การเรียนรู้
ระดับ
มืออาชีพของ Apple

พันธมิตรการบริการ APL ประกอบด้วย
ผู้ให้บริการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่จะ
เสนอโซลูชั่นแบบ
เต็มรูปแบบให้กับสถาบันของคุณ
ตามความต้องการ
ของผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนแต่ละคน การมอบ
ศูนย์รวมประสบการณ์
การฝึกอบรมครูผู้สอน การสาธิต
ที่ลงมือปฏิบัติจริง
และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับ
ความต้องการ
เฉพาะตัว ช่วยทำให้พวกเขามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อการศึกษาในเชิงลึก

รวมทั้งสามารถแนะแนวทางให้คุณโดยอิงตาม
เป้าหมาย
ที่คุณวางไว้ได้

407 Learning bensheridan@407learning.com www.407learning.com

Beyond Digital stephenjackman@gmail.com beyond.stevejackman.org

Iverson Training Center kanyarat@iverson.co.th www.iverson.co.th

Silanukprach Co.,Ltd. info@silanukprach.com silanukprach.com

Starfish Innovation Co., Ltd. info@starfishinnovation.org www.starfishinnovation.org

UFicon Co. Ltd. panchasa@uficon.com uficon.com