริการชิ้นส่วน DIY หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุอยู่ในคู่มือ

6.2 Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแก่ท่าน รวมทั้งสิทธิในการได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน บริการตามที่รับประกันจะจำกัดอยู่ที่ทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการ ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีอุปกรณ์นั้นอยู่ หากท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทั้งหมด และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีของบริการระหว่างประเทศ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น

7. ความรับผิดชอบของท่าน

เพื่อให้ได้รับบริการหรือการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(1) ให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผนของท่านและสำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าสำหรับแผนของท่าน หากมีการร้องขอ

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการและสาเหตุของปัญหาที่มีขึ้นกับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง

(3) ดำเนินการตามคำร้องขอข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง แบบ รุ่นของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์รอบข้างใดๆ ที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏ การดำเนินการที่ได้ทำก่อนที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองจะประสบปัญหา และขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ Apple ให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า และการบรรจุหีบห่อสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามคำแนะนำในการขนส่ง

(5) อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันก่อนที่จะขอรับบริการ และ

(6) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองซอฟต์แวร์และข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง Apple อาจติดตั้งใหม่ซึ่งการกำหนดค่าซอฟต์แวร์เดิมของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองและรุ่นวางจำหน่ายของการอัปเดตภายหลังในขณะที่ให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการลบซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองก่อนที่จะมีการให้บริการ ในระหว่างการให้บริการ APP สำหรับ iPod นั้น Apple จะลบเนื้อหาของ iPod และจัดรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ Apple จะส่งคืน iPod ของท่านหรือให้ iPod สำหรับเปลี่ยนให้เนื่องจาก iPod ได้ถูกกำหนดค่ามาแต่แรก โดยอาจมีการอัปเดตที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งการอัปเดต iPod OS ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะป้องกันมิให้ iPod กลับคืนสู่ iPod OS รุ่นก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชันของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบน iPod อาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับ iPod ได้อันเป็นผลมาจากการอัปเดต iPod OS ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งใหม่ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และรหัสผ่านใดๆ ทั้งหมด

8. ข้อจำกัดความรับผิด

เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตไว้สูงสุด ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดต่อท่านหรือเจ้าของในภายหลังจากค่าเสียหายโดยอ้อมหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรมใหม่ หรือทำซ้ำซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ หรือความขัดข้องในการรักษาความลับของข้อมูล การสูญเสียธุรกิจ กำไร รายได้ หรือการออมที่คาดหมายใดๆ อันเนื่องมาจากหน้าที่ของ Apple ภายใต้แผนนี้ เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดความรับผิดของ Apple รวมทั้งพนักงานและตัวแทนของ Apple ที่มีต่อท่านและเจ้าของในภายหลังซึ่งเกิดขึ้นจากแผนนี้จะไม่เกินกว่าราคาแต่แรกที่ชำระสำหรับแผนนี้ Apple ไม่ได้รับประกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า (1) ตนจะรับผิดในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล (2) ตนจะรักษาความลับของข้อมูล หรือ (3) การทำงานของผลิตภัณฑ์จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด

สำหรับผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลซึ่งได้รับประโยชน์จากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากแผนนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับนั้น เท่าที่ความรับผิดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอาจถูกจำกัด Apple แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิเลือกที่จะให้ความรับผิดของตนถูกจำกัดอยู่ที่การเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือการให้บริการ บางรัฐหรือเขตปกครองจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

9. การยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกแผนนี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิก โปรดโทรศัพท์หา Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือ หรือส่งหรือส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ เป็นคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยหมายเลขข้อตกลงของแผนของท่านไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง สำเนาต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้าของแผนจะต้องแนบมาพร้อมกับคำบอกกล่าวของท่าน เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านยกเลิกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านซื้อแผนหรือได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดภายหลัง ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหักออกด้วยมูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้ภายใต้แผนนี้ หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาสินค้าที่ซื้อมาแต่แรก โดยเป็นไปตามอัตราร้อยละของระยะเวลาความคุ้มครองที่ยังไม่หมดอายุนับจากวันที่ซื้อแผน ซึ่งหักออกด้วย (ก) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง หรือสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (ข) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple อาจยกเลิกแผนนี้ได้เนื่องจากการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จที่เป็นสาระสำคัญ เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Apple ยังอาจยกเลิกแผนนี้ได้หากไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนสำหรับบริการของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองได้ โดยมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน หาก Apple ยกเลิกแผนนี้เพราะไม่มีชิ้นส่วนสำหรับบริการ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนตามระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของแผน แผนนี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง

10. การโอนแผน

(1) พร้อมด้วยการโอนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังเจ้าของใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังบุคคลอื่น โดยที่ (ก) การโอนนั้นประกอบด้วยต้นฉบับหลักฐานการซื้อสินค้า การยืนยันแผน และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของแผน ซึ่งรวมถึงเอกสารที่พิมพ์ออกมาและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข) ท่านแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนโดยการส่ง ส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ หรือส่งอีเมลคำบอกกล่าวการโอนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศที่มีการซื้อสินค้าของท่านตามที่ระบุอยู่ในข้อ 12 ด้านล่าง และ (ค) บุคคลที่ได้รับแผนยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผน เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอนแผน ท่านต้องระบุหมายเลขข้อตกลงของแผน หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกำลังมีการโอน ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของเจ้าของใหม่

(2) พร้อมด้วยการโอนจากอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเดิมไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองใหม่ ท่านอาจโอนการคุ้มครองภายใต้แผนนี้ครั้งเดียวเป็นการถาวรไปยังผลิตภัณฑ์ Apple ใหม่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของและได้ซื้อภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนนี้ และในเวลาที่มีการโอน ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่ง (1) ปีของผู้ผลิต Apple จะออกการยืนยันแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อมีการแจ้งให้ Apple ทราบถึงการโอน ท่านต้องให้ข้อมูลหมายเลขข้อตกลงของแผน หมายเลขประจำเครื่อง และหลักฐานการซื้อของผลิตภัณฑ์ซึ่งกำลังมีการโอนโดยการส่ง หรือส่งโทรสาร แล้วแต่จะทำได้ คำบอกกล่าวการโอนไปยัง Apple ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้นโดยทันที

11. บททั่วไป

(1) Apple อาจทำสัญญาให้บุคคลภายนอกรับช่วงหรือโอนการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปยังบุคคลภายนอก แต่จะไม่เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ที่ตนมีต่อท่านในการทำเช่นนั้น

(2) Apple จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องหรือความล่าช้าใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แผนนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple

(3) ท่านไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ได้รับบริการภายใต้แผนนี้

(4) แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์หากท่านเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศซึ่ง Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple ได้เสนอแผนซึ่งระบุไว้ที่นี่: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html แผนนี้จะไม่มีการเสนอให้แก่บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และแผนนี้จะไม่มีอยู่ในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้

(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน Apple อาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างท่านกับ Apple โดยเป็นดุลพินิจของ Apple และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพในการโต้ตอบสื่อสารของ Apple แต่เพียงอย่างเดียว

(6) ท่านยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยต่อ Apple ภายใต้แผนนี้จะไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่า Apple อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในนามของท่านในเวลาที่ Apple ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจมีเนื้อหาครอบคลุมน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงออสเตรเลีย แคนาดา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา

(7) Apple มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งน่าจะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำลายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในคำแนะนำที่ท่านให้แก่ Apple เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และ Apple จะพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นตามที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในบริการและการสนับสนุนภายใต้แผนนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น หรือหากท่านมีคำถามว่าข้อมูลของท่านอาจได้รับผลกระทบจากการถูกประมวลผลในลักษณะนี้อย่างไร โปรดติดต่อ Apple ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้

(8) Apple จะคุ้มครองข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า Apple ที่ URL www.apple.com/legal/privacy หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้เกี่ยวกับท่านหรือหากท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดเข้าถึง URL www.apple.com/contact/myinfo เพื่อปรับปรุงตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านอาจติดต่อ Apple ที่ URL www.apple.com/privacy/contact

(9) ข้อกำหนดของแผนนี้ ซึ่งรวมถึงต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแผนและการยืนยันแผน จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดอื่นใด ของคำสั่งซื้อใดๆ หรือเอกสารอื่นใด และถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดร่วมกันระหว่างท่านกับ Apple เกี่ยวกับแผนนี้

(10) ท่านต้องซื้อและลงทะเบียนแผนนี้ในขณะที่อุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของท่านยังอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ Apple Apple ไม่มีหน้าที่ในการต่ออายุแผนนี้ ในกรณีที่ Apple เสนอให้มีการต่ออายุ Apple จะเป็นผู้กำหนดราคาและข้อกำหนด

(11) ไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายใต้แผนนี้

(12) สำหรับแผนที่ได้ขายในประเทศ APAC นั้น “Apple” เป็นนิติบุคคลหรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง Apple คือผู้มีภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินสำหรับแผนที่มีการขายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

(13) กฎหมายที่ใช้บังคับกับแผนนี้จะคือกฎหมายของประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่างสำหรับประเทศที่มีการซื้อแผน

(14) ไม่มีการชำระเงินที่สามารถหักได้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่ทำภายใต้แผนนี้

(15)แผนนี้จะไม่ถูกยกเลิกเนื่องด้วยเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนในอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีสิทธิได้รับบริการภายใต้แผนนี้

12. ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐ

ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ เขตปกครอง และรัฐต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของแผนนี้

ฌ)        ไทย:  คู่สัญญา - Apple South Asia (Thailand) Limited ชั้น 44 ห้องเลขที่ เอชเอช4401-6 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
การยกเลิก (ข้อ 9) – ยกเลิกโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ชั้น 44 ห้องเลขที่ เอชเอช4401-6 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หากท่านยกเลิกเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับแผนนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาแผนที่ซื้อมาแต่แรก ซึ่งหักออกด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นเงิน 1000 บาทหรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ได้คืนตามสัดส่วนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดน้อยกว่า และ (2) มูลค่าของบริการใดๆ ที่ได้ให้แก่ท่านภายใต้แผนนี้ การโอน
 
(ข้อ 10) – โอนโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง AppleCare Administration, Apple South Asia (Thailand) Limited ชั้น 44 ห้องเลขที่ เอชเอช4401-6 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บททั่วไป (ข้อ 11) – แผนนี้จะมีการเสนอให้และมีผลสมบูรณ์เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กฎหมายของไทยจะมีผลใช้บังคับกับแผนนี้

021114 APP Mac APAC Thai v5.4