การสนับสนุนทางเทคนิคของ AppleCare

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การติดต่อ Apple เพื่อขอรับบริการสนับสนุนที่นำเสนอภายใต้แผนบริการที่อ้างอิงด้านล่าง (“แผนบริการ”) หรือการลงทะเบียนแผนบริการกับ Apple นั้น จะถือว่าบุคคล นิติบุคคล หรือบริษัทในเครือ (“ลูกค้า”) ได้ตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“”) การสนับสนุนทางเทคนิคของ AppleCare ต่อไปนี้กำกับดูแลการให้บริการสนับสนุนภายใต้แผนบริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการสนับสนุนดังกล่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple, AppleCare+, แผนการคุ้มครองของ AppleCare หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกัน สัญญาบริการของ AppleCare หรือข้อบังคับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามลำดับ แผนบริการจะมีผลบังคับใช้เมื่อ Apple ยอมรับการลงทะเบียนของลูกค้า (“วันที่มีผลบังคับใช้”)

“บริษัทในเครือ” หมายถึงหน่วยงานใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

“การควบคุม” หมายถึงการเป็นเจ้าของตามกฎหมาย การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือการเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน (หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หากไม่ใช่บริษัท) ของนิติบุคคลดังกล่าวซึ่งจะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามปกติ

สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวกับการคืนสินค้า การคืนเงิน และการรับประกัน เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมเหนือสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณมีอยู่แล้ว

1. บริการ เมื่อยอมรับการลงทะเบียนของลูกค้าแล้ว Apple จะมีบริการสนับสนุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“บริการสนับสนุน”) ให้กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (“ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ”) สำหรับแผนบริการที่เกี่ยวข้อง ดังที่อธิบายไว้ใน https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf(“หน้าการสนับสนุนแผนบริการ”) Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข บริการสนับสนุนที่มีให้ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่รองรับซึ่งครอบคลุมภายใต้แผนบริการได้ตลอดเวลา โดยการอัปเดตหน้านี้และ/หรือหน้าการสนับสนุนแผนบริการ Apple จะไม่แก้ไขบริการสนับสนุนและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่รองรับในลักษณะที่ (i) ลดทอนผลประโยชน์ที่มอบให้แก่ลูกค้าภายใต้บริการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ (ii) ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของ Apple ในการส่งมอบบริการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือ (iii) มีผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับภายใต้บริการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ กรณีที่มีการอัปเดตใด ๆ ที่ส่งผลต่อแผนบริการของลูกค้า Apple จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการอัปเดตผ่านที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันที่การอัปเดตดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในหน้าการสนับสนุนแผนบริการ ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว จะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พึงถือว่าได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนในที่นี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดในหน้าการสนับสนุนแผนบริการ ข้อกำหนดในหน้าการสนับสนุนแผนบริการจะมีผลบังคับใช้

2. ขอบเขตการสนับสนุน

2.1 เหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุน แผนบริการมีให้บริการในรูปแบบแพ็กเกจเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนแบบครั้งเดียว หลายครั้ง หรือไม่จำกัด “เหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุน” หมายถึงปัญหาเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถระบุสาเหตุได้เพียงสาเหตุเดียว Apple จะดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุน แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี Apple จะพิจารณาว่ากรณีใดที่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ รวมถึงการตัดสินว่าเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว โดยทั่วไป จะถือว่าเหตุการณ์การการสนับสนุนจะได้รับการแก้ไขเมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา (ค) ประกาศแจ้งว่าปัญหาเกิดจากปัญหาที่ทราบอยู่แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือปัญหาความเข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ (ง) ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการอัปเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับรุ่นใหม่กว่า หรือ (จ) ประกาศแจ้งว่าปัญหาที่พบนั้นเกิดจากฮาร์ดแวร์ ภายใต้แผนบริการที่มีจำนวนเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนแบบจำกัด ทุกครั้งที่มีการติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนใหม่ จะทำให้จำนวนเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนที่เหลืออยู่ลดลง

2.2 เวลาตอบกลับ Apple จะดำเนินการตามสมควรในการตอบกลับคำขอบริการสนับสนุนภายในเวลาตอบกลับที่ชี้แจงไว้ในแผนบริการที่เกี่ยวข้อง (“เวลาตอบกลับ") แต่ไม่รับประกันว่าจะมีการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด เวลาตอบกลับทั้งหมดจะวัดตามชั่วโมงการทำงานที่ใช้กับแผนบริการ ตามที่ชี้แจงไว้ในหน้าการสนับสนุนแผนบริการ

2.3 รุ่นปัจจุบัน ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่รองรับทั้งหมดมีระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้งาน ลูกค้ารับทราบว่าบริการสนับสนุนไม่ได้มุ่งหมายหรือมีความเหมาะสมกับการใช้งานกับกิจกรรมหรือการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ระบบนำทางหรือระบบสื่อสารด้านการบิน ระบบที่ใช้ในการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน เครื่องควบคุมจราจรทางอากาศ เครื่องมือช่วยชีวิต ระบบอาวุธ หรือสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริการสนับสนุนไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจนำไปสู่การเสียชีวิต บาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั้งหมดหรือบางส่วน

2.5 ผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิค บริการสนับสนุนจะมอบให้เป็นรายบุคคลกรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา หรือให้กับบุคคลหนึ่งคนขึ้นไปที่ลูกค้าแต่งตั้งไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียน และตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้แผนบริการ (“ผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิค”) ผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคคือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวให้เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Apple สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคภายใต้แผนบริการ ลูกค้าเข้าใจว่าผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลลูกค้าแก่ Apple ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสนับสนุนของ Apple ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และหากลูกค้าไม่ใช่บุคคลธรรมดา ลูกค้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องตามสมควรในการดำเนินการดังกล่าว หากลูกค้าไม่ใช่บุคคลธรรมดาและประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิค ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยัง Apple ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วัน ตามที่อยู่ติดต่อของ Apple ที่เกี่ยวข้องตามที่ชี้แจงไว้ด้านล่าง หรือหากแผนบริการนั้นอนุญาต ลูกค้าสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแจ้งอยู่ในเอกสารคำแนะนำที่ได้รับมาตอนเริ่มต้นแผนบริการ

3. ข้อยกเว้น Apple จะไม่ให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่รองรับเป็นแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ (ข) ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ที่รองรับ (ค) การใช้หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่รองรับในลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ที่รองรับนั้นไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานหรือปรับแต่ง (ง) ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของบุคคลที่สามและผลกระทบหรือการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ (จ) ความเสียหายต่อสื่อที่ใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่รองรับ หรือคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่รองรับ (ฉ) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ และ (ช) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต อีเมล การจัดการไฟล์ การกำหนดค่าเครือข่าย การเขียนสคริปต์ การเขียนสคริปต์เอฟเฟกต์พิเศษ การเขียนโปรแกรม การคอมไพล์ การดีบัก การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเนื้อหา การปรับแต่งเนื้อหา การวางแผน/ออกแบบโครงการมัลติมีเดีย การจัดการทรัพยากร การจัดงบประมาณ การฝึกอบรม การวินิจฉัยหน้างาน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบริการสนับสนุนที่ชี้แจงภายใต้แผนบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแผนบริการ

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า เพื่อรับบริการสนับสนุน ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนแผนบริการและปฏิบัติตามคำแนะนำการเข้าถึงที่ Apple จัดเตรียมไว้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดต่อสื่อสารกับ Apple ทางอีเมลและโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อเบื้องต้นหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้น ลูกค้าจะให้ความร่วมมือกับ Apple เมื่อขอรับบริการสนับสนุน โดยการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ Apple วินิจฉัยปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าจะต้องไม่โอนการควบคุมของเครื่องของตน รวมถึงการควบคุมแบบเสมือนจริงให้กับ Apple ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกู้คืนหรือสร้างใหม่ทั้งหมดของไฟล์ ข้อมูล หรือโปรแกรมที่สูญหายหรือถูกแก้ไข ลูกค้าจะบำรุงรักษาและดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างครบถ้วนและผ่านการทดสอบ รวมถึงมีแผนกู้คืนระบบที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความปลอดภัยทั้งหมดของข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่จัดเป็นความลับ ของลูกค้าเองและของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ลูกค้ามีข้อมูลอยู่หรือประมวลผล ทั้งลูกค้าและผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ Apple ซึ่งอาจทำให้ Apple ต้องรับผิดชอบ ลูกค้าและผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคจะต้องขออนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากบุคคลที่สามก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามนั้นให้กับ Apple และยืนยันว่าอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากพวกเขาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ Apple ลูกค้าและผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคทุกคนควรมีความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับที่ลูกค้าขอรับบริการสนับสนุนและระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำงานอยู่ ลูกค้าไม่สามารถโอนถ่ายบริการสนับสนุนให้กับบุคคลที่สามได้ บริการสนับสนุนมีไว้สำหรับการใช้งานภายในของลูกค้าเท่านั้น และการเผยแพร่บริการสนับสนุนที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ จะเป็นเหตุให้ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทันที นอกเหนือจากนั้น Apple อาจใช้สิทธิ์เยียวยาอื่นใดที่มีอยู่ ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเผยแพร่และการใช้บริการสนับสนุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะต้องไม่ใช้การรับหรือการใช้บริการสนับสนุนในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงบริการสนับสนุนสำหรับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หรือดำเนินการอัปเดตตามปกติหรืองานอื่น ๆ ตามสมควรภายใต้ขอบเขตและทักษะของแผนก IT ของลูกค้าเอง ลูกค้าและบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตามและรับรองว่าบุคลากรของตนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการควบคุมการลงโทษ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบโดยเร็วที่สุด หากลูกค้าหรือบริษัทในเครือใด ๆ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจส่งผลต่อความสามารถของ Apple ในการให้บริการสนับสนุน และเมื่อ Apple ร้องขอ ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่ข้อจำกัดทางกฎหมายจะส่งผลกระทบภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม

5. การแชร์หน้าจอ Apple อาจขอให้ลูกค้าแชร์หน้าจอเพื่อให้บริการสนับสนุนหากลูกค้าอนุญาต Apple จะสามารถดูข้อมูลบนหน้าจอของลูกค้าผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือซอฟต์แวร์อื่นที่คล้ายคลึงกัน การแชร์หน้าจอโดยหรือในนามของลูกค้าเป็นการบ่งชี้ถึงการอนุญาตให้ Apple ให้บริการสนับสนุนในลักษณะนี้ ลูกค้าต้องปิดไฟล์และโปรแกรมทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแจ้ง และลูกค้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอที่แชร์ให้กับ Apple ลูกค้าสามารถยุติการแชร์หน้าจอได้ตลอดเวลาผ่านทางซอฟต์แวร์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์

6. บริการหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม บริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่มอบให้ภายใต้แผนบริการ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่มีการจัดส่งบริการสนับสนุนไปยังสถานที่ของลูกค้าตามแผนบริการ ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ Apple หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงสถานที่ในเวลาที่นัดหมาย และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เพียงพอสำหรับ Apple หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการบริการสนับสนุน หากมีการมอบซอฟต์แวร์ใด ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการ ซอฟต์แวร์นั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญา ลูกค้าสามารถติดตั้ง ทำสำเนา และใช้ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่รองรับเท่านั้น แต่ยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะไม่สามารถแยกชิ้นส่วน ย้อนกลับ ปรับแต่ง เช่า ให้เช่า ยืม หรือสร้างงานดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ได้ หากซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตแยกต่างหาก ข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตแยกต่างหากนั้นจะควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์์

7. คำติชม

แม้ว่าจะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากลูกค้าหรือผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคให้เสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ (“คำติชม”) ใด ๆ แก่ Apple ที่เกี่ยวข้องกับบริการสนับสนุน แผนบริการ ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ หรือข้อมูลลับของ Apple ทาง Apple จะมีสิทธิ์ที่จะนำคำติชมเหล่านั้นไปใช้และผสมรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของ Apple โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิค และไม่ต้องมีภาระผูกพันหรือข้อจำกัดอื่นใด ๆ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์ใด ๆ ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์กรรมสิทธิ์อื่นใดของ Apple

8. การรับประกันแบบจำกัด

แม้ว่า Apple ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาการสนับสนุนจะได้รับการแก้ไข แต่ Apple จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดำเนินการบริการสนับสนุนภายใต้แผนบริการด้วยความระมัดระวังและในลักษณะมืออาชีพ ตามกฎหมายที่อนุญาต การรับประกันแบบชัดแจงและการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้ ถือเป็นการรับประกันและการเยียวยาเดียว และแทนที่การรับประกัน การเยียวยา และเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย แบบชัดแจง หรือโดยนัย ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญา ขอปฏิเสธการรับประกันตามกฎหมายหรือโดยนัยใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

9. ข้อจำกัดความรับผิด ตามที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของ Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาสำหรับแผนบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใด ๆ Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ เบื้องต้น ผลที่ตามมา หรือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อกำไรที่สูญเสียไป ความเสียหาย การทุจริต หรือการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียการใช้งานหรืออุปกรณ์หรือสถานที่ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ในแต่ละกรณี ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่า Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

หากลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ซื้อสินค้าหรือประเทศที่อยู่อาศัย (กรณีต่างกัน) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหลนี้ถือเป็นการเพิ่มเติมเหนือสิทธิและการเยียวยาทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว บางประเทศ รัฐ และจังหวัดไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเองหรือที่อาจเกิดขึ้น หรือการยกเว้นหรือข้อจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไข ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่แก่ลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่ลูกค้า และลูกค้ายังอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รัฐ หรือจังหวัด

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

10.1 ลูกค้าจะปกป้อง ปกปักคุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Apple บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องของพวกเขาเหล่านั้น จากและต่อการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทน การข่มขู่ว่าจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่บุคคลภายนอกยื่นต่อ Apple ที่เกิดขึ้นจากการกระทำและ/หรือการละเว้นของลูกค้า ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดความละเมิดใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาโดยลูกค้าตามภาระผูกพันภายใต้มาตรา 4

10.2 ในกรณีที่ Apple ต้องการการชดใช้ค่าเสียหายจากลูกค้าภายใต้มาตรา 10 นี้ Apple จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ยื่นต่อ Apple ซึ่ง Apple ต้องการการชดใช้ค่าเสียหาย Apple มีสิทธิ์ที่จะเข้าควบคุมการต่อสู้คดีดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามตัวเลือกและดุลยพินิจของตนเอง โดยใช้ทนายความที่ตนเลือก ในกรณีที่ Apple เข้าควบคุมการต่อสู้คดีดังกล่าว Apple จะไม่ยอมรับข้อเสนอประนีประนอมใด ๆ ที่ต้องให้ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเสียก่อน ตามคำขอของ Apple ลูกค้าจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ Apple ใช้ไปอย่างสมเหตุสมผลในการต่อสู้คดีดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงคำพิพากษาหรือข้อตกลงประนีประนอมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

10.3 ลูกค้าจะไม่สามารถทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของ Apple หรือผูกพัน Apple ในทางใดทางหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple ล่วงหน้า

11. ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

11.1 ระยะเวลา เว้นแต่จะยกเลิกก่อนหน้านี้ตามข้อกำหนดนี้ แผนบริการจะดำเนินต่อไปตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ระบุไว้ในเอกสารแผนบริการของลูกค้าที่จัดทำโดย Apple หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์ในเหตุการณ์ที่ต้องการการสนับสนุนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่ Apple จะอนุญาตเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร) หลังจากที่ลูกค้าซื้อแผนบริการแล้ว Apple จะจัดเอกสารแผนบริการให้แก่ลูกค้า แผนบริการของลูกค้าจะต้องได้รับการต่ออายุ ณ วันที่สิ้นสุดหรือก่อนหน้านั้น มิเช่นนั้น Apple จะไม่สามารถมอบบริการสนับสนุนได้อีกต่อไป

11.2 การสิ้นสุดข้อตกลงโดย Apple Apple อาจยกเลิกแผนบริการโดยไม่ต้องมีเหตุผล โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าล่วงหน้า 30 วัน เมื่อมีการยกเลิกดังกล่าว Apple อาจใช้อำนาจตัดสินใจแต่เพียง ผู้เดียวในการคืนเงินตามสัดส่วนให้แก่ลูกค้า สำหรับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ Apple สามารถยกเลิกแผนบริการได้ทันที หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ภายใต้แผนบริการ

11.3 การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

11.4 การมีผลต่อไป ข้อกำหนดทั้งหมดที่คาดว่าจะมีผลต่อไปแม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยุติลงแล้ว ข้อกำหนดต่อไปนี้ยังคงมีผลต่อไป ซึ่งรวมถึงจำกัดเพียงมาตรา 4 (ความรับผิดชอบของลูกค้า) มาตรา 7 (คำติชม) มาตรา 8 (การรับประกันแบบจำกัด) มาตรา 9 (การจำกัดความรับผิด) มาตรา 10 (การชดใช้ค่าเสียหาย) มาตรา 11 (ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง) มาตรา 12 (Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ) และมาตรา 13 (การคุ้มครองข้อมูล)

12. Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ “Apple” หมายถึงบริษัทที่ระบุในตารางด้านล่าง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้ มิฉะนั้น กฎหมายของประเทศ (หรือภูมิภาคตามที่เกี่ยวข้อง) ที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

13. การปกป้องข้อมูล ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่า Apple จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของลูกค้าและผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อดำเนินการบริการและภาระผูกพันด้านการสนับสนุนภายใต้แผนบริการ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าและผู้ติดต่อฝ่ายเทคนิคไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการ Apple จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งมีอยู่ที่https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ โปรดทราบว่า Apple อาจมีหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบายที่จะรายงานภาพบางอย่างต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย หากพบเห็นระหว่างเซสชันบริการสนับสนุน Apple อาจบันทึกบทสนทนาบางส่วนหรือทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ประกันคุณภาพ และเป็นข้อมูลอ้างอิง

14. บททั่วไป

14.1 ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันของตนภายใต้แผนบริการได้ การโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นโมฆะ

14.2 เหตุสุดวิสัย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการให้บริการหรือไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple

14.3 ไม่มีการสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์ต่อการละเมิดหรือผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อการละเมิดหรือผิดสัญญาใด ๆ ในภายหลัง

14.4 การบังคับใช้ หากศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเห็นว่าบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลืออยู่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป และคู่สัญญาจะเปลี่ยนบทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เป็นบทบัญญัติที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งบรรลุเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญาและผลทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดและเงื่อนไข

14.5 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Apple และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการและบริการสนับสนุนที่ให้บริการภายใต้เอกสารนี้ และแทนที่การเจรจา ข้อตกลง และความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การเพิ่มเติม การลบ หรือแก้ไขข้อบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้จะไม่มีผลผูกพันกับ Apple เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Apple เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่แนบมาในใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นใดของลูกค้า ย่อมไม่มีผลผูกพันใด ๆ และถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศต่อไปนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ หากไม่สอดคล้องตรงตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ออสเตรเลีย

สิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกี่ยวกับการคืนสินค้า การคืนเงิน และการรับประกันนั้น นับเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณอาจพึงมีสิทธิ์ได้รับภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค 2010 (Cth) และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย บริการของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย หากบริการมีความชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คุณมีสิทธิ์ (1) ยกเลิกสัญญาบริการของคุณกับเรา และ (2) ขอรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการ หรือขอรับการชดเชยสำหรับมูลค่าที่ลดลง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล หากความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการในเวลาที่เหมาะสม และหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการตามสัญญา สำหรับการสนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Apple: Apple Pty Ltd. PO Box A2629, South Sydney NSW 1235, Australia

เบลเยียม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

ลูกค้ารับทราบว่าการติดต่อ Apple เพื่อขอรับบริการสนับสนุน ไม่ใช่การใช้สิทธิ์ใด ๆ ตามสัญญาการขายที่ทำไปก่อนหน้านี้ตามความหมายของมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติทางการตลาดและการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 6 เมษายน 2010

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มสองย่อหน้าต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการสนับสนุนส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามบทบัญญัติในมาตรา 11.3

มาตรา 11.3 จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หาก Apple ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการและขอรับเงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

มาตรา 12 Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 12

หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

การระงับข้อพิพาท หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคและได้ทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับ Apple สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกศาล ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 524/2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางเลือก

แคนาดา

สำหรับผู้พำนักในควิเบก: กฎหมายของรัฐควิเบกจะควบคุมแผนนี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้แผนนี้ มาตรา 9 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้พำนักในควิเบก

จีน

หากคุณเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนสินค้า การคืนเงิน และการรับประกันเป็นสิทธิ์ที่นอกเหนือไปจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณอาจได้รับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของจีน (PRC) และกฎหมายและข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณมีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของจีน (PRC) จะได้รับการพิจารณาในมาตรา 9 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ และมาตรา 11 ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

เยอรมนี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มย่อหน้าต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการสนับสนุนส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามบทบัญญัติในมาตรา 11.3

มาตรา 9 ข้อจำกัดความรับผิด ข้อความต่อไปนี้จะใช้บังคับ

Apple จะรับผิดชอบต่อความเสียหายภายใต้เงื่อนไขของแผนบริการ เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น (i) ความรับผิดชอบไม่จำกัดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือความประมาทเลินร้ายอย่างร้ายแรง (ii) ความรับผิดชอบไม่จำกัดสำหรับการเสียชีวิต บาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อสุขภาพอันเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาท (iii) สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขาดคุณสมบัติที่รับประกันไว้ สูงสุดเท่ากับจำนวนเงินที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการรับประกัน และซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple คาดการณ์ได้ในขณะที่ให้การรับประกัน (iv) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อสินค้า ในกรณีความรับผิดชอบต่อสินค้า (v) สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหน้าที่พื้นฐานของ Apple ซึ่งเป็นสาระสำคัญของแผนบริการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำสัญญาแผนบริการ และเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ ยกเว้นความรับผิดชอบของ Apple เพิ่มเติมใด ๆ

มาตรา 11.3 จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หาก Apple ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการและขอรับเงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

มาตรา 12 Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 12

หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

การระงับข้อพิพาท หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคและได้ทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับ Apple สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกศาล ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 524/2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางเลือก

อินโดนีเซีย

ข้อ 11. ลูกค้าตกลงที่จะยกเลิกบทบัญญัติของมาตรา 1266 ของประมวลกฎหมายแพ่งของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และจัดสรรสิทธิ์และภาระผูกพันของตนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ในกรณีที่มีการยุติแผนบริการใด ๆ ในขอบเขตที่กฎหมายดังกล่าว ต้องมีคำพิพากษาของศาลสำหรับการยุติแผนบริการ

ข้อ 14. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย ข้อความในทั้งสองฉบับเหมือนกัน ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือมีการตีความที่แตกต่างกันระหว่างข้อความภาษาอังกฤษและข้อความภาษาอินโดนีเซีย ข้อความภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไป และข้อความภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องจะถือว่าได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับและทำให้สอดคล้องกับข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มย่อหน้าต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการสนับสนุนส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามบทบัญญัติในมาตรา 11.3

มาตรา 11.3 จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หาก Apple ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการและขอรับเงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

มาตรา 12 Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 12

หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

การระงับข้อพิพาท หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคและได้ทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับ Apple สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกศาล ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 524/2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางเลือก

อิตาลี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มย่อหน้าต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการสนับสนุนส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามบทบัญญัติในมาตรา 11.3

มาตรา 4 ความรับผิดชอบของลูกค้า มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ในมาตรา 4:

ค่าใช้จ่ายของการสื่อสารด้วยอีเมลและโทรศัพท์เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต

มาตรา 11.3จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หาก Apple ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการและขอรับเงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

มาตรา 12 Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 12

หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

การระงับข้อพิพาท หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคและได้ทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับ Apple สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกศาล ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 524/2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางเลือก

ญี่ปุ่น

มาตรา 9 ข้อจำกัดความรับผิด ตามที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของ Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระไปในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาสำหรับแผนบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ไม่ว่ากรณีใด ๆ Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ เบื้องต้น ผลที่ตามมา หรือที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อกำไรที่สูญเสียไป ความเสียหาย การทุจริต หรือการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียการใช้งานหรืออุปกรณ์หรือสถานที่ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ในแต่ละกรณี ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่า Apple และผู้ให้สิทธิ์ตามสัญญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

หากลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ซื้อสินค้าหรือประเทศที่อยู่อาศัย (กรณีต่างกัน) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหลนี้ถือเป็นการเพิ่มเติมเหนือสิทธิและการเยียวยาทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือข้อบังคับคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว บางประเทศ รัฐ และจังหวัดไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเองหรือที่อาจเกิดขึ้น หรือการยกเว้นหรือข้อจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไข ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่แก่ลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่ลูกค้า และลูกค้ายังอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รัฐ หรือจังหวัด

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากกฎหมายสัญญาผู้บริโภคของญี่ปุ่นบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ Apple สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนสัญญาหรือการละเมิดที่ Apple กระทำขึ้นจะไม่ใช้บังคับ หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Apple

นิวซีแลนด์

สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวกับการคืนสินค้า การคืนเงิน และการรับประกัน เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณอาจได้รับภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค1993 บริการของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ หากมีความชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คุณมีสิทธิ์ (1) ยกเลิกสัญญาบริการของคุณกับเรา และ (2) ขอรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการ หรือขอรับการชดเชยสำหรับมูลค่าที่ลดลง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล หากความชำรุดบกพร่องนั้นไม่มีนัยสำคัญ คุณมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการในเวลาที่เหมาะสม และหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ก็สามารถยกเลิกสัญญาของคุณและรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของสัญญา สำหรับการสนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple Sales New Zealand at PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235

ฟิลิปปินส์

ข้อ 1. บริการ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ในข้อ 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบริการสนับสนุนส่งผลเสียต่อลูกค้าอย่างมาก หรือจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกค้า (ทางการเงินหรืออย่างอื่น) ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามข้อกำหนดในมาตรา 11.3 ด้านล่าง

ข้อ 11.3 การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า

ข้อ 11.3 มีดังต่อไปนี้

11.3 การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง และรับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้ายังสามารถยกเลิกแผนบริการได้หาก Apple ทำการเปลี่ยนแปลงบริการสนับสนุนที่อาจถือว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อลูกค้าตามสมควร และได้รับเงินคืนในจำนวนที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

โปแลนด์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มย่อหน้าต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการสนับสนุนส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการตามบทบัญญัติในมาตรา 11.3

มาตรา 2.5จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

มาตรา 8 การรับประกันแบบจำกัด มีการเพิ่มประโยคต่อไปนี้ต่อมาตรา 8

ประโยคดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ ในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากการให้บริการสนับสนุน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถเรียกร้องขอเปลี่ยนสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ส่งมอบให้ไปเป็นสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ปราศจากข้อบกพร่อง หรือเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้

มาตรา 9 ข้อจำกัดความรับผิด มาตรา 9 ไม่มีผลบังคับใช้กับลูกค้า

มาตรา 10 การชดใช้ค่าเสียหาย มาตรา 10 ไม่มีผลบังคับใช้กับลูกค้า

มาตรา 11 ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 11.1

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้บริโภค Apple อาจยุติแผนบริการได้เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน และด้วยเหตุผลที่สำคัญเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (ii) หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดให้ภายใต้แผนบริการ เมื่อมีการยกเลิกโดย Apple ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้บริโภค Apple จะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วนสำหรับระยะเวลาของแผนบริการที่ยังไม่หมดอายุ

มีการเพิ่มประโยคต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 11.2

บทบัญญัติข้างต้นนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสัญญาของผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อแผนบริการ หรือวันที่มีผลใช้บังคับ อันใดจะเกิดขึ้นก่อน

มาตรา 11.3 จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกแผนบริการด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อแผนบริการหรือวันที่มีผลบังคับใช้ ตามแต่ระยะเวลาใดจะหลังกว่า และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น และเว้นแต่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการสนับสนุนใด ๆ หาก Apple ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริการสนับสนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยุติแผนบริการและขอรับเงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อ Apple ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของจดหมายความคุ้มครองที่จัดทำโดย Apple หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของแผนบริการไปยังที่อยู่ที่เหมาะสมตามตารางด้านล่าง

มาตรา 12 Apple; กฎหมายที่ใช้บังคับ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา 12

หากลูกค้าเป็นผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศที่ซื้อสินค้าหรือหากต่างกัน ที่ตั้งประกอบการหลักของลูกค้า และศาลของประเทศที่เกี่ยวข้องจะมีอำนาจพิจารณาคดี

การระงับข้อพิพาท หากลูกค้าเป็นผู้บริโภคและได้ทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับ Apple สำหรับการแก้ไขข้อพิพาท ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะใช้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกศาล ตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) หมายเลข 524/2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์

Apple ไม่จำเป็นต้องและไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการระงับข้อพิพาททางเลือก

ตุรกี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา

มาตรา 1 บริการ มีการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ในมาตรา 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบริการสนับสนุนจะส่งผลเสียต่อลูกค้า ลูกค้าจะมีสิทธิ์ยกเลิกแผนบริการโดยแจ้งให้ Apple ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน และรับเงินคืนในจำนวนที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแผนบริการ

มาตรา 10 การชดใช้ค่าเสียหาย บทนี้ไม่ใช้บังคับ

มาตรา 11.1 จะเปลี่ยนแทนด้วยข้อความต่อไปนี้

การสิ้นสุดข้อตกลงโดย Apple Apple อาจยกเลิกแผนบริการโดยไม่ต้องมีเหตุผล โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าล่วงหน้า 30 วัน Apple สามารถยกเลิกแผนบริการได้ทันที หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ภายใต้แผนบริการ เมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงดังกล่าว Apple จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วนสำหรับระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของแผนบริการ

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการยกเลิกแผนบริการ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ

Apple

ที่อยู่

   

อเมริกา

 

 

แคนาดา

Apple Canada Inc.

 

120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8

 

สำหรับการยกเลิกแผนบริการ

AppleCare Administration, 120 Bremner Blvd, Suite 1600

Toronto, Ontario, Canada
M5J 0A8 

สหรัฐอเมริกา

Apple Inc.

 

One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

 

สำหรับการยกเลิกแผนบริการ

AppleCare Administration

P.O. Box 149125, 
Austin, TX 78714-9125, U.S.

 

 

 

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

 

 

 

KSA

Apple Saudi Arabia LLC

Level 30, Faisaliah Tower, King Fahad Highway, Olayah District, P.O Box 54995, Riyadh, 11524, Saudi Arabia

ตุรกี

 

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

 

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

Apple M E FZCO Dubai Branch

 

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
Dubai, United Arab Emirates

 

ที่อยู่เดียวกันสำหรับการยกเลิกแผนบริการ

ประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด

 

Apple Distribution International Ltd.

 

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland์

 

ที่อยู่เดียวกันสำหรับการยกเลิกแผนบริการ

 

 

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

 

ออสเตรเลีย

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia 

จีนแผ่นดินใหญ่

 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Building 6, 88 Maji Road (District C), China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

 

สำหรับการยกเลิกแผนบริการ: AppleCare Administration

Apple Computer Trading (Shanghai) Co., Ltd, 
Building 6, District C, 88 Maji Road, Shanghai Pilot Free Trade Zone, China

 

Apple Electronics Products Commerce (Beijing) Company Limited

 

Rooms 1113 and 1115, 11/F., Office Tower 2, Beijing APM, 138 Wangfujing Street, Dongcheng District, Beijing

ฮ่องกง

 

Apple Asia Limited

 

Suites 2401-2412, Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

 

สำหรับการยกเลิกแผนบริการ

AppleCare Administration, Apple Asia Limited of 2401 Tower One, 
Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

อินเดีย

 

Apple India Private Ltd.

 

19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

 

ญี่ปุ่น

 

Apple Japan Inc.

 

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

 

สำหรับการยกเลิกแผนบริการ

AppleCare Service and Support Products Administration, 
6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

เกาหลี

 

Apple Korea Ltd.

 

3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero,, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republic of Korea

มาเลเซีย

 

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

นิวซีแลนด์

 

Apple Sales New Zealand

 

C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

Apple South Asia Pte. Ltd.

(สำหรับข้อตกลงการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ iOS ในอินโดนีเซีย สำหรับข้อตกลงการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในฟิลิปปินส์และสิงคโปร์)

7 Ang Mo Kio Street 64
569086, Singapore

อินโดนีเซีย

PT Apple Indonesia

(สำหรับข้อตกลงการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ iOS)

Gd. World Trade Center 2, Lt. 19, JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta, Selatan, 12920, Indonesia

ประเทศไทย

Apple South Asia (Thailand) Limited

 

ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6, อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ไต้หวัน

 

Apple Asia LLC

 

32F, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan

 

 

 

ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Apple Inc.

 

One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.