บริการช่วยเหลือด้าน IT
สำหรับการรวมระบบ OS,
การโยกย้าย และ
การใช้งานเซิร์ฟเวอร์

รับบริการช่วยเหลือสำหรับแผนก IT ในแบบที่คุณต้องการ เมื่อติดตั้งใช้งาน macOS,
macOS Server, iOS หรือ iPadOS ในองค์กรของคุณ บริการช่วยเหลือด้าน OS จาก
AppleCare มาพร้อมความช่วยเหลือทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลสำหรับปัญหา
ในด้านการรวมระบบ การโยกย้าย และการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง

บริการช่วยเหลือด้าน OS
จาก AppleCare

ไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเป็นครั้งคราวหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นประจำ
Apple ก็มีแผนบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้
โดยแต่ละแผนจะมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

บริการช่วยเหลือระดับองค์กร
เมื่อเกิดปัญหา
มาพร้อมบริการช่วยเหลือ
ด้าน Help Desk จาก AppleCare

ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

บริการช่วยเหลือด้าน OS จาก AppleCare คือแผนบริการช่วยเหลือ
ระดับองค์กรเมื่อเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งให้คำจำกัดความไว้ว่า
เป็นบริการช่วยเหลือสำหรับการรวมระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
ส่วนประกอบของระบบ การกำหนดค่าเครือข่ายและการดูแลระบบ
แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ แอพพลิเคชั่นและบริการบนเว็บ
และปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่ง
เพื่อแก้ไขปัญหา1

บริการช่วยเหลือด้าน OS จาก AppleCare ทุกแผนมาพร้อม
บริการช่วยเหลือด้าน Help Desk จาก AppleCare ซึ่งเป็นแผนบริการ
ช่วยเหลือด้านเทคนิครายปีที่ครอบคลุมการให้บริการช่วยเหลือไม่จำกัด
จำนวนครั้งสำหรับการติดตั้ง เปิด และใช้งานซอฟต์แวร์ การวินิจฉัย
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการแยกแยะ
ปัญหาสำหรับโซลูชั่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

บริการช่วยเหลือด้าน Help Desk จาก AppleCare ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ฮาร์ดแวร์ Apple2
 • iOS, iPadOS, macOS และ macOS Server เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 • เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นของ Apple ส่วนใหญ่ ได้แก่
  Apple Configurator, Apple Remote Desktop, แอพห้องเรียน,
  Compressor, Final Cut Pro, GarageBand, iMovie, Keynote,
  Logic Pro, MainStage, Motion, แอพเมโมเพลง, Numbers
  และ Pages1

เลือกแผนบริการช่วยเหลือด้าน OS
จาก AppleCare ที่เหมาะกับ
ความต้องการทางธุรกิจของคุณ

Select

ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ
ในระดับองค์กรสูงสุด 10 ครั้ง
และตอบกลับเมื่อเกิดปัญหาที่
เร่งด่วนมากภายใน 4 ชั่วโมง
(เช่น เซิร์ฟเวอร์ล่ม) เป็นเวลา
12 ชั่วโมงทุกวัน (12/7)3
ส่วนจำนวนครั้งในการรับบริการ
ที่ไม่ได้ใช้นั้นจะหมดอายุเมื่อ
ครบ 1 ปี

ซื้อ

Preferred

ครอบคลุมการให้ความ
ช่วยเหลือในระดับองค์กร
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และ
ตอบกลับเมื่อเกิดปัญหาที่
เร่งด่วนมากภายใน 2 ชั่วโมง
เป็นเวลา 12 ชั่วโมงทุกวัน
นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการดูแลลูกค้า
AppleCare เฉพาะสำหรับ
องค์กรของคุณด้วย3

ซื้อ

Alliance

ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ
ในระดับองค์กรไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ในหลายสถานที่ และตอบกลับ
เมื่อเกิดปัญหาที่เร่งด่วนมาก
ภายใน 1 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน (24/7)3 และแผนนี้ยัง
มาพร้อมบริการตรวจสอบ
นอกสถานที่โดยวิศวกรฝ่ายบริการ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคของ Apple
อีกด้วย

ซื้อ

ขอบเขตของบริการช่วยเหลือ

ระบบปฏิบัติการ

 • Select
 • iOS, iPadOS, macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่ง
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและสคริปต์แบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลระบบ
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง การแก้ไขปัญหาการรวมระบบแบบข้ามแพลตฟอร์ม (ระบบความปลอดภัย ไฟล์
  และบริการด้านการพิมพ์)
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับบริการไดเรกทอรี และการจัดการโปรไฟล์
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับ Active Directory
 • ระบบไฟล์และการกำหนดค่า RAID
 • Preferred
 • iOS, iPadOS, macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่ง
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและสคริปต์แบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลระบบ
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบแบบข้ามแพลตฟอร์ม (ระบบความปลอดภัย ไฟล์ และบริการด้านการพิมพ์)
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับบริการไดเรกทอรี และการจัดการโปรไฟล์
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับ Active Directory
 • ระบบไฟล์และการกำหนดค่า RAID
 • Alliance
 • iOS, iPadOS, macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่ง
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและสคริปต์แบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลระบบ
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบแบบข้ามแพลตฟอร์ม (ระบบความปลอดภัย ไฟล์ และบริการด้านการพิมพ์)
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับบริการไดเรกทอรี และการจัดการโปรไฟล์
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับ Active Directory
 • ระบบไฟล์และการกำหนดค่า RAID
 • ระบบปฏิบัติการ

  Select Preferred Alliance
 • iOS, iPadOS, macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • macOS และ macOS Server โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่ง มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและสคริปต์แบบอัตโนมัติสำหรับการดูแลระบบ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบแบบข้ามแพลตฟอร์ม (ระบบความปลอดภัย ไฟล์
  และบริการด้านการพิมพ์)
  มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับบริการไดเรกทอรี และการจัดการโปรไฟล์ มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 • การแก้ไขปัญหาการรวมระบบเข้ากับ Active Directory มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
 • ระบบไฟล์และการกำหนดค่า RAID

การนำ iPhone, iPad และ iPod touch เข้ามาใช้งานร่วมกัน

 • Select
 • การติดตั้งและใช้งาน Apple Configurator
 • การติดตั้งใช้งานโปรไฟล์ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • การกำหนดค่า iOS และ iPadOS ให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายระดับองค์กรที่มีอยู่เดิม
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครือข่ายของบริษัทอื่นให้ทำงานร่วมกับ iOS และ iPadOS
 • Preferred
 • การติดตั้งและใช้งาน Apple Configurator
 • การติดตั้งใช้งานโปรไฟล์ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • การกำหนดค่า iOS และ iPadOS ให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายระดับองค์กรที่มีอยู่เดิม
 • การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครือข่ายของบริษัทอื่นให้ทำงานร่วมกับ iOS และ iPadOS
 • Alliance
 • การติดตั้งและใช้งาน Apple Configurator
 • การติดตั้งใช้งานโปรไฟล์ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • การกำหนดค่า iOS และ iPadOS ให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายระดับองค์กรที่มีอยู่เดิม
 • การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครือข่ายของบริษัทอื่นให้ทำงานร่วมกับ iOS และ iPadOS
 • การนำ iPhone, iPad และ iPod touch เข้ามาใช้งานร่วมกัน

  Select Preferred Alliance
 • การติดตั้งและใช้งาน Apple Configurator
 • การติดตั้งใช้งานโปรไฟล์ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก
 • การกำหนดค่า iOS และ iPadOS ให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายระดับองค์กรที่มีอยู่เดิม
 • การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครือข่ายของบริษัทอื่นให้ทำงานร่วมกับ iOS และ iPadOSมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

 • Select
 • บริการช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ Apple (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, แอพเมโมเพลง)
 • Preferred
 • บริการช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ Apple (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, แอพเมโมเพลง)
 • Alliance
 • บริการช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ Apple (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, แอพเมโมเพลง)
 • ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

  Select Preferred Alliance
 • บริการช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ Apple (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, แอพเมโมเพลง)

ซอฟต์แวร์ด้านวิดีโอระดับมืออาชีพ

 • Select
 • Final Cut Pro, Compressor และ Motion
 • การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบปรับแต่งได้ (เช่น สำหรับงานโพสต์โปรดักชั่นแบบดิจิตอล)
 • Preferred
 • Final Cut Pro, Compressor และ Motion
 • การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบปรับแต่งได้ (เช่น สำหรับงานโพสต์โปรดักชั่นแบบดิจิตอล)
 • Alliance
 • Final Cut Pro, Compressor และ Motion
 • การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบปรับแต่งได้ (เช่น สำหรับงานโพสต์โปรดักชั่นแบบดิจิตอล)
 • ซอฟต์แวร์ด้านวิดีโอระดับมืออาชีพ

  Select Preferred Alliance
 • Final Cut Pro, Compressor และ Motion
 • การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบปรับแต่งได้ (เช่น สำหรับงานโพสต์โปรดักชั่นแบบดิจิตอล)

ซอฟต์แวร์ด้านเสียงระดับมืออาชีพ

 • Select
 • Logic Pro และ MainStage
 • Preferred
 • Logic Pro และ MainStage
 • Alliance
 • Logic Pro และ MainStage
 • ซอฟต์แวร์ด้านเสียงระดับมืออาชีพ

  Select Preferred Alliance
 • Logic Pro และ MainStage

ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการจากระยะไกล

 • Select
 • บริการช่วยเหลือสำหรับ Apple Remote Desktop
 • Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับ Apple Remote Desktop
 • Alliance
 • บริการช่วยเหลือสำหรับ Apple Remote Desktop
 • ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการจากระยะไกล

  Select Preferred Alliance
 • บริการช่วยเหลือสำหรับ Apple Remote Desktop

ซอฟต์แวร์ SAN

 • Select
 • มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง บริการช่วยเหลือด้าน Xsan
 • Preferred
 • บริการช่วยเหลือด้าน Xsan
 • Alliance
 • บริการช่วยเหลือด้าน Xsan
 • ซอฟต์แวร์ SAN

  Select Preferred Alliance
 • บริการช่วยเหลือด้าน Xsan มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง

บริการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์2

 • Select
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV และ Mac
 • Preferred
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV และ Mac
 • Alliance
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV และ Mac
 • บริการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์2

  Select Preferred Alliance
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV และ Mac

สรุปแผนบริการช่วยเหลือ

ผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

 • Select
 • 2 ผู้ติดต่อประสานงานด้านเทคนิค
 • 0 ผู้ติดต่อประสานงานฝ่ายบริหาร
 • 1 จำนวนสถานที่ที่รับบริการ
 • Preferred
 • 2 ผู้ติดต่อประสานงานด้านเทคนิค
 • 1 ผู้ติดต่อประสานงานฝ่ายบริหาร
 • 1 จำนวนสถานที่ที่รับบริการ
 • Alliance
 • 6 ผู้ติดต่อประสานงานด้านเทคนิค
 • 1 ผู้ติดต่อประสานงานฝ่ายบริหาร
 • หลายแห่ง จำนวนสถานที่ที่รับบริการ
 • ผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

  Select Preferred Alliance
 • ผู้ติดต่อประสานงานด้านเทคนิค 2 2 6
 • ผู้ติดต่อประสานงานฝ่ายบริหาร 0 1 1
 • จำนวนสถานที่ที่รับบริการ 1 1 หลายแห่ง

จำนวนครั้ง

 • Select
 • ไม่จำกัด บริการระดับฝ่ายช่วยเหลือ (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • 10 บริการช่วยเหลือระดับองค์กร (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • Preferred
 • ไม่จำกัด บริการระดับฝ่ายช่วยเหลือ (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • ไม่จำกัด บริการช่วยเหลือระดับองค์กร (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • Alliance
 • ไม่จำกัด บริการระดับฝ่ายช่วยเหลือ (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • ไม่จำกัด บริการช่วยเหลือระดับองค์กร (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล)
 • จำนวนครั้ง

  Select Preferred Alliance
 • บริการระดับฝ่ายช่วยเหลือ (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล) ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
 • บริการช่วยเหลือระดับองค์กร (ส่งเรื่องทางโทรศัพท์ เว็บ หรืออีเมล) 10 ไม่จำกัด ไม่จำกัด

เวลาทำการ

 • Select
 • 12/7 เวลาให้บริการมาตรฐาน4
 • 12/7 บริการช่วยเหลือระดับ Priority 1 (ระบบหรือบริการล่ม)
 • Preferred
 • 12/7 เวลาให้บริการมาตรฐาน4
 • 12/7 บริการช่วยเหลือระดับ Priority 1 (ระบบหรือบริการล่ม)
 • Alliance
 • 12/7 เวลาให้บริการมาตรฐาน4
 • 24/7 บริการช่วยเหลือระดับ Priority 1 (ระบบหรือบริการล่ม)
 • เวลาทำการ

  Select Preferred Alliance
 • เวลาให้บริการมาตรฐาน4 12/7 12/7 12/7
 • บริการช่วยเหลือระดับ Priority 1 (ระบบหรือบริการล่ม) 12/7 12/7 24/7

ระยะเวลาในการตอบกลับเบื้องต้น5

 • Select
 • 4 ชั่วโมง ระบบหรือบริการล่ม (เร่งด่วนมาก)
 • 48 ชั่วโมง ปัญหาด้านประสิทธิภาพ (เร่งด่วนปานกลาง)
 • 72 ชั่วโมง ปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆ (เร่งด่วนน้อย)
 • Preferred
 • 2 ชั่วโมง ระบบหรือบริการล่ม (เร่งด่วนมาก)
 • 24 ชั่วโมง ปัญหาด้านประสิทธิภาพ (เร่งด่วนปานกลาง)
 • 48 ชั่วโมง ปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆ (เร่งด่วนน้อย)
 • Alliance
 • 1 ชั่วโมง ระบบหรือบริการล่ม (เร่งด่วนมาก)
 • 4 ชั่วโมง ปัญหาด้านประสิทธิภาพ (เร่งด่วนปานกลาง)
 • 24 ชั่วโมง ปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆ (เร่งด่วนน้อย)
 • ระยะเวลาในการตอบกลับเบื้องต้น5

  Select Preferred Alliance
 • ระบบหรือบริการล่ม (เร่งด่วนมาก) 4 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง
 • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ (เร่งด่วนปานกลาง) 48 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง
 • ปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆ (เร่งด่วนน้อย) 72 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง

การบริหารจัดการลูกค้า

 • Select
 • บริการ AppleCare ด้านการบริหารจัดการลูกค้า
 • สรุปการดำเนินงานรายไตรมาส
 • สรุปการดำเนินงานรายเดือน
 • Preferred
 • บริการ AppleCare ด้านการบริหารจัดการลูกค้า
 • สรุปการดำเนินงานรายไตรมาส
 • สรุปการดำเนินงานรายเดือน
 • Alliance
 • บริการ AppleCare ด้านการบริหารจัดการลูกค้า
 • สรุปการดำเนินงานรายไตรมาส
 • สรุปการดำเนินงานรายเดือน
 • การบริหารจัดการลูกค้า

  Select Preferred Alliance
 • บริการ AppleCare ด้านการบริหารจัดการลูกค้า
 • สรุปการดำเนินงานรายไตรมาส
 • สรุปการดำเนินงานรายเดือน

การพบปะลูกค้า ณ สถานที่ทำงาน

 • Select
 • ประชุมก่อนเริ่มงาน/สรุปการดำเนินงานหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย
 • การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย (สูงสุด 2 วัน)
 • Preferred
 • ประชุมก่อนเริ่มงาน/สรุปการดำเนินงานหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย
 • การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย (สูงสุด 2 วัน)
 • Alliance
 • ประชุมก่อนเริ่มงาน/สรุปการดำเนินงานหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย
 • การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย (สูงสุด 2 วัน)
 • การพบปะลูกค้า ณ สถานที่ทำงาน

  Select Preferred Alliance
 • ประชุมก่อนเริ่มงาน/สรุปการดำเนินงานหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย
 • การวิเคราะห์เชิงเทคนิคหนึ่งครั้งตามเวลานัดหมาย (สูงสุด 2 วัน)

การรายงาน

 • Select
 • รายงานสถานะของเรื่องรับแจ้ง (ทางเว็บ)
 • Preferred
 • รายงานสถานะของเรื่องรับแจ้ง (ทางเว็บ)
 • Alliance
 • รายงานสถานะของเรื่องรับแจ้ง (ทางเว็บ)
 • การรายงาน

  Select Preferred Alliance
 • รายงานสถานะของเรื่องรับแจ้ง (ทางเว็บ)

ในตารางข้างต้น หากมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งในการ
ขอความช่วยเหลือ ส่วนบริการระดับ Select ครอบคลุมการขอความช่วยเหลือ
ระดับองค์กรจำนวน 10 ครั้งในด้านต่างๆ ตามที่ระบุไว้ แต่ปัญหาบางประเภท
อาจต้องขอความช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะแก้ไขได้

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข