บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคของ AppleCare

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อติดต่อ Apple เพื่อขอรับบริการช่วยเหลือที่เสนอให้ภายใต้แผนบริการที่อ้างอิงไว้ด้านล่าง ("แผนบริการ") หรือเมื่อลงทะเบียนแผนบริการกับ Apple จะถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคล ("ลูกค้า") ยอมรับให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ใช้บังคับกับการให้บริการช่วยเหลือภายใต้แผนบริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการช่วยเหลือดังกล่าวที่จัดไว้เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขหนึ่งปีของ Apple, AppleCare+, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกันนั้นๆ, สัญญาบริการของ AppleCare หรือระเบียบข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีของบริการช่วยเหลือที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าไม่ควรติดต่อ Apple หรือลงทะเบียนแผนบริการ หากต้องการยกเลิกแผนบริการที่ได้ซื้อไป และขอรับเงินที่จ่ายไปแล้วคืน ลูกค้าควรติดต่อ Apple ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง แผนบริการจะมีผลบังคับใช้เมื่อ Apple ยอมรับการลงทะเบียนของลูกค้า ("วันที่มีผลบังคับใช้")

 1. บริการ เมื่อยอมรับการลงทะเบียนของลูกค้าแล้ว Apple จะให้บริการช่วยเหลือ ("บริการช่วยเหลือ") เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน") สำหรับแผนบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ที่หน้าเว็บออนไลน์ต่อไปนี้ http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/actssgeos.html ("หน้าการสนับสนุนแผนบริการ") Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขบริการช่วยเหลือที่จัดไว้ให้และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งอยู่ภายใต้แผนบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศการอัปเดตไว้ที่หน้าการสนับสนุนแผนบริการ Apple จะไม่ปรับปรุงแก้ไขบริการช่วยเหลือและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนในลักษณะที่ (i) ลดระดับความพยายามที่ Apple มีภายใต้บริการช่วยเหลือ (ii) ส่งผลในสาระสำคัญต่อหน้าที่ของ Apple ในการให้บริการช่วยเหลือ หรือ (iii) ส่งผลในสาระสำคัญต่อสิทธิที่ลูกค้าได้รับภายใต้บริการช่วยเหลือ สำหรับการอัปเดตใดๆ ที่ส่งผลต่อแผนบริการของลูกค้า Apple จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการอัปเดตนี้ผ่านทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนที่จะมีการประกาศการอัปเดต ข้อกำหนดที่อธิบายไว้ที่หน้าการสนับสนุนแผนบริการจะผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในเอกสารนี้และข้อกำหนดที่หน้าการสนับสนุนแผนบริการขัดแย้งกัน ข้อกำหนดที่หน้าการสนับสนุนแผนบริการจะมีผลใช้บังคับ

 1. ข้อจำกัด
  1. กรณีบริการช่วยเหลือ แผนบริการต่างๆ จะให้ไว้เป็นแพ็คเกจกรณีบริการช่วยเหลือแบบครั้งเดียว หลายครั้ง หรือไม่จำกัด กรณีบริการช่วยเหลือคือปัญหาโดยเฉพาะเจาะจงที่แยกกันชัดเจน ซึ่งมีที่มาที่สามารถแยกออกมาได้ที่สาเหตุเดียว Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขกรณีบริการช่วยเหลือ แต่ไม่รับประกันว่ากรณีบริการช่วยเหลือจะได้รับการแก้ไข Apple จะพิจารณาว่าอะไรที่ทำให้เกิดกรณีบริการช่วยเหลือและเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้หากกรณีบริการช่วยเหลือได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว โดยทั่วไปแล้ว กรณีบริการช่วยเหลือจะได้รับการแก้ไขเมื่อลูกค้าได้รับรายการหนึ่งรายการใดต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลที่แก้ไขปัญหา (ข) ข้อมูลว่าจะรับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร (ค) คำบอกกล่าวว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากปัญหาซึ่งเป็นที่ทราบดีและยังแก้ไขไม่ได้ หรือปัญหาการไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน (ง) ข้อมูลที่ระบุว่าปัญหากำลังได้รับการแก้ไขโดยการอัปเกรดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายใหม่กว่า หรือ (จ) คำบอกกล่าวว่าปัญหาได้รับการระบุว่าเป็นปัญหาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ภายใต้แผนบริการที่มีกรณีบริการช่วยเหลือในจำนวนจำกัด การที่ลูกค้าติดต่อในเรื่องกรณีบริการช่วยเหลือใหม่แต่ละครั้งจะทำให้กรณีบริการช่วยเหลือที่มีสิทธิมีจำนวนเหลือน้อยลง
  2. ระยะเวลาการตอบกลับ Apple จะใช้ความพยายามตามสมควรในการตอบกลับคำขอรับบริการช่วยเหลือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือภายในระยะเวลาการตอบกลับที่ระบุไว้ภายใต้แผนบริการที่เกี่ยวข้อง ("ระยะเวลาการตอบกลับ") ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน แต่ไม่ได้รับประกันว่าการตอบกลับจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการตอบกลับทั้งหมดจะคำนวณตามชั่วโมงการทำงานของแผนบริการที่อธิบายไว้ในหน้าการสนับสนุนแผนบริการ
  3. รุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะต้องอยู่ในระดับรุ่นวางจำหน่ายที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  4. การใช้งาน บริการช่วยเหลือไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การนำทางอากาศยาน ระบบการสื่อสาร อุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งความบกพร่องในการบรรลุผลที่หวังไว้ของบริการช่วยเหลืออาจทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
  5. บุคคลติดต่อด้านเทคนิค บริการช่วยเหลือจะจัดไว้ให้กับบุคคลไม่ว่าคนเดียวหรือหลายคนซึ่งลูกค้าได้กำหนดไว้ในเวลาที่ลงทะเบียนและเป็นไปตามที่สามารถทำได้ภายใต้แผนบริการ ("บุคคลติดต่อด้านเทคนิค") บุคคลติดต่อด้านเทคนิคจะเป็นผู้ประสานงานแต่เพียงผู้เดียวระหว่างลูกค้ากับ Apple ในเรื่องการสนับสนุนทางเทคนิคของแผนบริการ สำหรับแผนบริการที่มีบุคคลติดต่อด้านเทคนิคหลายคน หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงบุคคลติดต่อด้านเทคนิค ลูกค้าจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ล่วงหน้าในเวลาไม่น้อยกว่าห้า (5) วันไปยัง Apple ณ ที่อยู่ติดต่อสำหรับคืนเงินที่เกี่ยวข้อง หรือหากเป็นกรณีที่ใช้ได้กับแผนบริการ ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและมีการปรับแต่งของลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในเอกสารคำแนะนำที่ได้ส่งให้ในเวลาเริ่มต้นแผนบริการ
 2. ข้อยกเว้น เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแผนบริการ Apple จะไม่ให้บริการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนในลักษณะแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ (ข) ปัญหาต่างๆ ที่อาจได้รับการแก้ไขโดยการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน (ค) การใช้หรือการดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนในลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้มีขึ้นเพื่อการใช้หรือการดัดแปลงแก้ไขนั้น (ง) ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของบุคคลภายนอก และผลหรือปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน (จ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสื่อซึ่งมีการจัดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนไว้ให้ หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน (ฉ) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน และ (ช) ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต, อีเมล, การจัดการไฟล์, การกำหนดค่าเครือข่าย, การสร้างสคริปต์, การสร้างสคริปต์ FX, การเขียนโปรแกรม, การแปลโปรแกรม, การแก้จุดบกพร่อง, การออกแบบโครงสร้าง, การสร้างเนื้อหา, การปรับแต่งเนื้อหา, การวางแผน/ออกแบบโครงงานมัลติมีเดีย, การจัดการทรัพยากร, การจัดทำงบประมาณ, การฝึกอบรม, การวินิจฉัยในสถานที่ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของบริการช่วยเหลือซึ่งอธิบายไว้ภายใต้แผนบริการ
 3. ความรับผิดชอบของลูกค้า ในการรับบริการช่วยเหลือ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนแผนบริการและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ Apple ให้ไว้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการจัดให้มีและคงไว้ซึ่งการสื่อสารทางอีเมลและโทรศัพท์กับ Apple ลูกค้าจะให้ความร่วมมือกับ Apple ในเวลาที่ขอรับบริการช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วย Apple วินิจฉัยปัญหา ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการคืนสภาพหรือการสร้างใหม่ของไฟล์ ข้อมูล หรือโปรแกรมใดๆ และทั้งหมดที่สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะรักษาและดำเนินการตามแผนที่สมบูรณ์ในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากความเสียหาย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยใดๆ และทั้งหมดของข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการของลูกค้า ลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจทำให้ Apple ต้องเสี่ยงที่จะเกิดความรับผิด ลูกค้าจะมีความเข้าใจตามสมควรในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งลูกค้าขอรับบริการช่วยเหลือ และระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนกำลังทำงานอยู่ ลูกค้าจะไม่สามารถโอนบริการช่วยเหลือให้กับบุคคลภายนอกได้ บริการช่วยเหลือจะจัดไว้ให้เพื่อการใช้ของลูกค้าเป็นการภายในเท่านั้น และการแจกจ่ายบริการช่วยเหลือใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นมูลเหตุให้บอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทันที ลูกค้าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการแจกจ่ายและการใช้บริการช่วยเหลือโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะไม่ทำให้การได้รับหรือการใช้บริการช่วยเหลือของตนมีลักษณะเป็นการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงบริการช่วยเหลือสำหรับปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
 4. บริการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการ Apple อาจให้บริการช่วยเหลือผ่านการเข้าถึงระยะไกลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Apple จะเข้าถึง และในกรณีที่ลูกค้าอนุญาต Apple จะควบคุม และเก็บรวบรวมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าผ่านการติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกล การติดตั้งและการใช้ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลโดยลูกค้าเท่ากับบ่งชี้ถึงการที่ลูกค้าอนุญาตให้ Apple ให้บริการช่วยเหลือในลักษณะนี้ ไฟล์ของซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลทั้งหมดหรือบางส่วนอาจยังคงมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหลังจากที่เซสชั่นของบริการช่วยเหลือได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้จะยังคงเป็นของ Apple Inc. และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple Inc. การใช้ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่เกี่ยวข้องอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมซึ่งมีอยู่ที่ http://images.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/remotesupport_terms.pdf ลูกค้าจะไม่สามารถแยกส่วนหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลได้ ในขณะที่มีการให้บริการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล Apple จะเพียงแต่เข้าถึง ควบคุม และเก็บรวบรวมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่ง Apple มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีความจำเป็นในการวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีบริการช่วยเหลือเท่านั้น Apple แนะนำว่าลูกค้าควรปิดไฟล์และแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีบริการช่วยเหลือ ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลหรือคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ของลูกค้าจะทำให้ลูกค้าสามารถยุติเซสชั่นของบริการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงระยะไกลเมื่อใดก็ได้

ข้อมูลสำคัญ - เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนด Apple อาจต้องรายงานให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบหากมีการดูรูปภาพบางอย่างระหว่างเซสชัน

 1. การปฏิเสธการรับประกัน แม้ว่า Apple จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนจะได้รับการแก้ไข แต่ Apple ก็จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้บริการสนับสนุนภายใต้แผนบริการอย่างเป็นมืออาชีพ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันโดยชัดแจ้งและทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดไว้ในที่นี้จะเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าจะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ Apple และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple ขอปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือการรับประกันโดยปริยายใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงการรับประกันโดยปริยายใดๆ หรือความสามารถที่จะนำออกวางตลาด หรือความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 2. ข้อจำกัดความรับผิด เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ความรับผิดของ Apple และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระสำหรับแผนบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด Apple และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple จะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียการใช้หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใดภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ไม่ว่า Apple และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม การปฏิเสธความรับผิดอื่นๆ อาจระบุอยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกล ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/ หากลูกค้าได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ หรือประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่สำหรับกรณีอื่น สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมไปจากสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาทั้งหมดที่ได้ให้ไว้โดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว บางประเทศ รัฐ และเขตปกครองจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ หรือข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยาย ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นนี้จึงอาจไม่ใช้บังคับกับลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ลูกค้า และลูกค้ายังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ หรือเขตปกครอง

หากมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ APPLE จากความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงที่กระทำโดย APPLE จะไม่มีผลบังคับใช้หากความเสียหายเกิดขึ้นจากการจงใจประพฤติมิชอบหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ APPLE โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. ระยะเวลาและการบอกเลิก เว้นแต่จะมีการบอกเลิกก่อนกำหนดตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ แผนบริการจะยังคงมีผลต่อไปเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าจะได้ใช้กรณีบริการช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจาก Apple เป็นลายลักษณ์อักษร) Apple จะไม่ให้บริการช่วยเหลือเกินไปกว่าวันสิ้นสุดของแผนบริการ เว้นแต่จะมีการต่ออายุแผนบริการของคุณก่อนหรือในวันที่แผนบริการยุติลง Apple อาจบอกเลิกแผนบริการเมื่อใดก็ได้ (ก) ในกรณีที่หลังจากส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าในเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วันให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแผนบริการ หรือ (ข) ในกรณีที่หลังจากส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่ได้แก้ไขการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (ค) ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้ภายใต้แผนบริการ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและโดยที่ลูกค้าไม่ได้รับบริการช่วยเหลือใดๆ ลูกค้าจะสามารถยกเลิกแผนบริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อแผนบริการหรือวันที่แผนบริการมีผลบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายหลัง และจะได้รับเงินคืนในจำนวนทั้งหมดที่ได้ชำระไป คำขอคืนเงินจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมด้วยหลักฐานการซื้อที่เกี่ยวข้องไปยังที่อยู่ติดต่อสำหรับคืนเงินซี่งระบุไว้ด้านล่าง ข้อ 6, 7 และ 12 จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้มีการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 2. Apple และกฎหมายที่ใช้บังคับ คำว่า "Apple" จะมีการระบุไว้ในตารางด้านล่างตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เป็นที่ตกลงกันว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือประเทศที่อยู่อาศัยสำหรับกรณีอื่น และศาลของประเทศนั้นๆ จะมีเขตอำนาจศาลเหนือประเด็นดังกล่าว
 3. บริการหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม บริการเพิ่มเติมใดๆ ที่จัดไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีการให้บริการช่วยเหลือ ณ สถานที่ของลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการ ลูกค้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple ได้รับสิทธิการในเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และจะจัดให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับ Apple ในการให้บริการช่วยเหลือ ในกรณีที่จัดซอฟต์แวร์ไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Apple Inc. ลูกค้าสามารถติดตั้ง ทำซ้ำ และใช้ซอฟต์แวร์ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะไม่สามารถดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลงแก้ไข ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องในซอฟต์แวร์ได้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้ หากซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหาก ข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิการใช้งานที่แยกต่างหากนั้นจะใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการจัดประเภทไว้เป็น "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จำกัด (Restricted Computer Software)" ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 52.227-19 ของ FAR สิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในซอฟต์แวร์นั้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 52.227-19 ของ FAR
 4. การคุ้มครองข้อมูล ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า Apple จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการให้บริการและรองรับหน้าที่ต่างๆ ภายใต้แผนบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลลูกค้าไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/privacy) Apple จะคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple หากลูกค้าต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ Apple เก็บไว้เกี่ยวกับตนหรือหากลูกค้าต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลูกค้าจะสามารถปรับปรุงตัวเลือกการติดต่อส่วนบุคคลได้โดยเข้าไปที่หน้าเว็บการปรับปรุงความเป็นส่วนตัว (http://www.apple.com/contact/myinfo) Apple อาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดหรือบางส่วนระหว่างลูกค้ากับ Apple เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การประกันคุณภาพ และการอ้างอิง
 5. ข้อมูลทั่วไป ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้แผนบริการได้ การโอนใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะตกเป็นโมฆะ Apple จะไม่รับผิดจากความล่าช้าในการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการเนื่องด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตน การสละสิทธิ์ในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือไม่ชำระหนี้ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในกรณีละเมิดข้อตกลงหรือไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และคู่สัญญาจะแทนที่เนื้อหาส่วนที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเนื้อหาที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งจะเป็นการบรรลุเจตนาเดิมของคู่สัญญาและผลทางเศรษฐกิจของข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้ จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Apple กับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการและบริการช่วยเหลือที่จัดไว้ให้ในที่นี้ และจะเข้าแทนที่การเจรจา การตกลง และความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว และการเพิ่มเติม การลบ หรือการแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพัน Apple เว้นเสียแต่ว่าจะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่มีอำนาจของ Apple ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในคำสั่งหรือเอกสารอื่นใดที่ลูกค้าส่งจะไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด และจะถูกปฏิเสธโดยเฉพาะ

ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศ

ข้อกำหนดที่แตกต่างในแต่ละประเทศต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของแผนนี้

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เกี่ยวกับการส่งคืน การคืนเงิน และการรับประกันเป็นสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งท่านอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย

เบลเยียม

ลูกค้ายอมรับว่าโดยการติดต่อ Apple เพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ ลูกค้าไม่ได้กำลังใช้สิทธิใดๆ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ได้เข้าทำก่อนหน้านี้ตามที่หมายความไว้ใน Article 94 Ter. ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติทางการค้า ลงวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 (Trade Practices Act of 14 July 1991)

แคนาดา

ผู้ที่อาศัยอยู่ในควิเบก: กฎหมายของมณฑลควิเบกจะใช้บังคับกับแผนนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้แผนนี้ ข้อ 7 – ข้อจำกัดความรับผิดจะไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ที่อาศัยอยู่ในควิเบก

เยอรมนี

ข้อ 7 ข้อจำกัดความรับผิด ในกรณีของลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค ข้อความต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ Apple จะรับผิดจากการสูญเสียต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของแผนบริการเฉพาะตามที่กำหนดไว้ดังนี้ (i) ความรับผิดที่ไม่จำกัดจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ii) ความรับผิดที่ไม่จำกัดจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (iii) จากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่มีคุณลักษณะใดๆ ที่ได้รับการรับประกันโดยไม่เกินจำนวนเงินที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการรับประกันและเป็นจำนวนเงินที่ Apple สามารถคาดการณ์ได้ในเวลาที่ให้การรับประกัน (iv) ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability Act) ในกรณีของความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือ (v) จากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการละเมิดหน้าที่พื้นฐานดังกล่าวของ Apple ที่ก่อให้เกิดเป็นสาระสำคัญของแผนบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้าทำแผนบริการและเป็นปัจจัยที่ลูกค้าสามารถยึดถือได้ ความรับผิดใดๆ ที่ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่านี้ของ Apple จะได้รับการยกเว้นโดยเป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสม

อิตาลี

ข้อ 4 ความรับผิดชอบของลูกค้า ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงในข้อ 4

ค่าใช้จ่ายของการสื่อสารทางอีเมลและโทรศัพท์เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

นอร์เวย์

ข้อ 8 ระยะเวลาและการบอกเลิก: ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงในข้อ 8

หากคุณเป็นผู้บริโภค โปรดทราบว่าสิทธิของคุณในการเปลี่ยนใจตามกฎหมายของนอร์เวย์ (Norwegian Act) ในเรื่องสิทธิการเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย (กฎหมายลงวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ฉบับที่ 105 (Act of December 21st 2000 no. 105)) จะนำมาพิจารณาในข้อ 8 ระยะเวลาและการบอกเลิก 

สวีเดน

ข้อ 1 บริการ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงในข้อ 1

หากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบริการสนับสนุนก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าอย่างร้ายแรง ลูกค้ามีสิทธิในการบอกเลิกแผนบริการตามข้อกำหนดในข้อ 8 ด้านล่างนี้

ข้อ 8 ระยะเวลาและการบอกเลิก ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ “หาก Apple ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับบริการสนับสนุนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าอย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น การยกเลิกบริการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้าจะมีสิทธิในการบอกเลิกแผนบริการและได้รับเงินคืนในจำนวนที่เทียบเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของแผนบริการ” ไว้ข้างหลัง “เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและโดยที่ลูกค้าไม่ได้รับบริการสนับสนุนใดๆ ลูกค้าจะสามารถยกเลิกแผนบริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อแผนบริการหรือวันที่แผนบริการมีผลบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายหลัง และจะได้รับเงินคืนในจำนวนทั้งหมดที่ได้ชำระไป”

ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้าAppleที่อยู่
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ทวีปอเมริกา
Apple
ที่อยู่
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
บราซิล
Apple
Apple Computer Brasil Ltda
ที่อยู่
Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
แคนาดา
Apple
Apple Canada Inc.
ที่อยู่
120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto ON M5J 0A8
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
โคลอมเบีย
Apple
Apple Colombia S.A.S.
ที่อยู่
Calle 93, nº 13-45, Piso 8, Bogotá, Colombia
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ชิลี
Apple
Apple Chile Comercial Ltda.
ที่อยู่
Cerro El Plomo, nº 5630, Torre 8, Piso 20, Santiago, Chile
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
เม็กซิโก
Apple
Apple Operations Mexico, S.A. de C.V.
ที่อยู่
Av. Paseo de la Reforma 483, piso 41, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกา
Apple
Apple Inc.
ที่อยู่
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา
Apple
ที่อยู่
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ตุรกี
Apple
Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
ที่อยู่
Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
UAE
Apple
Apple M E FZCO Dubai Branch
ที่อยู่
Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
Apple
Apple Distribution International Ltd.
ที่อยู่
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
เอเชียแปซิฟิก
Apple
ที่อยู่
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู
Apple
Apple Pty. Limited.
ที่อยู่
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
จีนแผ่นดินใหญ่
Apple
Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.
ที่อยู่
Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
Apple
Apple Electronics Products Commerce (Beijing) Co. Ltd.
ที่อยู่
Unit 2, 4, 5, 6, Level 20, Office Tower E1, The Towers, Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ฮ่องกง
Apple
Apple Asia Limited
ที่อยู่
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
อินเดีย
Apple
Apple India Private Ltd.
ที่อยู่
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ญี่ปุ่น
Apple
Apple Japan Inc.
ที่อยู่
6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
เกาหลี
Apple
Apple Korea Ltd.
ที่อยู่
3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero,, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republic of Korea
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
มาเลเซีย
Apple
Apple Malaysia Sdn Bhd
ที่อยู่
Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
นิวซีแลนด์
Apple
Apple Sales New Zealand
ที่อยู่
C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา
Apple
Apple South Asia Pte. Ltd.
ที่อยู่
7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ประเทศไทย
Apple
บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ไต้หวัน
Apple
Apple Asia LLC
ที่อยู่
32F, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
เวียดนาม
Apple
บริษัท แอปเปิ้ล เวียดนาม จำกัด
ที่อยู่
Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Apple
Apple Inc.
ที่อยู่
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

030123 Tech Support Thai v1.2